Texas Instruments sijoituskohteena

Päivitetty 16.6.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (16.6.2017)79,85 USDMarkkina-arvo81,4 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk2,30 USD Osinkotuotto2,9 %
Liikevaihto 2017e14 250 M USD (+6,6 %)Nettotulos 2017e4 000 M USD (+11,3 %)
PE20,3ROE35,6 %

Texas Instruments kehittää analogisia mikropiirejä sekä sulautettuja järjestelmiä. Yhtiö oli ensimmäisiä yrityksiä, joka toi markkinoille pii-pohjaisia transistoreja… (lisää yritysesittelyssä).

TEXAS INSTRUMENTS INC16.6.2017 | 79,85 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Texas Instruments:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Liikearvon määrä (25,1%) on hitusen yli pisterajan (25,0%), joten pisteitä voisi varsin hyvin olla 25/30.

Texas Instruments:n (TI) liikevaihto oli kolmisen vuotta noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta nyt tilikaudelle 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan 14,2 miljardiin dollariin. Kasvua siis yli +6,5 prosenttia. Nettotulos on kasvanut keskimäärin lähes +20 prosentin vuosivauhdilla viimeisen neljän vuoden ajan. Tuloksen osalta yhtiö on varsin teräksisessä iskussa.

Tase on vahvassa kunnossa. Korollisten velkojen määrä on trendinomaisessa laskussa ja velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla (omavaraisuusaste lähes 70 prosenttia ja gearing -9 prosenttia).

Liiketoiminnan rahavirta on sekin nousutrendissä ja korvausinvestoinnit (capex) ovat kehittyneet maltillisesti ja tasaisesti. Näin vapaa kassavirta on sallinut velkojen lyhentämisen sekä osinkojen kasvun.

Osinkosijoittajaa TI osake kiinnostaa, sillä osinko on kasvanut vuodesta 2003 alkaen. Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 2,30 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton. Viimeisten 6 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin lähes +25 prosenttia. Osingon kasvua tukee omien osakkeiden osto-ohjelma, tuloksen ja vapaan kassavirran hyvä kehitys. Lisäksi osingon suhde tulokseen on ollut noin 45 – 55 ja vapaaseen kassavirtaan noin 35 – 55 prosenttia.

Erinomaisista tunnusluvuista johtuen osakkeen hinta on korkealla – laadusta saa maksaa. PE-luku on noin 20x eli aivan mahdottoman korkealla hinta ei ole.

Segmentit

Texas Instruments:lla (TI) on kaksi raportoitavaa segmenttiä ja oheisessa taulukossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot sekä liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Analog 9 250 8 536 8 339 8 104 7 194
Embedded Processing 3 250 3 023 2 787 2 740 2 450
Other 1 750 1 811 1 874 2 201 2 561
YHTEENSÄ 14 250 13 370 13 000 13 045 12 205
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Analog 3 700 3 380 3 048 2 786 1 859
Embedded Processing 950 801 596 384 185
Other 600 618 630 777 788
YHTEENSÄ 5 250 4 799 4 274 3 947 2 832

Analog

Segmentin tuotetarjonta sisältää mm. tuotteita, jotka ohjaavat esimerkiksi autojen turvajärjestelmiä ja sähkön säätöjärjestelmiä sekä erilaisia vahvistimia, sensoreita yms. mittalaitteita.

Analog-segmentti vastaa yli 60 prosenttia TI:n liikevaihdosta ja liikevoitosta. Segmentin liikevaihto on noussut parin viime vuoden aikana noin +2,6 ja liiketulos noin +10 prosentin vuosivauhdilla.

Tilikaudelle 2017 odotetaan sekä liikevaihdon että liiketuloksen osalta varsin hyvää kehitystä eli odotuksissa on noin +10 prosentin nousua viime vuoteen nähden. Teollisuuden ja etenkin autoteollisuuden vahva kysyntä näkyy nousevana liikevaihtona.

Embedded Processing

Segmentin tuotteita ovat mm. prosessorit, mikrokontrollerit sekä tiedonsiirron prosessorit ja komponentit.

Segmentti vastaa noin 20 – 25 prosenttisesti TI:n liikevaihdosta ja noin 15 prosenttisesti liikevoitosta. Parin viime vuoden aikana liikevaihto on noussut noin +5,0 ja liiketulos noin +20 prosentin vuosivauhdilla.

Tilikaudella 2017 hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan ja liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 3,25 miljardiin dollariin eli kasvua olisi noin +7,5 prosenttia viime vuoteen nähden. Liikevoiton odotetaan kasvavan 0,95 miljardiin dollariin eli kasvua olisi yli +18 prosenttia. Myös tässä segmentissä teollisuuden ja etenkin autoteollisuuden vahva kysyntä näkyy numeroiden hyvänä kehityksenä.

Tuloksen kehitys

TI:n vuosien 2014 – 2016 liikevaihto oli vakaasti noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta vihdoin tilikaudelle 2017 odotetaan liikevaihdon nousevan noin 14,25 miljardiin dollariin. Kasvua yli +6,5 prosenttia.

txn-tuloslaskelma-q12017

Sen sijaan nettotulos on kasvanut varsin mallikkaasti viimeisten neljän vuoden aikana. Keskimäärin vuotuinen nettotuloksen kasvu vuodesta 2012 vuoteen 2016 oli +19,6 prosenttia vuodessa. Tilikaudelle 2017 odotetaan nettotuloksen kasvavan noin 4,0 miljardiin dollariin eli kasvua tulisi noin +11,3 prosenttia.

Kuten segmentti-osiossa todettiin, niin kasvua vetää etenkin teollisuuden ja autoteollisuuden vahva kysyntä.

Nettotulosmarginaalin kehitys on ollut vahvaa vuodesta 2012 alkaen. Silloin marginaali oli 13,7 prosenttia, kun se tilikaudelle 2017 ennustetaan olevan noin 28 prosenttia. Yhtiö on pystynyt virtaviivaistamaan tuotantoaan varsin tehokkaaseen iskuun.

Tase

Taseen liikearvo on 4,4 miljardia dollaria eli hieman koholla. Tämä liikearvo syntyi vuonna 2011, kun TI osti National Semiconductors:n 6,5 miljardilla dollarilla. Tämän jälkeen liikearvo on pysynyt muuttumattomana näihin päiviin asti.

txn-liikearvo-q12017

Korollisia velkoja on noin 3,4 miljardia dollaria, mitä voi pitää varsin kohtuullisena määränä. Tämä näkyy velkaisuuden tunnusluvuissa, missä omavaraisuusaste on noussut 69 prosenttiin (hyvä taso on yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut -8,9 prosenttiin (mitä pienempi arvo on sen parempi, alle 100 % tasoa voidaan pitää hyvänä).

txn-velkaisuus-q12017

TI:n korollisten velkojen kohdalla hyvää on se, että velat ovat selvässä laskutrendissä. Heti National Semiconductors:n oston jälkeen velkaa oli 5,6 miljardia dollaria, josta ollaan siis lasketeltu nykyiseen noin 3,4 miljardiin dollariin.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrasta nähdään se, kuinka paljon tilikauden rahavirrasta jää kassaan. Nämä ovat todellisia euroja tai dollareita, toisin kuin nettotulos, jossa on poistoja, alaskirjauksia, varaston muutoksia yms. eriä. Investointien rahavirta on jaettu kahteen erään, missä ”Capex” on olemassa olevien laitteiden, tuotantolaitosten yms. liittyviä ylläpito-, korjaus-, yms. kustannuksia. Investointien ”Muut” osio sisältää yritys ostojen ja myyntien rahavirrat. Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan ja investointien rahavirran erotus. Buffett laskee ns. omistajan tulosta (Owners Earnings), joka on liiketoiminnan rahavirran ja Capex:n erotus. Rahoituksen rahavirta on jaettu kahteen erään, missä ”Voitonjako” kertoo maksettujen osinkojen sekä omien osakkeiden ostojen määrän. Rahoituksen ”Muut” erä kertoo velkojen maksujen ja nostojen sekä osakerahoitusten (annit yms.) määrän.

Liiketoiminnan rahavirran tulisi olla positiivista (ehkä joitain yksittäisiä poikkeuksellisia vuosia lukuunottamatta). Tällä rahasumman yrityksen johto voi sitten käyttää investointeihin, jakaa osinkoina tai velkojen maksuun.

TI:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa kasvussa ja se on ollut positiivinen ainakin viimeiset 10 vuotta. Vuodesta 2012 vuoteen 2016 eli 4 vuoden aikana keskimääräinen liiketoiminnan rahavirta on kasvanut noin +7,8 prosenttia vuodessa.

txn-rahavirta-q12017

Yhtiön investointien määrä tulee helposti esiin rahavirtalaskelman kautta. Capex on ollut varsin tasaisesti noin 400 – 550 miljoonaa dollaria viimeisten 6 vuoden ajan. Muut-osiossa näkyy selvästi vuoden 2011 National Semiconductors:n osto.

RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 4 750 4 614 4 397 4 054 3 384 3 414 3 256 3 820
Investoinnit: Capex -525 -531 -551 -385 -412 -495 -816 -1 199
Investoinnit: Muut -125 -119 249 8 409 -544 -5 356 142
Vapaa rahavirta (FCF) 4 100 3 964 4 095 3 677 3 381 2 375 -2 916 2 763
Rahoitus: Voitonjako -3 778 -4 185 -4 154 -4 043 -2 619 -2 617 -2 639
Rahoitus: Muut -32 -109 49 873 669 5 206 13
Rahavarojen muutos 154 -199 -428 211 425 -327 137

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut positiivinen yli 10 vuoden ajan, kun jätetään em. tilikauden 2011 yritysjärjestely huomioimatta. Trendi on ollut nousujohteinen.

Osinko

TI on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1982 alkaen, ja vuosittain nousevaa osinkoa sitäkin pitkään eli vuodesta 2003 alkaen. Vahvan tuloksen ja kassavirran ansiosta osinko on noussut viimeisten 6 vuoden aikana 0,56 dollarista tilikauden 2017 ennustettuun 2,10 dollarin osinkoon. Keskimääräinen vuosinousu on ollut +24,6 prosenttia. Tilikauden 2016 osinkoon (1,64 USD) nähden nousua tulisi ennusteen mukaan noin +28,0 prosenttia.

txn-osinko-q12017

Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 2,30 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

07/2017: 0,50 USD (e)
10/2017: 0,60 USD (e)
01/2018: 0,60 USD (e)
04/2018: 0,60 USD (e)

TI ostaa myös omia osakkeitaan, ja 5 vuoden takaisesta osakkeiden määrä on pienentynyt yli +12 prosenttia. Omien osakkeiden osto-ohjelmassa on jäljellä valtuutus noin 65 miljoonan osakkeen ostamiselle. Osto-ohjelmalle ei ole määritelty määräaikaa.

Omien osakkeiden osto-ohjelma tukee osingon kasvattamista myös tulevaisuudessa. Myös se, että korvausinvestointeihin (Capex) kuluu varsin maltillinen määrä koko kassavirrasta, antaa tukea osingon maksamiselle. Viime vuosien aikana osingonmaksusuhde on ollut noin 45 – 55 prosenttia nettotuloksesta ja noin 35 – 55 prosenttia vapaasta kassavirrasta (FCF).

Arvostus

Hyvät talousluvut ja niiden kehitys näkyy korkean osakkeen hintana – ainakin, jos mittarina käyttää PE-lukua. PE on 20,3x ja pidemmän aikavälin (3 ja 7 vuoden) PE ovat 23x ja 29x.

txn-roe-roi-q12017

Hyvä tuloskehitys näkyy myös pääomien tuottolukujen hyvänä nousuna. ROE ja ROI ovat noin 35 prosentissa, kun nelisen vuotta sitten olivat noin 17 – 20 prosentissa. Nämä kaikki erinomaiset luvut näkyvät arvostustason nousuna.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 003) sekä osingon maksuilla (-1 630). Korjaus on yhteensä +1 373 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (15.6.2017) 79,85 72,97 54,81 53,47 43,91 30,89 29,11 32,50
Lkm (000) 1 019 000 1 021 000 1 043 000 1 080 000 1 113 000 1 146 000 1 171 000 1 213 000
Markkina-arvo (Mrd) 81,37 74,50 57,17 57,75 48,87 35,40 34,09 39,42
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 3 600 3 402 14 250 13 370 13 000 13 045 12 205 12 825 13 735 13 966
Liikevoitto 1 300 1 252 5 250 4 799 4 274 3 947 2 832 1 973 2 992 4 514
Nettotulos 970 997 4 000 3 595 2 986 2 821 2 162 1 759 2 236 3 228
Marginaali 26,9% 29,3% 28,1% 26,9% 23,0% 21,6% 17,7% 13,7% 16,3% 23,1%
EPS 0,95 0,98 3,93 3,52 2,86 2,61 1,94 1,53 1,91 2,66
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 4 422 3 490 3 218 3 541 3 829 2 965 2 935 3 072
Liikearvo 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 452 924
Muut varat 8 567 8 579 8 650 9 469 10 747 12 694 13 110 9 405
Tase yhteensä 17 351 16 431 16 230 17 372 18 938 20 021 20 497 13 401
Oma pääoma 12 012 10 473 9 946 10 390 10 807 10 961 10 952 10 437
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 3 358 3 609 4 120 4 631 5 158 5 686 5 592 378
Muut vastuut 1 981 2 349 2 164 2 351 2 973 3 374 3 953 2 586
Tase yhteensä 17 351 16 431 16 230 17 372 18 938 20 021 20 497 13 401
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 4 750 4 614 4 397 4 054 3 384 3 414 3 256 3 820
Investoinnit: Capex -525 -531 -551 -385 -412 -495 -816 -1 199
Investoinnit: Muut -125 -119 249 8 409 -544 -5 356 142
Vapaa rahavirta (FCF) 4 100 3 964 4 095 3 677 3 381 2 375 -2 916 2 763
Rahoitus: Voitonjako -3 778 -4 185 -4 154 -4 043 -2 619 -2 617 -2 639
Rahoitus: Muut -32 -109 49 873 669 5 206 13
Rahavarojen muutos 154 -199 -428 211 425 -327 137
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 2,100 1,640 1,400 1,240 1,070 0,720 0,560 0,490
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,100 1,640 1,400 1,240 1,070 0,720 0,560 0,490
Osinkotuotto 2,6% 2,2% 2,6% 2,3% 2,4% 2,3% 1,9% 1,5%
Osinko/nettotulos 53,5% 46,6% 48,9% 47,5% 55,1% 46,9% 29,3% 18,4%
Osinko/FCF 52,2% 42,2% 35,7% 36,4% 35,2% 34,7% -22,5% 21,5%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 29,1 27,8 24,0 25,9
PE (3v) 23,1 23,8 21,5 25,7 23,8 14,7 14,7 17,9
PE 20,3 20,7 19,1 20,5 22,6 20,1 15,2 12,2
Oma pääoma/osake 11,79 10,26 9,54 9,62 9,71 9,56 9,35 8,60
P/B 6,77 7,11 5,75 5,56 4,52 3,23 3,11 3,78
ROE 35,6% 35,2% 29,4% 26,6% 19,9% 16,1% 20,9% 32,0%
ROI 35,7% 34,1% 29,4% 25,5% 17,4% 11,9% 21,9% 43,3%
Omavaraisuusaste 69,2% 63,7% 61,3% 59,8% 57,1% 54,7% 53,4% 77,9%
Gearing -8,9% 1,1% 9,1% 10,5% 12,3% 24,8% 24,3% -25,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements