Uponor sijoituskohteena

Päivitetty 27.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Uponor Oyj on suomalainen talo- ja yhdyskuntateknisten ratkaisujen valmistaja. Uponorin tuotteilla ja ratkaisuilla taataan juomaveden turvallinen jakelu, energiatehokas lämmitys ja viilennys sekä luotettava yhdyskuntatekniikka. Yhtiöllä on toimintaa 30 maassa ja sillä on noin 3 840 työntekijää (Q2/2019)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e UPONOR Ennuste
Osake (27.7.2019) 9,77 Osinko 12 kk 0,52
Markkina-arvo (Mrd) 0,7 Osinkotuotto 5,3%
Liikevaihto (M) 1 110 (-7,2%) Osinko/EPS 72% 4v ka
Nettotulos (M) 47 (-11,0%) Osinko/FCF 122% 4v ka
EPS 0,64 Omav.aste 40%
PE 15,2 Gearing 63%
EV/EBIT 10,6 ROE 13,5%
PB 2,07 ROI 15,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://investors.uponor.com/fi/ir-aineisto-ja-uutiset/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

UPONOR27.7.2019 | 9,77 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Uponorin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee lyhyen aikavälin heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä osingon lasku keväällä 2012.

Uponorin liikevaihto vuonna 2018 oli +2,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli -28,1 miljoonaa euroa eli koko vuoden 2018 orgaaninen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna oli +7,4 prosenttia

Vertailukelpoinen liikevoitto, kun vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jätetään huomiotta, kasvoi +2,1 prosenttia. Euroopassa kannattavuutta rasittivat tiukkana jatkunut kilpailutilanne sekä raaka-ainehintojen nousu. Hinnankorotukset eivät riittäneet kompensoimaan tilannetta, kun myös operatiiviset kulut kasvoivat Virsbossa. Myyntijakauma ei myöskään tukenut kannattavuuden kehitystä.

P-Amerikassa kannattavuustasoa rasittivat Hutchinsonin tuotantolaitoksen käynnistyskustannukset. Lisäksi segmentti kärsi raaka-ainekustannusten ja rahtihintojen noususta vuoden ensimmäisellä puoliskolla, eikä tätä saatu täysin kompensoitua vuoden toisella puoliskolla.

Uponor tiedotti myös vetäytyvänsä Aasian markkinoilta vuoden 2019 aikana.

Tilikausi 2019

Uponorin Q1-Q2/2019:

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 293 325 -9,9% 542 602 -10,0%
Liiketulos (ebit) 25,3 28,0 -9,6% 39,5 45,0 -12,2%
Nettotulos (omistajille) 13,5 13,6 -0,7% 20,9 22,0 -5,0%
EPS (EUR) 0,18 0,19 0,29 0,30

Q2/2019 liikevaihto laski -10 prosenttia, mitä painoi epäedulliset valuuttakurssit. Tämä huomioiden orgaaninen liikevaihto olisi laskenut vain -0,5 prosenttia.

Euroopan myyntiin (-9,6 %) vaikutti lanseerattu S-Press PLUS tuote. Asiakkaat lykkäsivät tilauksiaan, kunnes uutta tuotetta olisi kunnolla tarjolla. Suomen ja Ruotsin liikevaihdot laskivat. P-Amerikan myynti kehittyi positiivisesti (+15,3 %) heikomman alkuvuoden jälkeen.

Q2:n liiketulos laski -9,6 prosenttia.

Euroopassa tulos laski -25 prosenttia, mitä selittää myytyjen liiketoimintojen sisältyminen vertailukauden lukuihin. Lisäksi tuottavuushaasteet jatkuivat Virsbon tehtaalla. P-Amerikassa kannattavuustaso palautui liikevaihdon kasvun sekä yleisen tuottavuuden parantumisen johdosta. Lisäksi kuljetuskapasiteetin niukkuus hellitti, mikä tuki kannattavuuden kehitystä.

Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 0,51 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,25 euroa, joka irtosi 19.3.2019 ja maksettiin 27.3.2019
  • 0,26 euroa, joka irtoaa 11.9.2019 ja maksetaan 19.9.2019

Näkymät tilikaudelle 2019

Uponor odottaa vuodelle 2019, että ilman valuuttakurssien vaikutusta ja ilman myytyjä Uponor Infran P-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja:

  • liikevaihto saavuttaa vuoden 2018 oikaistun tason (1 108 M EUR)
  • vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2018 (83,5 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 293 312 -6,2% 1 110 1 196 -7,2%
Liiketulos (ebit) 25,0 44,6 -43,9% 87,5 106,7 -18,0%
Nettotulos (omistajille) 14,0 24,8 -43,5% 47,5 52,8 -10,0%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,52 0,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Uponor: Ennusteet -sivulla

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kehittynyt hienokseltaan nousevasti. Keskimäärin vuotuista nousua on tullut noin +6,0 prosenttia tällä vuosikymmenellä. Myös nettotulos on kehittynyt nousevassa trendissä marginaalien ollessa noin 3,5 – 4,5 prosentin tuntumassa.

uponor-tuloslaskelma-q22019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 1,05 – 1,15 miljardia ja nettotulos noin 42,5 – 50,0 miljoonaa euroa. Tulosmarginaali olisi noin 4,2 prosentissa, mikä laskisi nyt toista vuotta peräkkäin.

Tällä osakkeen hinnalla (9,77 EUR) PE-luku on 15,2x eli osakkeen voi luonnehtia olevan kohdalleen hinnoiteltu. Myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t antavat samankaltaista indikaattia (13,3x ja 16,5x).

PB-luku on laskenut 2,1x tasolle, kun se aikaisempina vuosina on liikkunut noin 2,8x – 3,7x. Tämä indikoisi historiallisiin arvoihin nähden hieman edullista osaketta.

Uponorin tuotteiden kysyntä on riippuvainen rakennusalan suhdanteista. Joten sijoittajan pitää suhteuttaa em. tunnusluvut myös suhdannetilanteeseen. Ollaanko juuri nyt suhdannehuipussa, jolloin tunnusluvut näyttävät petollisen hyviltä?

uponor-roe-roi-q22019

Hyvä tuloskehitys on näkynyt myös pääomien (ROE ja ROI) tuottoprosentin kasvuna yli 15 prosenttiin.

Tase

Liikearvon määrä on euromääräisesti kasvanut hienokseltaan, mutta pysynyt noin 10 – 15 prosentin tasolla taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin -8 miljoonaa euroa, joka nykyisestä noin 40 – 50 miljoonan euron tuloksesta haukkaisi 15 – 20 prosentin osuuden. Liikearvon määrää voidaan pitää alhaisena.

uponor-liikearvo-q22019

Omavaraisuusaste on pitkään ollut 40 – 50 prosentissa (hyvä taso > 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on sekin ollut pitkään alle 50 prosentissa (hyvä taso 246 M EUR).

uponor-velkaisuus-q22019

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

uponor-rahavirta-q22019

Liiketoiminnan rahavirrassa on viime vuosina ollut isoja heilahteluja, jotka kertonevat rahavirtojen ajoittumisista eri tilikausien välille. Capex-investoinnit ovat kuitenkin varsin korkeita suhteessa liiketoiminnan rahavirtaan.

Näin vapaa rahavirta (FCF) on jäänyt useana vuotena varsin vaatimattomalle tasolle. Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 37 miljoonan euron kassasta maksua. Vapaa rahavirta ei ole useana vuotena riittänyt näihin maksuihin, mikä näkyi myös velkaisuuden hienoisena nousuna vuosien 2014 – 2017 aikana.

Osinko

Uponor kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

Yhtiö pyrkii vakaaseen ja kilpailukykyiseen osinkoon. Osinkona jaetaan vuosittain vähintään 50 prosenttia vuosituloksesta huomioiden nettovelkaantumisen tavoite.

Nettovelkaantumisen tavoite Uponorilla on 30 – 70 prosenttia. Kuten edellä totesin, niin se on useana vuotena ollut alle 50 prosentissa. Oheisesta kuviosta nähdään, niin osingon suhde tulokseen on ollut varsin korkealla tasolla. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on taasen huolestuttavampi. Toisaalta velkaantuminen on pysynyt aisoissa, joten yhtiö on voinut maksaa korkeaa osinkoa.

uponor-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Vuonna 2017 Uponor maksoi osingon yhdessä erässä. Olen kuitenkin jakanut tämän osingon kahteen yhtä suureen osaan, jotta vertailtavuus eri ajanjaksojen kanssa olisi yhteneväinen.

Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Uponor: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
9/2019 0,26 9/2018 0,25 9/2017 0,23
3/2020 (e) 0,26 3/2019 0,25 3/2018 0,24
YHTEENSÄ 0,52 0,50 0,47
+4,0% +6,4% +4,4%

Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 0,51 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,25 euroa, joka irtosi 19.3.2019 ja maksettiin 27.3.2019
  • 0,26 euroa, joka irtoaa 11.9.2019 ja maksetaan 19.9.2019

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon olevan 0,53 euroa (0,26 + 0,27 EUR). Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 0,52 euroa, joka antaisi noin 5,3 prosentin osinkotuoton (osake 9,77 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+26) sekä osingonmaksulla (-19). Oikaisu on yhteensä +7 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (27.7.2019) 9,77 8,62 16,78 16,51 13,60 11,49 14,22 9,60
Lkm (000) 72 987 73 123 73 130 73 133 73 106 73 067 73 067 73 062
Markkina-arvo (Mrd) 0,71 0,63 1,23 1,21 0,99 0,84 1,04 0,70
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Talotekniikka: Eurooppa 495,0 521,6 520,6 510,1 466,4
Talotekniikka: P-Amerikka 360,0 340,5 328,2 305,6 275,8
Uponor Infra 255,0 334,2 321,6 283,6 308,6
Muut
YHTEENSÄ 1 110,0 1 196,3 1 170,4 1 099,3 1 050,8
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Talotekniikka: Eurooppa 32,5 31,1 40,0 25,4 24,0
Talotekniikka: P-Amerikka 50,0 46,6 49,7 50,0 51,0
Uponor Infra 12,5 35,1 12,0 -0,8 0,2
Muut -7,5 -6,1 -5,7 -3,6 -3,8
YHTEENSÄ 87,5 106,7 96,0 71,0 71,4
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 293 542 1 110 1 196 1 170 1 099 1 051 1 024 906 812
Liikevoitto 25 40 88 107 96 71 71 63 50 58
Nettotulos 14 21 47 53 61 42 37 36 27 33
Marginaali 4,8% 3,9% 4,2% 4,4% 5,2% 3,8% 3,5% 3,5% 3,0% 4,1%
EPS 0,19 0,29 0,64 0,72 0,83 0,57 0,51 0,49 0,37 0,45
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 20 38 107 16 49 60 54 18
Liikearvo 84 84 94 94 83 83 82 75
Muut varat 765 665 665 658 576 539 525 406
Tase yhteensä 869 787 866 768 708 682 661 499
Oma pääoma 287 298 280 264 248 231 220 297
Vähemmistö 57 56 68 64 64 67 68 0
Korolliset velat 238 177 259 176 140 142 151 112
Muut vastuut 287 256 259 264 256 242 222 90
Tase yhteensä 869 787 866 768 708 682 661 499
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 90 80 102 60 58 76 92 33
Investoinnit: Capex -45 -54 -63 -51 -50 -36 -34 -19
Vapaa rahavirta (FCF) 45 26 39 9 8 40 58 14
Investoinnit: Muut 5 47 4 -41 8 5 9 9
Investointien jälkeen 50 73 43 -32 16 45 67 23
Rahoitus: Voitonjako -37 -38 -34 -32 -31 -28 -28 -32
Rahoitus: Muut -13 -104 83 32 3 -10 -2 -2
Rahavarojen muutos 0 -69 92 -32 -12 7 37 -11
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,53 0,51 0,49 0,46 0,44 0,42 0,38 0,38
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,53 0,51 0,49 0,46 0,44 0,42 0,38 0,38
Osinkotuotto 5,4% 5,9% 2,9% 2,8% 3,2% 3,7% 2,7% 4,0%
Osinko/nettotulos 82,3% 70,6% 59,2% 80,1% 86,9% 85,2% 102,8% 84,1%
Osinko/FCF 86,0% 143,4% 91,9% 373,8% 402,1% 76,7% 47,9% 198,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 16,5 15,3 36,2 41,8 40,5
PE (3v) 13,3 12,2 26,4 31,5 29,8 26,2 50,3 35,1
PE 15,2 11,9 20,3 28,7 26,9 23,3 38,5 21,3
EV/EBIT 10,6 7,2 14,4 19,3 15,3 14,6 22,7 13,7
Oma pääoma/osake 4,71 4,84 4,76 4,48 4,27 4,08 3,94 4,07
P/B 2,07 1,78 3,53 3,68 3,19 2,82 3,61 2,36
ROE 13,5% 15,0% 17,9% 13,1% 12,1% 12,3% 9,2% 13,0%
ROI 15,8% 18,8% 17,3% 14,9% 15,9% 14,3% 11,8% 15,8%
Omavaraisuusaste 39,6% 45,0% 40,2% 42,7% 44,1% 43,7% 43,6% 59,5%
Gearing 63,4% 39,3% 43,7% 48,8% 29,2% 27,5% 33,7% 31,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 9,55 10,19 8,62 11,26 13,75 13,57 16,78 14,66 15,91 16,61
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,520 0,520 0,510 0,510 0,500 0,500 0,490 0,490 0,490 0,460
Osinkotuotto (ennuste) 5,4% 5,1% 5,9% 4,5% 3,6% 3,7% 2,9% 3,3% 3,1% 2,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,71 0,71 0,72 0,82 0,84 0,83 0,83 0,75 0,58 0,59
PE 13,5 14,4 11,9 13,7 16,3 16,4 20,3 19,6 27,4 28,1
EV 922 980 770 980 1 224 1 204 1 379 1 234 1 372 1 439
EV/EBIT 9,1 9,4 7,2 9,1 11,8 12,2 14,4 14,4 19,6 19,5
Oma pääoma/osake 4,62 4,44 4,84 5,08 4,65 4,37 4,76 4,59 4,23 4,11
P/B 2,07 2,29 1,78 2,22 2,96 3,11 3,52 3,19 3,77 4,04
ROE 15,3% 16,1% 15,0% 17,0% 19,0% 19,5% 17,9% 16,9% 14,0% 14,8%
ROI 17,4% 18,1% 18,8% 20,1% 18,3% 17,5% 17,3% 18,2% 13,5% 14,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset