Union Pacific Corp sijoituskohteena

Päivitetty 27.1.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus. Päivitetty 9.2.2018 osinkotietoja.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (27.1.2018)134,23 USDMarkkina-arvo105,6 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk2,920 USD Osinkotuotto2,2 %
Liikevaihto 2018e22 500 M USD (+5,9 %)Nettotulos 2018e5 250 M USD (+13,2 %)
PE20,1ROE19,9 %

Yhdysvaltalainen Union Pacific kuljettaa tavararahtia rataverkkonsa avulla, ja sanotaankin, että yhtiö on maailman suurimpia kuljetusyrityksiä. Yhtiön rataverkko on laajuudeltaan yli 32 000 mailia ja se yhdistää 23 osavaltiota… (lisää yritysesittelyssä).

UNION PACIFIC CORP27.1.2018 | 134,23 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Union Pacific:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Muutoin tilanne näyttää tunnuslukujen valossa vahvalta.

Yhtiön liikevaihto ja tulos laskivat parin viime vuoden aikana noin 17 – 19 prosenttia. Rahtien määrän laskua vauhdittivat öljyn ja energian hinnan lasku, hiilen käytön voimakas väheneminen sekä autoteollisuuden heikompi kehitys.

Tilikaudella 2017 liikevaihto ja tulos kääntyivät kuitenkin kasvuun. Liikevaihto kasvoi noin +6,5 prosenttia ja (vero-oikaistu) tulos noin +9,6 prosenttia. Liikevaihdon odotetaan jatkavan kasvuaan myös tilikaudella 2018, sillä USA:n verouudistus antaa positiivista tukea tuloksen kasvulle.

Yhtiön tase on hyvässä kunnossa, vaikka korollisten velkojen määrä on nousussa. Omavaraisuusaste on noin 40 – 45 prosentissa ja gearing on noin 45 – 60 prosentissa eli velkaisuus on hallinnassa.

PE-luvulla (noin 20x) mitattuna osakkeen hinta on korkeahkolla tasolla. Yhtiön vapaat rahavirrat ovat kuitenkin kehittyneet hyvässä nousevassa trendissä. Lisäksi pääomien (ROE ja ROI) tuotot ovat yli 20 prosenttia. Nämä tekijät huomioiden osakkeen korkeahko hintataso on perusteltu.

Osinkosijoittajaa osingon hyvä nousuhistoria (vuodesta 2006) kiinnostaa, mutta toisaalta ennustettu osinkotuotto on vain 2,2 prosenttia. Lisäksi osinko nousi vuonna 2016 vain +2,5 prosentilla vuodesta 2015 heikon tuloskunnon seurauksena. Myös em. korkeahko osakkeen hintataso mietityttää.

On kuitenkin hyvä huomata, että yhtiö ostaa isoja määriä omia osakkeitaan. Esimerkiksi vuosina 2016 ja 2017 yhtiö osti yhteensä noin 7,8 prosenttia koko osakekannasta. USA:n verouudistus keventää yhtiön verorasitusta vuonna 2018, joten se antaa lisätukea osingon kasvattamiseen sekä omien osakkeiden ostoon.

Tilikausi 2017

Union Pacific:n vuosi 2017

  • liikevaihto: 21 240 M USD (19 941 M USD / +6,5 %)
  • nettotulos (raportoitu): 10 712 M USD (4 233 M USD / +153 %)
  • nettotulos (vero-oikaistu): 4 638 M USD (4 233 M USD / +9,6 %)

Union Pacific:n vuosi sujui siis mukavissa kasvumerkeissä.

Vuoden 2017 liikevaihtoa kasvatti alkuvuoden aikana etenkin hiilirahdin hyvä kehitys. Tämä heikkeni loppuvuotta kohden osittain siksi, että vertailukausi (Q4/2016) oli hiilirahdin osalta varsin vahva. Teollisuustuoterahtien (mm. liuskeöljy, jätekuljetukset sekä aseteollisuus) vahva veto jaksoi koko vuoden ja niiden liikevaihto kasvoi peräti +22 prosenttia.

Muiden rahtien osalta tilanne vaihtelee kvartaalista toiseen (+/- 2%), mutta kokonaisuutena ne toivat noin parin prosentin lisän liikevaihtoon vuonna 2017.

Polttoainekustannusten nousu (diesel +27 % eli 400 M USD) vaikutti negatiivisesti, kun taas kaluston vuokrauksen kulujen lasku (-22 % eli -250 M USD) vaikutti positiivisesti tulokseen. USA:n verouudistus toi noin +6,1 miljardin dollarin lisän raportoituun tulokseen. Ilman tätä, tulos olisi ollut 4,6 miljardia dollaria eli kasvua edellisvuoteen verrattuna olisi ollut noin +9,6 prosenttia.

Vero-oikaistuun tulokseen laskettu nettotulosmarginaali (21,8 %) parani edellisvuodesta (2016: 21,2 %). Tämä kertoo myös toiminnan ja resurssien käytön tehostumisesta, joihin yhtiön johto kiinnitti huomiota tilikauden 2017 aikana.

Yhtiö osti omia osakkeitaan vuoden 2017 aikana noin 4,0 miljardilla dollarilla, ja osakemäärä (”weighted average & diluted) väheni noin -4 prosenttia.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö arvioi, että USA:n talouden hyvä vire kasvattaa edelleen rahtimääriä vuonna 2018. Lisäksi rahtihintojen nousu sekä tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti niin liikevaihdossa kuin tulosmarginaaleissa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroaste on noin 25 prosenttia ja sen pitäisi tuoda noin +1 miljardin dollarin lisän rahavirtoihin. Tämä lisä jakautuu capex-investointien, osinkojen ja osakkeiden ostojen kesken.

Tilikauden 2018 karkeana ennusteena (Talousmentor) on:

  • liikevaihto: 21,5 – 22,5 Mrd USD (2017: 21,2 Mrd USD)
  • nettotulos: 5,0 – 5,3 Mrd USD (4,6 Mrd USD vero-oikaistu)
  • 12 kk:n osinkoennuste: 2,920 USD (ed. 12 kk: 2,480 USD)
  • osinkotuotto: 2,2 %

Segmentit

Union Pacific:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agricultural 3 850 3 685 3 625 3 581 3 777
Automotive 2 100 1 998 2 000 2 154 2 103
Chemicals 3 800 3 596 3 474 3 543 3 664
Coal 2 850 2 645 2 440 3 237 4 127
Industrial 4 400 4 078 3 348 3 808 4 400
Intermodal 4 000 3 835 3 714 4 074 4 489
Muut 1 500 1 403 1 340 1 416 1 428
YHTEENSÄ 22 500 21 240 19 941 21 813 23 988

Agricultural Products

Rahtina maataloustuotteita, kuten viljaa, maitoa, lihatuotteita, yms.

Tilikauden 2017 liikevaihto jäi hyvästä alkuvuodesta huolimatta 3,7 miljardiin dollariin (2016: 3,6 Mrd USD). Q4:lla liikevaihto laski -4 prosenttia, missä etenkin viljan ja viljatuotteiden vientimäärät ja siten myös rahtimäärät laskivat reilusti.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan jatkavan hienoista kasvuaan ja liikevaihtoennuste on noin 3,8 miljardia dollaria. Viljarahdin tilanne on iso kysymysmerkki, jonka kehitys määrittää pitkälti sen, miten liikevaihto kehittyy.

Automotive

Rahtina autoja ja niihin liittyviä komponentteja. Yhtiö yhdistää yli 40 autojen jakelukeskusta, 5 autotehdasta sekä Houstonin tuonti- ja vientisataman.

Segmentin liikevaihto on jo pitkään ollut 2,1 miljardin dollarin tuntumassa, mutta nyt pari vuotta ollaan oltu noin 2,0 miljardissa dollarissa. Noin -5 prosentin laskua muutaman vuoden takaisiin lukemiin nähden.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan olevan edelleen noin 2,0 – 2,1 miljardissa dollarissa.

Chemicals

Rahtina erilaisia kemikaaleja, kuten lannoitteita, polttoaineita, nestemäistä kaasua, raakaöljyä yms. Yhtiö palvelee noin 60 prosenttia Meksikonlahden kemianteollisuuden yrityksistä.

Kemikaalien liikevaihto kääntyi kasvuun (+3,5 %) vuoden 2017 aikana ja se oli noin +3,6 miljardia dollaria. Liikevaihdon kasvua tuki lannoitteiden ja polttoaineiden vahva veto varsinkin Q4:n aikana.

Vastaavanlaista noin 2-3 prosentin kasvua odotetaan vuodelle 2018, joten liikevaihtoennuste on 3,8 miljardia dollaria.

Coal

Rahtina hiiltä sekä koksia ja biomassaa.

Hiilirahdin liikevaihto on laskenut nopealla tahdilla. Vuodesta 2014 vuoteen 2016 liikevaihto laski peräti -40 prosenttia. Tässä näkyy hiilen käytön väheneminen sekä myös muiden ympäristöystävällisimpien polttoaineiden (maakaasu) käytön lisääntyminen. Myös maakaasun kilpailukykyinen hinta suhteessa hiileen vähensi hiilen rahtimääriä.

Alkuvuoden 2017 aikana segmentin liikevaihto osoitti toipumisen merkkejä ja se kasvoi noin +14 prosenttia. Mutta tilanne kääntyi laskuun H2/2017 aikana niin, että koko vuoden liikevaihto oli 2,6 miljardia dollaria, missä kasvua silti vahvat +8,4 prosenttia.

Tilikauden 2018 hiilirahdin odotetaan kasvavan vuodesta 2017 noin 2,8 miljardiin dollariin.

Industrial Products

Rahtina erilaisia rakennusteollisuuden tuotteita, mineraaleja, kuluttajatuotteita, metalleja, puuta, paperia yms.

Segmentin liikevaihto laski parin vuoden aikana varsin hurjat noin -24 prosenttia. Liikevaihdon laskua selitti mm. öljyn hinnan lasku, joka vaikutti liuskeöljyn louhintaan ja siten rahdin määrään. Myös normaalia laajempien tulvien määrä kesäkuukausina vaikuttivat rakentamisen aktiviteettiin, joka näkyi rakennusmateriaalien vähentyneenä rahtina.

Tilikaudella 2017 tilanne oli jo paljon valoisampi ja liikevaihto kasvoi peräti +22 prosenttia 4,1 miljardiin dollariin (2016: 3,3 Mrd USD). Liuskeöljyn aktiviteetti oli nousussa sekä jätteiden ja aseteollisuuden volyymit olivat vahvassa kasvussa.

Tilikaudella 2018 kasvun odotetaan jatkuvan edelleen vahvana ja liikevaihtoennusteena on 4,3 – 4,4 miljardia dollaria.

Intermodal

Konttirahti

Myös konttirahdin liikevaihto nousi vuonna 2017 hieman (+3,3 %) ollen noin 3,8 miljardia dollaria. Vastaavanlaista noin 3 – 4 prosentin kasvua odotetaan myös vuonna 2018, joten liikevaihtoennusteena on 4,0 miljardia dollaria.

Tuloksen kehitys

Kuten edellä jo todettiin, niin tilikauden 2017 liikevaihto nousi noin +6,5 prosenttia. Käänne onkin toivottava, sillä pari viimeistä vuotta liikevaihto ja tulos ovat laskeneet varsin voimakkaasti.

Vahvinta kasvu oli H1/2017 aikana ollut hiili- ja teollisuustuotteiden rahtien kohdalla. Loppuvuoden aikana teollisuusrahti jaksoi edelleen pitää hyvää kasvuvauhtia (+24 %).

unp-tuloslaskelma-q42017

USA:n verouudistus toi noin +6,1 miljardin dollarin lisän raportoituun 10,7 miljardin dollarin tulokseen. Ilman tätä, tulos olisi ollut 4,6 miljardia dollaria (tämä arvo oheisessa kaaviossa) eli kasvua edellisvuoteen verrattuna olisi ollut noin +9,6 prosenttia.

Yhtiö arvioi, että USA:n talouden hyvä vire kasvattaa edelleen rahtimääriä vuonna 2018. Lisäksi rahtihintojen nousu sekä tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti niin liikevaihdossa kuin tulosmarginaaleissa. Yhtiö arvioi lisäksi, että tilikauden 2018 veroaste on noin 25 prosenttia

Tilikaudella 2018 liikevaihdon odotetaan nousevan noin 22,5 miljardiin ja nettotuloksen noin 5,0 – 5,3 miljardiin dollariin. Näin nettotulosmarginaali nousisi yli 23 prosenttiin, missä edellä mainittu verouudistuksen vaikutus näkyy.

Tase

Korollisten velkojen määrä on huolestuttavasti kasvutrendissä ja sitä on nyt sen verran, että omavaraisuusaste on pudonnut muutamina vuosina alle 40 prosentin tason.

unp-velkaisuus-q42017

Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut hyvällä noin 50 – 70 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi luku on – ja alle 100 prosentin gearingia voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Union Pacific:n liiketoiminnan rahavirta on kasvanut vahvasti vuosikymmenen alussa, mutta nyt rahavirrat ovat jääneet noin 7,5 miljardiin dollariin. Liiketoiminnan rahavirtojen kohdalla vuosien 2014 – 2016 tulostason laskua tuskin huomaa. On mielenkiintoista nähdä, millainen vaikutus USA:n verouudistuksella on rahavirtoihin.

unp-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit nousivat noin 4,5 miljardiin dollariin vuosina 2014 ja 2015, kun nyt viime vuonna investoinnit palautuivat noin 3,2 – 3,5 miljardin dollarin tasolle. Tämä summa osaltaan kertoo sen, kuinka paljon rautatietoiminta sitoo pääomia. Noin puolet yhtiön tuottamasta rahavirrasta joudutaan palauttamaan ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään.

Mutta, jos tätä vertaa toiseen Talousmentor-yritysanalyysien rautatieyhtiöön CSX:ään (kts. CSX sijoituskohteena), niin Union Pacific:n tilanne on paljon parempi. CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt lähes paikallaan koko vuosikymmenen ja capex-investoinnit vaativat noin 2/3 liiketoiminnan rahavirrasta. Union Pacific toimii siis paljon tehokkaammin.

unp-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt myöskin hyvässä kasvutrendissä. Vuosien 2014 ja 2015 korkeammat capex-investoinnit laskevat hieman käyrää, mutta tämä voi odottaa olevan väliaikaista.

Hyvää vapaata rahavirtaa on käytetty osinkojen jakoon ja etenkin omien osakkeiden ostoon. Osinko/fcf -suhde on ollut noin 40 – 50 prosentissa, joten vapaa rahavirta on riittänyt hyvin osinkoihin.

Vuodesta 2013 yhtiö on ostanut omia osakkeita noin 130 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 14 prosenttia sen aikaisesta määrästä. Ostoja on ollut niin paljon, että niitä on pitänyt osittain rahoittaa velkarahalla, minkä johdosta korolliset velat ovat nousseet noin 11,4 miljardista nykyiseen noin 16,9 miljardiin dollariin.

Osinko

Union Pacific:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen. Yhtiö on maksanut osinkoina noin 20 – 30 prosenttia nettotuloksestaan, mutta parin heikon vuoden seurauksena osingonmaksusuhde on noussut noin 40 – 50 prosenttiin. Tätä voidaan kuitenkin vielä pitää ihan kohtuullisena.

Mutta, kuten edellä rahavirta-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiön liiketoiminta vaatii vuosittain merkittäviä investointeja rataverkkoon, kalustoon yms., joten osingonmaksusuhde ei voi nousta kovin korkealle.

Tämä näkyi myös vuoden 2016 osingon vain 2,5 prosentin nousussa. Edellisenä vuonna osinko oli noussut jo yli 70 prosenttiin vapaasta rahavirrasta, joten yhtiön johto halusi jarrutella osingonkasvua hieman. Nyt ollaan taas alle 50 prosentin tason, joten on mielenkiintoista nähdä, miten osinko kehittyy tulevina vuosina.

USA:n verouudistus tuo yhtiön arvion mukaan noin +1 miljardin dollarin lisän rahavirtoihin. Tämä osaltaan tukee niin osingon kuin myös omien osakkeiden ostojen kasvua. Yhtiö ilmoittikin 8.2.2018 nostavansa kvartaaliosinkoaan toistamiseen 0,73 dollariin edellisen kvartaalin 0,665 dollarista. Tätä ennen Q3/2017 kvartaaliosinko oli 0,605 dollaria, joten osinko on nousut 20 prosenttia lyhyessä ajassa.

Oheisessa kuviossa tilikauden 2017 EPS on laskettu käyttäen vero-oikaistua nettotulosta. Raportoidun tuloksen perusteella laskettu EPS olisi ollut 13,36 USD.

unp-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,92 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (134 USD) noin 2,2 prosentin osinkotuoton.

02/2018: 0,730 USD (irtoaa 27.2.2018)
05/2018: 0,730 USD (e)
08/2018: 0,730 USD (e)
11/2018: 0,730 USD (e)

Kuten todettua, niin osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Vuoden 2017 aikana yhtiö osti noin 36,4 miljoonaa omaa osaketta. Tämä oli noin 4 prosenttia vuoden 2016 lopun määrästä.

Arvostus

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (vero-oikaistuna 20,1x – 22,8x) yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia hieman kalliiksi. Toisaalta, kun huomioidaan yhtiön vahvat rahavirrat sekä yli 20 prosentin ROE ja ROI tuotot, niin korkeahko hinta lienee perusteltu.

unp-roe-roi-q42017

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet erinomaisella tasolla viimeisten vuosien aikana. ROE ja ROI ovat olleet yli 20 prosentissa jo tilikaudesta 2012 alkaen, eikä heikohko talouskehitys näy näissä luvuissa mitenkään merkittävästi. Oheisessa kuvassa tilikauden 2017 ROE:n loikassa näkyy raportoidun nettotuloksen vaikutus. Vero-oikaistu ROE-lukema olisi ollut 20,7 prosenttia.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+5 250) sekä osingon maksuilla (-2 121). Korjaus on yhteensä +3 129 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (1.11.2017) 134,23 134,10 103,68 78,20 119,13 84,00 62,86 52,97
Lkm (000) 787 000 801 700 835 400 869 400 901 100 931 600 953 000 979 600
Markkina-arvo (Mrd) 105,64 107,51 86,61 67,99 107,35 78,25 59,91 51,89
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 5 400 22 500 21 240 19 941 21 813 23 988 21 963 20 926 19 557
Liikevoitto 1 950 7 800 8 061 7 272 8 052 8 753 7 446 6 754 5 724
Nettotulos 1 350 5 250 10 712 4 233 4 772 5 180 4 388 3 943 3 292
Marginaali 25,0% 23,3% 50,4% 21,2% 21,9% 21,6% 20,0% 18,8% 16,8%
EPS 1,72 0,00 6,67 13,36 5,07 5,49 5,75 4,71 4,14 3,36
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 4 494 1 365 1 337 1 391 1 586 1 432 1 063 1 217
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 56 441 56 441 54 381 53 209 50 786 48 299 46 090 43 879
Tase yhteensä 60 935 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731 47 153 45 096
Oma pääoma 27 985 24 856 19 932 20 702 21 189 21 225 19 877 18 578
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 16 944 16 944 15 007 14 201 11 413 9 577 8 997 8 906
Muut vastuut 16 006 16 006 20 779 19 697 19 770 18 929 18 279 17 612
Tase yhteensä 60 935 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731 47 153 45 096
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 7 700 7 230 7 525 7 344 7 385 6 823 6 161 5 873
Investoinnit: Capex -3 300 -3 257 -3 505 -4 650 -4 346 -3 496 -3 738 -3 176
Vapaa rahavirta (FCF) 4 400 3 973 4 020 2 694 3 039 3 327 2 423 2 697
Investoinnit: Muut 100 171 112 174 97 91 105 57
Investointien jälkeen 4 500 4 144 4 132 2 868 3 136 3 418 2 528 2 754
Rahoitus: Voitonjako -6 500 -5 995 -4 984 -5 809 -4 857 -3 551 -2 620 -2 255
Rahoitus: Muut 2 000 1 849 738 2 746 1 875 502 -62 -368
Rahavarojen muutos 0 -2 -114 -195 154 369 -154 131
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,695 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480 1,245 0,965
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,695 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480 1,245 0,965
Osinkotuotto 2,0% 1,8% 2,2% 2,8% 1,6% 1,8% 2,0% 1,8%
Osinko/nettotulos 40,4% 18,6% 44,5% 40,1% 33,2% 31,4% 30,1% 28,7%
Osinko/FCF 48,2% 50,0% 46,9% 71,0% 56,6% 41,4% 49,0% 35,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 19,2 20,6 21,2 18,1 31,5
PE (3v) 15,7 16,4 18,3 14,2 23,8 20,2 17,9 19,5
PE 20,1 10,0 20,5 14,2 20,7 17,8 15,2 15,8
Oma pääoma/osake 35,56 31,00 23,86 23,81 23,51 22,78 20,86 18,96
P/B 3,77 4,33 4,35 3,28 5,07 3,69 3,01 2,79
ROE 19,9% 47,8% 20,8% 22,8% 24,4% 21,4% 20,5% 18,1%
ROI 18,0% 21,0% 20,8% 23,9% 27,6% 25,0% 24,0% 21,0%
Omavaraisuusaste 45,9% 43,0% 35,8% 37,9% 40,5% 42,7% 42,2% 41,2%
Gearing 44,5% 62,7% 68,6% 61,9% 46,4% 38,4% 39,9% 41,4%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset