Uponor: Ennusteet

Päivitetty 27.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

uponor-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät tilikaudelle 2019

Uponor odottaa vuodelle 2019, että ilman valuuttakurssien vaikutusta ja ilman myytyjä Uponor Infran P-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja:

 • liikevaihto saavuttaa vuoden 2018 oikaistun tason (1 108 M EUR)
 • vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2018 (83,5 M EUR)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Uponor jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka ovat:

 • Talotekniikka: Eurooppa
 • Talotekniikka: Pohjois-Amerikka
 • Uponor Infra

Uponor: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Talotekniikka: Eurooppa 495,0 122,5 125,0 124,8 122,7 521,6 127,6 131,2 138,1 124,7
Muutos (%) -5,1% -4,0% -4,7% -9,6% -1,6% 0,2% 1,9% -3,6% 2,1% 0,5%
Talotekniikka: P-Amerikka 360,0 91,5 97,5 96,3 74,7 340,5 90,5 88,9 83,5 77,6
Muutos (%) 5,7% 1,1% 9,7% 15,3% -3,7% 3,7% 13,8% -2,5% 5,3% -0,8%
Uponor Infra 255,0 62,0 70,0 71,5 51,5 334,2 64,5 91,8 103,3 74,6
Muutos (%) -23,7% -3,9% -23,7% -30,8% -31,0% 3,9% -13,7% 1,8% 10,0% 18,8%
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 1 110,0 276,0 292,5 292,6 248,9 1 196,3 282,6 311,9 324,9 276,9
Muutos (%) -7,2% -2,3% -6,2% -9,9% -10,1% 2,2% 1,1% -1,8% 5,4% 4,5%

Alkuvuoden 2019 liikevaihto laski -10 prosenttia, mitä painoi epäedulliset valuuttakurssit. Tämä huomioiden laskua olisi tullut vain -1,1 prosenttia. Lisäksi vertailukauden luvut sisältävät myytyjen liiketoimintojen lukuja.

Euroopan myyntiin vaikutti lanseerattu S-Press PLUS tuote. Asiakkaat lykkäsivät tilauksiaan, kunnes uutta tuotetta olisi kunnolla tarjolla myöhemmin syksyllä. Suomen ja Ruotsin liikevaihdot laskivat.

P-Amerikan myynti laski selvästi valuuttakurssien vastatuulen sekä vuoden lopun asiakkaiden varastojen täydennykset. Uponor arvioi myös, että odotukset rakennusmarkkinan kasvusta vuodelle 2019 on laskeneet.

Uponor aikoo vetäytyä Aasian markkinoilta vuoden 2019 aikana, joten se painaa liikevaihtoa yhdessä vuoden 2018 aikana myytyjen liiketoimintojen kanssa.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 1 050 – 1 150 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Talotekniikka: Eurooppa 32,5 8,1 9,0 8,2 7,2 31,1 5,1 9,0 11,0 6,0
Muutos (%) 4,5% 58,8% 0,0% -25,5% 20,0% -22,3% -50,0% -37,5% 20,9% -4,8%
Talotekniikka: P-Amerikka 50,0 13,7 15,0 13,8 7,5 46,6 13,7 13,9 8,8 10,2
Muutos (%) 7,3% 0,0% 7,9% 56,8% -26,5% -6,2% 42,7% -26,8% -16,2% -3,8%
Uponor Infra 12,5 3,5 3,0 5,4 0,6 35,1 -0,2 21,9 10,1 3,3
Muutos (%) -64,4% -86,3% -46,5% -81,8% 192,5% -111,1% 195,9% 114,9%
Muut -7,5 -2,3 -2,0 -2,1 -1,1 -6,1 -1,5 -0,2 -1,9 -2,5
YHTEENSÄ 87,5 23,0 25,0 25,3 14,2 106,7 17,1 44,6 28,0 17,0
Muutos (%) -18,0% 34,5% -43,9% -9,6% -16,5% 11,3% -5,0% 10,4% 22,3% 16,4%
Marginaali 7,9% 8,3% 8,5% 8,6% 5,7% 8,9% 6,1% 14,3% 8,6% 6,1%

Alkuvuoden 2019 liiketulos laski -12,8 prosenttia, mitä painoi samat tekijät kuin liikevaihtoakin.

Euroopassa tulos kasvoi Q1:llä +20 prosenttia, mitä tuki mm. vertailukauden tulosta rasittaneiden Aasian toimintojen lopettaminen sekä Australian ja Sveitsin konttorien sulkemiset. Sen sijaan Q2:lla tulos kääntyi -25 prosentin laskuun. Nyt tätä laskua selittää vertailukauden lukuihin sisältyvät (ja nyt siis jo lopetetut) liiketoimet. Lisäksi yhtiöllä on tuottavuushaasteita Virsbon tehtaalla.

P-Amerikassa Q1:n kannattavuustasoa painoi laskeneen liikevaihdon kanssa rahtikulujen nousu. Q2:lla tilanne kannattavuustilanne korjaantui ja myös kuljetuskapasiteetin haasteet alkavat helpottamaan.

Infran tulos jäi alhaiseksi toimintojen myynnin seurauksena.

Uponor arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen ja liiketoimintojen myynnit huomioiva liiketulos kasvaa vuodesta 2018 (83,5 M EUR). Yhtiö on myös poistumassa Aasian markkinoilta vuonna 2019, joiden odotan tuovan jonkin verran kuluja sekä laskevan tulosta.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 80 – 90 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 87,5 23,0 25,0 25,3 14,2 106,7 17,1 44,6 28,0 17,0
Rahoituskulut (netto) -13,0 -3,2 -3,2 -3,2 -3,4 -8,5 -1,5 -2,6 -2,7 -1,7
Muut kulut -4,0 -1,2 -0,8 -1,0 -1,0 -4,7 -1,1 -0,6 -0,9 -2,1
Tulos ennen veroja 70,5 18,6 21,0 21,1 9,8 93,5 14,5 41,4 24,4 13,2
Verot -19,0 -5,0 -5,5 -5,8 -2,7 -30,3 -7,8 -11,4 -7,1 -4,0
Vähemmistön osuus -4,0 -1,0 -1,5 -1,8 0,3 -10,4 -0,7 -5,2 -3,7 -0,8
Nettotulos 47,5 12,6 14,0 13,5 7,4 52,8 6,0 24,8 13,6 8,4

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -13 miljoonaa euroa, joka nousee hieman viime vuosista IFRS 16-standardin vaikutuksesta.

Muiden kulujen arvioin olevan noin -4 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa käytin 26 – 27 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden arvioin olevan noin 7,5 prosenttia verojen jälkeisestä tuloksesta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 42,5 – 50,0 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa.
 • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihinsa?

Arvioin vuoden 2020 liikevaihdon olevan noin 1,14 miljardia euroa. Tähän vaikuttaa kuitenkin se, millaisen loven vuonna 2019 Aasiasta irtautuminen aiheuttaa liikevaihtoon.

 • liiketulosmarginaali nousee asteittain 8,3 prosenttiin
 • rahoituskulut pysyvät noin -13 miljoonassa eurossa alhaisen velkaisuuden johdosta.
 • muut kulut ovat -4 miljoonaa euroa
 • veroasteena on 26 – 27 prosenttia
 • vähemmistön osuus on 6 miljoonaa euroa elin noin 10 – 13 prosenttia verojen jälkeisestä tuloksesta

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 175 1 140 280 300 300 260
Muutos (%) 3,1% 2,7% 1,4% 2,6% 2,5% 4,5%
Liiketulos (ebit) 97,5 92,5 24,0 27,5 25,0 16,0
Muutos (%) 5,4% 5,7% 4,3% 10,0% -1,2% 12,7%
Marginaali 8,3% 8,1% 8,6% 9,2% 8,3% 6,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 97,5 92,5 24,0 27,5 25,0 16,0
Rahoituskulut (netto) -13,0 -13,0 -3,0 -3,5 -3,0 -3,5
Muut kulut -4,0 -4,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Tulos ennen veroja 80,5 75,5 20,0 23,0 21,0 11,5
Verot -21,5 -20,0 -5,5 -6,0 -5,5 -3,0
Vähemmistön osuus -6,0 -5,5 -1,5 -1,0 -1,5 -1,5
Nettotulos 53,0 50,0 13,0 16,0 14,0 7,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset