UPM: Ennusteet

Päivitetty 31.1.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

upm-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät vuodelle 2019

Yhtiö toteaa, että

 • Yhtiön liiketoimintojen tuloksen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2019.
 • Kysyntä jatkuu suotuisana useissa liiketoiminnoissa, mutta yhtiö odottaa kysynnän laskevan Communications Papers -segmentissä.
 • Sellun hintataso on vuoden 2019 alussa alhaisempi kuin Q4/2018.
 • Graafisten paperien hintojen yhtiö odottaa olevan korkeammat kuin Q4/2018.

Q1/2019 ei ole merkittäviä kunnossapitoseisokkeja.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

UPM:llä on 6 liiketoimintasegmenttiä:

 • Biorefining: Segmenttiin sisältyvä UPM Pulp tuottaa sellua mm. pehmo- ja erikoispapereihin ja pakkauskartonkeihin. UPM Timber tuottaa sahatavaraa mm. rakentamiseen ja huonekaluihin. UPM Biopolttoaineet tuottaa dieselmoottoreihin soveltuvaa puupohjaista dieseliä.
 • Energy: UPM:n energiatuotantokapasiteetti koostuu vesi-, ydin- ja lauhdevoimasta
 • Raflatac: Segmentti valmistaa tarralaminaattia mm. elintarvike-, hygienia- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.
 • Speciality Papers: Segmentti tuottaa tarramateriaaleja, toimistopaperia sekä joustopakkausmateriaaleja.
 • Communication Papers: Segmentti valmistaa graafisia papereita mm. mainontaan sekä sanoma- ja aikakausilehtiin.
 • Plywood: Segmentti valmistaa vaneri- ja viilutuotteita mm. rakentamiseen ja teollisuustuotantoon.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä UPM sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Biorefining 3 000 765 770 740 725 2 891 775 754 694 668
Muutos (%) 3,8% -1,3% 2,1% 6,6% 8,5% 14,3% 15,8% 20,8% 10,2% 10,0%
Energy 450 120 115 95 120 391 100 101 83 107
Muutos (%) 15,1% 20,0% 13,9% 14,5% 12,1% 23,3% 16,3% 17,4% 27,7% 33,8%
Raflatac 1 550 410 390 385 365 1 487 397 374 371 345
Muutos (%) 4,2% 3,3% 4,3% 3,8% 5,8% -0,5% 4,7% 1,4% -1,1% -7,0%
Speciality Papers 1 400 365 335 355 345 1 429 364 354 368 343
Muutos (%) -2,0% 0,3% -5,4% -3,5% 0,6% 7,0% 5,8% 10,6% 7,6% 3,9%
Communication Papers 4 675 1 200 1 180 1 150 1 145 4 690 1 206 1 209 1 149 1 126
Muutos (%) -0,3% -0,5% -2,4% 0,1% 1,7% 1,6% 3,4% 1,7% 3,3% -1,9%
Plywood 480 120 110 125 125 481 119 112 125 125
Muutos (%) -0,2% 0,8% -1,8% 0,0% 0,0% -0,6% -0,8% 0,0% -2,3% 0,8%
Muut -905 -230 -225 -225 -225 -888 -230 -254 -202 -202
YHTEENSÄ 10 650 2 750 2 675 2 625 2 600 10 481 2 731 2 650 2 588 2 512
Muutos (%) 1,6% 0,7% 0,9% 1,4% 3,5% 4,7% 6,2% 6,3% 5,0% 1,2%

Koska segmenttejä on paljon, niin tässä lienee paikallaan vain yleiskatsaus liikevaihdon kehitykseen.

Liikevaihto kasvoi vuonna 2018 noin +4,7 prosenttia ja kasvu oli hyvää heikon Q1:n jälkeen. Erityisen hyvää kehitys oli Biorefining, Energy ja Speciality Papers -segmenteissä. Nämä ovat pitäneet yhtiön liikevaihto kasvussa, kun muiden segmenttien kehitys on alkuvuoden aikana ollut +/- 1 prosentin luokkaa.

Yhtiö totesikin, että ”vaikka maailmantalouden epävarmuudet kasvoivat vuoden loppua kohden, Q4/2018 oli vahva”.

Biorefining-segmentin sellutoimitukset kasvoivat, mutta Kiinassa sellun hinnat olivat laskussa. Arvioin sellun hinnan olevan paineessa myös vuonna 2019 ja Kiinan hintatason arvelen vaikuttavan ennen pitkää myös Euroopan selluhintoihin. Tein segmentin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteen noin 3,0 miljardiin euroon (+3,8 %), missä kasvu hidastuisi vuoden loppua kohden.

Communications Paper -segmentin tilikauden 2019 liikevaihdon odotan pysyvän vertailukauden tasolla.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 10,5 – 10,8 miljardia euroa. Kasvua tulisi noin +1,6 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVOITTO
Biorefining 875 230 245 175 225 847 241 256 155 195
Muutos (%) 3,3% -4,6% -4,3% 12,9% 15,4% 51,8% 85,4% 50,6% 18,3% 53,5%
Energy 130 25 30 25 50 114 23 29 20 42
Muutos (%) 14,0% 8,7% 3,4% 25,0% 19,0% 25,3% -25,8% 11,5% 66,7% 90,9%
Raflatac 130 30 35 35 30 126 27 33 37 29
Muutos (%) 3,2% 11,1% 6,1% -5,4% 3,4% -6,7% -15,6% -2,9% 8,8% -17,1%
Speciality Papers 60 15 15 15 15 89 4 15 33 37
Muutos (%) -32,6% 275,0% 0,0% -54,5% -59,5% -41,4% -89,7% -58,3% -13,2% -5,1%
Communication Papers 330 65 75 90 100 313 71 69 88 85
Muutos (%) 5,4% -8,5% 8,7% 2,3% 17,6% 26,7% 121,9% -43,9% 183,9% 39,3%
Plywood 50 10 10 15 15 51 9 7 16 19
Muutos (%) -2,0% 11,1% 42,9% -6,3% -21,1% -16,4% -40,0% -30,0% 6,7% -9,5%
Muut 0 355 369 8 0 -22
YHTEENSÄ 1 575 375 410 355 435 1 895 744 417 349 385
Muutos (%) -16,9% -49,6% -1,7% 1,7% 13,0% 50,5% 148,8% 10,0% 29,7% 23,4%
Marginaali 14,8% 13,6% 15,3% 13,5% 16,7% 18,1% 27,2% 15,7% 13,5% 15,3%

Liiketuloksen kohdalla sama kuin edellä liikevaihdossakin eli tässä vain yleiskatsaus liiketuloksen kehitykseen.

Biorefining-segmentin tulos kasvoi peräti +52 prosenttia vuonna 2018. Tätä tuki sellun kohonnut hintataso sekä kasvanut kysyntä. Tein tilikauden 2019 ennusteen niin, että vaikka sellun hinta on laskussa verrattuna Q3-Q4 tilanteeseen, niin vielä keväällä se jaksaa pitää tuloskehitystä positiivisena. Vuoden 2019 toisella puoliskolla arvelen tuloskunnon kääntyvän laskuun, sillä vertailukauden luvut ovat varsin kovia. Tulos kasvaisi hieman vuodesta 2018, mutta kalpenisi aiempien vuosien +35..50 prosentin kasvulukuihin nähden.

Raflatac-segmentin vuoden 2018 tulosta painoi nousseet kulut. Tein tilikauden 2019 ennusteen varsin kiinteillä 30 – 35 miljoonan euron kvartaaliluvuilla, joilla tulos olisi 130 miljoonaa euroa. Tämä vastaisi parin viime vuoden 125 – 135 miljoonan euron tuloskuntoa.

Speciality Papers -segmentin vuoden 2018 liikevoitto jäi selvästi vuodesta 2017 (-41 %), missä etenkin vuoden 2018 toinen puolisko oli vaikea. Aasiassa asiakkaat purkivat varastojaan, mikä näkyi hienopaperimarkkinoiden marginaaleissa. Samalla kustannukset jatkoivat nousuaan. Yhtiö aikoo keskittyä toimiin, joilla kannattavuustilannetta saadaan korjattua. Arvelen vuoden 2019 tuloksen jatkavan vielä laskuaan ja olevan noin 60 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 muut-erä sisältää +345 miljoonan euron metsävarojen käyvän arvon muutoksia. Tämä oikaistuna vuoden 2018 liiketulos olisi ollut 1 550 miljoonaa euroa.

Koko tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 1,45 – 1,65 miljardia euroa eli liiketulos olisi vuoden 2018 oikaistulla tasolla. Tulosmarginaali pysyisi viime vuoden tapaan 14,8 prosentissa (oikaistu).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 575 375 410 355 435 1 895 744 417 349 385
Rahoituskulut (netto) -40 -10 -10 -10 -10 -60 -15 -17 -14 -14
Muut kulut 0 3 1 0 2 0
Tulos ennen veroja 1 535 365 400 345 425 1 838 730 400 337 371
Verot -335 -75 -90 -75 -95 -342 -139 -73 -68 -62
Nettotulos 1 200 290 310 270 330 1 496 591 327 269 309

Rahoituskulut (netto) ovat viime vuosina olleet noin -60 miljoonaa euroa. Yhtiön velkaisuus on laskenut kovaa vauhtia, joten tein kuluennusteen noin -40 miljoonaan euroon.

Veroja laskiessa käytin noin 22 prosentin veroa ja näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 1,1 – 1,3 miljardia euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • kuinka pitkään sellun hyvä markkinakysyntä sekä hintakehitys jatkuu? Loppuvuodesta 2018 sellun hinta laski Kiinassa. Oliko tämä hetkellinen tapahtuma vaiko käänne heikompaan ajanjaksoon?
 • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka UPM:n tuotteiden kysyntään yleisesti?
 • perinteinen paperimyynti (Communication Papers) teki tappiota vielä vuonna 2014, mutta on sen jälkeen kääntynyt selvästi voitolliseksi (250 – 350 M EUR). Onko tämä ”uusi normaali”? Vai onko kyse suhdannetilanteeseen liittyvä hetkellinen kehitys, joka palautuu takaisin tappiolliseen tuloskuntoon tulevina vuosina?

UPM:n liikevaihto on ollut pitkään noin 10 miljardin euron tietämissä ja esimerkiksi edellä arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 10,65 miljardia euroa (+1,6 %). Tein ennusteet niin, että kasvuvauhti olisi tulevina vuosina noin +1,8 – 2,0 prosentin tuntumassa.

Liiketulosmarginaalin arvioin laskevan nousevien kulujen ja maailmantalouden tasaantumisen johdosta 14,0 – 14,3 prosenttiin. Tämä pitäisi liiketuloksen noin 1,5 – 1,6 miljardin euron tuntumassa eli tuloskasvu olisi tiukassa vuoden 2018 jälkeen.

Veroina käytin 20 – 21 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 11 050 10 850 2 790 2 720 2 680 2 660
Muutos (%) 1,8% 1,9% 1,5% 1,7% 2,1% 2,3%
Liiketulos 1 550 1 550 370 405 350 425
Muutos (%) 0,0% -1,6% -1,3% -1,2% -1,4% -2,3%
Marginaali 14,0% 14,3% 13,3% 14,9% 13,1% 16,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 550 1 550 370 405 350 425
Rahoituskulut (netto) -25 -40 -10 -10 -10 -10
Muut kulut -5 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 520 1 510 360 395 340 415
Verot -320 -300 -70 -70 -70 -90
Nettotulos 1 200 1 210 290 325 270 325

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

upm-kvartaalituloslaskelma-q42018