UPM: Ennusteet

Päivitetty 27.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

upm-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät vuodelle 2019

Yhtiö toteaa, että

 • Yhtiön liiketoimintojen tuloksen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2019.
 • Kysyntä jatkuu suotuisana useissa liiketoiminnoissa, mutta yhtiö odottaa kysynnän laskevan Communications Papers -segmentissä.
 • Sellun hintataso on vuoden 2019 alussa alhaisempi kuin Q4/2018.
 • Graafisten paperien hintojen yhtiö odottaa olevan korkeammat kuin Q4/2018.

Q2/2019 yhtiöllä on kunnossapitoseisokkeja mm. Kaukaan sellutehtaalla, Lappeenrannan biojalostamossa sekä Fray Bentosin sellutehtaalla. Lisäksi Olkiluodon ydinvoimalassa on huoltoseisokki.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

UPM:llä on 6 liiketoimintasegmenttiä:

 • Biorefining: Segmenttiin sisältyvä UPM Pulp tuottaa sellua mm. pehmo- ja erikoispapereihin ja pakkauskartonkeihin. UPM Timber tuottaa sahatavaraa mm. rakentamiseen ja huonekaluihin. UPM Biopolttoaineet tuottaa dieselmoottoreihin soveltuvaa puupohjaista dieseliä.
 • Energy: UPM:n energiatuotantokapasiteetti koostuu vesi-, ydin- ja lauhdevoimasta
 • Raflatac: Segmentti valmistaa tarralaminaattia mm. elintarvike-, hygienia- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.
 • Speciality Papers: Segmentti tuottaa tarramateriaaleja, toimistopaperia sekä joustopakkausmateriaaleja.
 • Communication Papers: Segmentti valmistaa graafisia papereita mm. mainontaan sekä sanoma- ja aikakausilehtiin.
 • Plywood: Segmentti valmistaa vaneri- ja viilutuotteita mm. rakentamiseen ja teollisuustuotantoon.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä UPM sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Biorefining 3 050 772 775 750 753 2 891 775 754 694 668
Muutos (%) 5,5% -0,4% 2,8% 8,1% 12,7% 14,3% 15,8% 20,8% 10,2% 10,0%
Energy 425 112 110 90 113 391 100 101 83 107
Muutos (%) 8,7% 12,0% 8,9% 8,4% 5,6% 23,3% 16,3% 17,4% 27,7% 33,8%
Raflatac 1 625 427 400 400 398 1 487 397 374 371 345
Muutos (%) 9,3% 7,6% 7,0% 7,8% 15,4% -0,5% 4,7% 1,4% -1,1% -7,0%
Speciality Papers 1 450 368 355 370 357 1 429 364 354 368 343
Muutos (%) 1,5% 1,1% 0,3% 0,5% 4,1% 7,0% 5,8% 10,6% 7,6% 3,9%
Communication Papers 4 500 1 100 1 100 1 100 1 200 4 690 1 206 1 209 1 149 1 126
Muutos (%) -4,1% -8,8% -9,0% -4,3% 6,6% 1,6% 3,4% 1,7% 3,3% -1,9%
Plywood 480 122 110 125 123 481 119 112 125 125
Muutos (%) -0,2% 2,5% -1,8% 0,0% -1,6% -0,6% -0,8% 0,0% -2,3% 0,8%
Muut -930 -220 -225 -235 -250 -888 -230 -254 -202 -202
YHTEENSÄ 10 600 2 681 2 625 2 600 2 694 10 481 2 731 2 650 2 588 2 512
Muutos (%) 1,1% -1,8% -0,9% 0,5% 7,2% 4,7% 6,2% 6,3% 5,0% 1,2%

Koska segmenttejä on paljon, niin tässä lienee paikallaan vain yleiskatsaus liikevaihdon kehitykseen.

Liikevaihto jatkoi hyvää kasvuaan Q1:llä (+7,2 %) ja kasvua tuli kaikissa segmenteissä. Liikevaihdon kehitystä tuki hintojen korotukset sekä kasvaneet toimitusmäärät.

Biorefining-segmentin sellun kysyntä oli vakaata ja sellun hinta odotetusti laski Q4/2018 tasolta. Vertailukauteen nähden sekä sellun toimitukset (+8 %) että hinta (+6 %) kuitenkin nousivat. Arvioin sellun hinnan olevan paineessa myös vuonna 2019. Tein segmentin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteen noin 3,0 miljardiin euroon (+5,5 %), missä kasvu hidastuisi vuoden loppua kohden.

Communications Paper -segmentin liikevaihto kasvoi +6,6 prosenttia Q1:llä. Paperin kysyntä jakoi laskuaan (-5…-10 %), mutta hintojen korotukset korvasivat kysynnän laskua. Yhtiö ilmoitti sulkevansa Plattlingin tehtaan PK 10:n, mikä vähentäisi mekaanisen paperin kapasiteettia 155 000 tonnilla. Tein vuoden 2019 liikevaihtoennusteen noin -4 prosenttia vuotta 2018 alhaisemmalle tasolle kysynnän laskun sekä paperikoneen sulkemisesta johtuen.

Raflatac-segmentin liikevaihto nousi +15 prosenttia ja tässäkin hintojen nousu ja toimitusmäärien kasvu selittää liikevaihdon kehitystä. Yhtiö kertoi, että Tampereelle valmistui erikoistarralaminaatin uusi tuotantolinja, joten tämä tuo oman lisänsä liikevaihtoon jatkossa. Hyvästä Q1:stä johtuen, tein vuoden 2019 liikevaihtoennusteen noin 9 – 10 prosentin kasvuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 10,5 – 10,8 miljardia euroa. Kasvua tulisi noin +1,1 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVOITTO
Biorefining 850 238 225 175 212 847 241 256 155 195
Muutos (%) 0,4% -1,2% -12,1% 12,9% 8,7% 51,8% 85,4% 50,6% 18,3% 53,5%
Energy 110 25 30 16 39 114 23 29 20 42
Muutos (%) -3,5% 8,7% 3,4% -20,0% -7,1% 25,3% -25,8% 11,5% 66,7% 90,9%
Raflatac 125 29 35 35 26 126 27 33 37 29
Muutos (%) -0,8% 7,4% 6,1% -5,4% -10,3% -6,7% -15,6% -2,9% 8,8% -17,1%
Speciality Papers 40 12 10 10 8 89 4 15 33 37
Muutos (%) -55,1% 200,0% -33,3% -69,7% -78,4% -41,4% -89,7% -58,3% -13,2% -5,1%
Communication Papers 300 70 70 75 85 313 71 69 88 85
Muutos (%) -4,2% -1,4% 1,4% -14,8% 0,0% 26,7% 121,9% -43,9% 183,9% 39,3%
Plywood 50 12 10 15 13 51 9 7 16 19
Muutos (%) -2,0% 33,3% 42,9% -6,3% -31,6% -16,4% -40,0% -30,0% 6,7% -9,5%
Muut -40 -31 -9 355 369 8 0 -22
YHTEENSÄ 1 435 386 380 295 374 1 895 744 417 349 385
Muutos (%) -24,3% -48,1% -8,9% -15,5% -2,9% 50,5% 148,8% 10,0% 29,7% 23,4%
Marginaali 13,5% 14,4% 14,5% 11,3% 13,9% 18,1% 27,2% 15,7% 13,5% 15,3%

Liiketuloksen kohdalla sama kuin edellä liikevaihdossakin eli tässä vain yleiskatsaus liiketuloksen kehitykseen.

Biorefining-segmentin tulos kasvoi +8,7 prosenttia, jota tuki sellun toimitusten ja hintojen kasvu verrattuna Q1/2018 tilanteeseen. Yleisesti ottaen sellun markkinatilanne on vakaa ja hinnat ovat kuitenkin laskussa verrattuna vuoden 2018 lopun tilanteeseen.

Tein segmentin tilikauden 2019 ennusteen niin, että vaikka sellun hinta on laskussa, niin vielä keväällä se jaksaa pitää tuloskehitystä positiivisena. Vuoden 2019 toisella puoliskolla arvelen tuloskunnon kääntyvän laskuun, sillä vertailukauden luvut ovat varsin kovia. Tulos jäisi vuoden 2018 tasolle.

Raflatac-segmentin vuoden 2018 tulosta painoi nousseet kulut. Tein tilikauden 2019 ennusteen varsin kiinteillä 30 – 35 miljoonan euron kvartaaliluvuilla, joilla tulos olisi 125 miljoonaa euroa. Tämä vastaisi parin viime vuoden 125 – 135 miljoonan euron tuloskuntoa.

Speciality Papers -segmentin vuoden 2018 liikevoitto jäi selvästi vuodesta 2017 (-41 %), missä etenkin vuoden 2018 toinen puolisko oli vaikea. Vaikea tilanne jatkui myös Q1:llä liiketuloksen jäädessä 8 miljoonaan euroon (-78 %). Aasiassa asiakkaat purkivat varastojaan, mikä näkyi hienopaperimarkkinoiden marginaaleissa. Samalla kustannukset jatkoivat nousuaan. Yhtiö aikoo keskittyä toimiin, joilla kannattavuustilannetta saadaan korjattua. Arvelen vuoden 2019 tuloksen jatkavan vielä laskuaan ja olevan noin 40 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 muut-erä sisältää +345 miljoonan euron metsävarojen käyvän arvon muutoksia. Tämä oikaistuna vuoden 2018 liiketulos olisi ollut 1 550 miljoonaa euroa. Yhtiö ilmoitti sulkevansa Plattlingin tehtaan PK 10:n, josta se kirjaa noin -30 miljoonan euron kuluerän Q2/2019 tulokseen. Tein tämän kirjauksen muut-erään.

Koko tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 1,25 – 1,50 miljardia euroa eli liiketulos jäisi hieman vuoden 2018 oikaistulta tasolta. Tulosmarginaali laskisi 13,5 prosenttiin ja jäisi varsin reippaasti viime vuoden oikaistusta 14,8 prosentista. Marginaali olisi kuitenkin edelleen selvästi vuoden 2016 (11,6 %) tai 2017 (12,6 %) tasoja korkeampi.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 435 386 380 295 374 1 895 744 417 349 385
Rahoituskulut (netto) -40 -11 -10 -10 -9 -60 -15 -17 -14 -14
Muut kulut 0 3 1 0 2 0
Tulos ennen veroja 1 395 375 370 285 365 1 838 730 400 337 371
Verot -285 -85 -80 -60 -60 -342 -139 -73 -68 -62
Nettotulos 1 110 290 290 225 305 1 496 591 327 269 309

Rahoituskulut (netto) ovat viime vuosina olleet noin -60 miljoonaa euroa. Yhtiön velkaisuus on laskenut kovaa vauhtia, joten tein kuluennusteen noin -40 miljoonaan euroon.

Veroja laskiessa käytin noin 22 prosentin veroa ja näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 1,0 – 1,2 miljardia euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • kuinka pitkään sellun hyvä markkinakysyntä sekä hintakehitys jatkuu? Loppuvuodesta 2018 sellun hinta laski Kiinassa. Oliko tämä hetkellinen tapahtuma vaiko käänne heikompaan ajanjaksoon?
 • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka UPM:n tuotteiden kysyntään yleisesti?
 • perinteinen paperimyynti (Communication Papers) teki tappiota vielä vuonna 2014, mutta on sen jälkeen kääntynyt selvästi voitolliseksi (250 – 350 M EUR). Onko tämä ”uusi normaali”? Vai onko kyse suhdannetilanteeseen liittyvä hetkellinen kehitys, joka palautuu takaisin tappiolliseen tuloskuntoon tulevina vuosina?

UPM:n liikevaihto on ollut pitkään noin 10 miljardin euron tietämissä ja esimerkiksi edellä arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 10,6 miljardia euroa (+1,1 %). Tein ennusteet niin, että kasvuvauhti olisi tulevina vuosina noin +1,7 – 2,0 prosentin tuntumassa.

Liiketulosmarginaalin arvioin asettuvan nousevien kulujen ja maailmantalouden tasaantumisen johdosta 14,0 – 14,3 prosenttiin. Tämä pitäisi liiketuloksen noin 1,55 miljardin euron tuntumassa eli tuloskasvu olisi tiukassa vuoden 2018 jälkeen.

Veroina käytin 21 – 22 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 11 000 10 775 2 750 2 690 2 660 2 675
Muutos (%) 2,1% 1,7% 2,6% 2,5% 2,3% -0,7%
Liiketulos 1 550 1 525 375 400 350 400
Muutos (%) 1,6% 6,3% -2,8% 5,3% 18,6% 7,0%
Marginaali 14,1% 14,2% 13,6% 14,9% 13,2% 15,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 550 1 525 375 400 350 400
Rahoituskulut (netto) -30 -40 -10 -10 -10 -10
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 520 1 485 365 390 340 390
Verot -335 -335 -85 -85 -75 -90
Nettotulos 1 185 1 150 280 305 265 300

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset