Uponor: Ennusteet

Päivitetty 19.2.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

uponor-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät tilikaudelle 2020

Uponor ohjeistus vuodelle 2020:

  • vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2019 (92,7 M EUR)

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Uponor jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka ovat:

  • Talotekniikka: Eurooppa
  • Talotekniikka: Pohjois-Amerikka
  • Uponor Infra

Uponor: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Talotekniikka: Eurooppa 472,5 115,0 122,5 120,0 115,0 486,9 115,8 123,6 124,8 122,7
Muutos (%) -3,0% -0,7% -0,9% -3,8% -6,3% -6,7% -9,2% -5,8% -9,6% -1,6%
Talotekniikka: P-Amerikka 377,5 100,0 100,0 97,5 80,0 375,4 102,0 102,4 96,3 74,7
Muutos (%) 0,6% -2,0% -2,3% 1,2% 7,1% 10,2% 12,7% 15,2% 15,3% -3,7%
Uponor Infra 225,0 50,0 62,5 67,5 45,0 240,8 51,4 66,4 71,5 51,5
Muutos (%) -6,6% -2,7% -5,9% -5,6% -12,6% -27,9% -20,3% -27,7% -30,8% -31,0%
Muut 0,0 0,0
YHTEENSÄ 1 075,0 265,0 285,0 285,0 240,0 1 103,1 269,2 292,4 292,6 248,9
Muutos (%) -2,5% -1,6% -2,5% -2,6% -3,6% -7,8% -4,7% -6,3% -9,9% -10,1%

Vuoden 2019 liikevaihto laski 7,8 prosenttia, missä suhteellisen isoa laskua selittää osittain vertailukauden lukuihin sisältyvät myytyjen liiketoimintojen luvut. Yhtiön myyntiin negatiivisesti vaikutti myös uuden tuotteen lanseeraus ja sen tuotannon käynnistämisen haasteet.

Euroopan myynti laski vuoden aikana 6,7 prosenttia, missä tiedossa oleva uuden tuotteen lanseeraus vaikutti negatiivisesti vanhojen tuotteiden myyntiin asiakkaiden odottaessa uutta tuotetta. Ja kun tuote lopulta lanseerattiin, niin sen tuotannossa oli haasteita. Myös Euroopan talouden hidastuminen on näkynyt segmentin liikevaihdon kehityksessä.

P-Amerikan myynti kääntyi Q2:lla hyvään kasvuun niin, että koko vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 10 prosenttia. Yhtiö kertoi, että ”positiivinen kehitys oli seurausta käyttövesiratkaisujen myynnin kasvusta niin Yhdysvaltain kuin Kanadan markkinoilla.

Infran liikevaihdon reipasta laskua (-27,9 %) selittää myydyt liiketoimet. Lisäksi liikevaihtoa painaa yhtiön tekemä strateginen päätös vähentää vakiotuotteiden projektimyynnin osuutta ja panostaa räätälöityjen ratkaisujen myyntiin.

Kokonaisuutena arvioin, että vuoden 2020 liikevaihtoon vaikuttaa negatiivisesti Pohjoismaiden rakentamisen heikentyneet näkymät. Lisäksi arvioin P-Amerikan myynnin tasaantuvan vuoden 2019 tasolle. Näin tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 1 050 – 1 100 miljoonaa euroa eli liikevaihto laskisi hieman vuodesta 2019.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Talotekniikka: Eurooppa 35,0 7,0 12,5 8,5 7,0 31,6 5,3 10,9 8,2 7,2
Muutos (%) 10,8% 32,1% 14,7% 3,7% -2,8% 1,6% 3,9% 21,1% -25,5% 20,0%
Talotekniikka: P-Amerikka 57,0 18,5 16,0 12,5 10,0 57,1 19,0 16,8 13,8 7,5
Muutos (%) -0,2% -2,6% -4,8% -9,4% 33,3% 22,5% 38,7% 20,9% 56,8% -26,5%
Uponor Infra 10,0 1,0 4,0 4,0 1,0 10,9 0,0 4,9 5,4 0,6
Muutos (%) -8,3% -18,4% -25,9% 66,7% -68,9% -77,6% -46,5% -81,8%
Muut -22,0 -6,5 -5,0 -5,0 -5,5 -8,4 -3,9 -1,3 -2,1 -1,1
YHTEENSÄ 80,0 20,0 27,5 20,0 12,5 91,2 20,4 31,3 25,3 14,2
Muutos (%) -12,3% -2,0% -12,1% -20,9% -12,0% -14,5% 19,3% -29,8% -9,6% -16,5%
MARGINAALI 7,4% 7,5% 9,6% 7,0% 5,2% 8,3% 7,6% 10,7% 8,6% 5,7%

Vuoden 2019 liiketulos laski 14,5 prosenttia, mitä painoi samat tekijät kuin liikevaihtoakin.

Euroopassa vuoden 2019 tulos oli hieman vertailukautta parempi. Kvartaalikohtaiset prosenttimuutokset olivat isoja, mutta euromääräisesti kyse oli kuitenkin varsin pienistä eroista. Yhtiöllä oli tuottavuushaasteita Virsbon tehtaalla ja nyt tilanne alkaa olemaan jo parempi. Tuloskehitys oli laskeneeseen liikevaihtoon nähden hyvää, mikä kertoo parantuneesta kannattavuudesta.

P-Amerikassa Q1:n kannattavuustasoa painoi laskeneen liikevaihdon kanssa rahtikulujen nousu. Tämän jälkeen tilanne korjaantui niin, että koko vuoden liiketulos kasvoi hyvän liikevaihdon kehityksen tukemana 22,5 prosenttia.

Infran tulos jäi alhaiseksi toimintojen myynnin seurauksena.

Uponor arvioi, että vuoden 2020 vertailukelpoinen liiketulos kasvaa vuodesta 2019 (92,7 M EUR). Yhtiö arvioi myöskin, että sen tehostusohjelma ”operational excellence” tuo kertaluontoisia kuluja noin 20 miljoonan euron verran. Varsinaiset hyödyt (20 M EUR vuotuiset säästöt) alkaisivat realisoitumaan vasta vuonna 2021.

Tämän johdosta tein vuoden 2020 liiketulosennusteen noin 70 – 90 miljoonaan euroon eli tulos laskisi reilu 10 prosenttia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 80,0 20,0 27,5 20,0 12,5 91,2 20,4 31,3 25,3 14,2
Rahoituskulut (netto) -9,0 -2,0 -2,0 -2,5 -2,5 -11,6 -3,1 -1,9 -3,2 -3,4
Muut kulut -4,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -4,1 -1,0 -1,1 -1,0 -1,0
Tulos ennen veroja 67,0 17,0 24,5 16,5 9,0 75,5 16,3 28,3 21,1 9,8
Verot -18,0 -4,5 -6,5 -4,5 -2,5 -20,3 -4,0 -7,8 -5,8 -2,7
Vähemmistön osuus -3,5 -0,5 -2,0 -1,0 0,0 -2,9 0,2 -1,6 -1,8 0,3
Nettotulos 45,5 12,0 16,0 11,0 6,5 52,3 12,5 18,9 13,5 7,4
EPS 0,62 0,16 0,22 0,15 0,09 0,72 0,18 0,26 0,18 0,10

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 9 miljoonaa euroa ja muiden kulujen arvioin olevan noin 4 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa käytin 26 – 27 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden arvioin olevan noin 3,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 40 – 50 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa.
  • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihinsa?

Tein liikevaihtoennusteen vuodelle 2021 vielä vaatimattomalla noin 1,4 prosentin kasvulukemalla, mutta arvioin tilanteen paranevan vuonna 2022.

Yhtiö kertoi aloittavansa ”Operational Excellence” -ohjelman parantaakseen tehokkuutta ja prosessejaan. Yhtiö odottaa saavansa noin 20 miljoonan vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2021 loppuun mennessä. Tästä syystä tulevien vuosien liiketuloskehitys on hyvää.

Muita laskennan parametreja ovat:

  • rahoituskulut pysyvät noin 8 – 9 miljoonassa eurossa alhaisen velkaisuuden johdosta.
  • muut kulut ovat 3…4 miljoonaa euroa
  • veroasteena on 26 – 27 prosenttia
  • vähemmistön osuus on 4 miljoonaa euroa

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 1 125,0 1 090,0 270,0 290,0 285,0 245,0
Muutos (%) 3,2% 1,4% 1,9% 1,8% 0,0% 2,1%
Liiketulos (ebit) 97,0 88,5 22,0 29,5 22,0 15,0
Muutos (%) 9,6% 10,6% 10,0% 7,3% 10,0% 20,0%
MARGINAALI 8,6% 8,1% 8,1% 10,2% 7,7% 6,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 97,0 88,5 22,0 29,5 22,0 15,0
Rahoituskulut (netto) -8,5 -8,5 -2,5 -2,0 -2,0 -2,0
Muut kulut -3,0 -4,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Tulos ennen veroja 85,5 76,0 18,5 26,5 19,0 12,0
Verot -22,5 -20,0 -5,0 -7,0 -5,0 -3,0
Vähemmistön osuus -4,0 -4,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Nettotulos 59,0 52,0 12,5 18,5 13,0 8,0
EPS 0,81 0,71 0,17 0,25 0,18 0,11

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus