UPM sijoituskohteena

Päivitetty 25.4.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (25.4.2017)24,75 EURMarkkina-arvo13,2 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk1,05 EUR Osinkotuotto4,2 %
Liikevaihto 2017e9 900 M EUR (+0,9 %)Nettotulos 2017e850 M EUR (-3,3 %)
PE15,5ROE10,4 %

UPM:n historia ulottuu 1870-luvulle, kun ensimmäiset sahat ja paperitehtaat aloittivat toimintaansa. Perinteisen paperi-, sellu- ja sahatoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa mm. biopolttoaineita, tarramateriaaleja, vaneri- ja viilutuotteita. (lisää yritysesittelyssä).

UPM25.4.2017 | 24,75 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä pääoman tuottolukujen jäädessä alle pistetason. Myös osinkojen pysyminen samalla tasolla vuosien 2011 – 2013 aikana laskee pisteitä.

UPM käy läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun.

UPM on tehnyt investointeja (mm. Kaukaan ja Kymin sellutehdas, Changshun erikoispaperikone, Otepään vaneritehdas), joiden toiminta on jo saatu tai saadaan vuoden 2017 aikana käyntiin. Nämä tuovat parannusta lähitulevaisuuden lukuihin. Lisäksi yhtiö on sulkenut kaksi paperitehdasta vuoden 2017 aikana (Saksa ja Itävalta), ja yhtiö aikoo myydä 3 vesivoimalaa (Saksa, Itävalta ja USA).

UPM:n tase on hyvässä kunnossa ja korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on 60 % ja gearing noin 12 – 17 %.

Osinkosijoittajaa UPM:n osake kiinnostaa, sillä ensi kevään ennustettu 1,05 euron osinko antaisi noin 4,2 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 24,75 eur). Lisäksi osinko on kehittynyt varsin mallikkaasti muutamana viime vuotena. Toki osinkosijoittajalla on hyvin muistissa tilikaudet 2011 – 2013, jolloin osinko pysyi 0,60 eurossa.

Segmentit

UPM:llä on 6 liiketoimintasegmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Biorefining 1 700 1 663 1 668 1 374 1 299
Energy 175 170 237 251 222
Raflatac 1 500 1 437 1 409 1 248 1 210
Speciality papers 1 100 1 067 962 939 914
Paper ENA 4 700 4 797 5 036 5 216 5 451
Plywood 475 424 418 415 402
Muut 250 253 408 425 556
YHTEENSÄ 9 900 9 811 10 138 9 868 10 054
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Biorefining 400 406 466 223 306
Energy 100 116 155 202 186
Raflatac 150 134 99 69 60
Speciality papers 150 123 55 108 80
Paper ENA 200 223 32 -32 -59
Plywood 75 58 53 44 21
Muut 75 75 282 60 -46
YHTEENSÄ 1 150 1 135 1 142 674 548

Biorefining
Segmenttiin sisältyvä UPM Pulp tuottaa sellua mm. pehmo- ja erikoispapereihin ja pakkauskartonkeihin. UPM Timber tuottaa sahatavaraa mm. rakentamiseen ja huonekaluihin. UPM Biopolttoaineet tuottaa dieselmoottoreihin soveltuvaa puupohjaista dieseliä.

Tilikauden 2016 liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla jääden 1 663 miljoonaan euroon (1 668). Liiketulos sen sijaan laski lähes -13 prosenttia viime vuodesta ollen 406 miljoonaa euroa (466). Liikevoittoon vaikutti erityisesti sellun myyntihintojen lasku, jota suuremmat toimitusmäärät eivät pystyneet kompensoimaan.

Kaukaan sellutehtaan investointi valmistui joulukuussa 2016, joten sen vaikutus näkyy täysipainoisesti tilikauden 2017 luvuissa. Kymin sellutehtaan investointi kasvattaa tehtaan tuotantokapasiteettia lähes 25 prosenttia vuoden 2017 loppuun mennessä.

Tilikausi 2017 lähti segmentin osalta hyvin käyntiin, sillä se saavutti ennätystason niin sellu-, biopolttoaine- kuin sahaliiketoimintojen tuotannossa. Liikevoitto laski sen sijaan noin -6 prosenttia 127 miljoonaan euroon (135 M EUR) sellun alemman hinnan seurauksena. Tätä eivät suuremmat toimitusmäärät pystyneet kompensoimaan.

Energy
UPM:n energiatuotantokapasiteetti koostuu vesi-, ydin- ja lauhdevoimasta

Tilikauden 2016 liikevaihto laski lähes -30 prosenttia jääden 170 miljoonaan euroon (237). Liikevaihdon laskuun vaikuttivat mm. sähkön myyntihintojen noin -12 prosentin lasku sekä sähkön tuotantomäärien lasku. Samasta syystä liikevoitto laski 115 miljoonaan euroon (155).

Vuonna 2016 alkanut liikevaihdon ja liikevoiton lasku jatkui myös Q1/2017 aikana. Syynä olivat samat tekijät eli myyntihintojen lasku (-8 %) sekä vesivoiman tuotantomäärien lasku. Liikevoitto laski 22 miljoonaan euroon (Q1/2016: 33 M EUR).

Raflatac
Segmentti valmistaa tarralaminaattia mm. elintarvike-, hygienia- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.

Tilikauden 2016 liikevaihto nousi 1 437 miljoonaan euroon viime vuoden 1 409 miljoonasta eurosta. Kasvua vauhditti pääasiassa tarramateriaalien kysynnän kasvu. Liikevoitto kasvoi noin +35 prosenttia 134 miljoonaan euroon (99). Liikevoittoon positiivisesti vaikutti mm. kasvaneet toimitusmäärät sekä nousseet myyntikatteet suotuisamman tuotemiksin seurauksena. Myös segmentin toimintatehokkuus parani.

Tilikausi 2017 lähti liikkeelle vahvan myynnin ja suotuisamman tuotemiksin vetämänä. Toimitusmäärät kehittyivät positiivisesti Aasiassa ja Itä-Euroopassa. Liikevoitto nousi kuitenkin vain hieman 35 miljoonaan euroon (Q1/2016: 33 M EUR).

Speciality Papers
Segmentti tuottaa tarramateriaaleja, toimistopaperia sekä joustopakkausmateriaaleja.

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi noin +11 prosenttia 1 067 miljoonaan euroon. Kasvua vauhditti kasvaneet toimitusmäärät. Liikevoitto parani roimasti 123 miljoonaan euroon edellisvuoden 55 miljoonasta eurosta. Liikevoittoon positiivisesti vaikutti mm. kasvaneet toimitusmäärät, mutta etenkin alentunut kustannustaso.

UPM Changshun uuden erikoispaperikoneen tuotanto alkoi näkymään segmentin Q1/2017 luvuissa. Alkuvuoden 2017 markkinatilanne oli vahva ja liikevoitto nousi edelleen parantuneen tuotevalikoiman ja toimitusmäärien kasvun seurauksena. Liikevoitto nousi 39 miljoonaan euroon (Q1/2016: 23 M EUR).

Paper ENA
Segmentti valmistaa graafisia papereita mm. mainontaan, sanoma- ja aikakausilehtiin.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski noin -5 prosenttia 4 797 miljoonaan euroon (5 036). Liikevaihto laski segmentin sopeuttaessa tuotantoaan kysyntää vastaavaksi. Tästä syystä liikevoitto kasvoikin 223 miljoonaan euroon (32). Graafisten papereiden kysynnän lasku jatkui ja yhtiö sopeutti toimintaansa, joka vaikutti kannattavuuteen positiivisesti.

Tilikauden 2017 kehitys alkoi hyvänä, sillä liikevoitto nousi 61 miljoonaan euroon (Q1/2016: -11 M EUR). Yhtiö jatkoi sopeuttamisohjelmaansa Q1/2017 aikana sulkemalla 2 tehdasta, joista toinen on Itävallassa ja toinen Saksassa. Lisäksi yhtiö on myymässä 3 vesivoimalaitostaan (Saksa, Itävalta, USA), mutta ne vaativat vielä viranomaishyväksynnät.

Plywood
Segmentti valmistaa vaneri- ja viilutuotteita mm. rakentamiseen ja teollisuustuotantoon.

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 424 miljoonaa euroa eli hieman parempi kuin vuonna 2015 (418). Liikevoitto parani 58 miljoonaan euroon (53). Lisääntyneet toimitusmäärät ja alemmat kustannukset vaikuttivat liikevoittoon positiivisesti.

Otepään tehtaan laajennus valmistui Q4/2016 aikana, joten sen vaikutus näkyy täydellä painolla tilikauden 2017 luvuissa. Segmentti tekikin heti tulosennätyksen Q1/2017 aikana: liikevoitto nousi 21 miljoonaan euroon (14 M EUR). Toimitusmäärät ja korkeammat hinnat siivittivät myös liikevoiton nousua.

Tuloksen kehitys

UPM:n tilikauden 2016 liikevaihto laski noin -3,2 prosenttia jääden 9,8 miljardiin euroon (10,1). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa alentuneista myyntihinnoista. Myös vuonna 2015 myytyjen liiketoimintojen poistuminen vuoden 2016 luvuista näkyi luvuissa.

Tilikausi 2017 alkoi liikevaihdon osalta noin 2 prosentin kasvulla. Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti mm. kysynnän kasvu useissa eri tuotteissa ja eri markkinoilla.

Q1/2017 nettotulos nousi noin +5,8 prosenttia 240 miljoonaan euroon (Q1/2016: 227 M EUR). Nettotulosta tuki toiminnan tehokkuuden kasvu sekä hyvä kulukuri.

upm-tuloslaskelma-q12017

UPM:n liikevaihto on ollut noin 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2011 alkaen. Vaikka yhtiö käykin läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, niin liikevaihdon olisi hyvä lähteä kasvuun. Yhtiö on kuitenkin pystynyt kasvattamaan nettotulosmarginaalia aiemmasta noin 5 prosentin tasolta viime vuosien noin 9 prosentin tasolle.

Yhtiö odottaa tilikaudelle 2017, että

  • kysyntä laskee Paper ENA -liiketoiminnoissa, mutta kasvaa muissa
  • kustannusten odotetaan yleisellä tasolla lähtevän hienoiseen nousuun vuoden 2017 aikana, joten yhtiö jatkaa toimenpiteitä kustannusten laskemiseksi
  • sellun hinta on alkuvuoden 2017 aikana alhaisempi kuin vuosi sitten
  • vesivoimatilanne on heikompi kuin vuoden 2016 alussa

Näin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan noin 9,8 – 10,0 miljardia ja nettotuloksen noin 0,8 – 0,9 miljardia euroa.

Q2/2017 tulokseen vaikuttavat (Q1/2017 verrattuna) mittavammat huoltotoimenpiteet.

Tase

UPM:n tase on hyvässä kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen loppusummaan ja omiin pääomiin sekä myös tulostasoon.

upm-velkaisuus-q12017

Korollisten velkojen määrä on laskenut 2,0 miljardiin euroon, kun pari vuotta sitten velkoja oli 3,5 miljardia euroa. Suunta on hyvä mahdollistaen isotkin järjestelyt tulevaisuudessa.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noussut noin 60 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut noin 12 – 17 prosenttiin. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on. Alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Osinko

Osinkoa UPM on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,60 eurossa tilikaudet 2011 – 2013.

Tilikauden 2017 ennustettu osinko on 1,05 euroa. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (25.4.2017: 24,75 eur) noin 4,2 prosentin osinkotuoton.

upm-osinko-q12017

Osingonmaksusuhde on keskimäärin ollut viimeiseltä 4 vuodelta (sisältäen tilikauden 2017 ennusteet) noin 58 prosenttia, joten nykyinen osingon taso lienee varsin turvattu. Pitää kuitenkin muistaa, että UPM on (tai on ollut) varsin syklinen yhtiö, missä tuloksen kunto voi heilahdella varsin nopeastikin.

Arvostus

Yhden ja kolmen vuoden PE-luvuilla (15,0 – 15,5) UPM:n osake on kohtuullisesti hinnoiteltu osake. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön liikevaihto on polkenut 10 miljardissa eurossa 7 vuoden ajan. Vaikka nettotulos on kasvanut lupaavasti, niin silti kasvunäkymien heikkous näkyy PE-luvuissa.

upm-roe-roi-q12017

Pääomien tuottojen tunnusluvut ROE ja ROI ovat nousseet 10 prosenttiin muutaman vuoden takaisesta noin 5 prosentista. Kannattavuuden paraneminen näkyy myös näissä tunnusluvuissa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+610) ja osingonmaksuilla (-507). Oikaisu on yhteensä +103 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (25.4.2017) 24,75 23,34 17,23 13,62 12,28 8,81 8,51 13,22
Lkm (000) 533 505 533 505 533 505 531 574 527 818 525 434 521 965 519 970
Markkina-arvo (Mrd) 13,20 12,45 9,19 7,24 6,48 4,63 4,44 6,87
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 2 450 2 482 9 900 9 812 10 138 9 868 10 054 10 492 10 068 8 924
Liikevoitto 250 312 1 150 1 135 1 142 674 548 -1 350 459 755
Nettotulos 175 240 850 879 916 512 335 -1 254 457 561
Marginaali 7,1% 9,7% 8,6% 9,0% 9,0% 5,2% 3,3% -12,0% 4,5% 6,3%
EPS 0,33 0,45 1,59 1,65 1,72 0,96 0,63 -2,39 0,88 1,08
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 969 992 626 700 787 468 495 269
Liikearvo 243 245 241 230 219 222 1 022 1 022
Muut varat 12 667 12 674 13 326 13 265 13 593 12 203 13 872 12 521
Tase yhteensä 13 879 13 911 14 193 14 195 14 599 12 893 15 389 13 812
Oma pääoma 8 062 8 234 7 942 7 478 7 449 5 905 7 461 7 093
Vähemmistö 3 3 2 2 6 16 16 16
Korolliset velat 1 956 2 419 3 066 3 464 4 128 3 917 4 633 3 979
Muut vastuut 3 858 3 255 3 183 3 251 3 016 3 055 3 279 2 724
Tase yhteensä 13 879 13 911 14 193 14 195 14 599 12 893 15 389 13 812
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,05 0,95 0,75 0,70 0,60 0,60 0,60 0,55
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,05 0,95 0,75 0,70 0,60 0,60 0,60 0,55
Osinkotuotto 4,2% 4,1% 4,4% 5,1% 4,9% 6,8% 7,1% 4,2%
Osingonmaksusuhde 65,9% 57,7% 43,7% 72,7% 94,5% -25,1% 68,5% 51,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 34,3 36,1 37,6 83,4 256,8
PE (3v) 15,0 16,2 15,6 11,2 37,6
PE 15,5 14,2 10,0 14,1 19,3 9,7 12,3
Oma pääoma/osake 15,12 15,44 14,89 14,07 14,12 11,27 14,32 13,67
P/B 1,64 1,51 1,16 0,97 0,87 0,78 0,59 0,97
ROE 10,4% 10,9% 11,9% 6,9% 5,0% -18,7% 6,3% 8,2%
ROI 11,1% 10,5% 10,4% 6,0% 5,1% -12,3% 4,0% 6,8%
Omavaraisuusaste 58,1% 59,2% 56,0% 52,7% 51,1% 45,9% 48,6% 51,5%
Gearing 12,2% 17,3% 30,7% 37,0% 44,8% 58,3% 55,3% 52,2%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements