Union Pacific Corp sijoituskohteena

Päivitetty 2.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Union Pacific kuljettaa tavararahtia rataverkkonsa avulla, ja sanotaankin, että yhtiö on maailman suurimpia kuljetusyrityksiä. Yhtiön rataverkko on laajuudeltaan yli 32 200 mailia ja se yhdistää 23 osavaltiota… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e UNION PACIFIC CORP Ennuste
Osake (2.5.2020) 156,64 Osinko 12 kk 3,970
Markkina-arvo (Mrd) 107,5 Osinkotuotto 2,5%
Liikevaihto (M) 19 400 (-10,6%) Osinko/EPS 44% 4v ka
Nettotulos (M) 5 200 (-12,1%) Osinko/FCF 49% 4v ka
EPS 7,58 Omav.aste 25%
PE 20,7 Gearing 181%
EV/EBIT 17,6 ROE 30,8%
PB 6,9 ROI 17,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

UNION PACIFIC CORP2.5.2020 | 156,64 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Union Pacific:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna sekä liikevaihdon kääntyminen laskuun.

Yhtiö on ostanut omia osakkeitaan suuria määriä viime vuosien aikana, mikä näkyy osakekohtaisen tuloksen eli EPS:n noin 5,9 prosentin nousuna vuonna 2019. Dollarimääräinen nettotulos laski hieman (-0,8 %). Omien osakkeiden ostoon yhtiö on ottanut lisää velkaa niin, että omavaraisuusaste on painunut 30 – 40 prosentin ja gearing noin 140 prosentin tasolle. Tilanne on vielä hallinnassa, mutta mittareiden hyvät raja-arvot ovat jo koetuksella.

PE-luvulla (20,7x) mitattuna osakkeen hinta on korkealla tasolla. Yhtiön vapaat rahavirrat ovat kuitenkin kehittyneet hyvässä nousevassa trendissä. Lisäksi pääomien (ROE ja ROI) tuotot ovat yli 20 prosenttia.

Tutustu myös toiseen Talousmentor-yritysanalyysien rautatieyhtiöön: CSX Corporation sijoituskohteena.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Union Pacificin rahtimäärät laskivat 7 prosenttia Q1:n aikana. Konttirahti laski 10 prosenttia pandemian häiritessä Kiinan tuontia, minkä lisäksi USA:n autoteollisuuden tehtaiden sulkemiset alkoivat vaikuttaa rahtimääriin maaliskuun lopussa.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiö on tehnyt kustannussäästötoimia vastatakseen vähentyneeseen kysyntään.

Union Pacificilla oli Q1:n lopussa noin 1,1 miljardin dollarin kassavarat sekä 2,4 miljardin dollarin edestä nostamattomia luottoja. Lisäksi yhtiö nosti Q2:n puolella 750 miljoonan dollarin pitkän aikavälin velan. Lainoista noin 950 miljoonaa dollaria erääntyy maksettavaksi vielä tämän vuoden puolella, jonka hoitamisen yhtiö arvioi onnistuvan helposti.

Yhtiö osti Q1:llä omia osakkeitaan noin 2,95 miljardilla dollarilla (Q1/2019: 3,5 Mrd USD). Yhtiö aikoo nyt keskeyttää omien osakkeiden ostot ja pyrkii ylläpitämään osinkonsa. Q2:n osinko on 0,97 dollaria ja se irtoaa 28.5.2020 ja maksetaan 30.6.2020.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Union Pacific ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Yhtiö kuitenkin arvioi, että Q2:n rahtimäärät laskisivat peräti 25 prosenttia viime vuoteen nähden.

Tilikausi 2020

Union Pacific:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 5 229 5 384 -2,9%
Liiketulos (ebit) 2 143 1 960 9,3%
Nettotulos 1 474 1 391 6,0%
EPS (USD) 2,15 1,93

Q1:n liikevaihto laski kolmisen prosenttia rahtimäärien laskiessa noin 7 prosenttia. Liikevaihtoa laski erityisesti hiilirahdin selvä lasku (-24 %). Lisäksi konttirahti laski 10 prosenttia pandemian häiritessä Kiinan tuontia. USA:n autoteollisuuden tehtaiden sulkemiset alkoivat vaikuttaa maaliskuun lopussa.

Q1:n liiketulos nousi 9,3 prosenttia liikevaihdon laskusta huolimatta. Kustannussäästöohjelmien myötä yhtiö on pystynyt toimimaan jo 4 kvartaalia peräkkäin yli 40 prosentin liiketulosmarginaalilla. Arvioin kuitenkin, että liikevaihdon selvä lasku painaa marginaalia jatkossa alle 40 prosentin.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 4 300 5 596 -23,2% 19 400 21 708 -10,6%
Liiketulos (ebit) 1 600 2 260 -29,2% 7 700 8 554 -10,0%
Nettotulos 1 050 1 570 -33,1% 5 200 5 919 -12,1%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 3,97 3,79

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat: Union Pacific Corp: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 6 074 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 10 712 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 638 miljoonaa dollaria.

Hyvä taloussuhdanne näkyi vuosien 2017 ja 2018 liikevaihtojen vahvana kehityksenä. Sen sijaan kauppasota ja maailman talouden hidastuminen käänsi vuoden 2019 liikevaihdon laskuun. Ja etenkin vuoden toinen puolisko oli vaikea (-8,2 %).

unp-tuloslaskelma-q12020

Vuonna 2018 nettotulos nousi uudelle tasolleen USA:n verouudistuksen myötä. Samalla marginaalit nousivat 20 – 22 prosentista 26 – 28 prosenttiin.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 19,0 – 19,6 miljardia ja nettotulos noin 5,0 – 5,3 miljardia dollaria. Marginaalit pysyisivät erinomaisen Q1:n ansiosta noin 26,8 prosentissa.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (18,9x – 21,0x) yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia hieman kalliiksi. Toisaalta, kun huomioidaan yhtiön vahvat rahavirrat sekä yli 20 prosentin ROE ja ROI tuotot, niin korkeahko hinta lienee perusteltu.

unp-roe-roi-q12020

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet erinomaisella tasolla viimeisten vuosien aikana. ROE ja ROI ovat olleet yli 20 prosentissa jo tilikaudesta 2012 alkaen ja nyt ROE lähestyy jo 30 prosenttia.

Tase

Korollisten velkojen määrä on huolestuttavasti kasvutrendissä, mitä osittain selittää vuonna 2019 voimaan tullut uusi kirjanpitosäännöstö, missä leasing-vastuut kirjataan korollisiin velkoihin. Velkaa on nyt noin 29,2 miljardia dollaria, kun 7 vuotta sitten sitä oli 10 miljardin dollarin verran. Yhtiö ei ole tehnyt sen suurempia investointeja, joten velkamäärän kasvu on johtunut omien osakkeiden ostosta.

Velkamäärän kasvusta johtuen omavaraisuusaste on pudonnut noin 25 – 30 prosenttiin.

unp-velkaisuus-q12020

Aiemmin hyvällä tasolla (50 – 70 %) ollut nettovelkaantumisaste eli gearing on velkaisuuden nousun johdosta noussut yli 150 prosentin. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi luku on – ja alle 100 prosentin gearingia voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Union Pacific:n liiketoiminnan rahavirrat nousivat vuonna 2018 noin 8,7 miljardin dollarin tasolle USA:n verouudistuksen myötä.

Capex-investoinnit ovat viime vuosina olleet tasaisesti noin 3,5 miljardissa dollarissa. Tämä summa osaltaan kertoo sen, kuinka paljon rautatietoiminta sitoo pääomia. Noin 40 – 50 prosenttia yhtiön tuottamasta rahavirrasta joudutaan palauttamaan ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään.

Mutta, jos tätä vertaa toiseen Talousmentor-yritysanalyysien rautatieyhtiöön CSX:ään (kts. CSX sijoituskohteena), niin Union Pacific:n tilanne on paljon parempi. CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt lähes paikallaan koko vuosikymmenen ja capex-investoinnit vaativat noin 2/3 liiketoiminnan rahavirrasta. Tosin CSX:lläkin tilanne muuttui vuonna 2018 ihan toisen näköiseksi osittain veroalen seurauksena.

unp-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt myöskin hyvässä kasvutrendissä ja myös tässä veroalen tuomat hyödyt näkyvät. Hyvää vapaata rahavirtaa on käytetty osinkojen jakoon ja etenkin omien osakkeiden ostoon. Osinko/fcf -suhde on ollut noin 45 – 55 prosentissa, joten vapaa rahavirta on riittänyt hyvin osinkoihin.

Vuodesta 2013 yhtiö on ostanut omia osakkeita noin 235 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 25 prosenttia sen aikaisesta määrästä. Ostoja on ollut niin paljon, että niitä on pitänyt rahoittaa velkarahalla.

Mikäli yhtiö lopettaisi omien osakkeiden ostot, niin osinkojen jälkeen rahavirtaa jäisi noin 2,0 – 2,5 miljardia dollaria. Nettovelkaa (käteiset varat huomioiden) yhtiöllä on noin 28 miljardia dollaria, joten em. summalla velka voitaisiin maksaa pois noin 12 – 15 vuodessa. Näin voitaneen todeta, että yhtiön velanhoitokyky on hyvällä mallilla, vaikka velan määrä onkin nousussa.

Osinko

Union Pacific:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen. Yhtiö on maksanut osinkoina noin 20 – 30 prosenttia nettotuloksestaan, mutta parin heikon vuoden seurauksena osingonmaksusuhde on noussut noin 40 – 50 prosenttiin. Tätä voidaan kuitenkin vielä pitää ihan kohtuullisena.

Mutta, kuten edellä rahavirta-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiön liiketoiminta vaatii vuosittain merkittäviä investointeja rataverkkoon, kalustoon yms., joten osingonmaksusuhde ei voi nousta kovin korkealle.

unp-osinko-q12020

Tämä näkyi myös vuoden 2016 osingon vain 2,5 prosentin nousussa. Edellisenä vuonna osinko oli noussut jo yli 70 prosenttiin vapaasta rahavirrasta, joten yhtiön johto halusi jarrutella osingonkasvua hieman. Nyt ollaan ylittämässä  50 prosentin taso, joten on mielenkiintoista nähdä, miten osinko kehittyy tulevina vuosina.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Union Pacific Corp: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 0,970 5/2019 0,880 5/2018 0,730
8/2020 (e) 1,000 8/2019 0,970 8/2018 0,800
11/2020 (e) 1,000 11/2019 0,970 11/2018 0,800
2/2021 (e) 1,000 2/2020 0,970 2/2019 0,880
YHTEENSÄ 3,970 3,790 3,210
+4,7% +18,1% +23,2%

Q2:n osinko on 0,97 dollaria ja se irtoaa 28.5.2020 ja maksetaan 30.6.2020.

Q3:n osinko julkistetaan arviolta 23 – 30 heinäkuuta ja arvioin osingon nousevan 1,00 dollariin. Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 3,97 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (156,64 USD) noin 2,5 prosentin osinkotuoton. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että koronaviruspandemian johdosta osinko jää 0,97 dollarin tasolle joksikin aikaa tai sitä jopa leikataan.

Kuten todettua, niin osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Vuoden 2019 aikana yhtiö käytti omien osakkeiden ostoon 5,8 miljardia dollaria.

Taulukot

Tilikauden 2020 lukuja on oikaistu loppuvuoden tulosennusteella (+3 726), osingoilla (-2 038) ja omien osakkeiden ostoilla (-2 000) Oikaisu on yhteensä -312 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (2.5.2020) 156,64 180,79 138,23 134,10 103,68 78,20 119,13 84,00
Lkm (000) 686 200 706 100 754 300 801 700 835 400 869 400 901 100 931 600
Markkina-arvo (Mrd) 107,49 127,66 104,27 107,51 86,61 67,99 107,35 78,25
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Bulk 5 850 6 529 7 069 6 987
Industrial 6 900 7 472 7 689 7 025
Premium 5 300 6 242 6 626 5 825
Muut 1 350 1 465 1 448 1 403
YHTEENSÄ 19 400 21 708 22 832 21 240
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 4 300 5 229 19 400 21 708 22 832 21 240 19 941 21 813 23 988 21 963
Liikevoitto 1 600 2 143 7 700 8 554 8 517 8 106 7 272 8 052 8 753 7 446
Nettotulos 1 050 1 474 5 200 5 919 5 966 4 638 4 233 4 772 5 180 4 388
Marginaali 24,4% 28,2% 26,8% 27,3% 26,1% 21,8% 21,2% 21,9% 21,6% 20,0%
EPS 1,53 2,15 7,58 8,38 7,91 5,79 5,07 5,49 5,75 4,71
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 878 891 1 333 1 365 1 337 1 391 1 586 1 432
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 61 026 60 782 57 814 56 441 54 381 53 209 50 786 48 299
Tase yhteensä 61 904 61 673 59 147 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731
Oma pääoma 15 679 18 128 20 423 24 856 19 932 20 702 21 189 21 225
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 29 215 26 671 22 391 16 944 15 007 14 201 11 413 9 577
Muut vastuut 17 010 16 874 16 333 16 006 20 779 19 697 19 770 18 929
Tase yhteensä 61 904 61 673 59 147 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 8 500 8 609 8 686 7 230 7 525 7 344 7 385 6 823
Investoinnit: Capex -3 250 -3 453 -3 437 -3 257 -3 505 -4 650 -4 346 -3 496
Vapaa rahavirta (FCF) 5 250 5 156 5 249 3 973 4 020 2 694 3 039 3 327
Investoinnit: Muut 50 18 26 171 112 174 97 91
Investointien jälkeen 5 300 5 174 5 275 4 144 4 132 2 868 3 136 3 418
Rahoitus: Voitonjako -7 500 -8 402 -10 524 -5 995 -4 984 -5 809 -4 857 -3 551
Rahoitus: Muut 2 000 2 756 5 302 1 849 738 2 746 1 875 502
Rahavarojen muutos -200 -472 53 -2 -114 -195 154 369
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 3,940 3,700 3,060 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,940 3,700 3,060 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480
Osinkotuotto 2,5% 2,0% 2,2% 1,8% 2,2% 2,8% 1,6% 1,8%
Osinko/nettotulos 52,0% 44,1% 38,7% 42,9% 44,5% 40,1% 33,2% 31,4%
Osinko/FCF 51,5% 50,7% 44,0% 50,0% 46,9% 71,0% 56,6% 41,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 21,0 25,5 22,0 24,7 21,2
PE (3v) 18,9 23,2 21,1 23,6 18,3 14,2 23,8 20,2
PE 20,7 21,6 17,5 23,2 20,5 14,2 20,7 17,8
EV/EBIT 17,6 17,9 14,7 15,2 13,8 10,0 13,4 11,6
Oma pääoma/osake 22,85 25,67 27,08 31,00 23,86 23,81 23,51 22,78
P/B 6,86 7,04 5,11 4,33 4,35 3,28 5,07 3,69
ROE 30,8% 30,7% 26,4% 20,7% 20,8% 22,8% 24,4% 21,4%
ROI 17,2% 19,5% 20,1% 21,1% 20,8% 23,9% 27,6% 25,0%
Omavaraisuusaste 25,3% 29,4% 34,5% 43,0% 35,8% 37,9% 40,5% 42,7%
Gearing 180,7% 142,2% 103,1% 62,7% 68,6% 61,9% 46,4% 38,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 141,04 180,79 161,98 169,11 167,20 138,23 162,83 141,68 134,43 134,10
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,970 4,000 3,940 3,620 3,570 3,300 3,250 3,200 3,130 3,060
Osinkotuotto (ennuste) 2,8% 2,2% 2,4% 2,1% 2,1% 2,4% 2,0% 2,3% 2,3% 2,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,75 8,38 8,65 8,63 8,40 7,91 7,58 6,83 6,25 5,89
PE 16,1 21,6 18,7 19,6 19,9 17,5 21,5 20,7 21,5 22,8
EV/EBIT 14,3 17,9 16,1 16,7 17,1 14,7 16,5 15,5 14,7 14,9
ROE 35,6% 30,7% 31,4% 32,1% 28,7% 26,4% 28,2% 26,4% 22,1% 20,7%
ROI 19,5% 19,5% 19,6% 19,8% 19,7% 20,1% 21,7% 21,4% 21,5% 21,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus