Union Pacific Corp: Ennusteet

Päivitetty 18.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

unp-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät vuodelle 2019

Yhtiö arvioi rahtimäärien laskevan noin 2 prosenttia vuonna 2019. Tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti tulosmarginaaleissa (+500 M USD).

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Union Pacific:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti. Yhtiö uudisti rahtityyppien luokitukset vuoden 2018 alussa. Rahtityypit ovat:

  • Agricultural Products
  • Energy
  • Industrial
  • Premium
  • Muut

Tyyppikohtaiset tiedot on esitetty vuodesta 2015 alkaen Union Pacific Corp: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Agricultural Products 4 475 1 130 1 123 1 155 1 067 4 469 1 124 1 133 1 114 1 098
Muutos (%) 0,1% 0,5% -0,9% 3,7% -2,8% 3,9% 4,8% 5,7% 4,7% 0,4%
Energy 3 900 977 975 966 982 4 608 1 110 1 214 1 111 1 173
Muutos (%) -15,4% -12,0% -19,7% -13,1% -16,3% 2,5% -8,5% 0,8% 5,2% 14,6%
Industrial 5 825 1 436 1 485 1 494 1 410 5 679 1 405 1 497 1 437 1 340
Muutos (%) 2,6% 2,2% -0,8% 4,0% 5,2% 9,1% 9,6% 13,1% 7,7% 6,0%
Premium 6 325 1 590 1 563 1 621 1 551 6 628 1 748 1 714 1 655 1 511
Muutos (%) -4,6% -9,0% -8,8% -2,1% 2,6% 13,6% 15,1% 18,2% 14,1% 7,0%
Muut 1 475 371 370 360 374 1 448 370 370 355 353
YHTEENSÄ 22 000 5 504 5 516 5 596 5 384 22 832 5 757 5 928 5 672 5 475
Muutos (%) -3,6% -4,4% -7,0% -1,3% -1,7% 7,5% 5,6% 9,6% 8,0% 6,7%

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö arvioi, että rahtien määrät laskisivat -2 prosenttia vuona 2019. Lisäksi yhtiö arvioi, että hyvän hinnoittelun johdosta hintataso nousisi hienoisesti. Tämä pitäisi liikevaihdon kehitystä rahtimääriin nähden maltillisempana.

Toisaalta Q3:n liikevaihto laski -7 prosenttia, ja yhtiö arvioi myöskin, että rahtimäärien lasku Q4:lla olisi Q3:n tasolla. Tämä puoltaisi suurempaa liikevaihdon laskua koko vuodelle.

Energy-sektorin rahtitulot ovat olleet selvässä laskussa jo 4 kvartaalin ajan. Q1-Q3 aikana liikevaihto laski 16,4 prosenttia. Rahtien määrät ovat laskussa hävittyjen sopimusten johdosta. Lisäksi eräs hiekan toimittaja siirtyi käyttämään toisia reittejä. Arvioin Q4:n liikevaihdon jatkavan laskuaan niin, että koko vuoden liikevaihto jäisi 3,9 miljardiin dollariin (-15,4 %).

Maataloustuotteiden (Agricultural Products) rahdit laskivat Q1:llä vaikeiden talviolosuhteiden siirtäessä satokauden alkua. Tämä näkyikin Q2:lla, jonka liikevaihto nousi selvästi vertailukaudesta. Q3:n liikevaihto jäi hieman viime vuodesta, missä alhaisempi vienti piti liikevaihtoa paineessa. Tein sektorin tilikauden 2019 ennusteen niin, että liikevaihto olisi kutakuinkin viime vuoden tasolla.

Industrial-segmentin liikevaihto kehittyi vahvasti H1 (+4,6 %) aikana, mutta kääntyi hienoiseen laskuun Q3:lla (-0,8 %). Segmentin rahtimäärät ovat kasvussa, mitä vetää etenkin rakennusteollisuuden ja muovien hyvä kysyntätilanne. Metsäteollisuuden rahdit olivat laskussa, minkä lisäksi harmaita pilviä luo uusien asuntojen laskeva aloitusmäärä.

Premium-rahdin liikevaihto kääntyi Q2:lla parin prosentin laskuun, ja lasku kiihtyi Q3:lla jo 8,8 prosenttiin. Liikevaihtoa painoi mm. autoteollisuuden rahtien sekä konttirahdin alhaisemmat määrät.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 21,5 – 22,5 miljardia dollaria eli laskua tulisi 3,6 prosenttia. Kahden erinomaisen vuoden jälkeen liikevaihto kääntyisi siis selvempään laskuun.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise rahtityyppien liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 8 625 2 171 2 234 2 260 1 960 8 517 2 210 2 269 2 099 1 939
Muutos (%) 1,3% -1,8% -1,5% 7,7% 1,1% 5,1% -1,6% 9,5% 5,1% 8,4%
Marginaali 39,2% 39,4% 40,5% 40,4% 36,4% 37,3% 38,4% 38,3% 37,0% 35,4%

H1/2019 tulos kasvoi 4,5 prosenttia, mutta kääntyi liikevaihdon vetämänä Q3:lla jo laskuun (-1,5 %).

Toiminnan kulut laskivat 377 miljoonaa dollaria Q3:lla, mikä ei ihan riittänyt kompensoimaan liikevaihdon laskua (-412 M USD). Erityisesti palkka- ja palvelukulut ovat laskussa, minkä lisäksi polttoainekulut olivat viimevuotista pienempiä.

Arvioin vastaavanlaisen tilanteen toistuvan Q4:lla niin, että tulos laskisi 1-2 prosenttia vertailukaudesta. Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 8,4 – 8,7 miljardia dollaria ja kasvua tulisi noin 1,3 prosenttia. Liiketulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 39,2 prosenttia eli parempi kuin viime vuoden 37,3 prosenttia ja marginaali palautuisi vuoden 2017 tasolle.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 8 625 2 171 2 234 2 260 1 960 8 517 2 210 2 269 2 099 1 939
Rahoituskulut (netto) -1 040 -268 -266 -259 -247 -870 -240 -241 -203 -186
Muut kulut/tuotot 245 58 53 57 77 94 46 48 42 -42
Tulos ennen veroja 7 830 1 961 2 021 2 058 1 790 7 741 2 016 2 076 1 938 1 711
Verot -1 805 -452 -466 -488 -399 -1 775 -462 -483 -429 -401
Nettotulos 6 025 1 509 1 555 1 570 1 391 5 966 1 554 1 593 1 509 1 310

Yhtiön velkaisuus nousi vuoden 2018 aikana 16,9 miljardista 22,4 miljardiin dollariin. Vuoden 2019 velkaisuuden nousu 27,3 miljardiin dollariin johtuu pitkälti leasing-vastuiden kirjaamisena velkoihin. Tämä näkyi myös kvartaalikohtaisten rahoituskulujen (netto) nousuna 250 – 270 miljoonaan dollariin. Tein vuoden 2019 kuluennusteet noin 1 040 miljoonaan dollariin.

Veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin lukemaa, mikä vastaa vuoden 2018 veroastetta.

Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 5,8 – 6,2 miljardia dollaria, eli tulos pysyisi vuoden 2018 tasolla (5,97 Mrd USD).

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa Union Pacific:n asiakkaiden kysyntään ja siten myös rahtimääriin? Vuoden 2019 ennusteet näyttäisivät rahtimäärien kääntyneen jo laskuun.
  • Onko tulevien parin vuoden aikana USA:n talouteen tulossa taantuma, joka vähentäisi merkittävästi rahtien määriä?
  • Myös yleinen kustannustaso (mm. palkat ja polttoaine) on ollut nousussa. Millainen on Union Pacific:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 rahtimäärät laskisivat parisen prosenttia. Arvioin tämän negatiivisen kehityksen jatkuvan myös tulevina vuosina kauppasodan ja muun globaalin negatiivisen talouskehityksen johdosta. Tästä syystä tein liikevaihdon noin 1-2 prosentin laskuennusteilla, joka toki on varsin pieni prosenttiluku, mikäli talous ajautuu syvempään taantumaan.

Liiketulosennusteessa lähdin siitä, että tulosmarginaali nousisi noin 39,0 – 39,5 prosenttiin ja pysyisi siinä molempina tilikausina. Tämä marginaali olisi hieman viimevuotisia arvoja korkeammalla (37,3 – 38,2 %). Yhtiö arvioi, että tuottavuusohjelma toisi noin 500 miljoonan dollarin säästöt vuodesta alkaen 2019, joten tämä voisi olettaa näkyvän marginaalien parantumisena.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 1050 – 1100 miljoonaan dollariin ja muiden tuottojen arvioin olevan noin +200 miljoonaa dollaria. Viime vuosina nämä ovat olleet 70 – 300 miljoonan dollarin haarukassa, joten valitsin arvon tuon arvoalueen puolivälistä. Verojen arvioin olevan noin 23 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 21 350 21 600 5 400 5 400 5 500 5 300
Muutos (%) -1,2% -1,8% -1,9% -2,1% -1,7% -1,6%
Liiketulos 8 400 8 500 2 150 2 200 2 225 1 925
Muutos (%) -1,2% -1,4% -1,0% -1,5% -1,5% -1,8%
Marginaali 39,3% 39,4% 39,8% 40,7% 40,5% 36,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 8 400 8 500 2 150 2 200 2 225 1 925
Rahoituskulut (netto) -1 075 -1 050 -265 -265 -260 -260
Muut kulut/tuotot 200 200 50 50 50 50
Tulos ennen veroja 7 525 7 650 1 935 1 985 2 015 1 715
Verot -1 725 -1 770 -450 -455 -465 -400
Nettotulos 5 800 5 880 1 485 1 530 1 550 1 315

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus