UPM sijoituskohteena

Päivitetty 27.4.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

UPM:n historia ulottuu 1870-luvulle, kun ensimmäiset sahat ja paperitehtaat aloittivat toimintaansa. Perinteisen paperi-, sellu- ja sahatoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa mm. biopolttoaineita, tarramateriaaleja, vaneri- ja viilutuotteita. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e UPM Ennuste
Osake (27.4.2019) 25,87 Osinko 12 kk 1,42 5,5%
Markkina-arvo (Mrd) 13,8 Osinkotuotto 5,5%
Liikevaihto (M) 10 600 (+1,1%) Osinko/EPS 58% 4v ka
Nettotulos (M) 1 110 (-25,8%) Osinko/FCF 54% 4v ka
EPS 2,08 Omav.aste 73%
PE 12,4 Gearing 1%
EV/EBIT 9,7 ROE 10,7%
PB 1,27 ROI 12,6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.upm.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/2019/

Yhteenveto

UPM27.4.2019 | 25,87 EUR
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 26/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen samalla tasolla vuonna 2014 ja pitkän aikavälin liikevaihdon kasvun jääminen alle pisterajan. UPM:n tase on hyvässä kunnossa ja osakkeen hintakin on PE-luvuilla mitattuna kohtuullinen.

UPM käy läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun.

UPM:n tase on vahvassa kunnossa ja korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 70 prosenttia ja gearing noin 0 %.

Osinkosijoittajaa UPM:n osake kiinnostaa, sillä ennustamani vuonna 2020 maksettava osinko on 1,42 euroa. Tämä antaisi noin 5,5 prosentin osinkotuoton (osake 25,87 EUR). Lisäksi osinko on kehittynyt varsin mallikkaasti viime vuosina.

Sijoittajan on hyvä verrata Stora Ensoa ja UPM:ää (kts Stora Enso sijoituskohteena) keskenään, sillä kumpikin käy läpi samankaltaista muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä tulevaisuuden tekijäksi. Molemmilla liikevaihto polkee paikoillaan, mutta kannattavuus on parantunut. Tase on hyvässä kunnossa ja velkaa on suhteellisen vähän. Molempien osinko on nousussa, mutta vuosina 2011-2013 osinko pysyi paikallaan… ja niin edelleen.

Tilikausi 2019

UPM:n Q1/2019

M EUR Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 2 693 2 512 7,2%
Liiketulos (ebit) 373 385 -3,1%
Nettotulos (omistajille) 304 309 -1,6%
EPS (EUR) 0,57 0,58

Liikevaihto jatkoi hyvää kasvuaan Q1:llä (+7 %) ja kasvua tuli kaikissa segmenteissä. Liikevaihdon kehitystä tuki hintojen korotukset sekä kasvaneet toimitusmäärät.

Biorefining-segmentin sellun kysyntä oli vakaata ja sellun hinta odotetusti laski Q4/2018 tasolta. Vertailukauteen nähden sekä sellun toimitukset (+8 %) että hinta (+6 %) kuitenkin nousivat. Tämä tuki segmentin tuloskuntoa (+8,7 %).

Communications Paper -segmentin liikevaihto kasvoi +6,6 prosenttia Q1:llä. Paperin kysyntä jakoi laskuaan (-5…-10 %), mutta hintojen korotukset korvasivat kysynnän laskua. Segmentin tulos jäi kuitenkin vertailukauden tasolle.

Em. kaksi segmenttiä vastaavat noin 75 prosenttisesti UPM:n liiketuloksesta. Muiden segmenttien tulokset kääntyivät laskuun (yhteensä -41 M EUR eli -33 %) kustannusten nousun myötä. Yhtiö on luonnollisesti ryhtynyt toimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi.

Raportoitu liiketulos (ebit) laski -3 prosenttia. Yhtiön johto totesikin, että tämä oli 24. peräkkäinen kvartaali, jolloin liiketulos kasvoi. Tässä yhtiö viittaa oikaistuun liiketulokseen

Näkymät vuodelle 2019

Yhtiö ilmoitti sulkevansa Plattlingin tehtaan PK 10:n, mikä vähentäisi mekaanisen paperin kapasiteettia 155 000 tonnilla. Tästä se kirjaa noin -30 miljoonan euron kuluerän Q2/2019 tulokseen.

Yhtiö toteaa vuodesta 2019, että

  • Yhtiön liiketoimintojen tuloksen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2019.
  • Kysyntä jatkuu suotuisana useissa liiketoiminnoissa, mutta yhtiö odottaa kysynnän laskevan Communications Papers -segmentissä.
  • Sellun hintataso on vuoden 2019 alussa alhaisempi kuin Q4/2018.
  • Graafisten paperien hintojen yhtiö odottaa olevan korkeammat kuin Q4/2018.

Q2/2019 yhtiöllä on kunnossapitoseisokkeja mm. Kaukaan sellutehtaalla, Lappeenrannan biojalostamossa sekä Fray Bentosin sellutehtaalla. Lisäksi Olkiluodon ydinvoimalassa on huoltoseisokki.

Investointien tilanne

UPM on päässyt sopimukseen Uruguayn hallituksen kanssa paikallisten toimintaedellytysten luomiseksi mahdolliselle uudelle sellutehtaalle. Arviointi uuden biojalostamon rakentamisesta on aloitettu. Tästä menee kuitenkin vielä useampi vuosi ennen kuin tehdas olisi rakennettu ja tuotannossa.

  • Venäjän Chudovon vaneritehtaan laajennus, lisäkapasiteetti 45 000 kuutiometriä (Q4/2019). Tehdas on nyt koeajovaiheessa.
  • Saksan Nordlandin tehtaan paperikoneen uudistus hienopaperista glassiinipaperiin. (Q4/2019)
  • Kiinan Changshun tehtaan irrokepapereiden tuotantokapasiteetin lisäys 40 000 tonnilla (H1/2020).
  • Kuusankosken vesivoimalan peruskorjaus. Tuotannon odotetaan kasvavan 180 GWh:sta 195 GWh:iin. (Q4/2022).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 600 2 588 0,5% 10 600 10 481 1,1%
Liiketulos (ebit) 295 349 -15,5% 1 435 1 895 * -24,3%
Nettotulos (omistajille) 225 269 -16,4% 1 110 1 496 * -25,8%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,42 1,30

*) Vuoden 2018 liiketulos sisältää +345 miljoonan euron metsävarojen käyvän arvon muutoksia. Tämä oikaisten vertailukauden liiketulos olisi ollut noin 1 550 miljoonaa ja nettotulos noin 1 150 miljoonaa euroa (mahdollista verovaikutusta ei ole oikaistu).

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat UPM: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

UPM:n liikevaihto on ollut noin 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2011 alkaen. Vaikka yhtiö käykin läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, niin liikevaihdon olisi hyvä lähteä kasvuun.

Yhtiö on kuitenkin pystynyt kasvattamaan nettotulosmarginaalia aiemmasta noin 5 prosentin tasolta viime vuosien noin 10 prosentin tasolle. Tämä kertoo tehostuneesta toiminnasta.

Vuoden 2017 tulos sisältää +345 miljoonan euron metsävarojen arvonkorotuksen, joten tämä oikaistuna tulos olisi ollut 1 150 miljoonaa euroa (mahdollista verovaikutusta ei ole oikaistu).

upm-tuloslaskelma-q12019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 10,5 – 10,8 miljardia ja nettotulos noin 1,0 – 1,2 miljardia euroa. Tulosmarginaali nousisi näillä luvuilla 10,5 prosenttiin.

UPM:n (1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut) PE-luvut ovat 12,4 – 15,5x eli näiden valossa osake on ehkä edullisesti hinnoiteltu.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön liikevaihto on polkenut 10 miljardissa eurossa 8 vuoden ajan. Vaikka nettotulos on kasvanut lupaavasti, niin silti kasvunäkymien heikkous ja yhtiön syklisyys näkyy alhaisella tasolla olevissa PE-luvuissa. Avainkysymys onkin se, että ollaanko juuri nyt suhdanteen huipulla?

upm-roe-roi-q12019

Pääomien tuottojen tunnusluvut ROE ja ROI ovat nousseet 12 – 15 prosenttiin muutaman vuoden takaisesta noin 5 prosentista. Kannattavuuden paraneminen näkyy myös näissä tunnusluvuissa.

Tase

UPM:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen loppusummaan ja omiin pääomiin sekä myös tulostasoon.

upm-velkaisuus-q12019

Korollisten velkojen määrä on laskenut 0,8 miljardiin euroon, kun pari vuotta sitten velkoja oli 3,1 miljardia euroa. Suunta on hyvä mahdollistaen isotkin järjestelyt tulevaisuudessa. Vuoden 2019 alussa velan määrä nousi 1,3 miljardiin euroon, mitä selittää käyttöön otettu IFRS 16-standardi. Siinä leasing- sekä vuokravastuut kirjataan korollisiin velkoihin.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat tästäkin huolimatta hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noussut noin 70 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut 0 prosenttiin. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on. Alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

UPM:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt kelpo tasolla. Varsinkin, kun muistetaan, että yhtiön toimintaan vaikuttaa sen läpikäymä muutosprosessi. Rahavirroissa on nähtävissä hienoista nousutrendiä vuosien 2010 – 2015 välillä. Sen sijaan vuodesta 2016 alkaen nähtävissä on hienoista laskutrendiä – vaikkakin rahavirrat ovat edelleen hyvällä tasolla.

Capex-investoinnit ovat olleet tasaisesti noin 300 – 450 miljoonan euron tasolla jo pitkään. Tätä voi pitää jopa hieman yllättävänä, sillä tuntuu siltä, että UPM tekee jatkuvasti kaikenlaisia investointeja ja huoltoseisokkeja ympäri maailmaa. Tämän kun pitää mielessä, niin UPM:n tulevien vuosien investoinnit eivät tule yllätyksenä.

upm-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) vajosi vuosina 2012 ja 2013 hieman, mutta sieltä UPM:n on saanut sen kammettua taas hyvälle tasolle. Tilikausien 2016 ja 2017 korkea vapaan rahavirran taso johtuu em. korkeasta liiketoiminnan rahavirrasta.

Korkea vapaa rahavirta on näkynyt myös siinä, että osinkoa on pystytty nostamaan viime vuosien aikana ihan mukavasti. Ja myös siinä, että yhtiön velkaisuus on selvässä laskussa. Käteiset varat huomioiden UPM:llä on nettovelkaa noin 200 miljoonaa euroa, josta arviolta noin 400 miljoonaa euroa on IFRS 16-standardin mukaista vuokravastuuvelkaa. Näin voidaan ajatella, että yhtiö on nettovelaton.

Osinko

Osinkoa UPM on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,60 eurossa tilikaudet 2011 – 2013.

upm-osinko-q12019

Osingonmaksusuhde on viimeiseltä 4 vuodelta ollut keskimäärin noin 55 – 60 prosenttia. Myös osinko/fcf -suhde on ollut viime vuosien aikana noin 40 – 50 prosentissa, joten voidaan ajatella, että nykyinen osinkokehitys on turvattu. Pitää kuitenkin muistaa, että UPM on (tai on ollut) varsin syklinen yhtiö, missä tuloksen kunto voi heilahdella varsin nopeastikin.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä UPM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 1,42 4/2019 1,30 4/2018 1,15
YHTEENSÄ 1,42 1,30 1,15
+9,2% +13,0% +21,1%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 1,42 euroon. Tämä vastaisi noin 65 prosenttia sekä ennustetusta nettotuloksesta että vapaasta rahavirrasta. Ennustamani osinko antaisi tällä osakkeen hinnalla (25,87 eur) noin 5,5 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+806) ja osingonmaksuilla (-693). Oikaisu on yhteensä +113 miljoonaa euroa, joka on lisätty käteisiin varoihin. Lisäksi omaa pääomaa on oikaistu tuloksella (+806) ja muita vastuita osingoilla (-693).

Segmentti-taulukoissa tilikausien 2016-2018 liikevaihdot sisältävät segmenttien välisiä sisäisiä myyntejä, joten ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2015 lukujen kanssa.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (27.4.2019) 25,87 22,15 25,91 23,34 17,23 13,62 12,28 8,81
Lkm (000) 533 324 533 324 533 324 533 505 533 505 531 574 527 818 525 434
Markkina-arvo (Mrd) 13,80 11,81 13,82 12,45 9,19 7,24 6,48 4,63
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Biorefining 3 050 2 891 2 531 2 206 1 668
Energy 425 391 317 357 237
Raflatac 1 625 1 487 1 495 1 437 1 409
Speciality papers 1 450 1 429 1 336 1 273 962
Communication Papers 4 500 4 690 4 615 4 818 5 036
Plywood 480 481 484 444 418
Muut -930 -888 -768 -724 408
YHTEENSÄ 10 600 10 481 10 010 9 811 10 138
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Biorefining 850 847 557 406 466
Energy 110 114 91 116 155
Raflatac 125 126 136 134 99
Speciality papers 40 89 152 123 55
Communication Papers 300 313 247 223 32
Plywood 50 51 62 58 53
Muut -40 355 13 75 282
YHTEENSÄ 1 435 1 895 1 258 1 135 1 142
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 600 2 693 10 600 10 483 10 010 9 812 10 138 9 868 10 054 10 492
Liikevoitto 295 373 1 435 1 895 1 259 1 135 1 142 674 548 -1 350
Nettotulos 225 304 1 110 1 495 973 879 916 512 335 -1 254
Marginaali 8,7% 11,3% 10,5% 14,3% 9,7% 9,0% 9,0% 5,2% 3,3% -12,0%
EPS 0,42 0,57 2,08 2,80 1,82 1,65 1,72 0,96 0,63 -2,39
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 177 888 716 992 626 700 787 468
Liikearvo 238 236 231 245 241 230 219 222
Muut varat 13 469 12 872 12 120 12 674 13 326 13 265 13 593 12 203
Tase yhteensä 14 884 13 996 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599 12 893
Oma pääoma 10 852 9 792 8 660 8 234 7 942 7 478 7 449 5 905
Vähemmistö 5 5 4 3 2 2 6 16
Korolliset velat 1 266 831 1 233 2 419 3 066 3 464 4 128 3 917
Muut vastuut 2 761 3 368 3 170 3 255 3 183 3 251 3 016 3 055
Tase yhteensä 14 884 13 996 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599 12 893
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 500 1 330 1 558 1 686 1 185 1 241 735 1 014
Investoinnit: Capex -325 -303 -305 -351 -432 -378 -337 -374
Vapaa rahavirta (FCF) 1 175 1 027 1 253 1 335 753 863 398 640
Investoinnit: Muut 75 104 83 89 -3 131 40 309
Investointien jälkeen 1 250 1 131 1 336 1 424 750 994 438 949
Rahoitus: Voitonjako -695 -613 -507 -400 -373 -272 -298 -307
Rahoitus: Muut -555 -346 -1 097 -657 -452 -824 166 -669
Rahavarojen muutos 0 172 -268 367 -75 -102 306 -27
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,42 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60 0,60
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,42 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60 0,60
Osinkotuotto 5,5% 5,9% 4,4% 4,1% 4,4% 5,1% 4,9% 6,8%
Osinko/nettotulos 68,2% 46,4% 63,0% 57,7% 43,7% 72,7% 94,5% -25,1%
Osinko/FCF 64,5% 67,5% 48,9% 38,0% 53,1% 43,1% 79,6% 49,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 15,5 21,4 34,3 36,2 37,9
PE (3v) 11,6 10,6 15,0 16,2 15,6
PE 12,4 7,9 14,2 14,2 10,0 14,1 19,3
EV/EBIT 9,7 6,2 11,4 12,2 10,2 14,8 17,9
Oma pääoma/osake 20,36 18,37 16,25 15,44 14,89 14,07 14,12 11,27
P/B 1,27 1,21 1,59 1,51 1,16 0,97 0,87 0,78
ROE 10,7% 16,2% 11,5% 10,9% 11,9% 6,9% 5,0% -18,7%
ROI 12,6% 18,5% 12,3% 10,5% 10,4% 6,0% 5,1% -12,3%
Omavaraisuusaste 72,9% 70,0% 66,3% 59,2% 56,0% 52,7% 51,1% 45,9%
Gearing 0,8% -0,6% 6,0% 17,3% 30,7% 37,0% 44,8% 58,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 26,00 22,15 33,80 30,62 30,10 25,91 22,93 24,96 22,02 23,34
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,420 1,300 1,300 1,300 1,300 1,150 1,150 1,150 1,150 0,950
Osinkotuotto (ennuste) 5,5% 5,9% 3,8% 4,2% 4,3% 4,4% 5,0% 4,6% 5,2% 4,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,79 2,80 2,15 2,08 1,96 1,83 1,72 1,69 1,67 1,65
PE 9,3 7,9 15,7 14,7 15,4 14,2 13,3 14,8 13,2 14,2
EV/EBIT 9,1 7,6 12,6 12,0 12,2 11,3 11,0 12,4 11,0 12,2
ROE 15,7% 16,2% 13,1% 13,2% 12,3% 11,5% 11,3% 11,4% 11,2% 10,9%
ROI 14,6% 15,2% 14,4% 14,4% 13,6% 12,3% 12,4% 11,6% 11,2% 10,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset