Union Pacific Corp sijoituskohteena

Päivitetty 21.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Union Pacific kuljettaa tavararahtia rataverkkonsa avulla, ja sanotaankin, että yhtiö on maailman suurimpia kuljetusyrityksiä. Yhtiön rataverkko on laajuudeltaan yli 32 200 mailia ja se yhdistää 23 osavaltiota… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

UNION PACIFIC CORP25.1.2020 | 185,68 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Union Pacific:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna sekä liikevaihdon kääntyminen laskuun.

Tilikausilla 2017 ja 2018 liikevaihto kehittyivät vahvasti, mutta kauppasota ja globaalin talouden hidastuminen käänsivät vuoden 2019 liikevaihdon laskuun. Etenkin vuoden 2019 jälkimmäinen puolisko oli hankala (H2/2019 liikevaihto -8,2 % ja H2/2019 nettotulos -6,0 %).

Yhtiö on ostanut omia osakkeitaan suuria määriä viime vuosien aikana, mikä näkyy osakekohtaisen tuloksen eli EPS:n noin 5,9 prosentin nousuna vuonna 2019. Dollarimääräinen nettotulos laski hieman (-0,8 %). Omien osakkeiden ostoon yhtiö on ottanut lisää velkaa niin, että omavaraisuusaste on painunut 30 – 40 prosentin ja gearing noin 140 prosentin tasolle. Tilanne on vielä hallinnassa, mutta mittareiden hyvät raja-arvot ovat jo koetuksella.

PE-luvulla mitattuna osakkeen hinta on korkealla tasolla. Yhtiön vapaat rahavirrat ovat kuitenkin kehittyneet hyvässä nousevassa trendissä. Lisäksi pääomien (ROE ja ROI) tuotot ovat yli 20 prosenttia.

Osinkosijoittajaa osingon hyvä nousuhistoria (vuodesta 2006) kiinnostaa, mutta koronaviruspandemian johdosta osinkokehitys on hämärän peitossa.

Tutustu myös toiseen Talousmentor-yritysanalyysien rautatieyhtiöön: CSX Corporation sijoituskohteena.

Tilikausi 2019

Union Pacific:n vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 5 212 5 757 -9,5% 21 708 22 832 -4,9%
Liiketulos (ebit) 2 100 2 210 -5,0% 8 554 8 517 0,4%
Nettotulos 1 403 1 554 -9,7% 5 919 5 966 -0,8%
EPS (USD) 2,02 2,12 8,38 7,91

Q4:lla liikevaihdon lasku kiihtyi Q3:sta ja oli 9,5 prosenttia. Liikevaihtoa painoi Q3:n tapaan energiasektorin tilanne, jonka liikevaihto laski Q4:lla lähes 25 prosenttia. Aiemmin tänä vuonna eräs asiakas siirtyi käyttämään toisia reittejä, minkä lisäksi hiilen ja koksin rahdit ovat laskeneet hävittyjen sopimusten johdosta.

Lisäksi autoteollisuuden ja konttirahtien määrät laskivat painaen Premium-sektorin Q4:n liikevaihdon lähes 15 prosentin laskuun. Liikevaihtoon vaikuttaa myös polttoainekustannusten lasku, sillä yhtiö läpilaskuttaa polttoainekulut asiakkailtaan.

Myös liiketulos kääntyi selvempään laskuun vuoden 2019 toisella puoliskolla. Hyvä alkuvuoden kehitys piti kuitenkin liiketuloksen hienoisesti vuotta 2018 parempana. Kustannussäästöohjelmien myötä yhtiö on pystynyt toimimaan jo 3 kvartaalia peräkkäin yli 40 prosentin liiketulosmarginaalilla.

Koko vuoden 2019 nettotulos laski hieman (-0,8 %), mutta EPS nousi lähes 6 prosenttia yhtiön omien osakkeiden ostojen myötä.

Näkymät vuodelle 2020

Yhtiö arvioi rahtimäärien kasvavan hienoisesti vuonna 2020.

Tehokkuusohjelmien odotetaan tuovan noin 500 miljoonan dollarin lisän liiketulokseen, minkä johdosta liiketulosmarginaali olisi noin 41 prosenttia.

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat: Union Pacific Corp: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 6 074 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 10 712 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 638 miljoonaa dollaria.

Hyvä taloussuhdanne näkyi vuosien 2017 ja 2018 liikevaihtojen vahvana kehityksenä. Sen sijaan kauppasota ja maailman talouden hidastuminen käänsi vuoden 2019 liikevaihdon laskuun. Ja etenkin vuoden toinen puolisko oli vaikea (-8,2 %).

unp-tuloslaskelma-q42019b

Vuonna 2018 nettotulos nousi uudelle tasolleen USA:n verouudistuksen myötä. Samalla marginaalit nousivat 20 – 22 prosentista 26 – 28 prosenttiin.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin xx miljardia ja nettotulos noin x,x miljardia dollaria.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia hieman kalliiksi. Toisaalta, kun huomioidaan yhtiön vahvat rahavirrat sekä yli 20 prosentin ROE ja ROI tuotot, niin korkeahko hinta lienee perusteltu.

unp-roe-roi-q42019b

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet erinomaisella tasolla viimeisten vuosien aikana. ROE ja ROI ovat olleet yli 20 prosentissa jo tilikaudesta 2012 alkaen ja nyt ROE lähestyy jo 30 prosenttia.

Tase

Korollisten velkojen määrä on huolestuttavasti kasvutrendissä, mitä osittain selittää vuonna 2019 voimaan tullut uusi kirjanpitosäännöstö, missä leasing-vastuut kirjataan korollisiin velkoihin. Velkaa on nyt noin 26,7 miljardia dollaria, kun 7 vuotta sitten sitä oli 10 miljardin dollarin verran. Yhtiö ei ole tehnyt sen suurempia investointeja, joten velkamäärän kasvu on johtunut omien osakkeiden ostosta.

Velkamäärän kasvusta johtuen omavaraisuusaste on pudonnut noin 30 – 35 prosenttiin.

unp-velkaisuus-q42019b

Aiemmin hyvällä tasolla (50 – 70 %) ollut nettovelkaantumisaste eli gearing on velkaisuuden nousun johdosta noussut yli 100 prosentin. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi luku on – ja alle 100 prosentin gearingia voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Union Pacific:n liiketoiminnan rahavirrat nousivat vuonna 2018 noin 8,7 miljardin dollarin tasolle USA:n verouudistuksen myötä.

Capex-investoinnit ovat viime vuosina olleet tasaisesti noin 3,5 miljardissa dollarissa. Tämä summa osaltaan kertoo sen, kuinka paljon rautatietoiminta sitoo pääomia. Noin 40 – 50 prosenttia yhtiön tuottamasta rahavirrasta joudutaan palauttamaan ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään.

Mutta, jos tätä vertaa toiseen Talousmentor-yritysanalyysien rautatieyhtiöön CSX:ään (kts. CSX sijoituskohteena), niin Union Pacific:n tilanne on paljon parempi. CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt lähes paikallaan koko vuosikymmenen ja capex-investoinnit vaativat noin 2/3 liiketoiminnan rahavirrasta. Tosin CSX:lläkin tilanne muuttui vuonna 2018 ihan toisen näköiseksi osittain veroalen seurauksena.

unp-rahavirta-q42019b

Vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt myöskin hyvässä kasvutrendissä ja myös tässä veroalen tuomat hyödyt näkyvät. Hyvää vapaata rahavirtaa on käytetty osinkojen jakoon ja etenkin omien osakkeiden ostoon. Osinko/fcf -suhde on ollut noin 45 – 55 prosentissa, joten vapaa rahavirta on riittänyt hyvin osinkoihin.

Vuodesta 2013 yhtiö on ostanut omia osakkeita noin 235 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 25 prosenttia sen aikaisesta määrästä. Ostoja on ollut niin paljon, että niitä on pitänyt rahoittaa velkarahalla.

Mikäli yhtiö lopettaisi omien osakkeiden ostot, niin osinkojen jälkeen rahavirtaa jäisi noin 2,0 – 2,5 miljardia dollaria. Nettovelkaa (käteiset varat huomioiden) yhtiöllä on noin 25,8 miljardia dollaria, joten em. summalla velka voitaisiin maksaa pois noin 10 – 15 vuodessa. Näin voitaneen todeta, että yhtiön velanhoitokyky on hyvällä mallilla, vaikka velan määrä onkin nousussa.

Osinko

Union Pacific:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen. Yhtiö on maksanut osinkoina noin 20 – 30 prosenttia nettotuloksestaan, mutta parin heikon vuoden seurauksena osingonmaksusuhde on noussut noin 40 – 50 prosenttiin. Tätä voidaan kuitenkin vielä pitää ihan kohtuullisena.

Mutta, kuten edellä rahavirta-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiön liiketoiminta vaatii vuosittain merkittäviä investointeja rataverkkoon, kalustoon yms., joten osingonmaksusuhde ei voi nousta kovin korkealle.

unp-osinko-q42019b

Tämä näkyi myös vuoden 2016 osingon vain 2,5 prosentin nousussa. Edellisenä vuonna osinko oli noussut jo yli 70 prosenttiin vapaasta rahavirrasta, joten yhtiön johto halusi jarrutella osingonkasvua hieman. Nyt ollaan ylittämässä  50 prosentin taso, joten on mielenkiintoista nähdä, miten osinko kehittyy tulevina vuosina.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Union Pacific Corp: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
2/2020 0,970 2/2019 0,880 2/2018 0,730
5/2020 (e) 0,970 5/2019 0,880 5/2018 0,730
8/2020 (e) 1,030 8/2019 0,970 8/2018 0,800
11/2020 (e) 1,030 11/2019 0,970 11/2018 0,800
YHTEENSÄ 4,000 3,700 3,060
+8,1% +20,9% +23,4%

Yhtiö nosti yllättäen Q3/2019 osinkoa 0,97 dollariin. Yllättäen siksi, että edellistä osinkoa (0,88 USD) oli maksettu vasta kaksi kertaa. Osinko on noussut nopeaa tahtia, sillä vielä kaksi vuotta sitten kvartaaliosinko oli 0,605 dollarissa eli kahden vuoden aikana kasvua on tullut 60 prosenttia.

Q2:n osinko julkistetaan arviolta 10 – 16 toukokuuta ja arvioin sen pysyvän 0,97 dollarissa. Se olisi tämän suuruisen osingon neljäs maksukerta. Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 4,00 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (117,84 USD) noin 3,4 prosentin osinkotuoton. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Kuten todettua, niin osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Vuoden 2019 aikana yhtiö käytti omien osakkeiden ostoon 5,8 miljardia dollaria.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (21.3.2020) 117,84 180,79 138,23 134,10 103,68 78,20 119,13 84,00
Lkm (000) 694 900 706 100 754 300 801 700 835 400 869 400 901 100 931 600
Markkina-arvo (Mrd) 81,89 127,66 104,27 107,51 86,61 67,99 107,35 78,25
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 21 708 22 832 21 240 19 941 21 813 23 988 21 963
Liikevoitto 8 554 8 517 8 106 7 272 8 052 8 753 7 446
Nettotulos 5 919 5 966 4 638 4 233 4 772 5 180 4 388
Marginaali 27,3% 26,1% 21,8% 21,2% 21,9% 21,6% 20,0%
EPS 8,38 7,91 5,79 5,07 5,49 5,75 4,71
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 891 1 333 1 365 1 337 1 391 1 586 1 432
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 60 782 57 814 56 441 54 381 53 209 50 786 48 299
Tase yhteensä 61 673 59 147 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731
Oma pääoma 18 128 20 423 24 856 19 932 20 702 21 189 21 225
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 26 671 22 391 16 944 15 007 14 201 11 413 9 577
Muut vastuut 16 874 16 333 16 006 20 779 19 697 19 770 18 929
Tase yhteensä 61 673 59 147 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 8 609 8 686 7 230 7 525 7 344 7 385 6 823
Investoinnit: Capex -3 453 -3 437 -3 257 -3 505 -4 650 -4 346 -3 496
Vapaa rahavirta (FCF) 5 156 5 249 3 973 4 020 2 694 3 039 3 327
Investoinnit: Muut 18 26 171 112 174 97 91
Investointien jälkeen 5 174 5 275 4 144 4 132 2 868 3 136 3 418
Rahoitus: Voitonjako -8 402 -10 524 -5 995 -4 984 -5 809 -4 857 -3 551
Rahoitus: Muut 2 756 5 302 1 849 738 2 746 1 875 502
Rahavarojen muutos -472 53 -2 -114 -195 154 369
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 4,000 3,700 3,060 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,000 3,700 3,060 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480
Osinkotuotto 3,4% 2,0% 2,2% 1,8% 2,2% 2,8% 1,6% 1,8%
Osinko/nettotulos 44,1% 38,7% 42,9% 44,5% 40,1% 33,2% 31,4%
Osinko/FCF 50,7% 44,0% 50,0% 46,9% 71,0% 56,6% 41,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 25,5 22,0 24,7 21,2
PE (3v) 23,2 21,1 23,6 18,3 14,2 23,8 20,2
PE 21,6 17,5 23,2 20,5 14,2 20,7 17,8
EV/EBIT 17,9 14,7 15,2 13,8 10,0 13,4 11,6
Oma pääoma/osake 25,67 27,08 31,00 23,86 23,81 23,51 22,78
P/B 7,04 5,11 4,33 4,35 3,28 5,07 3,69
ROE 30,7% 26,4% 20,7% 20,8% 22,8% 24,4% 21,4%
ROI 19,5% 20,1% 21,1% 20,8% 23,9% 27,6% 25,0%
Omavaraisuusaste 29,4% 34,5% 43,0% 35,8% 37,9% 40,5% 42,7%
Gearing 142,2% 103,1% 62,7% 68,6% 61,9% 46,4% 38,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 180,79 161,98 169,11 167,20 138,23 162,83 141,68 134,43 134,10 115,97
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,000 3,940 3,620 3,570 3,300 3,250 3,200 3,130 3,060 2,925
Osinkotuotto (ennuste) 2,2% 2,4% 2,1% 2,1% 2,4% 2,0% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,38 8,65 8,63 8,40 7,91 7,58 6,83 6,25 5,89 5,96
PE 21,6 18,7 19,6 19,9 17,5 21,5 20,7 21,5 22,8 19,4
EV/EBIT 17,9 16,1 16,7 17,1 14,7 16,5 15,5 14,7 14,9 13,3
ROE 30,7% 31,4% 32,1% 28,7% 26,4% 28,2% 26,4% 22,1% 20,7% 23,2%
ROI 19,5% 19,6% 19,8% 19,7% 20,1% 21,7% 21,4% 21,5% 21,1% 21,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus