UPM: Ennusteet

Päivitetty 8.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

upm-kvartaalituloslaskelma-q42019c

Näkymät vuodelle 2020

UPM tiedotti 30.3.2020, että se peruu arvionsa vuoden 2020 näkymistä.

Aiemmin UPM oli todennut vuodesta 2020:

  • H1/2020 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän merkittävästi alemmaksi verrattuna H1/2019 tasoon.
  • Vuoden alkupuoliskolla paperihintojen odotetaan laskevan kohtuullisesti.
  • Kysyntätilanne pysynee hyvänä useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa, mutta kysynnän laskun odotetaan jatkuvan Communication Papers -segmentissä.
  • Yhtiön investoinnit vuonna 2020 ovat noin 1,3 miljardia euroa, joka sisältää Uruguayn sellutehtaan investointeja noin 0,9 miljardia euroa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

UPM:llä on 6 liiketoimintasegmenttiä:

  • Biorefining: Segmenttiin sisältyvä UPM Pulp tuottaa sellua mm. pehmo- ja erikoispapereihin ja pakkauskartonkeihin. UPM Timber tuottaa sahatavaraa mm. rakentamiseen ja huonekaluihin. UPM Biopolttoaineet tuottaa dieselmoottoreihin soveltuvaa puupohjaista dieseliä.
  • Energy: UPM:n energiatuotantokapasiteetti koostuu vesi-, ydin- ja lauhdevoimasta
  • Raflatac: Segmentti valmistaa tarralaminaattia mm. elintarvike-, hygienia- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.
  • Speciality Papers: Segmentti tuottaa tarramateriaaleja, toimistopaperia sekä joustopakkausmateriaaleja.
  • Communication Papers: Segmentti valmistaa graafisia papereita mm. mainontaan sekä sanoma- ja aikakausilehtiin.
  • Plywood: Segmentti valmistaa vaneri- ja viilutuotteita mm. rakentamiseen ja teollisuustuotantoon.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2013 alkaen on esitettynä UPM sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Biorefining 2 400 625 625 550 600 2 713 592 660 708 753
Muutos (%) -11,5% 5,6% -5,3% -22,3% -20,3% -6,2% -23,6% -12,5% 2,0% 12,7%
Energy 385 105 90 80 110 417 110 101 93 113
Muutos (%) -7,7% -4,5% -10,9% -14,0% -2,7% 6,6% 10,0% 0,0% 12,0% 5,6%
Raflatac 1 475 375 375 350 375 1 554 389 382 385 398
Muutos (%) -5,1% -3,6% -1,8% -9,1% -5,8% 4,5% -2,0% 2,1% 3,8% 15,4%
Speciality papers 1 325 335 325 325 340 1 413 353 344 359 357
Muutos (%) -6,2% -5,1% -5,5% -9,5% -4,8% -1,1% -3,0% -2,8% -2,4% 4,1%
Communication Papers 4 125 1 050 1 025 1 000 1 050 4 552 1 098 1 116 1 138 1 200
Muutos (%) -9,4% -4,4% -8,2% -12,1% -12,5% -2,9% -9,0% -7,7% -1,0% 6,6%
Plywood 415 100 95 115 105 450 101 106 120 123
Muutos (%) -7,8% -1,0% -10,4% -4,2% -14,6% -6,4% -15,1% -5,4% -4,0% -1,6%
Muut -725 -190 -185 -170 -180 -860 -196 -216 -198 -250
YHTEENSÄ 9 400 2 400 2 350 2 250 2 400 10 239 2 447 2 493 2 605 2 694
Muutos (%) -8,2% -1,9% -5,7% -13,6% -10,9% -2,3% -10,4% -5,9% 0,7% 7,2%

Koska segmenttejä on paljon, niin tässä lienee paikallaan vain yleiskatsaus liikevaihdon kehitykseen.

Vuoden 2019 liikevaihdon kehitys kääntyi Q1:n hyvästä noin 7 prosentin noususta Q4:n noin 10 prosentin laskuun. Liikevaihtoa painaa etenkin sellun myyntihintojen sekä papereiden toimitusmäärien lasku. UPM kertookin tulosraportissa, että ”Maailmantalouden epävarmuustekijät ja keskimääräistä korkeammat sellun varastotasot vaikuttivat edelleen markkinasellutoimituksiin maailmanlaajuisesti.”

UPM on vähentänyt myös graafisten papereiden kapasiteettia sulkemalla paperitehtaan sekä Raumalla että Plattlingissa Saksassa. Lisäksi Ranskan Chapellen tehdasta ollaan sulkemassa taikka myymässä, jos ostaja löytyy H2/2020 loppuun mennessä. Näiden johdosta UPM:n paperikapasiteetti pienenisi noin 860 000 tonnin verran.

Kuten taulukosta nähdään, niin Q4/2019 liikevaihto laski laaja-alaisesti ja vain Energy-segmentin liikevaihto oli vertailukautta parempi.

Arvioin vuoden 2020 liikevaihdon kärsivän Suomen työtaistelutoimenpiteiden sekä koronaviruspandemian aiheuttaman kysynnän laskun johdosta. UPM totesi 30.3.2020 antamassa tiedotteessaan, että ”liiketoiminta on sujunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä odotetusti.” Arvioin kuitenkin, että Q1:n liikevaihto ja liiketulos jatkaisivat Q4/2019:n mukaista selvää laskukehitystään. Koko vuoden 2020 liikevaihto laskisi noin 5 – 10 prosenttia.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 9,2 – 9,6 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Biorefining 300 100 90 60 50 545 42 130 161 212
Muutos (%) -45,0% 138,1% -30,8% -62,7% -76,4% -35,7% -82,6% -49,2% 3,9% 8,7%
Energy 180 45 45 40 50 186 53 45 49 39
Muutos (%) -3,2% -15,1% 0,0% -18,4% 28,2% 63,2% 130,4% 55,2% 145,0% -7,1%
Raflatac 110 35 30 20 25 125 33 36 30 26
Muutos (%) -12,0% 6,1% -16,7% -33,3% -3,8% -0,8% 22,2% 9,1% -18,9% -10,3%
Speciality papers 90 25 20 20 25 119 50 35 26 8
Muutos (%) -24,4% -50,0% -42,9% -23,1% 212,5% 33,7% 1150,0% 133,3% -21,2% -78,4%
Communication Papers 300 100 100 50 50 325 147 57 36 85
Muutos (%) -7,7% -32,0% 75,4% 38,9% -41,2% 3,8% 107,0% -17,4% -59,1% 0,0%
Plywood 20 10 10 5 -5 37 3 8 13 13
Muutos (%) -45,9% 233,3% 25,0% -61,5% -27,5% -66,7% 14,3% -18,8% -31,6%
Muut -75 -15 -20 -20 -20 8 8 5 4 -9
YHTEENSÄ 925 300 275 175 175 1 345 336 316 319 374
Muutos (%) -31,2% -10,7% -13,0% -45,1% -53,2% -29,0% -54,8% -24,2% -8,6% -2,9%
Marginaali 9,8% 12,5% 11,7% 7,8% 7,3% 13,1% 13,7% 12,7% 12,2% 13,9%

Liiketuloksen kohdalla sama kuin edellä liikevaihdossakin eli tässä vain yleiskatsaus liiketuloksen kehitykseen.

Vuoden 2019 liiketulos laski lähes 30 prosenttia, mistä vastasi Biorefining-segmentti. Se on UPM:n suurin ja tuo noin puolet koko konsernin tuloksesta. Communication Papers -segmentin tuloskunto parani viime vuodesta. Segmentti hyötyy halvasta sellun hintatasosta, jonka johdosta Q4/2019 tulos oli erinomaisella tasolla. Tämä sama näkyi myös Speciality Papers -segmentin tuloskehityksessä.

Yhtiö arvioi ennen koronaviruspandemiaa, että ”Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän merkittävästi alemmaksi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon.”

Tein koko vuoden 2020 liiketulosennusteen siitä ajatuksesta, että vielä Q2:lla tuloskehitys olisi vaikeaa, mutta vuoden toisella puoliskolla liiketulos laskisi ”vain” noin 10 – 15 prosenttia. Tässä muiden kulujen osuus vaikuttaa merkittävästi tuloskehitykseen.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 900 – 950 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 925 300 275 175 175 1 345 336 316 319 374
Rahoituskulut (netto) -40 -10 -10 -10 -10 -37 -12 3 -19 -9
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 885 290 265 165 165 1 308 324 319 300 365
Verot -165 -55 -50 -30 -30 -235 -61 -59 -55 -60
Nettotulos 720 235 215 135 135 1 073 263 260 245 305
EPS 1,35 0,44 0,40 0,25 0,25 1,99 0,50 0,46 0,46 0,57

Vuoden 2020 rahoituskulujen arvioin olevan viime vuoden tapaan noin 40 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa käytin noin 19 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 700 – 750 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

UPM:n kohdalla arvioin liikevaihdon palautuvan vuoden 2019 tasolle vuoden 2022 aikana. Samalla liiketulosmarginaali nousisi asteittain 11,4 prosenttiin.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 10 250 9 800 2 550 2 500 2 400 2 350
Muutos (%) 4,6% 4,3% 6,3% 6,4% 6,7% -2,1%
Liiketulos (ebit) 1 165 1 065 315 310 290 150
Muutos (%) 9,4% 15,1% 5,0% 12,7% 65,7% -14,3%
MARGINAALI 11,4% 10,9% 12,4% 12,4% 12,1% 6,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 1 165 1 065 315 310 290 150
Rahoituskulut (netto) -85 -55 -15 -15 -15 -10
Tulos ennen veroja 1 080 1 010 300 295 275 140
Verot -200 -185 -55 -55 -50 -25
Nettotulos 880 825 245 240 225 115
EPS 1,65 1,55 0,46 0,45 0,42 0,22

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus