UPM sijoituskohteena

Päivitetty 1.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (1.2.2018)28,22 EURMarkkina-arvo15,1 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk1,15 EUR Osinkotuotto4,1 %
Liikevaihto 2018e10 250 M EUR (+2,4 %)Nettotulos 2018e1 025 M EUR (+5,3 %)
PE14,7ROE11,6 %

UPM:n historia ulottuu 1870-luvulle, kun ensimmäiset sahat ja paperitehtaat aloittivat toimintaansa. Perinteisen paperi-, sellu- ja sahatoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa mm. biopolttoaineita, tarramateriaaleja, vaneri- ja viilutuotteita. (lisää yritysesittelyssä).

UPM1.2.2018 | 28,22 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys. UPM:n tase on hyvässä kunnossa ja osakkeen hintakin on PE-luvuilla mitattuna kohtuullinen.

UPM käy läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun.

UPM on tehnyt investointeja tehtaisiin, joiden toiminta on jo saatu tai saadaan vuoden 2018 aikana käyntiin. Nämä tuovat parannusta lähitulevaisuuden lukuihin. Lisäksi yhtiö myi 3 vesivoimalaitosta sekä sulki yhteensä 433 000 tonnia graafisten papereiden kapasiteettia. Nämä toimenpiteet näkyivät vuoden 2017 parantuneissa tulosmarginaaleissa.

UPM:n tase on vahvassa kunnossa ja korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 65 prosenttia ja gearing noin 5 %.

Osinkosijoittajaa UPM:n osake kiinnostaa, sillä kevään 2018 ennustettu 1,15 euron osinko antaisi noin 4,1 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 28,22 eur). Lisäksi osinko on kehittynyt varsin mallikkaasti muutamana viime vuotena. Toki osinkosijoittajalla on hyvin muistissa tilikaudet 2011 – 2013, jolloin osinko pysyi 0,60 eurossa.

Tilikausi 2017

UPM:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 10 010 M EUR (9 812 M EUR / +2,0 %)
 • nettotulos: 973 M EUR (879 M EUR / +10,7 %)
 • osinkoehdotus: 1,15 EUR (0,95 EUR)

UPM totesi tulosraportissaan, että ”vuosi 2017 oli UPM:lle ennätysvuosi, ja sen viimeinen neljännes oli 19. perättäinen, jolloin tulos nousi”.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli noin +200 miljoonaa euroa parempi kuin vuosi sitten. Tähän vaikutti positiivisesti kasvaneet toimitusmäärät sekä myyntihintojen nousu (mm. sellu, erikoispaperit sekä vaneri).

Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti Paper ENA -segmentin laskeva trendi. Kuluneen vuoden aikana sen liikevaihto oli noin -200 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Muun liiketoiminnan terävyydestä kertookin se, että se on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan +400 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2017 nettotulos oli selvästi edellisvuotista parempi. Toimintaa on pystytty tehostamaan ja kohonneet kustannukset on saatu vietyä hyvin myyntihintoihin. Mutta noin 100 miljoonaa euroa parempi tulos selittyy oikeastaan 100 miljoonaa euroa alhaisemmilla poistoilla. Ilman tätä hyötyä tulos olisi ollut vuoden 2016 kaltainen.

Yleisesti ottaen markkinakysyntä oli hyvällä tasolla ja toimitukset kasvoivat kautta linjan. UPM toteaa vielä, että viime vuosien kasvuhankkeet ovat onnistuneet hyvin ja vaikuttavat merkittävästi tulokseen.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö toteaa, että ”UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2017. Perusteet UPM:n liiketoiminnoille vuonna 2018 jatkuvat myönteisinä”. Kysyntä jatkunee hyvänä ja myyntihintojen odotetaan nousevan. Toisaalta myös tuotantokustannukset jatkavat nousuaan vuonna 2018.

UPM toteaa myös, että P-Euroopan lämmin ja sateinen sää on rajoittanut puunkorjuuta, mikä vaikuttanee negatiivisesti Q1/2018 tulokseen. Q1:llä ei ole merkittäviä kunnossapitotöitä.

Investointien tilanne

UPM on päässyt sopimukseen Uruguayn hallituksen kanssa paikallisten toimintaedellytysten luomiseksi mahdolliselle uudelle sellutehtaalle. Arviointi uuden biojalostamon rakentamisesta on aloitettu. Tästä menee kuitenkin vielä useampi vuosi ennen kuin tehdas olisi rakennettu ja tuotannossa.

 • Kymin sellutehdas: valmistunut
 • Puolan tarralaminaattitehdas: valmistunut etuajassa
 • Tampere tarralaminaattitehdas: Tuotanto uudella linjalla alkaa Q1/2018
 • Kaukaan sellutehdas: investoinnit tehokkuuden parantamiseen. Sellun vuosituotantokyky kasvaa 30 000 tonnilla vuonna 2019
 • Jämsänkosken tarrapapereiden laajennus
 • Venäjän Chudovon vaneritehtaan laajennus

Segmentit

UPM:llä on 6 liiketoimintasegmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

HUOM! Tilikausien 2017 ja 2016 liikevaihdot sisältävät segmenttien väliset sisäisiä myyntejä, joten ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuosien 2014-2015 lukujen kanssa.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Biorefining 2 725 2 531 2 206 1 668 1 374
Energy 325 317 357 237 251
Raflatac 1 575 1 495 1 437 1 409 1 248
Speciality papers 1 400 1 336 1 273 962 939
Paper ENA 4 450 4 615 4 818 5 036 5 216
Plywood 525 484 444 418 415
Muut -750 -768 -724 408 425
YHTEENSÄ 10 250 10 010 9 811 10 138 9 868
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Biorefining 600 557 406 466 223
Energy 100 91 116 155 202
Raflatac 140 136 134 99 69
Speciality papers 150 152 123 55 108
Paper ENA 250 247 223 32 -32
Plywood 60 62 58 53 44
Muut 25 13 75 282 60
YHTEENSÄ 1 325 1 258 1 135 1 142 674

Biorefining

Segmenttiin sisältyvä UPM Pulp tuottaa sellua mm. pehmo- ja erikoispapereihin ja pakkauskartonkeihin. UPM Timber tuottaa sahatavaraa mm. rakentamiseen ja huonekaluihin. UPM Biopolttoaineet tuottaa dieselmoottoreihin soveltuvaa puupohjaista dieseliä.

Kaukaan sellutehtaan investointi valmistui joulukuussa 2016, joten sen vaikutus näkyy täysipainoisesti tilikauden 2017 luvuissa. Kymin sellutehtaan investointi kasvatti tehtaan tuotantokapasiteettia lähes 25 prosenttia vuoden 2017 loppuun mennessä.

Tilikaudella 2017 sujui segmentin kohdalla vahvasti, sillä se saavutti ennätystason niin sellu-, biopolttoaine- kuin sahaliiketoimintojen tuotannossa. Myös liikevoitto oli erinomaisessa lähes +40 prosentin kasvussa. Sellun hinnannousu (+10…20 %) sekä kysynnän kasvu näkyivät vuoden 2017 luvuissa.

Energy

UPM:n energiatuotantokapasiteetti koostuu vesi-, ydin- ja lauhdevoimasta

Segmentin alkuvuoden 2017 liikevaihto ja liiketulos jäivät viime vuodesta alhaisempien tuotantomäärien ja toteutuneiden myyntihintojen (-4 %) seurauksena. Myös Olkiluodon ydinvoimalan huoltoseisokin pitkittyminen vaikutti negatiivisesti lukuihin.

Pohjoismaiden vesitilanne parani vuoden loppua kohden.

Raflatac

Segmentti valmistaa tarralaminaattia mm. elintarvike-, hygienia- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.

Segmentin liikevaihto on noussut trendinomaisesti vuoden 2013 noin 1,2 miljardista nykyiseen noin 1,5 miljardiin euroon. Kasvuun ovat vaikuttaneet tarramateriaalien kysynnän kasvu, mutta UPM:n tekemät investoinnit. Tehokkuuden parantumisen myötä myös liikevoitto on noussut selvästi vuodesta 2013.

Tilikausi 2017 sujui vahvasti, sillä toimitusmäärät kehittyivät suotuisasti, jotka kompensoivat alentuneet myyntikatteiden vaikutuksia. Kohonneet kustannukset vaikuttivat tuottomarginaaleihin negatiivisesti.

UPM:n mukaan tarramateriaalien maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi vuonna 2017. Kysynnän kasvu jatkui vahvana Aasiassa ja oli vakaata Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Speciality Papers

Segmentti tuottaa tarramateriaaleja, toimistopaperia sekä joustopakkausmateriaaleja.

Myös tämän segmentin liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti, sillä liikevaihto ja liikevoitto ovat tasaisessa kasvutrendissä.

Segmentin tilikauden 2017 kehitys oli samankaltainen kuin Raflatac:n eli toimitusmäärät ovat kasvussa, mutta liikevoittoa jarruttaa kohonneet kustannukset.

Paper ENA

Segmentti valmistaa graafisia papereita mm. mainontaan, sanoma- ja aikakausilehtiin.

Digitalisaation vaikutus näkyy tässä segmentissä parhaiten. Sanoma- ja aikakausilehtien levikkien lasku vähentää paperin kysyntää globaalisti. UPM on sopeuttanut toimintaansa sulkemalla kaksi tehdasta sekä myymällä kolme vesivoimalaa vuoden 2017 aikana.

Vuoden 2017 liikevoittoon vaikuttaa em. vesivoimaloiden myynneistä kertyneet myyntivoitot. Kysyntä on noin 2-7 prosentin laskussa samoin kuin toimitukset, joten laskeva trendi jatkuu edelleen.

Plywood

Segmentti valmistaa vaneri- ja viilutuotteita mm. rakentamiseen ja teollisuustuotantoon.

Otepään tehtaan laajennus valmistui Q4/2016 aikana, joten sen vaikutus näkyy täydellä painolla tilikauden 2017 luvuissa. Liikevaihto kasvoikin noin +9 prosenttia. Toimitusmäärät ja korkeammat hinnat siivittivät myös liikevoiton nousua.

Tuloksen kehitys

UPM:n liikevaihto on ollut noin 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2011 alkaen. Vaikka yhtiö käykin läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, niin liikevaihdon olisi hyvä lähteä kasvuun.

Yhtiö on kuitenkin pystynyt kasvattamaan nettotulosmarginaalia aiemmasta noin 5 prosentin tasolta viime vuosien noin 9 prosentin tasolle. Tämä kertoo tehostuneesta toiminnasta.

upm-tuloslaskelma-q42017

Yhtiö odottaa vuodelle 2018, että

 • kysyntä laskee Paper ENA -liiketoiminnoissa, mutta kasvaa muissa segmenteissä
 • myyntihintojen odotetaan nousevan
 • yhtiö jatkaa toimenpiteitä kustannusten laskemiseksi

Näin tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan kasvavan parisen prosenttia 10,3 miljardiin ja nettotuloksen noin 1,0 miljardiin euroon.

Q1/2018 tulokseen vaikuttavia merkittäviä huoltotoimenpiteitä on vähän. Sen sijaan P-Euroopan lämmin ja sateinen sää on rajoittanut puunkorjuuta, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Q1:n tulokseen.

Tase

UPM:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen loppusummaan ja omiin pääomiin sekä myös tulostasoon.

upm-velkaisuus-q42017

Korollisten velkojen määrä on laskenut 1,2 miljardiin euroon, kun pari vuotta sitten velkoja oli 3,0 miljardia euroa. Suunta on hyvä mahdollistaen isotkin järjestelyt tulevaisuudessa.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noussut noin 65 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut alle 10 prosenttiin. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on. Alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

UPM:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt kelpo tasolla. Varsinkin, kun muistetaan, että yhtiön toimintaan vaikuttaa sen läpikäymä muutosprosessi. Rahavirroissa on nähtävissä hienoista nousutrendiä vuosien 2010 – 2015 välillä. Vuosina 2016 ja 2017 liiketoiminnan rahavirran taso nousi 1,6 miljardiin euroon, mikä osaltaan kertoo hyvästä suhdannetilanteesta.

upm-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat olleet tasaisesti noin 350 – 450 miljoonan euron tasolla jo pitkään. Tätä voi pitää jopa hieman yllättävänä, sillä tuntuu siltä, että UPM tekee jatkuvasti kaikenlaisia investointeja ja huoltoseisokkeja ympäri maailmaa. Tämän kun pitää mielessä, niin UPM:n tulevien vuosien investoinnit eivät tule yllätyksenä.

upm-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) vajosi vuosina 2012 ja 2013 hieman, mutta sieltä UPM:n on saanut sen kammettua taas hyvälle tasolle. Tilikausien 2016 ja 2017 korkea vapaan rahavirran taso johtuu em. korkeasta liiketoiminnan rahavirrasta.

Korkea vapaa rahavirta on näkynyt myös siinä, että osinkoa on pystytty nostamaan viime vuosien aikana ihan mukavasti. Ja myös siinä, että yhtiön velkaisuus on selvässä laskussa.

Osinko

Osinkoa UPM on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,60 eurossa tilikaudet 2011 – 2013.

Kevään 2018 osinko on 1,15 euroa. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (28,22 eur) noin 4,1 prosentin osinkotuoton. Osinko irtoaa yhtiökokouksen (5.4.2018) jälkeisenä päivänä eli 6.4.2018 ja se maksetaan 19.4.2018.

upm-osinko-q42017

Osingonmaksusuhde on viimeiseltä 4 vuodelta (sisältäen tilikauden 2018 ennusteet) ollut keskimäärin noin 60 prosenttia. Myös osinko/fcf -suhde on ollut viime vuosien aikana noin 40 – 50 prosentissa, joten voidaan ajatella, että nykyinen osinkokehitys on turvattu. Pitää kuitenkin muistaa, että UPM on (tai on ollut) varsin syklinen yhtiö, missä tuloksen kunto voi heilahdella varsin nopeastikin.

Arvostus

Yhden ja kolmen vuoden PE-luvuilla (14,7x) UPM:n osake on kohtuullisesti hinnoiteltu osake. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön liikevaihto on polkenut 10 miljardissa eurossa 8 vuoden ajan. Vaikka nettotulos on kasvanut lupaavasti, niin silti kasvunäkymien heikkous ja yhtiön syklisyys näkyy alhaisella tasolla olevissa PE-luvuissa.

upm-roe-roi-q42017

Pääomien tuottojen tunnusluvut ROE ja ROI ovat nousseet 10 prosenttiin muutaman vuoden takaisesta noin 5 prosentista. Kannattavuuden paraneminen näkyy myös näissä tunnusluvuissa.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+1 025) ja osingonmaksuilla (-613). Oikaisu on yhteensä +412 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (1.2.2018) 28,22 25,91 23,34 17,23 13,62 12,28 8,81 8,51
Lkm (000) 533 324 533 324 533 505 533 505 531 574 527 818 525 434 521 965
Markkina-arvo (Mrd) 15,05 13,82 12,45 9,19 7,24 6,48 4,63 4,44
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 525 10 250 10 010 9 812 10 138 9 868 10 054 10 492 10 068
Liikevoitto 315 1 325 1 259 1 135 1 142 674 548 -1 350 459
Nettotulos 250 1 025 973 879 916 512 335 -1 254 457
Marginaali 9,9% 10,0% 9,7% 9,0% 9,0% 5,2% 3,3% -12,0% 4,5%
EPS 0,47 0,00 1,92 1,82 1,65 1,72 0,96 0,63 -2,39 0,88
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 128 716 992 626 700 787 468 495
Liikearvo 231 231 245 241 230 219 222 1 022
Muut varat 12 120 12 120 12 674 13 326 13 265 13 593 12 203 13 872
Tase yhteensä 13 479 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599 12 893 15 389
Oma pääoma 9 072 8 660 8 234 7 942 7 478 7 449 5 905 7 461
Vähemmistö 4 4 3 2 2 6 16 16
Korolliset velat 1 233 1 233 2 419 3 066 3 464 4 128 3 917 4 633
Muut vastuut 3 170 3 170 3 255 3 183 3 251 3 016 3 055 3 279
Tase yhteensä 13 479 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599 12 893 15 389
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 700 1 558 1 686 1 185 1 241 735 1 014 1 041
Investoinnit: Capex -350 -305 -351 -432 -378 -337 -374 -286
Vapaa rahavirta (FCF) 1 350 1 253 1 335 753 863 398 640 755
Investoinnit: Muut 50 83 89 -3 131 40 309 155
Investointien jälkeen 1 400 1 336 1 424 750 994 438 949 910
Rahoitus: Voitonjako -615 -507 -400 -373 -272 -298 -307 -286
Rahoitus: Muut -800 -1 097 -657 -452 -824 166 -669 -385
Rahavarojen muutos -15 -268 367 -75 -102 306 -27 239
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60 0,60 0,60
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60 0,60 0,60
Osinkotuotto 4,6% 4,4% 4,1% 4,4% 5,1% 4,9% 6,8% 7,1%
Osinko/nettotulos 67,6% 63,0% 57,7% 43,7% 72,7% 94,5% -25,1% 68,5%
Osinko/FCF 51,4% 48,9% 38,0% 53,1% 43,1% 79,6% 49,3% 41,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 31,1 34,3 36,2 37,9 84,5
PE (3v) 15,7 15,0 16,2 15,6 11,2
PE 14,7 14,2 14,2 10,0 14,1 19,3 9,7
Oma pääoma/osake 17,02 16,25 15,44 14,89 14,07 14,12 11,27 14,32
P/B 1,66 1,59 1,51 1,16 0,97 0,87 0,78 0,59
ROE 11,6% 11,5% 10,9% 11,9% 6,9% 5,0% -18,7% 6,3%
ROI 13,1% 12,3% 10,5% 10,4% 6,0% 5,1% -12,3% 4,0%
Omavaraisuusaste 67,3% 66,3% 59,2% 56,0% 52,7% 51,1% 45,9% 48,6%
Gearing 1,2% 6,0% 17,3% 30,7% 37,0% 44,8% 58,3% 55,3%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset