UPM: Ennusteet

Päivitetty 23.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

upm-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät vuodelle 2019

Yhtiö toteaa, että

 • Yhtiön liiketoimintojen tuloksen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2019.
 • Kysyntä jatkuu suotuisana useissa liiketoiminnoissa, mutta yhtiö odottaa kysynnän laskevan Communications Papers -segmentissä.
 • Sellun hintataso on H2/2019 alhaisempi kuin H1:llä

Globaaliin talouskasvuun liittyy merkittäviä epävarmuuksia, kuten Kiinan ja USA:n kauppasota, Kiinan talouskasvu, Brexit jne.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

UPM:llä on 6 liiketoimintasegmenttiä:

 • Biorefining: Segmenttiin sisältyvä UPM Pulp tuottaa sellua mm. pehmo- ja erikoispapereihin ja pakkauskartonkeihin. UPM Timber tuottaa sahatavaraa mm. rakentamiseen ja huonekaluihin. UPM Biopolttoaineet tuottaa dieselmoottoreihin soveltuvaa puupohjaista dieseliä.
 • Energy: UPM:n energiatuotantokapasiteetti koostuu vesi-, ydin- ja lauhdevoimasta
 • Raflatac: Segmentti valmistaa tarralaminaattia mm. elintarvike-, hygienia- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.
 • Speciality Papers: Segmentti tuottaa tarramateriaaleja, toimistopaperia sekä joustopakkausmateriaaleja.
 • Communication Papers: Segmentti valmistaa graafisia papereita mm. mainontaan sekä sanoma- ja aikakausilehtiin.
 • Plywood: Segmentti valmistaa vaneri- ja viilutuotteita mm. rakentamiseen ja teollisuustuotantoon.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä UPM sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Biorefining 2 925 739 725 708 753 2 891 775 754 694 668
Muutos (%) 1,2% -4,6% -3,8% 2,0% 12,7% 14,3% 15,8% 20,8% 10,2% 10,0%
Energy 425 109 110 93 113 391 100 101 83 107
Muutos (%) 8,7% 9,0% 8,9% 12,0% 5,6% 23,3% 16,3% 17,4% 27,7% 33,8%
Raflatac 1 550 392 375 385 398 1 487 397 374 371 345
Muutos (%) 4,2% -1,3% 0,3% 3,8% 15,4% -0,5% 4,7% 1,4% -1,1% -7,0%
Speciality Papers 1 425 359 350 359 357 1 429 364 354 368 343
Muutos (%) -0,3% -1,4% -1,1% -2,4% 4,1% 7,0% 5,8% 10,6% 7,6% 3,9%
Communication Papers 4 650 1 162 1 150 1 138 1 200 4 690 1 206 1 209 1 149 1 126
Muutos (%) -0,9% -3,6% -4,9% -1,0% 6,6% 1,6% 3,4% 1,7% 3,3% -1,9%
Plywood 475 122 110 120 123 481 119 112 125 125
Muutos (%) -1,2% 2,5% -1,8% -4,0% -1,6% -0,6% -0,8% 0,0% -2,3% 0,8%
Muut -850 -207 -195 -198 -250 -888 -230 -254 -202 -202
YHTEENSÄ 10 600 2 676 2 625 2 605 2 694 10 481 2 731 2 650 2 588 2 512
Muutos (%) 1,1% -2,0% -0,9% 0,7% 7,2% 4,7% 6,2% 6,3% 5,0% 1,2%

Koska segmenttejä on paljon, niin tässä lienee paikallaan vain yleiskatsaus liikevaihdon kehitykseen.

Liikevaihdon kasvu hidastui Q2:lla (+0,7 %) hyvän Q1:n jälkeen (+7,2 %). Liikevaihto laski papereissa sekä Plywood-segmentissä, mutta näiden euromääräiset laskut olivat kokonaisuuteen nähden pieniä. Merkittävämpää oli se, että liikevaihto laski edelliseen Q1-kvartaaliin nähden -3,3 prosenttia. Tähän vaikutti alhaisemmat toimitusmäärät sekä sellun laskeva hintataso.

Biorefining-segmentin sellun kysynnän kasvu hidastui ja sellun hinta jatkoi odotetusti laskuaan. Yhtiö arvioi, että sellun hintataso jatkaa laskuaan myös H2:lla. Arvioin, että sellun kysyntä tasaantuu ja ehkä kääntyy pienoiseen laskuun. Tästä syystä tein vuoden toisen puoliskon liikevaihtoennusteen selviin laskulukemiin. Isoja laskuprosentteja selittää osittain myös vertailukauden ennätystasoa olevat lukemat.

Communications Paper -segmentin liikevaihto kasvoi +6,6 prosenttia Q1:llä, mutta kääntyi Q2:lla -1,1 prosentin laskuun. Liikevaihtoa painoi Saksan paperitehtaan sulkeminen sekä paperikysynnän lasku Euroopassa. Tein vuoden 2019 toisen puoliskon noin 1,15 miljardin euron kvartaaliennustein, jotka vastaavat alkuvuoden lukemia. Laskua tulisi silti reilut 3,5 – 5,0 prosenttia vertailukauden vahvoihin lukemiin nähden.

Raflatac-segmentin liikevaihto nousi alkuvuoden 2019 aikana +9,4 prosenttia, mitä tuki etenkin hintojen nousu. Toimitusmäärien kasvu hyytyi kuitenkin Q2:lla vaisuhkon talouskehityksen johdosta. Tästä syystä tein vuoden toisen puoliskon ennusteet suurin piirtein viime vuoden lukemiin.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 10,5 – 10,8 miljardia euroa. Kasvua tulisi noin +1,1 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Biorefining 775 202 200 161 212 847 241 256 155 195
Muutos (%) -8,5% -16,2% -21,9% 3,9% 8,7% 51,8% 85,4% 50,6% 18,3% 53,5%
Energy 175 37 50 49 39 114 23 29 20 42
Muutos (%) 53,5% 60,9% 72,4% 145,0% -7,1% 25,3% -25,8% 11,5% 66,7% 90,9%
Raflatac 115 29 30 30 26 126 27 33 37 29
Muutos (%) -8,7% 7,4% -9,1% -18,9% -10,3% -6,7% -15,6% -2,9% 8,8% -17,1%
Speciality Papers 65 16 15 26 8 89 4 15 33 37
Muutos (%) -27,0% 300,0% 0,0% -21,2% -78,4% -41,4% -89,7% -58,3% -13,2% -5,1%
Communication Papers 250 59 70 36 85 313 71 69 88 85
Muutos (%) -20,1% -16,9% 1,4% -59,1% 0,0% 26,7% 121,9% -43,9% 183,9% 39,3%
Plywood 50 14 10 13 13 51 9 7 16 19
Muutos (%) -2,0% 55,6% 42,9% -18,8% -31,6% -16,4% -40,0% -30,0% 6,7% -9,5%
Muut -5 4 -9 355 369 8 0 -22
YHTEENSÄ 1 425 357 375 319 374 1 895 744 417 349 385
Muutos (%) -24,8% -52,0% -10,1% -8,6% -2,9% 50,5% 148,8% 10,0% 29,7% 23,4%
Marginaali 13,4% 13,3% 14,3% 12,2% 13,9% 18,1% 27,2% 15,7% 13,5% 15,3%

Liiketuloksen kohdalla sama kuin edellä liikevaihdossakin eli tässä vain yleiskatsaus liiketuloksen kehitykseen.

Biorefining-segmentin tulos kasvoi alkuvuoden aikana +6,6 prosenttia, jota tuki sellun toimitusmäärien kasvu sekä vähäisemmät kunnossapitotoimenpiteet. Kuten todettua, niin sellun hinta kääntyi laskuun ja hintojen odotetaan olevan paineessa myös vuoden toisella puoliskolla. Tästä syystä tein vuoden toisen puoliskon ennusteet selviin laskulukemiin vertailukauden ennätystasosta. Tämä painaisi koko vuoden ennusteen -8,5 prosentin laskuun.

Raflatac-segmentin alkuvuoden 2019 tulosta painoi nousseet kulut. Tein tilikauden 2019 ennusteen varsin kiinteillä 30 miljoonan euron kvartaaliluvuilla, joilla tulos olisi 115 miljoonaa euroa. Tulos jäisi selvästi viime vuoden 125 – 135 miljoonasta eurosta.

Speciality Papers -segmentin vuoden 2018 toinen puolisko oli vaikea. Vaikea tilanne jatkui myös vuoden 2019 alkupuoliskolla liiketuloksen jäädessä 34 miljoonaan euroon (-49 %). Aasiassa asiakkaat purkivat varastojaan, mikä näkyi hienopaperimarkkinoiden marginaaleissa. Samalla kustannukset jatkoivat nousuaan. Yhtiö aikoo keskittyä toimiin, joilla kannattavuustilannetta saadaan korjattua. Arvelen vuoden 2019 tuloksen jatkavan vielä laskuaan ja olevan noin 60 – 70 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 muut-erä sisältää +345 miljoonan euron metsävarojen käyvän arvon muutoksia. Tämä oikaistuna vuoden 2018 liiketulos olisi ollut 1 550 miljoonaa euroa. Yhtiö sulki Plattlingin tehtaan PK 10:n, josta se kirjasi noin -29 miljoonan euron kuluerän Communications Papers -segmentin Q2/2019 tulokseen. Tästä syystä tämän segmentin tulos laski -59 prosenttia.

Koko tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 1,3 – 1,5 miljardia euroa eli liiketulos jäisi hieman vuoden 2018 oikaistulta tasolta. Tulosmarginaali laskisi 13,4 prosenttiin ja jäisi varsin reippaasti viime vuoden oikaistusta 14,8 prosentista. Marginaali olisi kuitenkin edelleen selvästi vuoden 2016 (11,6 %) tai 2017 (12,6 %) tasoja korkeampi.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 425 357 375 319 374 1 895 744 417 349 385
Rahoituskulut (netto) -55 -12 -15 -19 -9 -60 -15 -17 -14 -14
Muut kulut 0 3 1 0 2 0
Tulos ennen veroja 1 370 345 360 300 365 1 838 730 400 337 371
Verot -270 -75 -80 -55 -60 -342 -139 -73 -68 -62
Nettotulos 1 100 270 280 245 305 1 496 591 327 269 309

Rahoituskulut (netto) ovat viime vuosina olleet noin -60 miljoonaa euroa. Yhtiön velkaisuus on laskenut kovaa vauhtia, joten tein kuluennusteen noin -55 miljoonaan euroon.

Veroja laskiessa käytin noin 22 prosentin veroa ja näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 1,0 – 1,2 miljardia euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • loppuvuodesta 2018 sellun hinta kääntyi laskuun ja lasku näyttäisi jatkuvan myös vuoden 2019 toisella puoliskolla. Miten sellun hinta kehittyy tulevien vuosien aikana?
 • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka UPM:n tuotteiden kysyntään yleisesti?
 • perinteinen paperimyynti (Communication Papers) teki tappiota vielä vuonna 2014, mutta on sen jälkeen kääntynyt selvästi voitolliseksi (250 – 350 M EUR). Onko tämä ”uusi normaali”? Vai onko kyse suhdannetilanteeseen liittyvä hetkellinen kehitys, joka palautuu takaisin tappiolliseen tuloskuntoon tulevina vuosina?

UPM:n liikevaihto on ollut pitkään noin 10 miljardin euron tietämissä ja esimerkiksi edellä arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 10,6 miljardia euroa (+1,1 %). Tein ennusteet niin, että kasvuvauhti olisi tulevina vuosina noin +1,7 – 2,0 prosentin tuntumassa.

Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän noin 13,5 prosentin tasolla, missä nousevat kulut syövät kustannustehokkuuden tuomat edut. Tämä pitäisi liiketuloksen noin 1,5 miljardin euron tuntumassa eli tuloskasvu olisi tiukassa vuoden 2018 jälkeen.

Veroina käytin 21 – 22 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 11 000 10 775 2 750 2 690 2 660 2 675
Muutos (%) 2,1% 1,7% 2,8% 2,5% 2,1% -0,7%
Liiketulos 1 500 1 450 375 400 325 350
Muutos (%) 3,4% 1,8% 5,0% 6,7% 1,9% -6,4%
Marginaali 13,6% 13,5% 13,6% 14,9% 12,2% 13,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 500 1 450 375 400 325 350
Rahoituskulut (netto) -30 -40 -10 -10 -10 -10
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 470 1 410 365 390 315 340
Verot -335 -335 -85 -85 -75 -90
Nettotulos 1 135 1 075 280 305 240 250

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset