Uponor sijoituskohteena

Päivitetty 17.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Uponor Oyj on suomalainen talo- ja yhdyskuntateknisten ratkaisujen valmistaja. Uponorin tuotteilla ja ratkaisuilla taataan juomaveden turvallinen jakelu, energiatehokas lämmitys ja viilennys sekä luotettava yhdyskuntatekniikka. Yhtiöllä on toimintaa 30 maassa ja sillä on noin 3 710 työntekijää (Q4/2019)… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://investors.uponor.com/fi/ir-aineisto-ja-uutiset/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

UPONOR19.2.2020 | 13,90 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Uponorin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee lyhyen aikavälin heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä osingon lasku keväällä 2012.

Uponorin vuoden 2019 liikevaihto laski 8 prosentin verran, mitä painoi etenkin myydyt liiketoimet. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 11,0 prosenttia vertailukaudesta ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä (2018: 83,5 M EUR). Raportoitu liikevoitto laski 14,5 prosenttia.

Tilikausi 2019

Uponorin vuosi 2019:

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 269,2 282,6 -4,7% 1 103,1 1 196,3 -7,8%
Liiketulos (ebit) 20,4 17,1 19,3% 91,3 106,7 -14,4%
Nettotulos (omistajille) 12,5 6,0 108,3% 52,3 52,8 -0,9%
EPS (EUR) 0,18 0,08 0,72 0,72

Vuoden 2019 liikevaihto laski 7,8 prosenttia, missä suhteellisen isoa laskua selittää osittain vertailukauden lukuihin sisältyvät myytyjen liiketoimintojen luvut. Yhtiön myyntiin negatiivisesti vaikutti myös uuden tuotteen lanseeraus ja sen tuotannon käynnistämisen haasteet.

P-Amerikan myynti kääntyi Q2:lla hyvään kasvuun niin, että koko vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 10 prosenttia. Yhtiö kertoi, että ”positiivinen kehitys oli seurausta käyttövesiratkaisujen myynnin kasvusta niin Yhdysvaltain kuin Kanadan markkinoilla.

Vuoden 2019 liiketulos laski 14 prosenttia, missä myydyt liiketoimet näkyvät tulosmuutoksessa. P-Amerikassa Q1:n kannattavuustasoa painoi laskeneen liikevaihdon kanssa rahtikulujen nousu. Tämän jälkeen tilanne korjaantui niin, että koko vuoden liiketulos kasvoi hyvän liikevaihdon kehityksen tukemana 22,5 prosenttia.

Yhtiö kertoi aloittavansa ”Operational Excellence” -ohjelman parantaakseen tehokkuutta ja prosessejaan. Yhtiö odottaa saavansa noin 20 miljoonan vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi yhtiö arvioi ohjelmasta tulevan noin 20 miljoonan euron kertaluontoiset kulut pääosin vuodelle 2020.

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 0,53 euroa ja se maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,26 EUR: irtosi 17.3.2020 ja maksetaan 25.3.2020
  • 0,27 EUR: irtoaa 16.9.2020 ja maksetaan 24.9.2020 (sijoittajan tulee varautua siihen, että tämä osinko perutaan).

Näkymät tilikaudelle 2020

Uponor ohjeistus vuodelle 2020 (ohjeistus on annettu ennen koronaviruspandemiaa):

  • vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2019 (92,7 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Uponor: Ennusteet -sivulla

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kehittynyt hienokseltaan nousevasti. Keskimäärin vuotuista nousua on tullut noin 5,7 prosenttia vuosien 2013 – 2018 aikana. Sen sijaan vuoden 2019 liikevaihto laski myytyjen liiketoimintojen johdosta.

Myös nettotulos on kehittynyt nousevassa trendissä marginaalien ollessa noin 4 – 6 prosentin tuntumassa.

uponor-tuloslaskelma-q42019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin x miljoonaa ja nettotulos noin x miljoonaa euroa. Tulos jäisi vuoden 2019 tasosta yhtiön tehostusohjelman tuomien kertaluontoisten kulujen johdosta. Varsinaiset ohjelman hyödyt alkavat realisoitumaan vasta vuonna 2021. Ennustetuilla luvuilla tulosmarginaali olisi noin x,x prosentissa.

Uponorin tuotteiden kysyntä on riippuvainen rakennusalan suhdanteista. Joten sijoittajan pitää suhteuttaa em. tunnusluvut myös suhdannetilanteeseen. Ollaanko juuri nyt suhdannehuipussa, jolloin tunnusluvut näyttävät petollisen hyviltä?

uponor-roeroi-q42019

Hyvä tuloskehitys on näkynyt myös pääomien (ROE ja ROI) tuottoprosentin kasvuna yli 15 prosenttiin.

Tase

Liikearvon määrä on euromääräisesti kasvanut hienokseltaan, mutta pysynyt noin 10 – 15 prosentin tasolla taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin -8 miljoonaa euroa, joka nykyisestä noin 40 – 50 miljoonan euron tuloksesta haukkaisi 15 – 20 prosentin osuuden. Liikearvon määrää voidaan pitää alhaisena.

uponor-liikearvo-q42019

Omavaraisuusaste on pitkään ollut 40 – 50 prosentissa (hyvä taso > 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on sekin ollut pitkään alle 50 prosentissa (hyvä taso 246 M EUR).

uponor-velkaisuus-q42019

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

uponor-rahavirta-q42019

Liiketoiminnan rahavirrassa on viime vuosina ollut isoja heilahteluja, jotka kertonevat rahavirtojen ajoittumisista eri tilikausien välille. Capex-investoinnit ovat kuitenkin varsin korkeita suhteessa liiketoiminnan rahavirtaan.

Näin vapaa rahavirta (FCF) on jäänyt useana vuotena varsin vaatimattomalle tasolle. Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 39 miljoonan euron kassasta maksua. Vapaa rahavirta ei ole useana vuotena riittänyt näihin maksuihin, mikä näkyi myös velkaisuuden hienoisena nousuna vuosien 2014 – 2017 aikana.

Osinko

Uponor kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

Yhtiö pyrkii vakaaseen ja kilpailukykyiseen osinkoon. Osinkona jaetaan vuosittain vähintään 50 prosenttia vuosituloksesta huomioiden nettovelkaantumisen tavoite.

Nettovelkaantumisen tavoite Uponorilla on 30 – 70 prosenttia. Kuten edellä totesin, niin se on useana vuotena ollut alle 50 prosentissa. Oheisesta kuviosta nähdään, niin osingon suhde tulokseen on ollut varsin korkealla tasolla. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on taasen huolestuttavampi. Toisaalta velkaantuminen on pysynyt aisoissa, joten yhtiö on voinut maksaa korkeaa osinkoa.

uponor-osinko-q42019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Uponor: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
3/2020 0,26 3/2019 0,25 3/2018 0,24
9/2020 0,27 9/2019 0,26 9/2018 0,25
YHTEENSÄ 0,53 0,51 0,49
+3,9% +4,1% +6,5%

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 0,53 euroa ja se maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,26 EUR: irtosi 17.3.2020 ja maksetaan 25.3.2020
  • 0,27 EUR: irtoaa 16.9.2020 ja maksetaan 24.9.2020 (sijoittajan tulee varautua siihen, että tämä osinko perutaan).

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (17.3.2020) 8,63 11,65 8,62 16,78 16,51 13,60 11,49 14,22
Lkm (000) 72 987 73 123 73 123 73 130 73 109 73 109 73 067 73 067
Markkina-arvo (Mrd) 0,63 0,85 0,63 1,23 1,21 0,99 0,84 1,04
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 1 103 1 196 1 170 1 099 1 051 1 024 906
Liiketulos 91,3 106,7 95,9 71,0 71,4 63,4 50,2
Nettotulos 52,3 52,8 60,5 41,9 36,9 36,0 26,8
Marginaali 4,7% 4,4% 5,2% 3,8% 3,5% 3,5% 3,0%
EPS 0,72 0,72 0,83 0,57 0,50 0,49 0,37
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 76 38 107 16 49 60 54
Liikearvo 84 84 94 94 83 83 82
Muut varat 674 665 665 658 575 539 525
Varat yhteensä 833 787 866 768 708 682 661
Oma pääoma 312 298 280 263 248 231 220
Vähemmistö 59 56 68 64 64 67 68
Korolliset velat 215 177 259 176 140 142 151
Muut vastuut 248 256 259 265 257 242 223
Pääomat yhteensä 833 787 866 768 708 682 661
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 109 80 102 60 58 76 92
Investoinnit: Capex -23 -54 -63 -47 -49 -31 -33
Vapaa rahavirta (FCF) 86 26 38 13 9 45 59
Investoinnit: Muut 2 47 4 -45 8 0 8
Investointien jälkeen 88 73 42 -32 16 45 67
Rahoitus: Voitonjako -37 -38 -34 -32 -31 -28 -28
Rahoitus: Muut -13 -104 83 32 2 -10 -2
Rahavarojen muutos 38 -69 91 -32 -12 7 37
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,53 0,51 0,49 0,46 0,44 0,42 0,38
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,53 0,51 0,49 0,46 0,44 0,42 0,38
Osinkotuotto 4,5% 5,9% 2,9% 2,8% 3,2% 3,7% 2,7%
Osinko/nettotulos 74,1% 70,6% 59,2% 80,3% 87,2% 85,2% 103,6%
Osinko/FCF 45,0% 144,5% 94,1% 266,9% 365,5% 68,5% 47,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 19,4 15,3 36,3 42,1
PE (3v) 15,4 12,2 26,4 31,5 29,9 26,3 50,9
PE 16,3 11,9 20,3 28,8 26,9 23,3 38,8
EV (mEUR) 991 770 1 379 1 367 1 085 922 1 136
EV/EBIT 10,9 7,2 14,4 19,2 15,2 14,5 22,6
Oma pääoma/osake 5,07 4,84 4,76 4,47 4,26 4,08 3,94
P/B 2,30 1,78 3,52 3,69 3,19 2,82 3,61
ROE 14,4% 15,0% 17,9% 13,1% 12,1% 12,3% 10,8%
ROI 16,4% 18,8% 17,3% 14,9% 16,0% 14,4% 13,2%
Omavaraisuusaste 44,5% 45,0% 40,2% 42,6% 44,0% 43,7% 43,5%
Gearing 37,6% 39,4% 43,5% 48,8% 29,0% 27,5% 33,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 11,65 9,76 9,55 10,19 8,62 11,26 13,75 13,57 16,78 14,66
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0,50 0,49 0,49
Osinkotuotto 4,5% 5,4% 5,4% 5,1% 5,9% 4,5% 3,6% 3,7% 2,9% 3,3%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,72 0,63 0,71 0,71 0,72 0,82 0,84 0,83 0,83 0,75
PE 16,3 15,6 13,5 14,4 11,9 13,7 16,3 16,4 20,3 19,6
EV (mEUR) 989 903 922 980 770 980 1 224 1 204 1 379 1 234
EV/EBIT 10,8 10,3 9,1 9,4 7,2 9,1 11,8 12,2 14,4 14,4
Oma pääoma/osake 5,07 4,93 4,62 4,44 4,84 5,08 4,65 4,37 4,76 4,59
P/B 2,30 1,98 2,07 2,29 1,78 2,22 2,96 3,11 3,52 3,19
ROE 14,4% 12,5% 15,3% 16,1% 15,0% 17,0% 19,0% 19,5% 17,9% 16,9%
ROI 16,4% 15,6% 17,4% 18,1% 18,8% 20,1% 18,3% 17,5% 17,3% 18,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus