Union Pacific Corp: Ennusteet

Päivitetty 22.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

unp-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät vuodelle 2019

Yhtiö arvioi vuoden 2019 toisella puoliskolla, että rahtimäärät laskevat -2 prosenttia. Tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti tulosmarginaaleissa (+500 M USD).

Rahtimäärien kehityksessä tilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan. Aiemmin yhtiö arvioi, että koko vuoden 2019 rahtimäärät kasvaisivat +1…+3 prosenttia. Alkuvuoden aikana rahtien määrät kuitenkin laskivat -3 prosenttia, joten koko vuoden laskuksi tulisi noin -2…-3 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Union Pacific:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti. Yhtiö uudisti rahtityyppien luokitukset vuoden 2018 alussa. Rahtityypit ovat:

  • Agricultural Products
  • Energy
  • Industrial
  • Premium
  • Muut

Tyyppikohtaiset tiedot on esitetty vuodesta 2015 alkaen Union Pacific Corp: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Agricultural Products 4 550 1 163 1 165 1 155 1 067 4 469 1 124 1 133 1 114 1 098
Muutos (%) 1,8% 3,5% 2,8% 3,7% -2,8% 3,9% 4,8% 5,7% 4,7% 0,4%
Energy 4 025 1 042 1 035 966 982 4 608 1 110 1 214 1 111 1 173
Muutos (%) -12,7% -6,1% -14,7% -13,1% -16,3% 2,5% -8,5% 0,8% 5,2% 14,6%
Industrial 5 925 1 471 1 550 1 494 1 410 5 679 1 405 1 497 1 437 1 340
Muutos (%) 4,3% 4,7% 3,5% 4,0% 5,2% 9,1% 9,6% 13,1% 7,7% 6,0%
Premium 6 500 1 678 1 650 1 621 1 551 6 628 1 748 1 714 1 655 1 511
Muutos (%) -1,9% -4,0% -3,7% -2,1% 2,6% 13,6% 15,1% 18,2% 14,1% 7,0%
Muut 1 450 366 350 360 374 1 448 370 370 355 353
YHTEENSÄ 22 450 5 720 5 750 5 596 5 384 22 832 5 757 5 928 5 672 5 475
Muutos (%) -1,7% -0,6% -3,0% -1,3% -1,7% 7,5% 5,6% 9,6% 8,0% 6,7%

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö arvioi nyt, että rahtien määrät laskisivat -2 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi, että hyvän hinnoittelun johdosta hintataso nousisi hienoisesti. Tämä pitäisi liikevaihdon kehitystä rahtimääriin nähden maltillisempana.

Vaikeat talviolosuhteet näkyivät liikevaihdon noin -1,7 prosentin laskuna Q1:llä. Energy-ryhmän rahtitulot laskivat -16 prosenttia alhaisempien rahtimäärien johdosta. Segmentin Q2:n oli myös vaikea liikevaihdon laskiessa -13 prosenttia. Rahtien määrät ovat laskussa hävittyjen sopimusten johdosta. Lisäksi eräs hiekan toimittaja siirtyi käyttämään toisia reittejä. Energy-ryhmän liikevaihdon odotan laskevan edelleen selvästi vuoden toisella puoliskolla.

Maataloustuotteiden (Agricultural Products) rahdit olivat Q1:llä paineessa vaikeiden talviolosuhteiden siirtäessä satokauden alkua. Nyt Q2:lla tilanne palautui normaalille tasolleen ja liikevaihto kääntyi mukavaan +3,7 prosentin nousuun. Arvioin segmentin liikevaihdon kehittyvän positiivisesti vuoden toisella puoliskolla tehtyjen hintojen korotusten vetämänä.

Industrial-segmentin liikevaihto on kehittynyt positiivisesti koko alkuvuoden ajan (+4,6 %). Segmentin rahtimäärät ovat kasvussa, mitä vetää etenkin rakennusteollisuuden ja muovien hyvä kysyntätilanne. Metsäteollisuuden rahdit olivat laskussa, minkä lisäksi harmaita pilviä luo uusien asuntojen laskeva aloitusmäärä.

Premium-rahdin liikevaihto kääntyi Q2:lla parin prosentin laskuun, mitä painoi mm. autoteollisuuden alhaisemmat rahtimäärät.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 22,0 – 23,0 miljardia dollaria eli laskua tulisi -1,7 prosenttia. Kahden erinomaisen vuoden jälkeen liikevaihto kääntyisi siis hienoiseen laskuun.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise rahtityyppien liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 8 875 2 330 2 325 2 260 1 960 8 517 2 210 2 269 2 099 1 939
Muutos (%) 4,2% 5,4% 2,5% 7,7% 1,1% 5,1% -1,6% 9,5% 5,1% 8,4%
Marginaali 39,5% 40,7% 40,4% 40,4% 36,4% 37,3% 38,4% 38,3% 37,0% 35,4%

Alkuvuoden 2019 tulos kasvoi +4,5 prosenttia, vaikka liikevaihto on kääntynyt laskuun. Yhtiön tehokkuusohjelmien tuomien etujen johdosta toiminnan kulut olivat -350 miljoonaa dollaria viimevuotista pienempiä. Erityisesti palkka- ja palvelukulut ovat laskussa, minkä lisäksi polttoainekulut olivat viimevuotista pienempiä.

Vaikka liikevaihto on kääntynyt jo laskuun, niin arvioin yhtiön tuottavuusohjelmien pitävän liiketuloksen edelleen kasvussa. Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 8,7 – 9,0 miljardia dollaria ja kasvua tulisi noin +4,2 prosenttia. Liiketulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 39,5 prosenttia eli parempi kuin viime vuoden 37,3 prosenttia ja marginaali palautuisi vuoden 2017 tasolle.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 8 875 2 330 2 325 2 260 1 960 8 517 2 210 2 269 2 099 1 939
Rahoituskulut (netto) -1 025 -259 -260 -259 -247 -870 -240 -241 -203 -186
Muut kulut/tuotot 250 61 55 57 77 94 46 48 42 -42
Tulos ennen veroja 8 100 2 132 2 120 2 058 1 790 7 741 2 016 2 076 1 938 1 711
Verot -1 875 -493 -495 -488 -399 -1 775 -462 -483 -429 -401
Nettotulos 6 225 1 639 1 625 1 570 1 391 5 966 1 554 1 593 1 509 1 310

Yhtiön velkaisuus nousi vuoden 2018 aikana 16,9 miljardista 22,4 miljardiin dollariin. Vuoden 2019 velkaisuuden nousu 26,9 miljardiin dollariin johtuu pitkälti leasing-vastuiden kirjaamisena velkoihin. Tämä näkyi myös kvartaalikohtaisten rahoituskulujen (netto) nousuna 250 – 260 miljoonaan dollariin. Tein loppuvuoden 2019 kuluennusteet noin 260 miljoonan dollarin erillä.

Veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin lukemaa, mikä vastaa vuoden 2018 veroastetta.

Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 6,0 – 6,5 miljardia dollaria, mikä on parempi kuin vuoden 2018 tulos (5,97 Mrd USD).

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa Union Pacific:n asiakkaiden kysyntään ja siten myös rahtimääriin? Vuoden 2019 ennusteet näyttäisivät rahtimäärien kääntyneen jo hienoiseen laskuun.
  • Onko tulevien parin vuoden aikana USA:n talouteen tulossa taantuma, joka vähentäisi merkittävästi rahtien määriä?
  • Myös yleinen kustannustaso (mm. palkat ja polttoaine) on ollut nousussa. Millainen on Union Pacific:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 rahtimäärät laskisivat parisen prosenttia. Arvioin tämän negatiivisen kehityksen jatkuvan myös tulevina vuosina kauppasodan ja muun globaalin negatiivisen talouskehityksen johdosta. Tästä syystä tein liikevaihdon noin -1 prosentin laskuennusteilla, joka toki on varsin pieni prosenttiluku, mikäli talous ajautuu syvempään taantumaan.

Liiketulosennusteessa lähdin siitä, että tulosmarginaali nousisi noin 39,0 – 39,5 prosenttiin ja pysyisi siinä molempina tilikausina. Tämä marginaali olisi hieman viimevuotisia arvoja korkeammalla (37,3 – 38,2 %). Yhtiö arvioi, että tuottavuusohjelma toisi noin 500 miljoonan dollarin säästöt vuodesta alkaen 2019, joten tämä voisi olettaa näkyvän marginaalien parantumisena.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 1050 – 1100 miljoonaan dollariin ja muiden tuottojen arvioin olevan noin +200 miljoonaa dollaria. Viime vuosina nämä ovat olleet 70 – 300 miljoonan dollarin haarukassa, joten valitsin arvon tuon arvoalueen puolivälistä. Verojen arvioin olevan noin 23 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 22 000 22 200 5 600 5 600 5 600 5 400
Muutos (%) -0,9% -1,1% -2,1% -2,6% 0,1% 0,3%
Liiketulos 8 625 8 750 2 250 2 250 2 250 2 000
Muutos (%) -1,4% -1,4% -3,4% -3,2% -0,4% 2,0%
Marginaali 39,2% 39,4% 40,2% 40,2% 40,2% 37,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 8 625 8 750 2 250 2 250 2 250 2 000
Rahoituskulut (netto) -1 075 -1 050 -265 -265 -260 -260
Muut kulut/tuotot 200 200 50 50 50 50
Tulos ennen veroja 7 750 7 900 2 035 2 035 2 040 1 790
Verot -1 775 -1 825 -470 -470 -470 -415
Nettotulos 5 975 6 075 1 565 1 565 1 570 1 375

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset