UPM sijoituskohteena

Päivitetty 19.8.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

UPM:n historia ulottuu 1870-luvulle, kun ensimmäiset sahat ja paperitehtaat aloittivat toimintaansa. Perinteisen paperi-, sellu- ja sahatoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa mm. biopolttoaineita, tarramateriaaleja, vaneri- ja viilutuotteita. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e UPM Ennuste
Osake (19.8.2018) 30,35 Osinko 12 kk 1,30 4,3%
Markkina-arvo (Mrd) 16,2 Osinkotuotto 4,3%
Liikevaihto (M) 10 450 (+4,4%) Osinko/EPS 56% 4v ka
Nettotulos (M) 1 150 (+18,2%) Osinko/FCF 49% 4v ka
EPS 2,16 Omav.aste 69%
PE 14,1 Gearing 0%
EV/EBIT 10,8 ROE 12,8%
PB 1,74 ROI 14,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://www.upm.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/2017/Pages/default.aspx

Yhteenveto

UPM19.8.2018 | 30,35 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys. UPM:n tase on hyvässä kunnossa ja osakkeen hintakin on PE-luvuilla mitattuna kohtuullinen.

UPM käy läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun.

UPM on tehnyt investointeja tehtaisiin, joiden toiminta on jo saatu tai saadaan vuoden 2018 aikana käyntiin. Nämä tuovat parannusta lähitulevaisuuden lukuihin. Lisäksi yhtiö myi 3 vesivoimalaitosta sekä sulki yhteensä 433 000 tonnia graafisten papereiden kapasiteettia. Nämä toimenpiteet näkyivät vuoden 2017 parantuneissa tulosmarginaaleissa.

UPM:n tase on vahvassa kunnossa ja korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 70 prosenttia ja gearing noin 0 %.

Osinkosijoittajaa UPM:n osake kiinnostaa, sillä kevään 2019 ennustettu 1,30 euron osinko antaisi noin 4,3 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 30,35 eur). Lisäksi osinko on kehittynyt varsin mallikkaasti muutamana viime vuotena. Toki osinkosijoittajalla on hyvin muistissa tilikaudet 2011 – 2013, jolloin osinko pysyi 0,60 eurossa.

Sijoittajan on hyvä verrata Stora Ensoa ja UPM:ää (kts Stora Enso sijoituskohteena) keskenään, sillä kumpikin käy läpi samankaltaista muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä tulevaisuuden tekijäksi. Molemmilla liikevaihto polkee paikoillaan, mutta kannattavuus on parantunut. Tase on hyvässä kunnossa ja velkaa on suhteellisen vähän. Molempien osinko on nousussa, mutta vuosina 2011-2013 osinko pysyi paikallaan… ja niin edelleen.

Tilikausi 2018

UPM:n Q1-Q2/2018

M EUR Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 2 589 2 464 5,1% 5 102 4 946 3,2%
Liiketulos (ebit) 349 269 30% 734 581 26%
Nettotulos (omistajille) 269 205 31% 577 444 30%
EPS (EUR) 0,50 0,38 1,08 0,83

Jos viimeksi oli 20. peräkkäinen kvartaali, jolloin tulos nousi, niin tämä oli sitten 21.

Q2/2018 liikevaihto oli noin +124 miljoonaa parempi kuin vuosi sitten (+5 %). Tähän vaikutti positiivisesti kasvaneet toimitusmäärät sekä myyntihintojen nousu oikeastaan kaikissa liiketoiminnoissa ja tuotteissa. Eli siinä mielessä tilanne pysyi samana verrattuna Q1/2018 tilanteeseen nähden.

Toisin kuin Stora Ensolla, niin UPM:llä ei ollut puunkorjuun haasteita Q2:lla.

Hyvää oli:

Biorefining-segmentin (joka sisältää selluliiketoiminnot) liikevaihto jatkoi kasvuaan Q2:lla (+64 M EUR) ja Q1-Q2/2018 aikana euromääräistä kasvua on tullut yhteensä +125 miljoonaa euroa (+10 %). Kunnossapitoseisokkien vaikutuksesta liiketuloksen kasvu jäi erinomaisesta Q1:stä (+54 %) ja kasvua tuli nyt Q2:lla +18 prosenttia. Sellun kysyntä säilyi vahvana ja markkinahinta oli edelleen nousussa.

Parempaa oli:

Tarralaminaatteja valmistava Raflatac-segmentin liikevaihto korjaantui Q2:lla ”normaalille”, noin 370 miljoonan euron, tasolle edellisen Q1/2018-kvartaalin 345 miljoonasta eurosta. Samalla myös liiketulos palautui noin 35 miljoonaan euroon, joten olisikohan Q1:n haasteet saatu selätettyä. Tarralaminaattien kysyntä jatkoi kasvuaan ja yhtiö on saanut vietyä läpi hintojen korotuksia.

Communication Papers -segmentin liikevaihto kääntyi Q2:lla nousuun verrattuna sekä vuodentakaiseen (+3 %) kuin myös Q1/2018 (+2 %). Myös liiketulos pysyi hyvällä tasolla ja Q1-Q2/2018 aikaan tulosta on kertynyt 173 miljoonaa euroa, mikä on lähes tuplaten verrattuna vuodentakaiseen 92 miljoonaan euroon.

Heikompaa oli:

Myös Speciality Papers -segmentin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan (Q2:lla +7,6 %) . Liiketulos sen sijaan laski selvästi (-13 %), mihin vaikuttivat samat tekijät kuin Q1:lläkin. Yhtiö pystyi nostamaan myyntihintoja, mikä näkyi liikevaihdossa, mutta korkeampi sellun hinta haittasi tämän segmentin tulosta.

Yhteenvetona:

Q2/2018 nettotulos oli selvästi edellisvuotista parempi (+31 %). Kunnossapitoseisokkien vaikutus liikevoittoon (ebit) oli noin -90 miljoonaa euroa. Yleisesti ottaen yhtiö on saanut vietyä hinnankorotukset hyvin läpi ja markkinakysyntä oli edelleen hyvällä tasolla. Kustannustaso on kuitenkin nousussa, mikä luo paineita kannattavuuskehitykselle jatkossa (ehkä keskipitkällä aikavälillä).

UPM sai Kaukaan sellutehtaan laajennuksen päätökseen ja tehdas sai 30 000 tonnia lisää sellukapasiteettia.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö toteaa, että vertailukelpoinen liikevoitto

 • kasvaa vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna
 • on H2/2018:lla merkittävästi H1/2018:stä parempi

Loppuvuodelle on suunniteltu yksi merkittävä kunnossapitoseisokki.

Investointien tilanne

UPM on päässyt sopimukseen Uruguayn hallituksen kanssa paikallisten toimintaedellytysten luomiseksi mahdolliselle uudelle sellutehtaalle. Arviointi uuden biojalostamon rakentamisesta on aloitettu. Tästä menee kuitenkin vielä useampi vuosi ennen kuin tehdas olisi rakennettu ja tuotannossa.

 • Jämsänkosken tarrapapereiden laajennus, lisäkapasiteetti 40 000 tonnia (Q4/2018)
 • Venäjän Chudovon vaneritehtaan laajennus, lisäkapasiteetti 45 000 kuutiometriä (Q4/2019)
 • Saksan Nordlandin tehtaan paperikoneen uudistus hienopaperista glassiinipaperiin. (Q4/2019)
 • Kiinan Changshun tehtaan irrokepapereiden tuotantokapasiteetin lisäys 40 000 tonnilla (H1/2020).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

 • liikevaihto: 10,3 – 10,5 Mrd EUR (2017: 10,0 Mrd EUR)
 • liiketulos (ebit): 1,4 – 1,5 Mrd EUR (2017: 1,26 Mrd EUR)
 • nettotulos: 1,1 – 1,2 Mrd EUR (2017: 0,97 Mrd EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: UPM: Ennusteet

Tuloksen kehitys

UPM:n liikevaihto on ollut noin 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2011 alkaen. Vaikka yhtiö käykin läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, niin liikevaihdon olisi hyvä lähteä kasvuun.

Yhtiö on kuitenkin pystynyt kasvattamaan nettotulosmarginaalia aiemmasta noin 5 prosentin tasolta viime vuosien noin 9 prosentin tasolle. Tämä kertoo tehostuneesta toiminnasta.

upm-tuloslaskelma-q22018

Yhtiö odottaa vuodelle 2018, että

 • kysyntä laskee Communication Papers -liiketoiminnoissa, mutta kasvaa muissa segmenteissä
 • myyntihintojen odotetaan nousevan
 • yhtiö jatkaa toimenpiteitä kustannusten laskemiseksi

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 10,3 – 10,5 miljardia ja nettotulos noin 1,1 – 1,2 miljardia euroa. Tämä nostaisi tulosmarginaalin jo 11,0 prosentin tasolle.

Yhden ja kolmen vuoden keskiarvotuloksilla lasketuilla PE-luvuilla (14,1x ja 16,2x) UPM:n osake on kohtuullisesti hinnoiteltu osake.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön liikevaihto on polkenut 10 miljardissa eurossa 8 vuoden ajan. Vaikka nettotulos on kasvanut lupaavasti, niin silti kasvunäkymien heikkous ja yhtiön syklisyys näkyy alhaisella tasolla olevissa PE-luvuissa. Avainkysymys onkin se, että ollaanko juuri nyt suhdanteen huipulla?

upm-roe-roi-q22018

Pääomien tuottojen tunnusluvut ROE ja ROI ovat nousseet 12 – 15 prosenttiin muutaman vuoden takaisesta noin 5 prosentista. Kannattavuuden paraneminen näkyy myös näissä tunnusluvuissa.

Tase

UPM:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen loppusummaan ja omiin pääomiin sekä myös tulostasoon.

upm-velkaisuus-q22018

Korollisten velkojen määrä on laskenut 1,0 miljardiin euroon, kun pari vuotta sitten velkoja oli 3,1 miljardia euroa. Suunta on hyvä mahdollistaen isotkin järjestelyt tulevaisuudessa.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noussut noin 70 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut 0 prosenttiin taseen oikaisujen jälkeen. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on. Alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

UPM:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt kelpo tasolla. Varsinkin, kun muistetaan, että yhtiön toimintaan vaikuttaa sen läpikäymä muutosprosessi. Rahavirroissa on nähtävissä hienoista nousutrendiä vuosien 2010 – 2015 välillä. Vuosina 2016 ja 2017 liiketoiminnan rahavirran taso nousi 1,6 miljardiin euroon, mikä osaltaan kertoo hyvästä suhdannetilanteesta.

Capex-investoinnit ovat olleet tasaisesti noin 350 – 450 miljoonan euron tasolla jo pitkään. Tätä voi pitää jopa hieman yllättävänä, sillä tuntuu siltä, että UPM tekee jatkuvasti kaikenlaisia investointeja ja huoltoseisokkeja ympäri maailmaa. Tämän kun pitää mielessä, niin UPM:n tulevien vuosien investoinnit eivät tule yllätyksenä.

upm-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) vajosi vuosina 2012 ja 2013 hieman, mutta sieltä UPM:n on saanut sen kammettua taas hyvälle tasolle. Tilikausien 2016 ja 2017 korkea vapaan rahavirran taso johtuu em. korkeasta liiketoiminnan rahavirrasta.

Korkea vapaa rahavirta on näkynyt myös siinä, että osinkoa on pystytty nostamaan viime vuosien aikana ihan mukavasti. Ja myös siinä, että yhtiön velkaisuus on selvässä laskussa. Käteiset varat huomioiden, yhtiöllä on nettovelkaa vain noin 590 miljoonaa euroa, joten näillä rahavirroilla tämä hoituisi alle vuodessa – ellei yhtiö tee jotain isoja investointeja ennen sitä.

Osinko

Osinkoa UPM on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,60 eurossa tilikaudet 2011 – 2013.

upm-osinko-q22018

Osingonmaksusuhde on viimeiseltä 4 vuodelta (sisältäen tilikauden 2018 ennusteet) ollut keskimäärin noin 55 – 60 prosenttia. Myös osinko/fcf -suhde on ollut viime vuosien aikana noin 40 – 50 prosentissa, joten voidaan ajatella, että nykyinen osinkokehitys on turvattu. Pitää kuitenkin muistaa, että UPM on (tai on ollut) varsin syklinen yhtiö, missä tuloksen kunto voi heilahdella varsin nopeastikin.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä UPM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 1,30 4/2018 1,15 4/2017 0,95
YHTEENSÄ 1,30 1,15 0,95
+13,0% +21,1% +26,7%

Parina viime vuotena osinko on noussut 0,20 eurolla, joten arvioin kevään 2019 osingon olevan 1,30 euroa. Kasvua tulisi ”vain” 0,15 euroa, mutta tämä pitäisi osingonmaksusuhteen noin 60 prosentissa. Ennustettu 1,30 euron osinko antaisi tällä osakkeen hinnalla (29,50 eur) noin 4,4 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+573) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +573 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Segmentti-taulukoissa tilikausien 2017 ja 2016 liikevaihdot sisältävät segmenttien välisiä sisäisiä myyntejä, joten ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuosien 2014-2015 lukujen kanssa.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (19.8.2018) 30,35 25,91 23,34 17,23 13,62 12,28 8,81 8,51
Lkm (000) 533 324 533 324 533 505 533 505 531 574 527 818 525 434 521 965
Markkina-arvo (Mrd) 16,19 13,82 12,45 9,19 7,24 6,48 4,63 4,44
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Biorefining 2 775 2 531 2 206 1 668 1 374
Energy 400 317 357 237 251
Raflatac 1 475 1 495 1 437 1 409 1 248
Speciality papers 1 425 1 336 1 273 962 939
Communication Papers 4 650 4 615 4 818 5 036 5 216
Plywood 500 484 444 418 415
Muut -775 -768 -724 408 425
YHTEENSÄ 10 450 10 010 9 811 10 138 9 868
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Biorefining 715 557 406 466 223
Energy 130 91 116 155 202
Raflatac 135 136 134 99 69
Speciality papers 140 152 123 55 108
Communication Papers 345 247 223 32 -32
Plywood 70 62 58 53 44
Muut -35 13 75 282 60
YHTEENSÄ 1 500 1 258 1 135 1 142 674
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 650 5 102 10 450 10 010 9 812 10 138 9 868 10 054 10 492 10 068
Liikevoitto 395 734 1 500 1 259 1 135 1 142 674 548 -1 350 459
Nettotulos 300 577 1 150 973 879 916 512 335 -1 254 457
Marginaali 11,3% 11,3% 11,0% 9,7% 9,0% 9,0% 5,2% 3,3% -12,0% 4,5%
EPS 0,56 1,08 2,16 1,82 1,65 1,72 0,96 0,63 -2,39 0,88
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 942 716 992 626 700 787 468 495
Liikearvo 234 231 245 241 230 219 222 1 022
Muut varat 12 278 12 120 12 674 13 326 13 265 13 593 12 203 13 872
Tase yhteensä 13 454 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599 12 893 15 389
Oma pääoma 9 302 8 660 8 234 7 942 7 478 7 449 5 905 7 461
Vähemmistö 4 4 3 2 2 6 16 16
Korolliset velat 957 1 233 2 419 3 066 3 464 4 128 3 917 4 633
Muut vastuut 3 191 3 170 3 255 3 183 3 251 3 016 3 055 3 279
Tase yhteensä 13 454 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599 12 893 15 389
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 500 1 558 1 686 1 185 1 241 735 1 014 1 041
Investoinnit: Capex -350 -305 -351 -432 -378 -337 -374 -286
Vapaa rahavirta (FCF) 1 150 1 253 1 335 753 863 398 640 755
Investoinnit: Muut 50 83 89 -3 131 40 309 155
Investointien jälkeen 1 200 1 336 1 424 750 994 438 949 910
Rahoitus: Voitonjako -615 -507 -400 -373 -272 -298 -307 -286
Rahoitus: Muut -585 -1 097 -657 -452 -824 166 -669 -385
Rahavarojen muutos 0 -268 367 -75 -102 306 -27 239
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60 0,60 0,60
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60 0,60 0,60
Osinkotuotto 4,3% 4,4% 4,1% 4,4% 5,1% 4,9% 6,8% 7,1%
Osinko/nettotulos 60,3% 63,0% 57,7% 43,7% 72,7% 94,5% -25,1% 68,5%
Osinko/FCF 60,3% 48,9% 38,0% 53,1% 43,1% 79,6% 49,3% 41,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 32,3 34,3 36,2 37,9 84,5
PE (3v) 16,2 15,0 16,2 15,6 11,2
PE 14,1 14,2 14,2 10,0 14,1 19,3 9,7
EV/EBIT 10,8 11,4 12,2 10,2 14,8 17,9 -6,0 18,7
Oma pääoma/osake 17,45 16,25 15,44 14,89 14,07 14,12 11,27 14,32
P/B 1,74 1,59 1,51 1,16 0,97 0,87 0,78 0,59
ROE 12,8% 11,5% 10,9% 11,9% 6,9% 5,0% -18,7% 6,3%
ROI 14,9% 12,3% 10,5% 10,4% 6,0% 5,1% -12,3% 4,0%
Omavaraisuusaste 69,2% 66,3% 59,2% 56,0% 52,7% 51,1% 45,9% 48,6%
Gearing 0,2% 6,0% 17,3% 30,7% 37,0% 44,8% 58,3% 55,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 30,62 30,10 25,91 22,93 24,96 22,02 23,34 18,80 16,40 15,92
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,300 1,300 1,150 1,150 1,150 1,150 0,950 0,950 0,950 0,950
Osinkotuotto (ennuste) 4,2% 4,3% 4,4% 5,0% 4,6% 5,2% 4,1% 5,1% 5,8% 6,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,08 1,96 1,83 1,72 1,69 1,67 1,65 1,66 1,92
PE 14,7 15,4 14,2 13,3 14,8 13,2 14,2 11,3 8,5
EV/EBIT 12,0 12,2 11,3 11,0 12,4 11,0 12,2 9,4 8,7
ROE 13,2% 12,3% 11,5% 11,3% 11,4% 11,2% 10,9% 11,2%
ROI 14,4% 13,6% 12,3% 12,4% 11,6% 11,2% 10,5% 11,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset