UPM: Ennusteet

Päivitetty 25.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

upm-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät vuodelle 2019

Yhtiö toteaa, että

 • Yhtiön liiketoimintojen tuloksen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2019.
 • Kysyntä jatkuu suotuisana useissa liiketoiminnoissa, vaikkakin maltillisena.
 • Kysynnän lasku on jatkunut Communications Papers -segmentissä.
 • Sellun hintataso on Q4/2019 alhaisempi kuin Q3:lla

Globaaliin talouskasvuun liittyy merkittäviä epävarmuuksia, kuten Kiinan ja USA:n kauppasota, Kiinan talouskasvu, Brexit yms.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

UPM:llä on 6 liiketoimintasegmenttiä:

 • Biorefining: Segmenttiin sisältyvä UPM Pulp tuottaa sellua mm. pehmo- ja erikoispapereihin ja pakkauskartonkeihin. UPM Timber tuottaa sahatavaraa mm. rakentamiseen ja huonekaluihin. UPM Biopolttoaineet tuottaa dieselmoottoreihin soveltuvaa puupohjaista dieseliä.
 • Energy: UPM:n energiatuotantokapasiteetti koostuu vesi-, ydin- ja lauhdevoimasta
 • Raflatac: Segmentti valmistaa tarralaminaattia mm. elintarvike-, hygienia- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.
 • Speciality Papers: Segmentti tuottaa tarramateriaaleja, toimistopaperia sekä joustopakkausmateriaaleja.
 • Communication Papers: Segmentti valmistaa graafisia papereita mm. mainontaan sekä sanoma- ja aikakausilehtiin.
 • Plywood: Segmentti valmistaa vaneri- ja viilutuotteita mm. rakentamiseen ja teollisuustuotantoon.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä UPM sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Biorefining 2 760 639 660 708 753 2 891 775 754 694 668
Muutos (%) -4,5% -17,5% -12,5% 2,0% 12,7% 14,3% 15,8% 20,8% 10,2% 10,0%
Energy 410 103 101 93 113 391 100 101 83 107
Muutos (%) 4,9% 3,0% 0,0% 12,0% 5,6% 23,3% 16,3% 17,4% 27,7% 33,8%
Raflatac 1 560 395 382 385 398 1 487 397 374 371 345
Muutos (%) 4,9% -0,5% 2,1% 3,8% 15,4% -0,5% 4,7% 1,4% -1,1% -7,0%
Speciality Papers 1 420 360 344 359 357 1 429 364 354 368 343
Muutos (%) -0,6% -1,1% -2,8% -2,4% 4,1% 7,0% 5,8% 10,6% 7,6% 3,9%
Communication Papers 4 550 1 096 1 116 1 138 1 200 4 690 1 206 1 209 1 149 1 126
Muutos (%) -3,0% -9,1% -7,7% -1,0% 6,6% 1,6% 3,4% 1,7% 3,3% -1,9%
Plywood 450 101 106 120 123 481 119 112 125 125
Muutos (%) -6,4% -15,1% -5,4% -4,0% -1,6% -0,6% -0,8% 0,0% -2,3% 0,8%
Muut -870 -206 -216 -198 -250 -888 -230 -254 -202 -202
YHTEENSÄ 10 280 2 488 2 493 2 605 2 694 10 481 2 731 2 650 2 588 2 512
Muutos (%) -1,9% -8,9% -5,9% 0,7% 7,2% 4,7% 6,2% 6,3% 5,0% 1,2%

Koska segmenttejä on paljon, niin tässä lienee paikallaan vain yleiskatsaus liikevaihdon kehitykseen.

Liikevaihdon kehitys on kääntynyt vuoden edetessä niin, että Q3:lla liikevaihto laski jo lähes 6 prosenttia. Liikevaihtoa painoi talouskasvun hidastuminen, jonka johdosta UPM:n tuotteiden – etenkin sellun – myyntihinnat laskivat. Myös toimitusmäärät olivat laskussa.

Biorefining-segmentin sellun kysynnän kasvu hidastui ja sellun hinta jatkoi odotetusti laskuaan. Yhtiö arvioi, että sellun hintataso jatkaa laskuaan myös Q4:lla. Arvioin, että sellun kysyntä on paineessa. Tästä syystä tein Q4:n liikevaihtoennusteen selviin laskulukemiin. Isoja laskuprosentteja selittää osittain myös vertailukauden ennätystasoa olevat lukemat.

Communications Paper -segmentin liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia Q1:llä, mutta kääntyi tämän jälkeen laskuun (Q3:lla -7,7 %). Liikevaihtoa painoi Saksan paperitehtaan sulkeminen sekä paperikysynnän lasku Euroopassa. Lisäksi yhtiö on tehnyt päätöksen Rauman paperikoneen 2 sulkemisesta sekä Chapellen sanomapaperitehtaan myynnistä.

Tein Q4 ennusteen noin 9 prosentin laskulukemiin, minkä johdosta koko vuoden liikevaihto laskisi 3 prosentin verran.

Raflatac-segmentin liikevaihto on noussut alkuvuoden 2019 aikana 6,9 prosenttia, mitä tuki etenkin hintojen nousu. Toimitusmäärien kasvu hyytyi kuitenkin Q2:lla vaisuhkon talouskehityksen johdosta. Koska viime vuoden lukema oli jo varsin vahva, niin tein Q4:n ennusteen hieman alle tämän.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 10,0 – 10,4 miljardia euroa. Liikevaihto laskisi 1,9 prosenttia vuoteen 2018 nähden, missä vuoden 2019 jälkimmäisen puoliskon kehitys olisi selvästi laskevaa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Biorefining 625 122 130 161 212 847 241 256 155 195
Muutos (%) -26,2% -49,4% -49,2% 3,9% 8,7% 51,8% 85,4% 50,6% 18,3% 53,5%
Energy 170 37 45 49 39 114 23 29 20 42
Muutos (%) 49,1% 60,9% 55,2% 145,0% -7,1% 25,3% -25,8% 11,5% 66,7% 90,9%
Raflatac 120 28 36 30 26 126 27 33 37 29
Muutos (%) -4,8% 3,7% 9,1% -18,9% -10,3% -6,7% -15,6% -2,9% 8,8% -17,1%
Speciality Papers 95 26 35 26 8 89 4 15 33 37
Muutos (%) 6,7% 550,0% 133,3% -21,2% -78,4% -41,4% -89,7% -58,3% -13,2% -5,1%
Communication Papers 200 22 57 36 85 313 71 69 88 85
Muutos (%) -36,1% -69,0% -17,4% -59,1% 0,0% 26,7% 121,9% -43,9% 183,9% 39,3%
Plywood 40 6 8 13 13 51 9 7 16 19
Muutos (%) -21,6% -33,3% 14,3% -18,8% -31,6% -16,4% -40,0% -30,0% 6,7% -9,5%
Muut 0 0 5 4 -9 355 369 8 0 -22
YHTEENSÄ 1 250 241 316 319 374 1 895 744 417 349 385
Muutos (%) -34,0% -67,6% -24,2% -8,6% -2,9% 50,5% 148,8% 10,0% 29,7% 23,4%
Marginaali 12,2% 9,7% 12,7% 12,2% 13,9% 18,1% 27,2% 15,7% 13,5% 15,3%

Liiketuloksen kohdalla sama kuin edellä liikevaihdossakin eli tässä vain yleiskatsaus liiketuloksen kehitykseen.

Biorefining-segmentin tulos kasvoi H1:n aikana 6,6 prosenttia, jota tuki sellun toimitusmäärien kasvu sekä vähäisemmät kunnossapitotoimenpiteet. Sen sijaan Q3:n tulos romahti lähes 50 prosenttia viime vuoden ennätystasolta. Arvioin vaikean markkinatilanteen jatkuvan myös Q4:lla, jonka johdosta segmentin vuoden 2019 tulos laskisi selvästi (-26 %).

Raflatac-segmentin H1/2019 tulosta painoi nousseet kulut, mutta tilanne parani Q3:lla. Q3:n tulosta tuki liikevaihdon kasvun lisäksi marginaalien parantuminen. Aiempina vuosina Q4:n tulos on ollut hieman Q3:sta alhaisempi, joten tein ennusteeni tästä lähtökohdasta.

Speciality Papers -segmentin vuoden 2018 toinen puolisko oli vaikea. Vaikea tilanne jatkui myös vuoden 2019 alkupuoliskolla liiketuloksen jäädessä 34 miljoonaan euroon (-49 %). Q3:lla vertailukauden luvut olivat sen verran heikot, että nyt niiden ylittäminen oli suhteellisen helppoa. Toki tulos oli tämän vuoden paras. Segmentti hyötyi edullisesta sellusta, hyvästä kysyntätilanteesta sekä kulukurilla.

Vuoden 2018 muut-erä sisältää 345 miljoonan euron metsävarojen käyvän arvon muutoksia. Tämä oikaistuna vuoden 2018 liiketulos olisi ollut 1 550 miljoonaa euroa. Yhtiö sulki Plattlingin tehtaan PK 10:n, josta se kirjasi noin -29 miljoonan euron kuluerän Communications Papers -segmentin Q2/2019 tulokseen. Tästä syystä tämän segmentin tulos laski 59 prosenttia.

Koko tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 1,2 – 1,4 miljardia euroa eli liiketulos jäisi hieman vuoden 2018 oikaistulta tasolta. Tulosmarginaali laskisi 12,2 prosenttiin ja jäisi varsin reippaasti viime vuoden oikaistusta 14,8 prosentista.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 250 241 316 319 374 1 895 744 417 349 385
Rahoituskulut (netto) -40 -15 3 -19 -9 -60 -15 -17 -14 -14
Muut kulut 0 3 1 0 2 0
Tulos ennen veroja 1 210 226 319 300 365 1 838 730 400 337 371
Verot -225 -51 -59 -55 -60 -342 -139 -73 -68 -62
Nettotulos 985 175 260 245 305 1 496 591 327 269 309

Rahoituskulut (netto) ovat viime vuosina olleet noin 60 miljoonaa euroa. Yhtiön velkaisuus on laskenut kovaa vauhtia, joten tein kuluennusteen noin 40 miljoonaan euroon.

Veroja laskiessa käytin noin 22 prosentin veroa ja näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 950 – 1 000 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • loppuvuodesta 2018 sellun hinta kääntyi laskuun ja lasku näyttäisi jatkuvan myös vuoden 2019 toisella puoliskolla. Miten sellun hinta kehittyy tulevien vuosien aikana?
 • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka UPM:n tuotteiden kysyntään yleisesti?
 • perinteinen paperimyynti (Communication Papers) teki tappiota vielä vuonna 2014, mutta on sen jälkeen kääntynyt selvästi voitolliseksi (250 – 350 M EUR). Onko tämä ”uusi normaali”? Vai onko kyse suhdannetilanteeseen liittyvä hetkellinen kehitys, joka palautuu takaisin tappiolliseen tuloskuntoon tulevina vuosina?

UPM:n liikevaihto on ollut pitkään noin 10 miljardin euron tietämissä ja esimerkiksi edellä arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 10,28 miljardia euroa (-1,9 %). Tein ennusteet niin, että liikevaihto laskisi hieman vuonna 2020, mutta toipuisi sitten selvemmin vuonna 2021.

Koska tilikauden 2020 liikevaihto olisi paineessa, niin se tuntuisi myös marginaaleissa. Tein ennusteen niin, että marginaali laskisi 11,5 prosenttiin, jolla tasolla se oli vuonna 2016.

Vastaavasti vuonna 2021 liikevaihdon nousu tukisi marginaalikehitystä ja siksi tuloskasvu olisi prosenteissa mitattuna reipasta.

Veroina käytin 21 – 22 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 10 500 10 200 2 475 2 475 2 575 2 675
Muutos (%) 2,9% -0,8% -0,5% -0,7% -1,2% -0,7%
Liiketulos 1 275 1 175 245 310 310 310
Muutos (%) 8,5% -6,0% 1,7% -1,9% -2,8% -17,1%
Marginaali 12,1% 11,5% 9,9% 12,5% 12,0% 11,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 275 1 175 245 310 310 310
Rahoituskulut (netto) -30 -40 -10 -10 -10 -10
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 245 1 135 235 300 300 300
Verot -325 -310 -80 -85 -70 -75
Nettotulos 920 825 155 215 230 225

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus