UPM sijoituskohteena

Päivitetty 17.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

UPM:n historia ulottuu 1870-luvulle, kun ensimmäiset sahat ja paperitehtaat aloittivat toimintaansa. Perinteisen paperi-, sellu- ja sahatoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa mm. biopolttoaineita, tarramateriaaleja, vaneri- ja viilutuotteita. (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.upm.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/2019/

Yhteenveto

UPM30.1.2020 | 29,40 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen samalla tasolla keväällä 2020 ja liikevaihdon ja tuloskehityksen hidastuminen. UPM:n tase on hyvässä kunnossa ja osakkeen hintakin on PE-luvuilla mitattuna kohtuullinen.

UPM:n liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun. Yhtiö on tekemässä isoa sellutehdasinvestointia Uruguayhin, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä. Se sitten aikanaan tuo selvää lisää yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen.

UPM:n tase on vahvassa kunnossa ja korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 70 prosenttia ja gearing noin 0 prosenttia.

UPM:n kevään 2020 osinko jäi 1,30 euroon, mitä selittää em. Uruguayn tehdasinvestointi (noin 3 Mrd EUR) sekä sellumarkkinan suhdanteen heikentyminen. Tilikauden 2019 tulos laski lähes 30 prosenttia ja vuodesta 2020 näyttäisi tulevan myös haastava.

Sijoittajan on hyvä verrata Stora Ensoa ja UPM:ää (kts Stora Enso sijoituskohteena) keskenään, sillä kumpikin käy läpi samankaltaista muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä tulevaisuuden tekijäksi. Molemmilla liikevaihto polkee paikoillaan, mutta kannattavuus on parantunut. Tase on hyvässä kunnossa ja velkaa on suhteellisen vähän. Molempien osinko on nousussa, mutta vuosina 2011-2013 osinko pysyi paikallaan… ja niin edelleen.

Tilikausi 2019

UPM:n vuosi 2019

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 2 447 2 731 -10,4% 10 238 10 483 -2,3%
Liiketulos (ebit) 336 744 -54,8% 1 344 1 895 -29,1%
Nettotulos (omistajille) 265 593 -55,3% 1 061 1 495 -29,0%
EPS (EUR) 0,50 1,11 1,99 2,80

Vuoden 2019 liikevaihdon kehitys kääntyi Q1:n hyvästä noin 7 prosentin noususta Q4:n noin 10 prosentin laskuun. Q4/2019 liikevaihto laski laaja-alaisesti ja vain Energy-segmentin liikevaihto oli vertailukautta parempi.

Liikevaihtoa painaa etenkin sellun myyntihintojen sekä papereiden toimitusmäärien lasku. UPM kertookin tulosraportissa, että ”Maailmantalouden epävarmuustekijät ja keskimääräistä korkeammat sellun varastotasot vaikuttivat edelleen markkinasellutoimituksiin maailmanlaajuisesti.”

Vuoden 2019 liiketulos laski lähes 30 prosenttia, mistä vastasi Biorefining-segmentti. Se on UPM:n suurin ja tuo noin puolet koko konsernin tuloksesta. Communication Papers -segmentin tuloskunto parani viime vuodesta. Segmentti hyötyy halvasta sellun hintatasosta, jonka johdosta Q4/2019 tulos oli erinomaisella tasolla. Tämä sama näkyi myös Speciality Papers -segmentin tuloskehityksessä.

Yhtiö arvioi, että ”Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän merkittävästi alemmaksi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon.” Lisäksi lukuihin negatiivisesti vaikuttaa käynnissä olevat työtaistelutoimenpiteet.

Kevään 2020 osinko jäi viime vuoden tasolle 1,30 euroon. Heikkoa osinkokehitystä selittää Uruguayn tehdasinvestointi (noin 3 Mrd EUR) sekä sellumarkkinan suhdanteen heikentyminen, mikä painaa yhtiön tulostasoa. Osinko irtoaa 1.4.2020 ja se maksetaan 16.4.2020. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Näkymät vuodelle 2020

UPM toteaa, että

  • H1/2020 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän merkittävästi alemmaksi verrattuna H1/2019 tasoon.
  • Vuoden alkupuoliskolla paperihintojen odotetaan laskevan kohtuullisesti.
  • Kysyntätilanne pysynee hyvänä useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa, mutta kysynnän laskun odotetaan jatkuvan Communication Papers -segmentissä.
  • Yhtiön investoinnit vuonna 2020 ovat noin 1,3 miljardia euroa, joka sisältää Uruguayn sellutehtaan investointeja noin 0,9 miljardia euroa.

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat UPM: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

UPM:n liikevaihto on ollut noin 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2011 alkaen. Ja ehkä kasvua saadaan odottaa Uruguayn tehtaan valmistumiseen, joka näillä näkymin olisi vuoden 2022 lopussa.

Yhtiö on kuitenkin pystynyt kasvattamaan nettotulosmarginaalia aiemmasta noin 5 prosentin tasolta viime vuosien noin 10 prosentin tasolle. Tämä kertoo tehostuneesta toiminnasta.

Kaaviosta nähdään, että vuoden 2018 tulos oli selvästi muita vuosia parempi. Tämä tulos sisältää +345 miljoonan euron metsävarojen arvonkorotuksen, joten tämä oikaistuna tulos olisi ollut 1 150 miljoonaa euroa (mahdollista verovaikutusta ei ole oikaistu).

upm-tuloslaskelma-q42019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin x,x miljardia ja nettotulos noin x,x miljardia euroa. Tulosmarginaali olisi näillä luvuilla x,x prosenttia.

Ennen valmistumistaan, Uruguayn tehdasinvestointi painaa UPM:n tuloskuntoa lähivuosina poistojen kautta. Investointeja tehdään jo vuonna 2020 noin 0,9 miljardin euron edestä, ja saman suuruisia summia käytetään myös vuosina 2021 ja 2022. Yhteensä investoinnit ovat noin 3 miljardin euron luokkaa ja jos tehdasinvestoinnit poistot ovat esimerkiksi 20 vuotta, niin karkeasti laskien vuotuinen poistosumma kasvaa asteittain 50 miljoonasta eurosta aina 150 miljoonaan euroon.

PE-luvun perusteella osake olisi hienoisesti koholla. Sijoittajan pitääkin pohtia sitä, että kuinka paljon ja kuinka pitkään suhdannetilanne painaa UPM:n tuloskuntoa. Ja milloin markkinat alkavat huomioimaan mahdollisia Uruguayn tuloslisiä osakkeen hinnassa?

upm-roeroi-q42019

Pääomien tuottojen tunnusluvut ROE ja ROI nousivat lupaavasti jo yli 15 prosentin tason, mutta ovat nyt taasen palautumassa vajaan 10 vuoden takaisille noin 5 – 10 prosentin tasoilleen.

Tase

UPM:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen loppusummaan ja omiin pääomiin sekä myös tulostasoon.

upm-velkaisuus-q42019

Korollisten velkojen määrä on laskenut 0,8 miljardiin euroon, kun pari vuotta sitten velkoja oli 3,1 miljardia euroa. Vuoden 2019 aikana velan määrä nousi 1,4 miljardiin euroon, mitä selittää käyttöön otettu IFRS 16-standardi. Siinä leasing- sekä vuokravastuut kirjataan korollisiin velkoihin.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat tästäkin huolimatta hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noussut noin 70 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut 0 prosenttiin. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on. Alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Uruguayn tehdasinvestointi nostanee yhtiön velkaisuutta tulevina vuosina, mutta yhtiön vahvan kassan sekä hyvien rahavirtojen ansiosta velkaisuus tuskin nousee mitenkään merkittäviin lukemiin.

Rahavirta

UPM:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt kelpo tasolla ollen noin 1,5 miljardia euroa. Tässäkin näkyy yhtiön haasteet kasvun suhteen.

Capex-investoinnit ovat olleet tasaisesti noin 300 – 450 miljoonan euron tasolla jo pitkään. Tätä voi pitää jopa hieman yllättävänä, sillä tuntuu siltä, että UPM tekee jatkuvasti kaikenlaisia investointeja ja huoltoseisokkeja ympäri maailmaa. Tämän kun pitää mielessä, niin UPM:n tulevien vuosien investoinnit eivät tule yllätyksenä.

Yhtiö kertoi, että tilikauden 2020 capex-investoinnit olisivat noin 1,3 miljardia euroa. Tästä noin 0,9 miljardia euroa liittyy Uruguayn tehdasinvestointiin. Samalla se tarkoittaa myös sitä, että vuosien 2021 ja 2022 kokonaisinvestoinnit liikkuvat samalla noin 1,3 miljardin euron tasolla.

upm-rahavirta-q42019

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, jota yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan. Ja tulevien vuosien aikana on vuorossa laajentumisinvestoinnit – vaikkakin ne tuloslaskelmassa menevätkin capex- eli ylläpitoinvestointien alle.

Kuten edellä jo todettiin, niin capex-investoinnit ovat noin 1,3 miljardin euron tasolla seuraavat 3 vuotta. Se painaa vapaan rahavirran noin plus/miinus nollan tasolle. Yhtiön tilannetta helpottaa vahva kassatilanne ja vuoden 2019 lopussa kassassa oli rahaa noin 1,5 miljardia euroa.

Kevään 2020 osingot haukkaavat tästä noin 0,7 miljardia, joten kassaan jää osinkojen jälkeenkin ihan hyvä puskuri. Ja, kuten edellä jo todettiin, niin yhtiön velkaisuus on varsin alhaisella tasolla, joten lisävelan otto ei ole mikään ongelma investointisuunnitelman lukemiin nähden.

Osinko

Osinkoa UPM on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,60 eurossa tilikaudet 2011 – 2013 sekä osingon jääminen 1,30 euroon vuonna 2020. Mutta, kuten jo edellä on todettu, niin yhtiö varautuu Uruguayn jätti-investointiin sekä heikentyvään suhdanteeseen.

upm-osinko-q42019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä UPM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 1,30 4/2019 1,30 4/2018 1,15
YHTEENSÄ 1,30 1,30 1,15
+0,0% +13,0% +21,1%

Kevään 2020 osinko (1,30 EUR) irtoaa 1.4.2020 ja se maksetaan 16.4.2020. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

Segmentti-taulukoissa tilikausien 2016-2018 liikevaihdot sisältävät segmenttien välisiä sisäisiä myyntejä, joten ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2015 lukujen kanssa.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (17.3.2020) 21,60 30,91 22,15 25,91 23,34 17,23 13,62 12,28
Lkm (000) 533 324 533 324 533 324 533 415 533 505 533 505 531 574 527 818
Markkina-arvo (Mrd) 11,52 16,49 11,81 13,82 12,45 9,19 7,24 6,48
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 10 238 10 483 10 010 9 812 10 138 9 868 10 054
Liiketulos 1 344 1 895 1 258 1 135 1 142 674 548
Nettotulos 1 061 1 495 973 879 916 512 335
Marginaali 10,4% 14,3% 9,7% 9,0% 9,0% 5,2% 3,3%
EPS 1,99 2,80 1,82 1,65 1,72 0,96 0,63
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 1 536 888 716 992 626 700 787
Liikearvo 238 236 231 245 241 230 219
Muut varat 12 948 12 872 12 120 12 674 13 326 13 265 13 593
Varat yhteensä 14 722 13 996 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599
Oma pääoma 10 062 9 792 8 660 8 234 7 942 7 478 7 449
Vähemmistö 113 5 4 3 2 2 6
Korolliset velat 1 382 957 1 241 2 645 3 396 3 464 4 128
Muut vastuut 3 165 3 242 3 162 3 029 2 853 3 251 3 016
Pääomat yhteensä 14 722 13 996 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 847 1 391 1 558 1 686 1 185 1 241 735
Investoinnit: Capex -359 -271 -199 -258 -406 -289 -304
Vapaa rahavirta (FCF) 1 488 1 120 1 359 1 428 779 952 431
Investoinnit: Muut -56 11 -23 -4 -29 42 7
Investointien jälkeen 1 432 1 131 1 336 1 424 750 994 438
Rahoitus: Voitonjako -693 -613 -507 -400 -373 -272 -298
Rahoitus: Muut -90 -346 -1 097 -657 -452 -824 166
Rahavarojen muutos 649 172 -268 367 -75 -102 306
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,30 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,30 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60
Osinkotuotto 4,2% 5,9% 4,4% 4,1% 4,4% 5,1% 4,9%
Osinko/nettotulos 65,3% 46,4% 63,0% 57,7% 43,7% 72,7% 94,5%
Osinko/FCF 46,6% 61,9% 45,1% 35,5% 51,4% 39,1% 73,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 18,7 21,4 34,3 36,2
PE (3v) 14,0 10,6 15,0 16,2 15,6
PE 15,5 7,9 14,2 14,2 10,0 14,1 19,3
EV (mEUR) 16 331 11 882 14 346 14 105 11 962 10 004 9 823
EV/EBIT 12,2 6,3 11,4 12,4 10,5 14,8 17,9
Oma pääoma/osake 19,08 18,37 16,24 15,44 14,89 14,07 14,12
P/B 1,62 1,21 1,60 1,51 1,16 0,97 0,87
ROE 10,6% 16,2% 11,5% 10,9% 11,9% 6,9% 5,0%
ROI 12,0% 18,3% 12,1% 10,2% 10,2% 6,0% 5,1%
Omavaraisuusaste 69,1% 70,0% 66,3% 59,2% 56,0% 52,7% 51,1%
Gearing -1,5% 0,7% 6,1% 20,1% 34,9% 37,0% 44,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 30,91 27,12 23,37 26,00 22,15 33,80 30,62 30,10 25,91 22,93
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,35 1,35 1,42 1,42 1,30 1,30 1,30 1,30 1,15 1,15
Osinkotuotto 4,4% 5,0% 6,1% 5,5% 5,9% 3,8% 4,2% 4,3% 4,4% 5,0%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,99 2,60 2,75 2,79 2,80 2,15 2,08 1,96 1,83 1,72
PE 15,5 10,4 8,5 9,3 7,9 15,7 14,7 15,4 14,2 13,3
EV (mEUR) 16 331 14 700 13 050 14 068 11 756 18 289 16 918 16 279 14 215 13 101
EV/EBIT 12,2 10,4 8,7 9,1 7,6 12,6 12,0 12,2 11,3 11,0
Oma pääoma/osake 19,08 18,48 17,92 18,85 18,37 17,22 16,37 16,83 16,25 15,62
P/B 1,62 1,47 1,30 1,38 1,21 1,96 1,87 1,79 1,59 1,47
ROE 10,6% 14,6% 16,0% 15,7% 16,2% 13,1% 13,2% 12,3% 11,5% 11,3%
ROI 12,1% 13,3% 14,7% 14,6% 15,2% 14,4% 14,4% 13,6% 12,3% 12,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus