UPM sijoituskohteena

Päivitetty 15.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

UPM:n historia ulottuu 1870-luvulle, kun ensimmäiset sahat ja paperitehtaat aloittivat toimintaansa. Perinteisen paperi-, sellu- ja sahatoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa mm. biopolttoaineita, tarramateriaaleja, vaneri- ja viilutuotteita. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e UPM Ennuste
Osake (15.6.2018) 31,96 Osinko 12 kk 1,30 4,1%
Markkina-arvo (Mrd) 17,0 Osinko/EPS 57% 4v ka
Liikevaihto (M) 10 200 (+1,9%) Osinko/FCF 48% 4v ka
Nettotulos (M) 1 100 (+13,1%) Omav.aste 71%
EPS 2,06 Gearing -5%
PE 15,5 ROE 11,9%
PB 1,7 ROI 14,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://www.upm.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/2017/Pages/default.aspx

Yhteenveto

UPM15.6.2018 | 31,96 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys. UPM:n tase on hyvässä kunnossa ja osakkeen hintakin on PE-luvuilla mitattuna kohtuullinen.

UPM käy läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun.

UPM on tehnyt investointeja tehtaisiin, joiden toiminta on jo saatu tai saadaan vuoden 2018 aikana käyntiin. Nämä tuovat parannusta lähitulevaisuuden lukuihin. Lisäksi yhtiö myi 3 vesivoimalaitosta sekä sulki yhteensä 433 000 tonnia graafisten papereiden kapasiteettia. Nämä toimenpiteet näkyivät vuoden 2017 parantuneissa tulosmarginaaleissa.

UPM:n tase on vahvassa kunnossa ja korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 70 prosenttia ja gearing noin -5 %.

Osinkosijoittajaa UPM:n osake kiinnostaa, sillä kevään 2019 ennustettu 1,30 euron osinko antaisi noin 4,1 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 32 eur). Lisäksi osinko on kehittynyt varsin mallikkaasti muutamana viime vuotena. Toki osinkosijoittajalla on hyvin muistissa tilikaudet 2011 – 2013, jolloin osinko pysyi 0,60 eurossa.

Tilikausi 2018

UPM:n Q1/2018

 • liikevaihto: 2 512 M EUR (2 482 M EUR / +1,2 %)
 • nettotulos: 309 M EUR (240 M EUR / +29 %)
 • EPS: 0,58 EUR (0,45 EUR)

UPM totesi tulosraportissaan, että ”tämä oli 20. perättäinen, jolloin tulos nousi”.

Q1/2018 liikevaihto oli noin +30 miljoonaa parempi kuin vuosi sitten. Tähän vaikutti positiivisesti kasvaneet toimitusmäärät sekä myyntihintojen nousu oikeastaan kaikissa liiketoiminnoissa ja tuotteissa.

Toisaalta sellun kohdalla UPM ei päässyt täysin hyötymään vahvasta kysynnästä. Tähän vaikutti puunkorjuun haasteet P-Euroopassa.

Hyvää oli:

Biorefining-segmentin (joka sisältää selluliiketoiminnot) liikevaihto kasvoi +61 miljoonaa euroa ja liikevoitto +68 miljoonaa euroa. Toimintaa oli siis saatu tehostettua vuoden takaiseen nähden.

Speciality Papers -segmentin +13 miljoonan euron liikevaihdon kasvu. Liikevoitto oli hieman edellisvuotta alhaisempi (-0,8 M EUR). Yhtiö pystyi nostamaan myyntihintoja, mikä näkyi liikevaihdossa, mutta korkeampi sellun hinta haittasi tämän segmentin tulosta.

Heikompaa oli:

Tarralaminaatteja valmistava Raflatac-segmentin liikevaihto laski -26 miljoonaa ja liikevoitto -6 miljoonaa euroa. Hinnat nousivat, mutta toimitusmäärät laskivat, minkä lisäksi valuuttakurssimuutokset vaikuttivat negatiivisesti lukuihin.

Communication Papers (ent. Paper ENA) -segmentin liikevaihto laski -22 miljoonaa euroa, mutta liikevoitto nousi +24 miljoonaa euroa. Tosin liikevoittoon sisältyi mm. Saksassa sijaitsevien vesivoimaloiden myynti. Vertailukelpoinen liikevoitto laski -8 miljoonaa euroa.

Q1/2018 nettotulos oli selvästi edellisvuotista parempi. Tulokseen sisältyi em. Saksassa sijaitsevien vesivoimaloiden myynnistä saatu +30 miljoonan euron voitto. Kun tämän oikaisee pois, niin nettotulos kasvoi +39 miljoonaa euroa, joka on hieman parempi kuin liikevaihdon kasvu (+30 M EUR). Tässäkin tehostunut toiminta näkyy.

Yleisesti ottaen yhtiö on saanut vietyä hinnankorotukset hyvin läpi ja markkinakysyntä oli edelleen hyvällä tasolla.

UPM korollisten velkojen määrä laski reippaasti ja on nyt 865 miljoonaa euroa. Vielä muutama vuosi sitten velkaa oli 3 – 4 miljardia euroa, joten velkaa on lyhennetty nopealla tahdilla. Käteistä yhtiöllä on nyt 528 miljoonaa euroa, joten nettovelkaa on 337 miljoonaa euroa. Velkamäärän lasku antaa puskuria tehdä yritysjärjestelyjä tai ottaa vastaan laskeva suhdannetilanne.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö toteaa, että ”UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2017 ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan edelleen vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017″. Kysyntä jatkunee hyvänä ja myyntihintojen odotetaan nousevan. Toisaalta myös tuotantokustannukset jatkavat nousuaan vuonna 2018.

Vuoden 2018 alun valuuttakurssit olivat epäsuotuisammalla tasolla kuin 2017.

UPM toteaa myös, Q2:lla on tulokseen vaikuttavia merkittäviä kunnossapitotoimenpiteitä erityisesti Biorefining-segmentissä. Toivottavasti hyvä sellun kysyntä ja hintataso jatkuu vielä kunnossapitotoimenpiteiden jälkeenkin.

Investointien tilanne

UPM on päässyt sopimukseen Uruguayn hallituksen kanssa paikallisten toimintaedellytysten luomiseksi mahdolliselle uudelle sellutehtaalle. Arviointi uuden biojalostamon rakentamisesta on aloitettu. Tästä menee kuitenkin vielä useampi vuosi ennen kuin tehdas olisi rakennettu ja tuotannossa.

 • Tampere tarralaminaattitehdas: Tuotanto uudella linjalla alkaa H2/2018
 • Kaukaan sellutehdas: investoinnit tehokkuuden parantamiseen. Sellun vuosituotantokyky kasvaa 30 000 tonnilla vuonna 2019
 • Jämsänkosken tarrapapereiden laajennus (Q4/2018)
 • Venäjän Chudovon vaneritehtaan laajennus

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

UPM:llä on 6 liiketoimintasegmenttiä:

 • Biorefining: Segmenttiin sisältyvä UPM Pulp tuottaa sellua mm. pehmo- ja erikoispapereihin ja pakkauskartonkeihin. UPM Timber tuottaa sahatavaraa mm. rakentamiseen ja huonekaluihin. UPM Biopolttoaineet tuottaa dieselmoottoreihin soveltuvaa puupohjaista dieseliä.
 • Energy: UPM:n energiatuotantokapasiteetti koostuu vesi-, ydin- ja lauhdevoimasta
 • Raflatac: Segmentti valmistaa tarralaminaattia mm. elintarvike-, hygienia- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.
 • Speciality Papers: Segmentti tuottaa tarramateriaaleja, toimistopaperia sekä joustopakkausmateriaaleja.
 • Communication Papers: Segmentti valmistaa graafisia papereita mm. mainontaan, sanoma- ja aikakausilehtiin.
 • Plywood: Segmentti valmistaa vaneri- ja viilutuotteita mm. rakentamiseen ja teollisuustuotantoon.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Biorefining 2 700 707 675 650 668 2 530 669 624 630 607
Muutos (%) 6,7% 5,7% 8,2% 3,2% 10,0% 14,7% 25,5% 15,3% 11,9% 6,9%
Energy 375 98 90 80 107 317 86 86 65 80
Muutos (%) 18,3% 14,0% 4,7% 23,1% 33,8% -11,2% -4,4% -3,4% -19,8% -17,5%
Raflatac 1 475 395 375 360 345 1 494 379 369 375 371
Muutos (%) -1,3% 4,2% 1,6% -4,0% -7,0% 3,9% 1,9% 3,9% 4,2% 5,7%
Speciality Papers 1 400 362 335 360 343 1 336 344 320 342 330
Muutos (%) 4,8% 5,2% 4,7% 5,3% 3,9% 4,9% 4,6% 4,9% 4,6% 5,8%
Communication Papers 4 525 1 134 1 165 1 100 1 126 4 615 1 166 1 189 1 112 1 148
Muutos (%) -2,0% -2,7% -2,0% -1,1% -1,9% -4,2% -5,0% -3,6% -3,7% -4,5%
Plywood 500 125 125 125 125 484 120 112 128 124
Muutos (%) 3,3% 4,2% 11,6% -2,3% 0,8% 9,0% 10,1% 5,7% 7,6% 12,7%
Muut -775 -193 -190 -190 -202 -767 -193 -207 -188 -179
YHTEENSÄ 10 200 2 628 2 575 2 485 2 512 10 009 2 571 2 493 2 464 2 481
Muutos (%) 1,9% 2,2% 3,3% 0,9% 1,2% 2,0% 3,8% 2,0% 0,8% 1,4%

Koska segmenttejä on paljon, niin tässä lienee paikallaan vain yleiskatsaus liikevaihdon kehitykseen. Lisäksi on syytä korostaa, että kvartaalikohtaiset luvut ovat vain hahmotelmia siitä, miten koko vuoden liikevaihto voisi kehittyä.

Yhtiö mainitsi näkymissään, että ”kysyntä jatkunee hyvänä ja myyntihintojen odotetaan nousevan. Vuoden 2018 alun valuuttakurssit olivat epäsuotuisammalla tasolla kuin 2017″. Näkymäarvioiden perusteella voi odottaa, että liikevaihto kasvaa hieman vuonna 2018.

Q2:lla Biorefining-segmentin tehtailla on huoltoseisokkeja, jotka vaikuttavat negatiivisesti liikevaihtoon ja tulokseen. Segmentin liikevaihdon odotan kasvavan 2,7 miljardiin euroon eli kasvua tulisi noin +6,7 prosenttia. Q1:n hyvä +10 prosentin kasvu siis hieman laimenee vuoden edetessä, sillä vertailuvuoden luvut olivat jo varsin kovia.

Communications Paper -segmentin liikevaihdon odotan jatkavan laskuaan (-2 %), missä valuuttakurssien tasaantuminen vuoden loppua kohden hieman tasaa laskuvauhtia. Muut-erä sisältää segmenttien välisen myynnin oikaisueriä.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 10,1 – 10,3 miljardia euroa. Kasvua tulisi noin +2 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Tätä voi tässä markkinatilanteessa pitää hieman varovaisena kasvuennusteena. On kuitenkin hyvä huomata, että Q1:n kasvu oli ”vain” +1,2 prosenttia, vaikka markkinatilanne oli mitä parhain.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVOITTO
Biorefining 725 190 175 165 195 558 130 170 131 127
Muutos (%) 29,9% 46,2% 2,9% 26,0% 53,5% 37,4% 80,6% 80,9% 24,8% -5,9%
Energy 135 35 33 25 42 91 31 26 12 22
Muutos (%) 48,4% 12,9% 26,9% 108,3% 90,9% -21,6% 0,0% -13,3% -45,5% -33,3%
Raflatac 125 36 35 25 29 135 32 34 34 35
Muutos (%) -7,4% 12,5% 2,9% -26,5% -17,1% 0,0% 3,2% -5,6% -2,9% 6,1%
Speciality Papers 140 33 35 35 37 152 39 36 38 39
Muutos (%) -7,9% -15,4% -2,8% -7,9% -5,1% 24,6% 18,2% 0,0% 26,7% 69,6%
Communication Papers 250 55 55 55 85 247 32 123 31 61
Muutos (%) 1,2% 71,9% -55,3% 77,4% 39,3% 11,3% 23,1% -23,1% -34,0%
Plywood 75 21 15 20 19 61 15 10 15 21
Muutos (%) 23,0% 40,0% 50,0% 33,3% -9,5% 5,2% 15,4% -16,7% -21,1% 50,0%
Muut 0 12 5 5 -22 15 20 -20 8 7
YHTEENSÄ 1 450 382 353 330 385 1 259 299 379 269 312
Muutos (%) 15,2% 27,8% -6,9% 22,7% 23,4% 10,9% 28,9% 4,1% 2,7% 12,6%
Marginaali 14,2% 14,5% 13,7% 13,3% 15,3% 12,6% 11,6% 15,2% 10,9% 12,6%

Liiketuloksen kohdalla sama kuin edellä liikevaihdossakin eli tässä vain yleiskatsaus liiketuloksen kehitykseen. Ja korostetaan tässäkin, että kvartaalikohtaiset luvut ovat vain hahmotelmia siitä, miten koko vuoden liiketulos voisi kehittyä.

Kuten edellä jo todettiin, niin Biorefining-segmentin Q2:n tulosta häiritsee huoltoseisokit. Sellun markkinatilanne on juuri nyt vahva, joten toivottavasti hyvä tilanne jatkuu myös huoltojen jälkeenkin vuoden toisella puoliskolla. Ennusteluku on kuitenkin kova, sillä arvioin liiketuloksen kasvavan noin +170 miljoonalla eurolla. Tästä vajaa +70 miljoonaa euroa tuli jo Q1:llä, joten kasvuluvut voivat loppuvuonna olla hieman alhaisempia.

Raflatac-segmentin Q1/2018 liikevoitto laski -6 miljoonaa euroa. Hinnat nousivat, mutta toimitusmäärät laskivat, minkä lisäksi valuuttakurssimuutokset vaikuttivat negatiivisesti lukuihin. Arvioin tilanteen tasaantuvan vuoden toisella puoliskolla, mutta koko vuoden 2018 tulos jäänee vuodesta 2017.

Speciality Papers -segmentin Q1:n liikevoitto oli hieman edellisvuotta alhaisempi (-0,8 M EUR). Yhtiö pystyi nostamaan myyntihintoja, mikä näkyi liikevaihdossa, mutta korkeampi sellun hinta haittasi tämän segmentin tulosta. Tässä arvioin noin 35 miljoonan kvartaalikohtaisen tuloskunnon kestävän vuoden loppuun asti, mutta vahvan vertailukauden johdosta tulos jäänee vuodesta 2017.

Koko tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 1,4 – 1,5 miljardia euroa eli kasvua tulisi reippaat +15 prosenttia. Tämä olisi +190 miljoonaa euroa, josta Q1:n toi jo +73 miljoonaa euroa, joten kolmen seuraavan kvartaalin keskimääräinen kasvuvaatimus olisi siten noin +40 miljoonaa euroa. Jotta tähän päästäisiin, niin hyvän markkinatilanteen pitää jatkua vuoden loppuun asti.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 1 450 382 353 330 385 1 259 299 379 269 312
Korkokulut (netto) -60 -16 -15 -15 -14 -57 -22 -16 -6 -13
Muut kulut -15 -5 -5 -5 0 -14 -4 -5 -5 0
Tulos ennen veroja 1 375 361 333 310 371 1 188 273 358 258 299
Verot -275 -85 -68 -60 -62 -213 -29 -72 -53 -59
Nettotulos 1 100 276 265 250 309 975 244 286 205 240

Korkokulut (netto) ovat viime vuosina olleet -49 ja -57 miljoonaa euroa, joten tein arvion noin -60 miljoonan euron kuluilla. Muut kulut -erään laitoin pientä tasausta lukuihin, mutta joka tapauksessa näiden erien vaikutus kokonaisuuteen on varsin pieni.

Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroa ja näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 1,0 – 1,2 miljardia euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

UPM:n liikevaihto on ollut noin 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2011 alkaen. Vaikka yhtiö käykin läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, niin liikevaihdon olisi hyvä lähteä kasvuun.

Yhtiö on kuitenkin pystynyt kasvattamaan nettotulosmarginaalia aiemmasta noin 5 prosentin tasolta viime vuosien noin 9 prosentin tasolle. Tämä kertoo tehostuneesta toiminnasta.

upm-tuloslaskelma-q12018

Yhtiö odottaa vuodelle 2018, että

 • kysyntä laskee Communication Papers -liiketoiminnoissa, mutta kasvaa muissa segmenteissä
 • myyntihintojen odotetaan nousevan
 • yhtiö jatkaa toimenpiteitä kustannusten laskemiseksi

Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 10,1 – 10,3 miljardia ja nettotulos noin 1,0 – 1,2 miljardia euroa. Tämä nostaisi tulosmarginaalin jo 10,8 prosentin tasolle.

Yhden ja kolmen vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla PE-luvuilla (15,5x ja 17,3x) UPM:n osake on kohtuullisesti hinnoiteltu osake.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön liikevaihto on polkenut 10 miljardissa eurossa 8 vuoden ajan. Vaikka nettotulos on kasvanut lupaavasti, niin silti kasvunäkymien heikkous ja yhtiön syklisyys näkyy alhaisella tasolla olevissa PE-luvuissa. Avainkysymys onkin se, että ollaanko juuri nyt suhdanteen huipulla?

upm-roe-roi-q12018

Pääomien tuottojen tunnusluvut ROE ja ROI ovat nousseet 10 prosenttiin muutaman vuoden takaisesta noin 5 prosentista. Kannattavuuden paraneminen näkyy myös näissä tunnusluvuissa.

Tase

UPM:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen loppusummaan ja omiin pääomiin sekä myös tulostasoon.

upm-velkaisuus-q12018

Korollisten velkojen määrä on laskenut 0,9 miljardiin euroon, kun pari vuotta sitten velkoja oli 3,0 miljardia euroa. Suunta on hyvä mahdollistaen isotkin järjestelyt tulevaisuudessa.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noussut noin 70 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut -4 prosenttiin taseen oikaisujen jälkeen. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on. Alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

UPM:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt kelpo tasolla. Varsinkin, kun muistetaan, että yhtiön toimintaan vaikuttaa sen läpikäymä muutosprosessi. Rahavirroissa on nähtävissä hienoista nousutrendiä vuosien 2010 – 2015 välillä. Vuosina 2016 ja 2017 liiketoiminnan rahavirran taso nousi 1,6 miljardiin euroon, mikä osaltaan kertoo hyvästä suhdannetilanteesta.

Capex-investoinnit ovat olleet tasaisesti noin 350 – 450 miljoonan euron tasolla jo pitkään. Tätä voi pitää jopa hieman yllättävänä, sillä tuntuu siltä, että UPM tekee jatkuvasti kaikenlaisia investointeja ja huoltoseisokkeja ympäri maailmaa. Tämän kun pitää mielessä, niin UPM:n tulevien vuosien investoinnit eivät tule yllätyksenä.

upm-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) vajosi vuosina 2012 ja 2013 hieman, mutta sieltä UPM:n on saanut sen kammettua taas hyvälle tasolle. Tilikausien 2016 ja 2017 korkea vapaan rahavirran taso johtuu em. korkeasta liiketoiminnan rahavirrasta.

Korkea vapaa rahavirta on näkynyt myös siinä, että osinkoa on pystytty nostamaan viime vuosien aikana ihan mukavasti. Ja myös siinä, että yhtiön velkaisuus on selvässä laskussa. Käteiset varat huomioiden, yhtiöllä on nettovelkaa vain 350 miljoonaa euroa, joten näillä rahavirroilla tämä hoituu alle vuodessa – ellei yhtiö tee jotain isoja investointeja ennen sitä.

Osinko

Osinkoa UPM on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,60 eurossa tilikaudet 2011 – 2013.

upm-osinko-q12018

Osingonmaksusuhde on viimeiseltä 4 vuodelta (sisältäen tilikauden 2018 ennusteet) ollut keskimäärin noin 60 prosenttia. Myös osinko/fcf -suhde on ollut viime vuosien aikana noin 40 – 50 prosentissa, joten voidaan ajatella, että nykyinen osinkokehitys on turvattu. Pitää kuitenkin muistaa, että UPM on (tai on ollut) varsin syklinen yhtiö, missä tuloksen kunto voi heilahdella varsin nopeastikin.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 1,30 4/2018 1,15 4/2017 0,95
YHTEENSÄ 1,30 1,15 0,95
+13,0% +21,1% +26,7%

Parina viime vuotena osinko on noussut 0,20 eurolla, joten arvioin kevään 2019 osingon olevan 1,30 euroa. Kasvua tulisi ”vain” 0,15 euroa, mutta tämä pitäisi osingonmaksusuhteen noin 63 prosentissa. Ennustettu 1,30 euron osinko antaisi tällä osakkeen hinnalla (32 eur) noin 4,1 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+792) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +792 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Segmentti-taulukoissa tilikausien 2017 ja 2016 liikevaihdot sisältävät segmenttien välisiä sisäisiä myyntejä, joten ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuosien 2014-2015 lukujen kanssa.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (15.6.2018) 31,96 25,91 23,34 17,23 13,62 12,28 8,81 8,51
Lkm (000) 533 324 533 324 533 505 533 505 531 574 527 818 525 434 521 965
Markkina-arvo (Mrd) 17,05 13,82 12,45 9,19 7,24 6,48 4,63 4,44
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Biorefining 2 700 2 531 2 206 1 668 1 374
Energy 375 317 357 237 251
Raflatac 1 475 1 495 1 437 1 409 1 248
Speciality papers 1 400 1 336 1 273 962 939
Communication Papers 4 525 4 615 4 818 5 036 5 216
Plywood 500 484 444 418 415
Muut -775 -768 -724 408 425
YHTEENSÄ 10 200 10 010 9 811 10 138 9 868
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Biorefining 725 557 406 466 223
Energy 135 91 116 155 202
Raflatac 125 136 134 99 69
Speciality papers 140 152 123 55 108
Communication Papers 250 247 223 32 -32
Plywood 75 62 58 53 44
Muut 0 13 75 282 60
YHTEENSÄ 1 450 1 258 1 135 1 142 674
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 485 2 512 10 200 10 010 9 812 10 138 9 868 10 054 10 492 10 068
Liikevoitto 330 385 1 450 1 259 1 135 1 142 674 548 -1 350 459
Nettotulos 250 308 1 100 973 879 916 512 335 -1 254 457
Marginaali 10,1% 12,3% 10,8% 9,7% 9,0% 9,0% 5,2% 3,3% -12,0% 4,5%
EPS 0,47 0,58 2,06 1,82 1,65 1,72 0,96 0,63 -2,39 0,88
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 320 716 992 626 700 787 468 495
Liikearvo 229 231 245 241 230 219 222 1 022
Muut varat 12 181 12 120 12 674 13 326 13 265 13 593 12 203 13 872
Tase yhteensä 13 730 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599 12 893 15 389
Oma pääoma 9 766 8 660 8 234 7 942 7 478 7 449 5 905 7 461
Vähemmistö 4 4 3 2 2 6 16 16
Korolliset velat 865 1 233 2 419 3 066 3 464 4 128 3 917 4 633
Muut vastuut 3 095 3 170 3 255 3 183 3 251 3 016 3 055 3 279
Tase yhteensä 13 730 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599 12 893 15 389
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 600 1 558 1 686 1 185 1 241 735 1 014 1 041
Investoinnit: Capex -350 -305 -351 -432 -378 -337 -374 -286
Vapaa rahavirta (FCF) 1 250 1 253 1 335 753 863 398 640 755
Investoinnit: Muut 50 83 89 -3 131 40 309 155
Investointien jälkeen 1 300 1 336 1 424 750 994 438 949 910
Rahoitus: Voitonjako -615 -507 -400 -373 -272 -298 -307 -286
Rahoitus: Muut -685 -1 097 -657 -452 -824 166 -669 -385
Rahavarojen muutos 0 -268 367 -75 -102 306 -27 239
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60 0,60 0,60
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60 0,60 0,60
Osinkotuotto 4,1% 4,4% 4,1% 4,4% 5,1% 4,9% 6,8% 7,1%
Osinko/nettotulos 63,0% 63,0% 57,7% 43,7% 72,7% 94,5% -25,1% 68,5%
Osinko/FCF 55,5% 48,9% 38,0% 53,1% 43,1% 79,6% 49,3% 41,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 34,5 34,3 36,2 37,9 84,5
PE (3v) 17,3 15,0 16,2 15,6 11,2
PE 15,5 14,2 14,2 10,0 14,1 19,3 9,7
Oma pääoma/osake 18,32 16,25 15,44 14,89 14,07 14,12 11,27 14,32
P/B 1,74 1,59 1,51 1,16 0,97 0,87 0,78 0,59
ROE 11,9% 11,5% 10,9% 11,9% 6,9% 5,0% -18,7% 6,3%
ROI 14,1% 12,3% 10,5% 10,4% 6,0% 5,1% -12,3% 4,0%
Omavaraisuusaste 71,2% 66,3% 59,2% 56,0% 52,7% 51,1% 45,9% 48,6%
Gearing -4,7% 6,0% 17,3% 30,7% 37,0% 44,8% 58,3% 55,3%

 

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset