Valmet: Ennusteet

Päivitetty 21.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

valmet-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät tilikaudelle 2019

Valmetin ohjeistus vuodelle 2019 on

 • liikevaihto pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2018 (3 325 M EUR)
 • vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuodesta 2018 (257 M EUR)

Valmet arvioi lisäksi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä

 • on sellussa ja energiamarkkinalla pysynyt tyydyttävällä tasolla
 • on pehmopaperimarkkinoilla laskenut tyydyttävälle tasolle (aiemmin hyvä)
 • on palvelu-, automaatio-, kartonki ja paperimarkkinoilla pysynyt hyvällä tasolla.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Valmetilla ei ole raportoitavia segmenttejä. Sen sijaan yhtiö raportoi liikevaihdon seuraavilta liiketoimintalinjoilta:

 • Palvelut: kuuluvat tehdasparannukset sekä tela- ja verstaspalvelut. Yli puolet maailman sellu- ja paperitehdasta ostaa palveluja Valmetilta.
 • Automaatio: toimittaa automaatioratkaisuja yksittäisistä mittauksista koko tehtaan kattaviin automaatiojärjestelmiin. Asiakkaina ovat paperi- ja prosessiteollisuus, energiantuotanto sekä öljy- ja kaasuteollisuus.
 • Sellu ja energia: tarjoaa teknologiaa ja ratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen.
 • Paperit: toimittaa kartonki-, pehmopaperi- ja paperikoneita ja laitteita sekä koneuudistuksia. Asiakkaita ovat pääasiassa paperiyhtiöt sekä kartongin ja pehmopaperin tuottajat.

Valmet: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Palvelut 1 245 370 285 335 255 1 220 366 282 325 247
Muutos (%) 2,0% 1,1% 1,1% 3,1% 3,2% 3,6% 7,6% -0,7% 7,6% -2,0%
Automaatio 310 110 65 75 60 305 106 64 76 59
Muutos (%) 1,6% 3,8% 1,6% -1,3% 1,7% 3,0% 1,9% 6,7% 4,1% 0,0%
Sellu ja energia 880 235 225 210 210 863 232 223 205 203
Muutos (%) 2,0% 1,3% 0,9% 2,4% 3,4% 7,9% 5,9% 11,5% 6,8% 7,4%
Paperit 915 275 195 230 215 936 280 196 237 223
Muutos (%) -2,2% -1,8% -0,5% -3,0% -3,6% 19,4% -8,2% 15,3% 43,6% 54,9%
YHTEENSÄ 3 350 990 770 850 740 3 324 984 765 843 732
Muutos (%) 0,8% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 8,7% 1,7% 7,1% 15,2% 13,7%

Vuonna 2018 liikevaihto kasvoi +8,7 prosenttia, jota tuki saatujen tilausten kasvanut määrä. Erityisen hyvää kasvu oli Paperit-segmentissä (+19,4 %), mutta siinä hyvä kehitys hyytyi Q4:lla jo selvään laskuun.

Tilaukset kasvoivat +14 prosenttia 3,7 miljardiin euroon (2017: 3,3 Mrd EUR).  Tilauskanta kasvoi ennätystasolle 2,8 miljardiin euroon.

Yhtiö arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan vuoden 2018 tasolla. Arvioin Paperit-segmentin heikon liikevaihdon kehityksen jatkuvan, kun taas muissa liikevaihto kasvaisi hienoisesti.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 3,2 – 3,5 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon. Lisäksi taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 250 106 52 52 40 211 102 48 49 12
Muutos (%) 18,5% 3,9% 8,3% 6,1% 233,3% 24,1% 67,2% 17,1% 25,6% -58,6%
Marginaali 7,5% 10,7% 6,8% 6,1% 5,4% 6,3% 10,4% 6,3% 5,8% 1,6%
Rahoituskulut (netto) -12 -3 -3 -3 -3 -7 -3 -2 -1 -1
Muut kulut 0 1 0 1 0 0
Tulos ennen veroja 238 103 49 49 37 205 99 47 48 11
Verot -63 -27 -12 -12 -12 -54 -26 -12 -13 -3
Nettotulos 175 76 37 37 25 151 73 35 35 8

Liiketulos kasvoi vuoden 2018 aikana +24 prosenttia. Yhtiö kertoi, että kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta ja bruttokatteesta sekä parantuneesta projektien toteuttamisesta johtuen.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen EBITA-kasvaa vuodesta 2018. Tein vuoden 2019 ennusteen noin +40 miljoonan euron kasvuun, mistä suurin osa tulisi Q1:n tuloksessa. Odotan sen palautuvan normaalille tasolleen.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 230 – 260 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli esitettynä myös nettotuloslaskelma.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 12 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 26 – 27 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 160 – 180 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • miten sellun, paperin ja kartongin markkinakysyntä sekä hintakehitys kehittyy jatkossa? Ja miten tämä vaikuttaa Valmetin asiakkaiden investointihalukkuuteen.
 • kustannustaso on lähtenyt nousuun. Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota ja sitä kautta heikentyvä maailmantalous vaikuttaa Valmetin asiakkaiden tilauksiin?

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto kasvaa noin +3 prosenttia per vuosi
 • liiketulosmarginaali nousee noin 7,5 – 8,0 prosenttiin
 • rahoituskulut pysyvät nykyisellä tasollaan (12 M EUR) alhaisen velkaisuuden johdosta.
 • veroaste on noin 26 – 27 prosenttia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 550 3 450 1 025 795 870 760
Muutos (%) 2,9% 3,0% 3,5% 3,2% 2,4% 2,7%
Liiketulos (ebit) 285 270 115 55 55 45
Muutos (%) 5,6% 8,0% 8,5% 5,8% 5,8% 12,5%
Marginaali 8,0% 7,8% 11,2% 6,9% 6,3% 5,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 285 270 115 55 55 45
Rahoituskulut (netto) -15 -12 -3 -3 -3 -3
Tulos ennen veroja 270 258 112 52 52 42
Verot -70 -68 -29 -14 -14 -11
Nettotulos 200 190 83 38 38 31

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

valmet-kvartaalituloslaskelma-q42018