Texas Instruments sijoituskohteena

Päivitetty 21.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Texas Instruments kehittää analogisia mikropiirejä sekä sulautettuja järjestelmiä. Yhtiö oli ensimmäisiä yrityksiä, joka toi markkinoille pii-pohjaisia transistoreja… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteevento

TEXAS INSTRUMENTS INC23.1.2020 | 133,345 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Texas Instruments:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen kääntyminen laskuun sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

Texas Instruments:n (TI) liikevaihto oli kolmisen vuotta noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta tilikausien 2017 ja 2018 aikana liikevaihto nousi 15,0 – 15,8 miljardiin dollariin. Vastaavasti yhtiön tuloskunto nousi kolmessa vuodessa 3,0 miljardista 5,6 miljardiin dollariin. Tässä näkyy myös USA:n verouudistuksen vaikutus.

Mutta…

USA:n ja Kiinan välinen kauppasota alkoi painamaan yhtiön lukuja H2/2018 alkaen ja laskutrendi voimistui vuoden 2019 kuluessa. Tilikauden 2019 liikevaihto (-9 %) ja nettotulos (-10 %) laskivat reippaasti. Yhtiö arvioi, että myös Q1/2020 EPS jatkaisi voimakasta laskuaan (-10…25 %). Ja tämä arvio on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla (omavaraisuusaste 50 ja gearing 10 – 20 prosenttia). Korollisten velkojen määrä on nousussa, mitä selittää yhtiön suuret omien osakkeiden ostot, mutta tämän hetkisillä rahavirroilla yhtiö voisi hoitaa lainansa muutamassa vuodessa.

Liiketoiminnan rahavirta on sekin nousutrendissä ja ylläpitoinvestoinnit (capex) ovat kehittyneet maltillisesti ja tasaisesti. Näin vapaa kassavirta on sallinut voimakkaan osinkojen kasvun.

Osinkosijoittajaa TI osake kiinnostaa, sillä osinko on kasvanut vuodesta 2003 alkaen. Seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteeni on 3,64 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla (97,60 USD) antaisi noin 3,7 prosentin osinkotuoton.

Viimeisten vuosien aikana osinko on kasvanut voimakkaasti, missä kasvua on tukenut omien osakkeiden osto-ohjelma, tuloksen ja vapaan kassavirran hyvä kehitys. Lisäksi osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 45 – 55 prosentissa.

Koska yhtiön tuloskunto laski vuonna 2019 voimakkaasti eikä vuodesta 2020 näyttäisi tulevan juurikaan parempaa, niin arvioin osinkojen voimakkaimman kasvuvauhdin hidastuvan lähivuosiksi. Erinomainen osinkokehitys saanee sitten jatkoa, kun tuloskunto palaa vahvalle uralleen.

Lisäksi sijoittajan tulee varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Tilikausi 2019

Texas Instruments:n vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 3 350 3 717 -9,9% 14 383 15 784 -8,9%
Liiketulos (ebit) 1 249 1 516 -17,6% 5 723 6 713 -14,7%
Nettotulos (vero-oikaistu) 1 070 1 239 -13,6% 5 017 5 580 -10,1%
EPS (USD) 1,12 1,27 5,24 5,59

Kuten jo edellä todettua, niin TI:n vuosi 2019 oli vaikea ja liikevaihto laski noin 9 prosenttia. Liikevaihtoa painoi globaalin taloustilanteen hidastuminen, mikä puolestaan johti laaja-alaisesti heikkoon kysyntätilanteeseen.

Yhtiön johto arvioi, että tilanne alkaisi tasaantumaan vuoden 2020 edetessä, missä tasaantumista osaltaan helpottaa vertailukauden lukujen heikkous. Yhtiö arvioi, että asiakaskunnan varastotasot alkavat vastaamaan nykyistä markkinasuhdannetta, joten jatkossa kysyntä riippuu TI:n asiakaskunnan asiakkaiden tilauksista. Isossa kuvassa se taasen riippuu makrotalouden tilanteesta, joka tällä hetkellä on hidastumaan päin. Koronaviruspandemian johdosta tämä skenaario ei kuitenkaan liene enää mahdollinen.

Myös liiketulos laski voimakkaasti (-15 %), mitä painoi liikevaihdon laskun lisäksi tuotannon nousseet kulut.

TI arvioi, että Q1/2020:

  • liikevaihto: 3,12 – 3,38 Mrd USD (3 594 M USD / -6,0…-13,2 %)
  • EPS: 0,96 – 1,14 USD (1,27 USD / -10…-25 %)

Eli näiden arvioiden mukaan Q1:stä tulisi vielä vaikea. Varsinaista stabiloitumista saadaan siis odottaa ainakin Q2:een tai ehkä vuoden toiselle puoliskolle.

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Texas Instruments: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 3 682 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 482 miljoonaa dollaria.

TI:n liikevaihto nousi vahvasti vuosien 2017 ja 2018 aikana, mutta kääntyi sitten vuonna 2019 voimakkaaseen laskuun. Ja lasku jatkunee myös vuonna 2020. Liikevaihtoa painaa globaalin taloustilanteen hidastuminen, mikä puolestaan on johtanut laaja-alaisesti heikkoon kysyntätilanteeseen.

txn-tuloslaskelma-q42019b

Nettotulos on kasvanut varsin mallikkaasti viimeisten vuosien aikana. Ja vuonna 2018 kasvu kiihtyi, missä USA:n verouudistus toi oman lisänsä lukuihin. Kuten liikevaihdon kohdalla, niin tilikauden 2019 tulos jäi 10 prosenttia edellisen vuoden ennätystasoista. Ja lasku jatkunee vuonna 2020 liikevaihdon kehitystä seuraten.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin xx,x miljardia ja nettotulos noin x,x miljardia dollaria.

txn-roe-roi-q42019b

Hyvä tuloskehitys näkyy myös pääomien tuottolukujen hyvänä nousuna. ROE ja ROI ovat noin 40 – 50 prosentissa, kun viisi vuotta sitten olivat noin 17 – 20 prosentissa. Nämä kaikki erinomaiset luvut näkyvät arvostustason nousuna.

Tase

Taseen liikearvo on 4,4 miljardia dollaria eli hieman koholla. Tämä liikearvo syntyi vuonna 2011, kun TI osti National Semiconductors:n 6,5 miljardilla dollarilla. Tämän jälkeen liikearvo on pysynyt muuttumattomana näihin päiviin asti.

txn-liikearvo-q42019b

Korollisia velkoja on noin 5,8 miljardia dollaria, mitä voi pitää varsin alhaisena määränä – varsinkin, kun huomioidaan se, että yhtiöllä on käteistä varoja noin 5,4 miljardia dollaria. Eli yhtiö voisi maksaa suurimman osan korollisista veloistaan yhdellä käteissuorituksella.

txn-velkaisuus-q42019b

Alhainen velkaisuus näkyy velkaisuuden tunnusluvuissa, missä omavaraisuusaste on noussut noin 50 prosenttiin (hyvä taso on yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut 10 prosenttiin (mitä pienempi arvo on sen parempi, alle 100 % tasoa voidaan pitää hyvänä).

Rahavirta

TI:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa trendinomaisessa kasvussa. Yhtiön liiketoiminta pystyy takomaan rahaa kassaan huimalla tahdilla. Vuodesta 2015 vuoteen 2019 eli 5 vuoden aikana liiketoiminnan rahavirta on kasvanut noin +10 prosenttia vuodessa.

Capex-investoinnit ovat nousseet noin 0,8 – 1,1 miljardin dollarin tasolle aiempien vuosien noin 0,5 miljardista dollarista.

Puolijohdevalmistajalla isompia investointeja syntyy silloin, kun yhtiö rakentaa esimerkiksi uuden tuotantotehtaan. Tasaisempaa meno on silloin, kun tuotantoa voidaan tehostaa tai uusia komponentteja jatkokehitetään. Eli tekisikö yhtiö juuri nyt aiempaa suurempia tulevaisuuteen tähtääviä panostuksia?

txn-rahavirta-q42019b

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut selvästi nousujohteinen ja suhteellisen hyvin ennustettavaa. Tämä antaa hyvän pohjan rahavirtaperustaiselle arvonmääritykselle. Viimeisen 5 vuoden ajalta (2014 – 2019) vapaa rahavirta on kasvanut noin +9,6 prosenttia vuodessa. Avainkysymys on oikeastaan se, että kuinka kauan nykyisenkaltainen hyvä kehitys jatkuu?

Kuten todettua, yhtiö pystyisi maksamaan suurimman osan veloistaan nykyisellä kassallaan. Osingot haukkaavat nykyisestä noin 5,8 miljardin dollarin vapaasta rahavirrasta noin 3,5 miljardia dollaria. Tämän jälkeen velkojen lyhennyksiin jäisi 2,3 miljardia dollaria, joten velat pystyttäisiin hoitamaan myös noin 3 vuoden rahavirroillakin.

Osinko

TI on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1982 alkaen, ja vuosittain nousevaa osinkoa sitäkin pitkään eli vuodesta 2003 alkaen. Vahvan tuloksen ja kassavirran ansiosta osinko on noussut viimeisten 7 vuoden aikana 0,72 dollarista tilikaudella 2019 maksettuun 3,21 dollariin. Keskimääräinen vuosinousu on tänä aikana ollut noin +23,8 prosenttia.

txn-osinko-q42019b

TI ostaa myös omia osakkeitaan ja vuodesta 2015 osakkeiden määrä on pienentynyt noin -9 prosenttia. Vuoden 2019 aikana osakemäärä pieneni -3,9 prosenttia osakeostojen seurauksena.

Omien osakkeiden osto-ohjelma tukee osingon kasvattamista myös tulevaisuudessa. Myös se, että capex-investointeihin kuluu varsin maltillinen määrä koko kassavirrasta, antaa tukea osingon maksamiselle.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Texas Instruments: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
1/2020 0,900 1/2019 0,770 1/2018 0,620
4/2020 (e) 0,900 4/2019 0,770 5/2018 0,620
7/2020 (e) 0,900 7/2019 0,770 7/2018 0,620
9/2020 (e) 0,940 10/2019 0,900 10/2018 0,770
YHTEENSÄ 3,640 3,210 2,630
+13,4% +22,1% +24,1%

Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 3,64 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla (97,60 USD) antaisi noin 3,7 prosentin osinkotuoton. Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 3 682 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 482 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (21.3.2020) 97,60 128,29 94,50 104,44 72,97 54,81 53,47 43,91
Lkm (000) 948 000 952 000 990 000 1 012 000 1 021 000 1 043 000 1 080 000 1 113 000
Markkina-arvo (Mrd) 92,52 122,13 93,56 105,69 74,50 57,17 57,75 48,87
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 14 383 15 784 14 961 13 370 13 000 13 045 12 205
Liikevoitto 5 723 6 713 6 083 4 799 4 274 3 947 2 832
Nettotulos 5 017 5 580 4 482 3 595 2 986 2 821 2 162
Marginaali 34,9% 35,4% 30,0% 26,9% 23,0% 21,6% 17,7%
EPS 5,27 5,64 4,43 3,52 2,86 2,61 1,94
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 5 387 4 233 4 469 3 490 3 218 3 541 3 829
Liikearvo 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362
Muut varat 8 269 8 542 8 811 8 579 8 650 9 469 10 747
Tase yhteensä 18 018 17 137 17 642 16 431 16 230 17 372 18 938
Oma pääoma 8 907 8 994 10 337 10 473 9 946 10 390 10 807
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 5 803 5 068 4 077 3 609 4 120 4 631 5 158
Muut vastuut 3 308 3 075 3 228 2 349 2 164 2 351 2 973
Tase yhteensä 18 018 17 137 17 642 16 431 16 230 17 372 18 938
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 6 649 7 189 5 363 4 614 4 397 4 054 3 384
Investoinnit: Capex -847 -1 131 -695 -531 -551 -385 -412
Vapaa rahavirta (FCF) 5 802 6 058 4 668 4 083 3 846 3 669 2 972
Investoinnit: Muut -1 073 1 053 -432 -119 249 8 409
Investointien jälkeen 4 729 7 111 4 236 3 964 4 095 3 677 3 381
Rahoitus: Voitonjako -5 429 -7 655 -4 660 -3 778 -4 185 -4 154 -4 043
Rahoitus: Muut 699 1 326 926 -32 -109 49 873
Rahavarojen muutos -1 782 502 154 -199 -428 211
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 3,640 3,210 2,630 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,640 3,210 2,630 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070
Osinkotuotto 3,7% 2,5% 2,8% 2,0% 2,2% 2,6% 2,3% 2,4%
Osinko/nettotulos 60,9% 46,7% 47,9% 46,6% 48,9% 47,5% 55,1%
Osinko/FCF 52,7% 43,0% 46,0% 41,0% 38,0% 36,5% 40,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 32,1 28,0 36,9 27,8
PE (3v) 24,3 20,6 28,7 23,8 21,5 25,7 23,8
PE 24,3 16,8 23,6 20,7 19,1 20,5 22,6
EV/EBIT 21,4 14,1 17,3 15,5 13,6 14,9 17,7
Oma pääoma/osake 9,36 9,08 10,21 10,26 9,54 9,62 9,71
P/B 13,71 10,40 10,22 7,11 5,75 5,56 4,52
ROE 56,1% 57,7% 43,1% 35,2% 29,4% 26,6% 19,9%
ROI 39,8% 47,1% 42,7% 34,1% 29,4% 25,5% 17,4%
Omavaraisuusaste 49,4% 52,5% 58,6% 63,7% 61,3% 59,8% 57,1%
Gearing 4,7% 9,3% -3,8% 1,1% 9,1% 10,5% 12,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa. Lisäksi vuoden 2017 lukuihin ei ole tehty vero-oikaisua.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 128,29 129,24 114,76 106,07 94,50 107,29 110,25 103,89 104,44 89,64
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,640 3,600 3,320 3,240 3,160 3,080 2,930 2,780 2,630 2,360
Osinkotuotto (ennuste) 2,8% 2,8% 2,9% 3,1% 3,3% 2,9% 2,7% 2,7% 2,5% 2,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 5,29 5,46 5,59 5,68 5,64 5,55 5,22 4,83 4,45 4,35
PE 24,2 23,7 20,5 18,7 16,8 19,3 21,1 21,5 23,5 20,6
EV/EBIT 21,3 20,6 17,5 15,8 14,1 15,7 16,6 16,4 17,2 15,5
ROE 56,1% 53,2% 55,8% 56,7% 57,7% 51,0% 48,7% 45,6% 43,1% 41,2%
ROI 39,8% 39,4% 42,3% 45,1% 47,1% 44,8% 44,1% 44,4% 42,7% 41,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus