Union Pacific Corp: Ennusteet

Päivitetty 6.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

unp-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö arvioi, että rahtimäärät kasvavat vuonna 2018 noin 3 – 5 prosenttia (”low-to-mid”) ja hintataso kehittyy inflaatiota nopeammin. Tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti tulosmarginaaleissa.

Vuodesta 2019 yhtiö toteaa, että rahtimäärät ja -hinnat jatkanevat nousuaan ja tuottavuusohjelmien hyöty on vähintään 500 miljoonaa dollaria. Capex-investoinnit ovat alle 15 prosenttia liikevaihdosta eli ne jatkaisivat hienoista laskutrendiään.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Union Pacific:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti. Yhtiö uudisti rahtityyppien luokitukset vuoden 2018 alussa. Rahtityypit ovat:

  • Agricultural Products
  • Energy
  • Industrial
  • Premium
  • Muut

Tyyppikohtaiset tiedot on esitetty vuodesta 2014 alkaen Union Pacific Corp: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Agricultural Products 4 475 1 130 1 133 1 114 1 098 4 303 1 073 1 072 1 064 1 094
Muutos (%) 4,0% 5,3% 5,7% 4,7% 0,4% 2,2%
Energy 4 725 1 227 1 214 1 111 1 173 4 497 1 213 1 204 1 056 1 024
Muutos (%) 5,1% 1,2% 0,8% 5,2% 14,6% 21,0%
Industrial 5 625 1 351 1 497 1 437 1 340 5 204 1 282 1 324 1 334 1 264
Muutos (%) 8,1% 5,4% 13,1% 7,7% 6,0% 4,8%
Premium 6 550 1 670 1 714 1 655 1 511 5 832 1 519 1 450 1 451 1 412
Muutos (%) 12,3% 9,9% 18,2% 14,1% 7,0% 2,1%
Muut 1 450 372 370 355 353 1 404 363 358 345 338
YHTEENSÄ 22 825 5 750 5 928 5 672 5 475 21 240 5 450 5 408 5 250 5 132
Muutos (%) 7,5% 5,5% 9,6% 8,0% 6,7% 6,5% -1,1% 4,5% 18,5% 6,3%

Union Pacific julkaisi segmenttien kvartaalikohtaisia rahtitietoja vain vuodelta 2017, joten vuoden 2017 muutosprosentteja ei voitu laskea.

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö arvioi, että rahtihintojen ja -määrien nousun pitäisi näkyä positiivisesti liikevaihdossa. Lisäksi yhtiö saa lisämaksuja kasvavista polttoainekuluista, joka nostaa myöskin liikevaihtoa.

Tein tyyppikohtaiset ennusteet suhteellisen kiinteillä luvuilla, jotka noudattelivat pitkälti Q2 ja Q3:n liikevaihtoa. Alkuvuoden 2018 aikana liikevaihto kasvoi +8,1 prosenttia, mutta Q4-ennusteessa lähdin siitä, että kasvuvauhti olisi hieman hitaampaa.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 22,5 – 23,0 miljardia dollaria eli kasvua tulisi +7,5 prosenttia.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise rahtityyppien liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 8 600 2 293 2 269 2 099 1 939 8 115 2 256 2 073 1 998 1 788
Muutos (%) 6,0% 1,6% 9,5% 5,1% 8,4% 11,6% 14,8% 5,8% 20,4% 6,0%
Marginaali 37,7% 39,9% 38,3% 37,0% 35,4% 38,2% 41,4% 38,3% 38,1% 34,8%

Kuten taulukosta nähdään, niin vuoden 2017 kehitys oli vahvaa koko vuoden ajan. Ja hyvä kehitys on jatkunut myös vuonna 2018 ja alkuvuoden tulos on kasvanut +7,6 prosenttia. Toki tämä jää viime vuoden kasvusta, mutta vuoden 2016 luvut olivat suhteellisen heikot, joten siitä syystä vuoden 2017 muutosprosentit olivat kovia.

Kuten edellä jo todettiin, niin rahtihintojen ja -määrien nousu sekä tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti liiketuloksessa sekä marginaaleissa. Tein Q4:n ennusteen noin +1,6 prosentin kasvulla. Näin siksi, että viime vuoden Q4:n tulos oli varsin vahva.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 8,5 – 8,7 miljardia dollaria ja kasvua tulisi noin +6,0 prosenttia. Ja kuten todettua, niin tämä jäisi selvästi vuoden 2017 kasvuluvuista. Liiketulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 37,7 prosenttia eli hieman heikompi kuin viime vuoden 38,0 prosenttia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 8 600 2 293 2 269 2 099 1 939 8 115 2 256 2 073 1 998 1 788
Rahoituskulut (netto) -870 -240 -241 -203 -186 -719 -188 -180 -179 -172
Muut kulut/tuotot 80 32 48 42 -42 236 24 90 50 72
Tulos ennen veroja 7 810 2 085 2 076 1 938 1 711 7 632 2 092 1 983 1 869 1 688
Verot -1 795 -482 -483 -429 -401 3 080 5 186 -789 -701 -616
Nettotulos 6 015 1 603 1 593 1 509 1 310 10 712 7 278 1 194 1 168 1 072

Rahoituskulut (netto) ovat olleet parina viime vuotena varsin tasaisesti -170…-200 miljoonaa dollaria. Koska Q3:n kulut olivat selvästi nousussa, niin tein Q4-ennusteen tähän lukuun perustuen.

Q4:n veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin lukemaa, mikä vastaa alkuvuoden veroastetta.

Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 5,9 – 6,1 miljardia dollaria, mikä on selvästi parempi kuin vertailukauden vero-oikaistu 4,6 miljardia dollaria. Tässä alhaisempi verotus näkyy, sillä esimerkiksi vuonna 2016 veroaste oli 37 prosenttia.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa Union Pacific:n asiakkaiden kysyntään ja siten myös rahtimääriin?
  • Johtuiko Q2-Q3/2018 vahva liikevaihdon kehitys siitä, että USA:ssa yhtiöt tilasivat tuontitullien pelossa varastot täyteen? Tämä näkyisi laskevina rahteina lähitulevaisuudessa.
  • Onko tulevien parin vuoden aikana USA:n talouteen tulossa taantuma, joka vähentäisi merkittävästi rahtien määriä?
  • Myös yleinen kustannustaso (mm. palkat ja polttoaine) on ollut nousussa. Millainen on Union Pacific:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Liikevaihdon arvioin kasvavan noin +3 prosenttia. Tämä tarkoittaisi sitä, että liikevaihto ylittäisi vuoden 2014 huippulukeman eli noin 24,0 miljardin dollarin rajan vuonna 2020.

Liiketulosennusteessa lähdin siitä, että tulosmarginaali nousisi 38 – 39 prosenttiin ja pysyisi siinä molempina tilikausina. Tämä marginaali olisi hieman viimevuotisia arvoja korkeammalla (36,5 – 37,9 %). Yhtiö arvioi, että tuottavuusohjelma toisi noin 500 miljoonan dollarin säästöt vuodelle 2019, joten tämä voisi olettaa näkyvän marginaalien parantumisena.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 900 – 950 miljoonaan dollariin ja muiden tuottojen arvioin olevan noin +160 miljoonaa dollaria. Viime vuosina nämä ovat olleet 70 – 300 miljoonan dollarin haarukassa, joten valitsin arvon tuon arvoalueen puolivälistä. Verojen arvioin olevan noin 24 – 25 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 24 200 23 550 5 900 6 000 5 900 5 750
Muutos (%) 2,8% 3,2% 2,6% 1,2% 4,0% 5,0%
Liiketulos 9 400 9 000 2 350 2 350 2 250 2 050
Muutos (%) 4,4% 4,7% 2,5% 3,6% 7,2% 5,7%
Marginaali 38,8% 38,2% 39,8% 39,2% 38,1% 35,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 9 400 9 000 2 350 2 350 2 250 2 050
Rahoituskulut (netto) -940 -920 -230 -230 -230 -230
Muut kulut/tuotot 160 160 40 40 40 40
Tulos ennen veroja 8 620 8 240 2 160 2 160 2 060 1 860
Verot -2 070 -2 010 -520 -520 -510 -460
Nettotulos 6 550 6 230 1 640 1 640 1 550 1 400

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset