UPM sijoituskohteena

Päivitetty 25.7.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (25.7.2017)23,40 EURMarkkina-arvo12,5 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk1,05 EUR Osinkotuotto4,5 %
Liikevaihto 2017e9 700 M EUR (-1,1 %)Nettotulos 2017e880 M EUR (+0,1 %)
PE14,2ROE10,5 %

UPM:n historia ulottuu 1870-luvulle, kun ensimmäiset sahat ja paperitehtaat aloittivat toimintaansa. Perinteisen paperi-, sellu- ja sahatoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa mm. biopolttoaineita, tarramateriaaleja, vaneri- ja viilutuotteita. (lisää yritysesittelyssä).

UPM25.7.2017 | 23,40 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä pääoman tuottolukujen jäädessä alle pistetason. Myös osinkojen pysyminen samalla tasolla vuosien 2011 – 2013 aikana laskee pisteitä.

UPM käy läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun.

UPM on tehnyt investointeja (mm. Kaukaan ja Kymin sellutehdas, Changshun erikoispaperikone, Otepään vaneritehdas), joiden toiminta on jo saatu tai saadaan vuoden 2017 aikana käyntiin. Nämä tuovat parannusta lähitulevaisuuden lukuihin. Lisäksi yhtiö on sulkenut kaksi paperitehdasta vuoden 2017 aikana (Saksa ja Itävalta), ja yhtiö aikoo myydä 3 vesivoimalaa (Saksa, Itävalta ja USA).

UPM:n tase on hyvässä kunnossa ja korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on 60 % ja gearing noin 12 – 17 %.

Osinkosijoittajaa UPM:n osake kiinnostaa, sillä ensi kevään ennustettu 1,05 euron osinko antaisi noin 4,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 23,40 eur). Lisäksi osinko on kehittynyt varsin mallikkaasti muutamana viime vuotena. Toki osinkosijoittajalla on hyvin muistissa tilikaudet 2011 – 2013, jolloin osinko pysyi 0,60 eurossa.

Alkuvuosi 2017

UPM:n Q1-Q2/2017

  • liikevaihto: 4 946 M EUR (4 891 M EUR / +1,1 %)
  • nettotulos: 444 M EUR (425 M EUR / +4,5 %)

UPM:n vuosi 2017 on alkanut tuloksen osalta hyvissä merkeissä.

Alkuvuoden 2017 liikevaihto oli siis noin +50 miljoonaa euroa parempi kuin vuosi sitten. Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti Paper ENA -segmentin laskeva trendi. Alkuvuoden aikana sen liikevaihto oli noin -100 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Muun liiketoiminnan terävyydestä kertookin se, että se on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan +150 miljoonalla eurolla.

Alkuvuoden nettotulos oli myös viimevuotista parempi. Näin siitäkin huolimatta, että yhtiöllä oli mittavia kunnossapitoseisokkeja, jotka nostivat kustannuksia ja laskivat toiminnan tehokkuutta. On hyvä huomata, että kunnossapitotöiden kokonaisvaikutus H1/2017 liikevoittoon (ebit) oli noin -65 miljoonaa euroa verrattuna vuoden takaiseen.

Yhtiön mukaan kustannukset olivat yleisesti nousussa, mutta UPM pystyi omilla toimillaan lieventämään vaikutusta. Myös sellun hinnan nousu sekä sen kysyntä paransi tulosta

Yleisesti ottaen alkuvuoden markkinakysyntä oli hyvällä tasolla ja toimitukset kasvoivat kautta linjan – poislukien Paper ENA -segmentti. UPM toteaa vielä, että viime vuosien kasvuhankkeet ovat onnistuneet hyvin ja vaikuttavat merkittävästi tulokseen.

Näkymät vuodelle 2017

Vuoden 2016 hyvän kannattavuuden odotetaan jatkuvan myös vuonna 2017. Kysynnän odotetaan jatkavan hyvää trendiään – paitsi Paper ENA -segmentissä, missä laskun odotetaan jatkuvan. Q3:lle huoltotoimenpiteitä odotetaan olevan huomattavasti vähemmän kuin Q2:lla.

Jos Saksassa, Itävallassa ja USA:ssa sijaitsevat vesivoimalaitosten myynti toteutuu, niin näistä tulee Q3/2017 tulokseen myyntivoittoa noin 65 miljoonaa euroa.

Investointien tilanne

  • Kymin sellutehdas: Tuotantokapasiteetti kasvaa 870 000 tonniin vuoden 2017 loppuun mennessä
  • Puolan tarralaminaattitehdas: Tuotanto uudella linjalla alkaa H1/2018
  • Tampere tarralaminaattitehdas: Tuotanto uudella linjalla alkaa Q1/2018
  • Kaukaan sellutehdas: investoinnit tehokkuuden parantamiseen. Sellun vuosituotantokyky kasvaa 30 000 tonnilla vuonna 2018

Segmentit

UPM:llä on 6 liiketoimintasegmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Biorefining 1 700 1 663 1 668 1 374 1 299
Energy 150 170 237 251 222
Raflatac 1 500 1 437 1 409 1 248 1 210
Speciality papers 1 100 1 067 962 939 914
Paper ENA 4 500 4 797 5 036 5 216 5 451
Plywood 475 424 418 415 402
Muut 275 253 408 425 556
YHTEENSÄ 9 700 9 811 10 138 9 868 10 054
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Biorefining 450 406 466 223 306
Energy 90 116 155 202 186
Raflatac 140 134 99 69 60
Speciality papers 150 123 55 108 80
Paper ENA 200 223 32 -32 -59
Plywood 75 58 53 44 21
Muut 45 75 282 60 -46
YHTEENSÄ 1 150 1 135 1 142 674 548

Biorefining

Segmenttiin sisältyvä UPM Pulp tuottaa sellua mm. pehmo- ja erikoispapereihin ja pakkauskartonkeihin. UPM Timber tuottaa sahatavaraa mm. rakentamiseen ja huonekaluihin. UPM Biopolttoaineet tuottaa dieselmoottoreihin soveltuvaa puupohjaista dieseliä.

Kaukaan sellutehtaan investointi valmistui joulukuussa 2016, joten sen vaikutus näkyy täysipainoisesti tilikauden 2017 luvuissa. Kymin sellutehtaan investointi kasvattaa tehtaan tuotantokapasiteettia lähes 25 prosenttia vuoden 2017 loppuun mennessä.

Tilikausi 2017 lähti segmentin osalta hyvin käyntiin, sillä se saavutti ennätystason niin sellu-, biopolttoaine- kuin sahaliiketoimintojen tuotannossa. Myös liikevoitto oli hyvässä noin +7,5 prosentin kasvussa. Sellun hinnannousu Q2:lla käänsi liikevoiton kasvuun.

Energy

UPM:n energiatuotantokapasiteetti koostuu vesi-, ydin- ja lauhdevoimasta

Segmentin alkuvuoden 2017 liikevaihto ja liiketulos jäivät viime vuodesta alhaisempien tuotantomäärien ja toteutuneiden myyntihintojen seurauksena. Myös Olkiluodon ydinvoimalan huoltoseisokin pitkittyminen vaikutti negatiivisesti lukuihin. Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaankin jäävän 10 – 20 prosenttia viime vuoden luvuista.

Raflatac

Segmentti valmistaa tarralaminaattia mm. elintarvike-, hygienia- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.

Segmentin liikevaihto on noussut trendinomaisesti vuoden 2013 noin 1,2 miljardista nykyiseen ennustettuun noin 1,5 miljardiin euroon. Kasvuun ovat vaikuttaneet tarramateriaalien kysynnän kasvu, mutta UPM:n tekemät investoinnit. Tehokkuuden parantumisen myötä myös liikevoitto on noussut selvästi vuodesta 2013.

Tilikausi 2017 on lähtenyt vahvasti liikkeelle, sillä toimitusmäärät ovat hyvässä kasvussa. Liikevoiton kehitystä jarruttaa kohonneet kustannukset.

Speciality Papers

Segmentti tuottaa tarramateriaaleja, toimistopaperia sekä joustopakkausmateriaaleja.

Myös tämän segmentin liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti, sillä liikevaihto ja liikevoitto ovat tasaisessa kasvutrendissä.

Segmentin tilikauden 2017 kehitys on samankaltainen kuin Raflatac:n eli toimitusmäärät ovat kasvussa, mutta liikevoittoa jarruttaa kohonneet kustannukset.

Paper ENA

Segmentti valmistaa graafisia papereita mm. mainontaan, sanoma- ja aikakausilehtiin.

Digitalisaation vaikutus näkyy tässä segmentissä parhaiten. Sanoma- ja aikakausilehtien levikkien lasku vähentää paperin kysyntää globaalisti. UPM on sopeuttanut toimintaansa sulkemalla mm. kaksi tehdasta Q1/2017 aikana. Lisäksi yhtiö aikoo myydä 3 vesivoimalaitostaan loppuvuoden 2017 aikana.

Alkuvuosi 2017 alkoi segmentin osalta positiivisissa merkeissä, mutta Q2:lla kunnossapitotyöt ja korkeammat kiinteät kustannukset vetivät koko H1/2017 hienoiseen laskuun.

Plywood

Segmentti valmistaa vaneri- ja viilutuotteita mm. rakentamiseen ja teollisuustuotantoon.

Otepään tehtaan laajennus valmistui Q4/2016 aikana, joten sen vaikutus näkyy täydellä painolla tilikauden 2017 luvuissa. Liikevaihto ja liiketulos ovat olleetkin noin +10 prosenttia parempia kuin vuosi sitten. Toimitusmäärät ja korkeammat hinnat siivittivät myös liikevoiton nousua.

Tuloksen kehitys

UPM:n liikevaihto on ollut noin 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2011 alkaen. Vaikka yhtiö käykin läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, niin liikevaihdon olisi hyvä lähteä kasvuun. Yhtiö on kuitenkin pystynyt kasvattamaan nettotulosmarginaalia aiemmasta noin 5 prosentin tasolta viime vuosien noin 9 prosentin tasolle.

upm-tuloslaskelma-q22017

Yhtiö odottaa H2/2017, että

  • kysyntä laskee Paper ENA -liiketoiminnoissa, mutta kasvaa muissa segmenteissä
  • kustannusten odotetaan yleisellä tasolla lähtevän hienoiseen nousuun vuoden 2017 aikana, joten yhtiö jatkaa toimenpiteitä kustannusten laskemiseksi

Näin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan noin 9,8 – 10,0 miljardia ja nettotuloksen noin 0,9 miljardia euroa.

Q3/2017 tulokseen vaikuttavia huoltotoimenpiteitä on vähemmän kuin Q2:lla (jolloin niitä oli suhteellisen paljon).

Tase

UPM:n tase on hyvässä kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen loppusummaan ja omiin pääomiin sekä myös tulostasoon.

upm-velkaisuus-q22017

Korollisten velkojen määrä on laskenut 2,0 miljardiin euroon, kun pari vuotta sitten velkoja oli 3,5 miljardia euroa. Suunta on hyvä mahdollistaen isotkin järjestelyt tulevaisuudessa.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noussut noin 60 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut noin 15 prosenttiin. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on. Alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

UPM:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt kelpo tasolla. Varsinkin, kun muistetaan, että yhtiön toimintaan vaikuttaa sen läpikäymä muutosprosessi. Rahavirroissa on nähtävissä hienoista nousutrendiä vuosien 2010 – 2015 välillä. Vuonna 2016 liiketoiminnan rahavirta nousi omiin lukemiinsa ja jääkin nähtäväksi, että oliko kyse tasohyppäyksestä vaiko vain rahavirtojen ajoituksista.

upm-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investoinnit ovat olleet tasaisesti noin 350 – 450 miljoonan euron tasolla jo pitkään. Tätä voi pitää jopa hieman yllättävänä, sillä tuntuu siltä, että UPM tekee jatkuvasti kaikenlaisia investointeja ja huoltoseisokkeja ympäri maailmaa. Tämän, kun pitää mielessä, niin UPM:n tulevien vuosien investoinnit eivät tule yllätyksenä.

upm-vapaa-rahavirta-q22017

Vapaa rahavirta (FCF) vajosi vuosina 2012 ja 2013 hieman, mutta sieltä UPM:n on saanut sen kammettua taas hyvälle tasolle. Tilikauden 2016 korkea vapaan rahavirran taso johtuu siis korkeasta liiketoiminnan rahavirrasta. Ellei kyse ole rahavirtojen ajoituksesta, niin tässä kiehtoo ajatus siitä, että onko tämä uusi ”normaali taso” vaiko merkki siitä, että ollaan suhdannehuipussa.

Korkea vapaa rahavirta on näkynyt myös siinä, että osinkoa on pystytty nostamaan viime vuosien aikana ihan mukavasti. Ja myös siinä, että yhtiön velkaisuus on selvässä laskussa.

Osinko

Osinkoa UPM on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,60 eurossa tilikaudet 2011 – 2013.

Kevään 2018 ennustettu osinko on 1,05 euroa. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (23,40 eur) noin 4,5 prosentin osinkotuoton.

upm-osinko-q22017

Osingonmaksusuhde on viimeiseltä 4 vuodelta (sisältäen tilikauden 2017 ennusteet) ollut keskimäärin noin 60 prosenttia. Myös osinko/fcf -suhde on ollut viime vuosien aikana noin 60 prosentissa, joten voidaan ajatella, että nykyinen osinkokehitys on turvattu. Pitää kuitenkin muistaa, että UPM on (tai on ollut) varsin syklinen yhtiö, missä tuloksen kunto voi heilahdella varsin nopeastikin.

Arvostus

Yhden ja kolmen vuoden PE-luvuilla (14,2x) UPM:n osake on kohtuullisesti hinnoiteltu osake. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön liikevaihto on polkenut 10 miljardissa eurossa 7 vuoden ajan. Vaikka nettotulos on kasvanut lupaavasti, niin silti kasvunäkymien heikkous näkyy PE-luvuissa.

upm-roe-roi-q22017

Pääomien tuottojen tunnusluvut ROE ja ROI ovat nousseet 10 prosenttiin muutaman vuoden takaisesta noin 5 prosentista. Kannattavuuden paraneminen näkyy myös näissä tunnusluvuissa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+436) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +436 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (25.7.2017) 23,40 23,34 17,23 13,62 12,28 8,81 8,51 13,22
Lkm (000) 533 505 533 505 533 505 531 574 527 818 525 434 521 965 519 970
Markkina-arvo (Mrd) 12,48 12,45 9,19 7,24 6,48 4,63 4,44 6,87
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 2 475 4 946 9 700 9 812 10 138 9 868 10 054 10 492 10 068 8 924
Liikevoitto 300 581 1 150 1 135 1 142 674 548 -1 350 459 755
Nettotulos 225 444 880 879 916 512 335 -1 254 457 561
Marginaali 9,1% 9,0% 9,1% 9,0% 9,0% 5,2% 3,3% -12,0% 4,5% 6,3%
EPS 0,42 0,83 1,65 1,65 1,72 0,96 0,63 -2,39 0,88 1,08
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 999 992 626 700 787 468 495 269
Liikearvo 236 245 241 230 219 222 1 022 1 022
Muut varat 12 435 12 674 13 326 13 265 13 593 12 203 13 872 12 521
Tase yhteensä 13 670 13 911 14 193 14 195 14 599 12 893 15 389 13 812
Oma pääoma 8 511 8 234 7 942 7 478 7 449 5 905 7 461 7 093
Vähemmistö 3 3 2 2 6 16 16 16
Korolliset velat 2 015 2 419 3 066 3 464 4 128 3 917 4 633 3 979
Muut vastuut 3 141 3 255 3 183 3 251 3 016 3 055 3 279 2 724
Tase yhteensä 13 670 13 911 14 193 14 195 14 599 12 893 15 389 13 812
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 1 600 1 686 1 185 1 241 735 1 014 1 041 982
Investoinnit: Capex -300 -351 -432 -378 -337 -374 -286 -241
Vapaa rahavirta (FCF) 1 300 1 335 753 863 398 640 755 741
Investoinnit: Muut 75 89 -3 131 40 309 155 46
Investointien jälkeen 1 375 1 424 750 994 438 949 910 787
Rahoitus: Voitonjako -507 -400 -373 -272 -298 -307 -286 -234
Rahoitus: Muut -800 -657 -452 -824 166 -669 -385 -732
Rahavarojen muutos 68 367 -75 -102 306 -27 239 -179
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,05 0,95 0,75 0,70 0,60 0,60 0,60 0,55
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,05 0,95 0,75 0,70 0,60 0,60 0,60 0,55
Osinkotuotto 4,5% 4,1% 4,4% 5,1% 4,9% 6,8% 7,1% 4,2%
Osinko/nettotulos 63,7% 57,7% 43,7% 72,7% 94,5% -25,1% 68,5% 51,0%
Osinko/FCF 43,1% 38,0% 53,1% 43,1% 79,6% 49,3% 41,5% 38,6%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 32,1 36,2 37,9 84,5 268,5
PE (3v) 14,0 16,2 15,6 11,2 37,5
PE 14,2 14,2 10,0 14,1 19,3 9,7 12,3
Oma pääoma/osake 15,96 15,44 14,89 14,07 14,12 11,27 14,32 13,67
P/B 1,47 1,51 1,16 0,97 0,87 0,78 0,59 0,97
ROE 10,5% 10,9% 11,9% 6,9% 5,0% -18,7% 6,3% 8,2%
ROI 10,9% 10,5% 10,4% 6,0% 5,1% -12,3% 4,0% 6,8%
Omavaraisuusaste 62,3% 59,2% 56,0% 52,7% 51,1% 45,9% 48,6% 51,5%
Gearing 11,9% 17,3% 30,7% 37,0% 44,8% 58,3% 55,3% 52,2%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset