Union Pacific Corp: Ennusteet

Päivitetty 20.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

unp-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät vuodelle 2019

Yhtiö arvioi, että rahtimäärät kasvavat vuonna 2019 noin 1 – 3 prosenttia (”low-single digit”) ja hintataso kehittyy inflaatiota nopeammin. Tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti tulosmarginaaleissa (+500 M USD).

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Union Pacific:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti. Yhtiö uudisti rahtityyppien luokitukset vuoden 2018 alussa. Rahtityypit ovat:

  • Agricultural Products
  • Energy
  • Industrial
  • Premium
  • Muut

Tyyppikohtaiset tiedot on esitetty vuodesta 2015 alkaen Union Pacific Corp: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Agricultural Products 4 550 1 158 1 175 1 150 1 067 4 469 1 124 1 133 1 114 1 098
Muutos (%) 1,8% 3,0% 3,7% 3,2% -2,8% 3,9% 4,8% 5,7% 4,7% 0,4%
Energy 4 375 1 168 1 175 1 050 982 4 608 1 110 1 214 1 111 1 173
Muutos (%) -5,1% 5,2% -3,2% -5,5% -16,3% 2,5% -8,5% 0,8% 5,2% 14,6%
Industrial 5 925 1 465 1 550 1 500 1 410 5 679 1 405 1 497 1 437 1 340
Muutos (%) 4,3% 4,3% 3,5% 4,4% 5,2% 9,1% 9,6% 13,1% 7,7% 6,0%
Premium 6 775 1 749 1 750 1 725 1 551 6 628 1 748 1 714 1 655 1 511
Muutos (%) 2,2% 0,1% 2,1% 4,2% 2,6% 13,6% 15,1% 18,2% 14,1% 7,0%
Muut 1 475 376 350 375 374 1 448 370 370 355 353
YHTEENSÄ 23 100 5 916 6 000 5 800 5 384 22 832 5 757 5 928 5 672 5 475
Muutos (%) 1,2% 2,8% 1,2% 2,3% -1,7% 7,5% 5,6% 9,6% 8,0% 6,7%

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö arvioi, että rahtihintojen ja -määrien nousun pitäisi näkyä positiivisesti liikevaihdossa. Lisäksi yhtiö saa lisämaksuja kasvavista polttoainekuluista, joka nostaa myöskin liikevaihtoa.

Vaikeat talviolosuhteet näkyivät liikevaihdon noin -1,7 prosentin laskuna Q1:llä. Energy-ryhmän rahtitulot laskivat -16 prosenttia alhaisempien rahtimäärien johdosta. Etenkin hiekan (-45%) rahtimäärät laskivat erään asiakkaan siirtyessä käyttämään toisia reittejä. Lisäksi hiilen ja koksin rahdit laskivat (-14 %) vaikeiden sääolosuhteiden ja hävittyjen sopimusten johdosta.

Energy-ryhmän liikevaihdon odotan laskevan selvästi vielä tulevina kuukausina, mutta Q4:lla odotan laskun tasaantuvan, sillä vertailukauden lukema on jo varsin heikko. Muissa ryhmissä odotan liikevaihdon kasvavan noin 2 – 4 prosentin tahdilla.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 22,5 – 23,5 miljardia dollaria eli kasvua tulisi +1,2 prosenttia. Tämä jäisi vuosien 2017 ja 2018 noin +6,5 – 7,5 prosentin kasvutahdista.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise rahtityyppien liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 8 875 2 340 2 375 2 200 1 960 8 517 2 210 2 269 2 099 1 939
Muutos (%) 4,2% 5,9% 4,7% 4,8% 1,1% 5,1% -1,6% 9,5% 5,1% 8,4%
Marginaali 38,4% 39,6% 39,6% 37,9% 36,4% 37,3% 38,4% 38,3% 37,0% 35,4%

Q1:n tulos kasvoi +1,1 prosenttia, vaikka liikevaihto laski ja vaikeat talviolosuhteet nostivat kuluja. Yhtiön tehokkuusohjelmien tuomien etujen (+112 M USD) johdosta tulos kääntyi nousuun.

Kuten edellä jo todettiin, niin rahtihintojen ja -määrien nousu sekä tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti liiketuloksessa sekä marginaaleissa. Tein vuoden 2019 ennusteen hyvään noin +4 prosentin nousuun.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 8,7 – 9,2 miljardia dollaria ja kasvua tulisi noin +4,2 prosenttia. Liiketulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 38,4 prosenttia eli parempi kuin viime vuoden 37,3 prosenttia ja marginaali palautuisi vuoden 2017 tasolle.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 8 875 2 340 2 375 2 200 1 960 8 517 2 210 2 269 2 099 1 939
Rahoituskulut (netto) -1 000 -253 -250 -250 -247 -870 -240 -241 -203 -186
Muut kulut/tuotot 225 48 50 50 77 94 46 48 42 -42
Tulos ennen veroja 8 100 2 135 2 175 2 000 1 790 7 741 2 016 2 076 1 938 1 711
Verot -1 850 -486 -500 -465 -399 -1 775 -462 -483 -429 -401
Nettotulos 6 250 1 649 1 675 1 535 1 391 5 966 1 554 1 593 1 509 1 310

Yhtiön velkaisuus nousi vuoden 2018 aikana 16,9 miljardista 22,4 miljardiin dollariin. Q1/2019 velkaisuuden nousu 26,8 miljardiin dollariin johtuu pitkälti leasing-vastuiden kirjaamisena velkoihin. Velkojen nousu näkyy myös kvartaalikohtaisten rahoituskulujen (netto) nousuna 240 miljoonaan dollariin. Tein vuoden 2019 kuluennusteet noin 250 miljoonan dollarin erillä.

Veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin lukemaa, mikä vastaa vuoden 2018 veroastetta.

Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 6,0 – 6,5 miljardia dollaria, mikä on parempi kuin vuoden 2018 tulos (5,97 Mrd USD).

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa Union Pacific:n asiakkaiden kysyntään ja siten myös rahtimääriin?
  • Johtuiko vuoden 2018 vahva liikevaihdon kehitys siitä, että USA:ssa yhtiöt tilasivat tuontitullien pelossa varastot täyteen? Tämä näkyisi laskevina rahteina lähitulevaisuudessa.
  • Onko tulevien parin vuoden aikana USA:n talouteen tulossa taantuma, joka vähentäisi merkittävästi rahtien määriä?
  • Myös yleinen kustannustaso (mm. palkat ja polttoaine) on ollut nousussa. Millainen on Union Pacific:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Liikevaihdon arvioin kasvavan noin +3 prosenttia. Tämä tarkoittaisi sitä, että liikevaihto ylittäisi vuoden 2014 huippulukeman eli noin 24,0 miljardin dollarin rajan vuonna 2020.

Liiketulosennusteessa lähdin siitä, että tulosmarginaali nousisi noin 39 prosenttiin ja pysyisi siinä molempina tilikausina. Tämä marginaali olisi hieman viimevuotisia arvoja korkeammalla (37,3 – 38,9 %). Yhtiö arvioi, että tuottavuusohjelma toisi noin 500 miljoonan dollarin säästöt vuodesta alkaen 2019, joten tämä voisi olettaa näkyvän marginaalien parantumisena.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 1050 – 1100 miljoonaan dollariin ja muiden tuottojen arvioin olevan noin +200 miljoonaa dollaria. Viime vuosina nämä ovat olleet 70 – 300 miljoonan dollarin haarukassa, joten valitsin arvon tuon arvoalueen puolivälistä. Verojen arvioin olevan noin 23 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 24 550 23 800 6 050 6 150 6 000 5 600
Muutos (%) 3,2% 3,0% 2,3% 2,5% 3,4% 4,0%
Liiketulos 9 600 9 275 2 425 2 475 2 300 2 075
Muutos (%) 3,5% 4,5% 3,6% 4,2% 4,5% 5,9%
Marginaali 39,1% 39,0% 40,1% 40,2% 38,3% 37,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 9 600 9 275 2 425 2 475 2 300 2 075
Rahoituskulut (netto) -1 100 -1 040 -260 -260 -260 -260
Muut kulut/tuotot 200 200 50 50 50 50
Tulos ennen veroja 8 700 8 435 2 215 2 265 2 090 1 865
Verot -2 000 -1 935 -505 -520 -480 -430
Nettotulos 6 700 6 500 1 710 1 745 1 610 1 435

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset