Uponor: Ennusteet

Päivitetty 8.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

uponor-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät tilikaudelle 2019

Uponor odottaa vuodelle 2019, että ilman valuuttakurssien vaikutusta ja ilman myytyjä Uponor Infran P-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja:

 • liikevaihto saavuttaa vuoden 2018 oikaistun tason (1 108 M EUR)
 • vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2018 (83,5 M EUR)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Uponor jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka ovat:

 • Talotekniikka: Eurooppa
 • Talotekniikka: Pohjois-Amerikka
 • Uponor Infra

Uponor: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Talotekniikka: Eurooppa 492,5 121,4 123,6 124,8 122,7 521,6 127,6 131,2 138,1 124,7
Muutos (%) -5,6% -4,9% -5,8% -9,6% -1,6% 0,2% 1,9% -3,6% 2,1% 0,5%
Talotekniikka: P-Amerikka 367,5 94,1 102,4 96,3 74,7 340,5 90,5 88,9 83,5 77,6
Muutos (%) 7,9% 4,0% 15,2% 15,3% -3,7% 3,7% 13,8% -2,5% 5,3% -0,8%
Uponor Infra 250,0 60,6 66,4 71,5 51,5 334,2 64,5 91,8 103,3 74,6
Muutos (%) -25,2% -6,0% -27,7% -30,8% -31,0% 3,9% -13,7% 1,8% 10,0% 18,8%
Muut 0,0 0,0
YHTEENSÄ 1 110,0 276,1 292,4 292,6 248,9 1 196,3 282,6 311,9 324,9 276,9
Muutos (%) -7,2% -2,3% -6,3% -9,9% -10,1% 2,2% 1,1% -1,8% 5,4% 4,5%

Q1-Q3/2019 liikevaihto laski 8,7 prosenttia, mitä painoi epäedulliset valuuttakurssit. Lisäksi vertailukauden luvut sisältävät myytyjen liiketoimintojen lukuja. Jos tämän oikaisee pois, niin liikevaihto olisi kasvanut hieman (0,8 %, 833,9 vs 827,6 M EUR).

Euroopan myynti on laskenut vuoden aikana 5,8 prosenttia, missä alkuvuoden liikevaihtoa painoi Q3:lla tulossa ollut uusi tuote (S-Press PLUS). Myös Euroopan talouden hidastuminen on näkynyt segmentin liikevaihdon kehityksessä.

P-Amerikan myynti kääntyi Q2:lla hyvään kasvuun, joka jatkui myös Q3:lla. Uponor kommentoikin Q3:n tilannetta seuraavasti: ”Vaikuttaa siltä, että epävakaan ensimmäisen neljänneksen jälkeen rakennusmarkkinat ovat vakautuneet”. Tämä tuo positiivisia odotuksia myös Q4:n suhteen.

Infran liikevaihdon laskua selittää myydyt liiketoimet. Lisäksi liikevaihtoa painaa yhtiön tekemä strateginen päätös vähentää vakiotuotteiden projektimyynnin osuutta ja panostaa räätälöityjen ratkaisujen myyntiin.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 1 075 – 1 150 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Talotekniikka: Eurooppa 35,0 8,7 10,9 8,2 7,2 31,1 5,1 9,0 11,0 6,0
Muutos (%) 12,5% 70,6% 21,1% -25,5% 20,0% -22,3% -50,0% -37,5% 20,9% -4,8%
Talotekniikka: P-Amerikka 52,5 14,4 16,8 13,8 7,5 46,6 13,7 13,9 8,8 10,2
Muutos (%) 12,7% 5,1% 20,9% 56,8% -26,5% -6,2% 42,7% -26,8% -16,2% -3,8%
Uponor Infra 13,5 2,6 4,9 5,4 0,6 35,1 -0,2 21,9 10,1 3,3
Muutos (%) -61,5% -77,6% -46,5% -81,8% 192,5% 195,9% 114,9%
Muut -6,0 -1,5 -1,3 -2,1 -1,1 -6,1 -1,5 -0,2 -1,9 -2,5
YHTEENSÄ 95,0 24,2 31,3 25,3 14,2 106,7 17,1 44,6 28,0 17,0
Muutos (%) -11,0% 41,5% -29,8% -9,6% -16,5% 11,3% -5,0% 10,4% 22,3% 16,4%
MARGINAALI 8,6% 8,8% 10,7% 8,6% 5,7% 8,9% 6,1% 14,3% 8,6% 6,1%

Q1-Q3/2019 liiketulos laski 21 prosenttia, mitä painoi samat tekijät kuin liikevaihtoakin.

Euroopassa Q1-Q3/2019 tulos on ollut viime vuoden tasolla (26,3 vs 26,0 M EUR), missä kvartaalikohtaiset muutokset ovat olleet isoja. Isoja tulosmuutoksia selittää myydyt liiketoimet. Lisäksi yhtiöllä on ollut tuottavuushaasteita Virsbon tehtaalla. Korjaustoimenpiteitä on tehty, mutta tuotannon normalisointi vie aikaa.

P-Amerikassa Q1:n kannattavuustasoa painoi laskeneen liikevaihdon kanssa rahtikulujen nousu. Q2:lla tilanne kannattavuustilanne korjaantui ja myös kuljetuskapasiteetin haasteet alkavat helpottamaan. Myös Q3:n tulos kehittyi vahvasti (+21 %).

Infran tulos jäi alhaiseksi toimintojen myynnin seurauksena.

Uponor arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen ja liiketoimintojen myynnit huomioiva liiketulos kasvaa vuodesta 2018 (83,5 M EUR). Yhtiö on myös poistumassa Aasian markkinoilta vuonna 2019, joiden odotan tuovan jonkin verran kuluja sekä laskevan tulosta.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 90 – 100 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 95,0 24,2 31,3 25,3 14,2 106,7 17,1 44,6 28,0 17,0
Rahoituskulut (netto) -11,0 -2,5 -1,9 -3,2 -3,4 -8,5 -1,5 -2,6 -2,7 -1,7
Muut kulut -4,0 -0,9 -1,1 -1,0 -1,0 -4,7 -1,1 -0,6 -0,9 -2,1
Tulos ennen veroja 80,0 20,8 28,3 21,1 9,8 93,5 14,5 41,4 24,4 13,2
Verot -22,0 -5,7 -7,8 -5,8 -2,7 -30,3 -7,8 -11,4 -7,1 -4,0
Vähemmistön osuus -4,0 -0,9 -1,6 -1,8 0,3 -10,4 -0,7 -5,2 -3,7 -0,8
Nettotulos 54,0 14,2 18,9 13,5 7,4 52,8 6,0 24,8 13,6 8,4
EPS 0,74 0,19 0,26 0,18 0,10 0,72 0,08 0,34 0,19 0,11

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 11 miljoonaa euroa, joka nousee hieman viime vuosista IFRS 16-standardin vaikutuksesta.

Muiden kulujen arvioin olevan noin 4 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa käytin 26 – 27 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden arvioin olevan noin 7,0 prosenttia verojen jälkeisestä tuloksesta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 50 – 55 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa.
 • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihinsa?

Arvioin Euroopan talouden hidastumisen näkyvän yhtiön liikevaihdossa niin, että se laskee 1,5 – 2,0 prosenttia tulevien vuosien aikana.

Yhtiö kertoi aloittavansa ”Operational Excellence” -ohjelman parantaakseen tehokkuutta ja prosessejaan. Yhtiö odottaa saavansa noin 20 miljoonan vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi yhtiö arvioi ohjelmasta tulevan noin 20 miljoonan euron kertaluontoiset kulut pääosin vuodelle 2020.

Tästä syystä tein vuoden 2020 tuloksen noin 20 miljoonaa euroa vuotta 2019 heikommaksi. Vastaavasti vuoden 2021 tulos paranisi kertaluontoisten kulujen poistuessa ja kannattavuuden parantuessa. Laskeva liikevaihto pitää kuitenkin euromääräistä tulosta paineessa verrattuna vuosien 2018 ja 2019 tasoon nähden.

Muita laskennan parametreja ovat:

 • rahoituskulut pysyvät noin 12…13 miljoonassa eurossa alhaisen velkaisuuden johdosta.
 • muut kulut ovat 2…4 miljoonaa euroa
 • veroasteena on 26 – 27 prosenttia
 • vähemmistön osuus on 5…6 miljoonaa euroa eli noin 10 prosenttia verojen jälkeisestä tuloksesta

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 075,0 1 090,0 270,0 290,0 285,0 245,0
Muutos (%) -1,4% -1,8% -2,2% -0,8% -2,6% -1,6%
Liiketulos (ebit) 95,0 75,0 20,0 23,0 20,0 12,0
Muutos (%) 26,7% -21,1% -17,4% -26,5% -20,9% -15,5%
MARGINAALI 8,8% 6,9% 7,4% 7,9% 7,0% 4,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 95,0 75,0 20,0 23,0 20,0 12,0
Rahoituskulut (netto) -13,0 -12,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Muut kulut -3,0 -2,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Tulos ennen veroja 79,0 61,0 16,5 19,5 16,5 8,5
Verot -21,0 -16,0 -4,0 -5,5 -4,5 -2,0
Vähemmistön osuus -5,5 -5,0 -1,5 -1,0 -1,0 -1,5
Nettotulos 52,5 40,0 11,0 13,0 11,0 5,0
EPS 0,72 0,55 0,15 0,18 0,15 0,07

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus