UPM: Ennusteet

Päivitetty 23.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

upm-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät vuodelle 2020

UPM ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

UPM:llä on 6 liiketoimintasegmenttiä:

  • Biorefining: Segmenttiin sisältyvä UPM Pulp tuottaa sellua mm. pehmo- ja erikoispapereihin ja pakkauskartonkeihin. UPM Timber tuottaa sahatavaraa mm. rakentamiseen ja huonekaluihin. UPM Biopolttoaineet tuottaa dieselmoottoreihin soveltuvaa puupohjaista dieseliä.
  • Energy: UPM:n energiatuotantokapasiteetti koostuu vesi-, ydin- ja lauhdevoimasta
  • Raflatac: Segmentti valmistaa tarralaminaattia mm. elintarvike-, hygienia- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.
  • Speciality Papers: Segmentti tuottaa tarramateriaaleja, toimistopaperia sekä joustopakkausmateriaaleja.
  • Communication Papers: Segmentti valmistaa graafisia papereita mm. mainontaan sekä sanoma- ja aikakausilehtiin.
  • Plywood: Segmentti valmistaa vaneri- ja viilutuotteita mm. rakentamiseen ja teollisuustuotantoon.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2013 alkaen on esitettynä UPM sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Biorefining 2 300 616 625 550 509 2 713 592 660 708 753
Muutos (%) -15,2% 4,1% -5,3% -22,3% -32,4% -6,2% -23,6% -12,5% 2,0% 12,7%
Energy 380 104 90 85 101 417 110 101 93 113
Muutos (%) -8,9% -5,5% -10,9% -8,6% -10,6% 6,6% 10,0% 0,0% 12,0% 5,6%
Raflatac 1 550 392 375 375 408 1 554 389 382 385 398
Muutos (%) -0,3% 0,8% -1,8% -2,6% 2,5% 4,5% -2,0% 2,1% 3,8% 15,4%
Speciality papers 1 350 358 325 325 342 1 413 353 344 359 357
Muutos (%) -4,5% 1,4% -5,5% -9,5% -4,2% -1,1% -3,0% -2,8% -2,4% 4,1%
Communication Papers 4 050 1 059 1 025 1 000 966 4 552 1 098 1 116 1 138 1 200
Muutos (%) -11,0% -3,6% -8,2% -12,1% -19,5% -2,9% -9,0% -7,7% -1,0% 6,6%
Plywood 415 100 95 115 105 450 101 106 120 123
Muutos (%) -7,8% -1,0% -10,4% -4,2% -14,6% -6,4% -15,1% -5,4% -4,0% -1,6%
Muut -695 -191 -185 -175 -144 -860 -196 -216 -198 -250
YHTEENSÄ 9 350 2 438 2 350 2 275 2 287 10 239 2 447 2 493 2 605 2 694
Muutos (%) -8,7% -0,4% -5,7% -12,7% -15,1% -2,3% -10,4% -5,9% 0,7% 7,2%

Koska segmenttejä on paljon, niin tässä lienee paikallaan vain yleiskatsaus liikevaihdon kehitykseen.

Liikevaihto laski 15 prosenttia ja lasku johtui sellun ja paperin alentuneista hinnoista sekä toimitusmäärien laskusta. Suomen työtaistelutoimenpiteet vaikuttivat etenkin Biorefining, Communications Paper ja Plywood -segmentteihin.

Yhtiö kertoo, ettei pandemialla ollut merkittävää vaikutusta Q1:n lukuihin, ei edes Kiinassa.

Koska sellun markkinahinta oli Q1:n lopussa UPM:n mukaan noin 20 – 30 prosenttia vertailukautta alempi, niin yhdessä pandemian kanssa arvioin sen tarkoittavan liikevaihdon laskun jatkumista myös Q2:lla. Arvioin, että vuoden toisella puoliskolla liikevaihdon lasku loivenee, mitä helpottaa myös viime vuoden alhaisella tasolla olleet vertailuluvut.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 9,2 – 9,6 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Biorefining 300 108 95 60 37 545 42 130 161 212
Muutos (%) -45,0% 157,1% -26,9% -62,7% -82,5% -35,7% -82,6% -49,2% 3,9% 8,7%
Energy 175 47 45 40 43 186 53 45 49 39
Muutos (%) -5,9% -11,3% 0,0% -18,4% 10,3% 63,2% 130,4% 55,2% 145,0% -7,1%
Raflatac 150 34 35 30 51 125 33 36 30 26
Muutos (%) 20,0% 3,0% -2,8% 0,0% 96,2% -0,8% 22,2% 9,1% -18,9% -10,3%
Speciality papers 175 52 30 35 58 119 50 35 26 8
Muutos (%) 47,1% 4,0% -14,3% 34,6% 625,0% 33,7% 1150,0% 133,3% -21,2% -78,4%
Communication Papers 200 84 50 35 31 325 147 57 36 85
Muutos (%) -38,5% -42,9% -12,3% -2,8% -63,5% 3,8% 107,0% -17,4% -59,1% 0,0%
Plywood 25 8 5 5 7 37 3 8 13 13
Muutos (%) -32,4% 166,7% -37,5% -61,5% -46,2% -27,5% -66,7% 14,3% -18,8% -31,6%
Muut 0 -1 -10 -5 16 8 8 5 4 -9
YHTEENSÄ 1 025 332 250 200 243 1 345 336 316 319 374
Muutos (%) -23,8% -1,2% -20,9% -37,3% -35,0% -29,0% -54,8% -24,2% -8,6% -2,9%
Marginaali 11,0% 13,6% 10,6% 8,8% 10,6% 13,1% 13,7% 12,7% 12,2% 13,9%

Liiketuloksen kohdalla sama kuin edellä liikevaihdossakin eli tässä vain yleiskatsaus liiketuloksen kehitykseen.

Q1:n liiketulos laski 35 prosenttia ja se oikeastaan jatkoi H2/2019 alkanutta kehitystä. Kovimmasta laskusta vastasi viime vuoden lopun malliin Biorefining-segmentti, joka on aiemmin tuonut noin puolet koko konsernin tuloksesta. Vuonna 2020 tähän suhteeseen tuskin päästään.

Communication Papers -segmentin tulos laski myöskin merkittävästi Q1:llä. Sen tulosta rasitti Suomen lakot sekä laskeneet toimitusmäärät ja myyntihinnat.

Kuten liikevaihdon kohdalla, niin arvioin Q2:n tuloksen jatkavan voimakasta laskuaan sellun hintojen laskun sekä koronaviruspandemian aiheuttaman kysynnän laskun seurauksena. Arvioin tulostilanteen kohenevan vuoden loppua kohden kohentuvan liikevaihdon vetämänä.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 950 – 1 050 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 1 025 332 250 200 243 1 345 336 316 319 374
Rahoituskulut (netto) -25 -8 -7 -7 -3 -37 -12 3 -19 -9
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 1 000 324 243 193 240 1 308 324 319 300 365
Verot -185 -51 -48 -38 -48 -235 -61 -59 -55 -60
Nettotulos 815 275 195 155 190 1 073 263 260 245 305
EPS 1,53 0,52 0,37 0,29 0,36 1,99 0,50 0,46 0,46 0,57

Vuoden 2020 rahoituskulujen arvioin olevan noin 25 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 19 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 750 – 850 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

UPM:n kohdalla arvioin liikevaihdon palautuvan vuoden 2019 tasolle vuoden 2022 aikana. Samalla liiketulosmarginaali nousisi asteittain 11,4 prosenttiin.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 10 250 9 800 2 550 2 500 2 400 2 350
Muutos (%) 4,6% 4,8% 4,6% 6,4% 5,5% 2,8%
Liiketulos (ebit) 1 165 1 110 310 300 275 225
Muutos (%) 5,0% 8,3% -6,6% 20,0% 37,5% -7,4%
MARGINAALI 11,4% 11,3% 12,2% 12,0% 11,5% 9,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 1 165 1 110 310 300 275 225
Rahoituskulut (netto) -85 -50 -15 -15 -10 -10
Tulos ennen veroja 1 080 1 060 295 285 265 215
Verot -200 -195 -50 -55 -50 -40
Nettotulos 880 865 245 230 215 175
EPS 1,65 1,62 0,46 0,43 0,40 0,33

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus