Trelleborg: Arvonmääritys

Päivitetty 27.6.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Päivitetty 27.4.2020

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Trelleborgin viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

HUOM! Arvonmääritys on tehty siitä oletuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa.

Arvioin liikevaihdon laskevan 5 – 10 prosenttia vuonna 2020 koronapandemian johdosta. Voimakas liikevaihdon lasku painaisi tulosmarginaalia, mikä ennusteissani alkaisi toipumaan hiljakseltaan. Aiempien vuosien 9 prosentin marginaalin saavuttamiseen menisi kuitenkin oma aikansa, sillä arvelen kilpailutilanteen kovenevan kriisin jälkeen.

trelleborg-kaaviokokoelma-q12020

Trelleborgin osakkeen arvoksi sain 175,00 kruunua (WACC: 5,4 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,36 prosenttia, mikä on johdettu 7,41 prosentin oman pääoman ja 1,68 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Tuottovaatimuksen periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 0,75 2 260 2 173
2021e 1,75 1 831 1 671
2022e 2,75 1 847 1 600
2023e 3,75 2 129 1 750
2024e 4,75 2 314 1 805
2025e 5,75 2 566 1 900
2026e 6,75 2 970 2 087
2027e 7,75 3 181 2 122
Päätearvo (e) 8,75 3 245 61 064
YHTEENSÄ (EV) 76 172
– korolliset velat -19 321
+ käteinen 4 102
– vähemmistön osuus -10
– vuokravastuut ja turvamarginaali -13 515
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 47 427
osakkeita (000) 271 072
OSAKKEEN ARVO 174,96

Saadusta noin 76,2 miljardin kruunun yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 175 kruunua.

Käänteinen arvonmääritys

Päivitetty 27.6.2020

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 27.6.2020: 133,35 SEK

Laskennan parametrit

Trelleborg on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Trelleborg: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 2 040 827 1 213
EPS 7,526 3,051 4,475
Osinko 4,750 0,000 4,750
Oma pääoma 31 141
Oma pääoma/osake 114,881

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,90 prosenttia (keskimäärin EU, Aasia ja USA), betana 1,10x sekä oman pääoman riskilisänä 5,60 prosenttia. Koronaviruspandemian tuoman epävarmuuden johdosta lisäsin 0,35 prosenttiyksikköä tuottovaatimukseen. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (27.6.2020) 133,35   SEK
Tuottovaatimus 7,41 %   0,90%+1,10*5,60%+0,35%
Osakkeita 271 072   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 4,46 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,16 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 63,1%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,79 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,41 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi 8,41 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,41 %).

trelleborg-kaanteinenarvonmaaritys-q12020c

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 190,00 139,35 168,55 133,35 133,35 133,35 133,35 133,35
Nettotulos 2 874 3 190 -199 2 040 2 131 2 226 2 325 2 429
Muutos% 29,7% 11,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
EPS 10,60 11,77 -0,73 7,53 7,86 8,21 8,58 8,96
P/E 17,9 11,8 17,7 17,0 16,2 15,5 14,9
Osinko 4,50 4,75 4,75 4,75 4,96 5,18 5,41 5,81
Osinkotuotto 2,4% 3,4% 2,8% 3,6% 3,7% 3,9% 4,1% 4,4%
Oma pääoma 100,40 111,14 107,82 114,88 114,61 117,72 120,97 124,36
P/B 1,89 1,25 1,56 1,16 1,16 1,13 1,10 1,07
ROE 11,0% 11,1% -0,7% 3,4% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (133,35 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,41 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 2,04 miljardia ja tämän jälkeen noin 2,13 ja 2,23 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus