Valmet: Ennusteet

Päivitetty 18.2.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

valmet-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät tilikaudelle 2020

Valmetin ohjeistus vuodelle 2020 on

 • liikevaihto kasvaa vuodesta 2019 (3 547 M EUR)
 • vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuodesta 2019 (316 M EUR)

Valmet arvioi lisäksi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä

 • on sellu-, palvelu-, automaatio- sekä kartonki ja paperi -markkinoilla pysynyt hyvällä tasolla
 • on energia- ja pehmopaperimarkkinoilla pysynyt tyydyttävällä tasolla

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Valmetilla ei ole raportoitavia segmenttejä. Sen sijaan yhtiö raportoi liikevaihdon seuraavilta liiketoimintalinjoilta:

 • Palvelut: kuuluvat tehdasparannukset sekä tela- ja verstaspalvelut. Yli puolet maailman sellu- ja paperitehdasta ostaa palveluja Valmetilta.
 • Automaatio: toimittaa automaatioratkaisuja yksittäisistä mittauksista koko tehtaan kattaviin automaatiojärjestelmiin. Asiakkaina ovat paperi- ja prosessiteollisuus, energiantuotanto sekä öljy- ja kaasuteollisuus.
 • Sellu ja energia: tarjoaa teknologiaa ja ratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen.
 • Paperit: toimittaa kartonki-, pehmopaperi- ja paperikoneita ja laitteita sekä koneuudistuksia. Asiakkaita ovat pääasiassa paperiyhtiöt sekä kartongin ja pehmopaperin tuottajat.

Valmet: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2013 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Palvelut 1 460 425 355 390 290 1 373 400 336 361 276
Muutos (%) 6,3% 6,3% 5,7% 8,0% 5,1% 12,5% 9,3% 19,1% 11,1% 11,7%
Automaatio 365 125 80 85 75 341 120 75 82 64
Muutos (%) 7,0% 4,2% 6,7% 3,7% 17,2% 11,8% 13,2% 17,2% 7,9% 8,5%
Sellu ja energia 950 295 240 225 190 918 315 231 212 160
Muutos (%) 3,5% -6,3% 3,9% 6,1% 18,8% 6,4% 35,8% 3,6% 3,4% -21,2%
Paperit 925 275 225 250 175 913 267 214 246 186
Muutos (%) 1,3% 3,0% 5,1% 1,6% -5,9% -2,5% -4,6% 9,2% 3,8% -16,6%
YHTEENSÄ 3 700 1 120 900 950 730 3 545 1 102 856 901 686
Muutos (%) 4,4% 1,6% 5,1% 5,4% 6,4% 6,6% 12,0% 11,9% 6,9% -6,3%

Valmetin vuoden 2019 liikevaihto kääntyi hyvään nousuun vaikean Q1:n jälkeen. Tuolloin liikevaihtoa painoi sellu ja energia (-21 %) sekä paperi (-17 %) -segmenttien myynnin voimakas lasku. Paperit-segmentti osoitti toipumisen merkkejä Q2 ja Q3 aikoihin, mutta koko vuoden liikevaihto jäi 2,5 prosenttia vuodesta 2018 heikon Q4:n jälkeen.

Yhtiö kirjasi saatuja tilauksia vuoden 2019 aikana yhteensä 3 985 miljoonaa euroa (2018: 3 721 M EUR). Tämä nosti tilauskannan 3,3 miljardiin euroon viime vuoden 2,8 miljardista eurosta.

valmet-tilauskanta-q42019

Yhtiö sai kevään 2019 aikana päätökseen GL&V sekä J&L Fiber Services yritysten hankinnat. Näiden vuotuinen liikevaihto on ollut noin 190 miljoonaa euroa ja yhtiöiden luvut sisältyvät Palvelut-segmenttiin. Vuodelle 2020 näiden vaikutus näkyy H1:n aikana noin 40 – 50 miljoonan euron edestä (per kvartaali). Tämä tukee Palvelut-segmentin liikevaihdon kehitystä niin, että tein segmentin tilikauden 2020 ennusteen noin 6,3 prosentin nousuun.

Yhtiö arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2019, joten tein liikevaihdon noin 4,4 prosentin nousuun. Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 3,5 – 3,8 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon. Lisäksi taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 297 110 77 60 50 275 103 73 56 43
Muutos (%) 8,0% 6,8% 5,5% 7,1% 16,3% 30,3% 1,0% 52,1% 14,3% 258,3%
Marginaali 8,0% 9,8% 8,6% 6,3% 6,8% 7,8% 9,3% 8,5% 6,2% 6,3%
Rahoituskulut (netto) -11 -3 -3 -2 -3 -12 -3 -3 -4 -2
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 286 107 74 58 47 263 100 70 52 41
Verot -71 -25 -19 -15 -12 -68 -25 -19 -14 -10
Nettotulos 215 82 55 43 35 195 75 51 38 31
EPS 1,44 0,55 0,37 0,29 0,23 1,35 0,54 0,34 0,26 0,21

Vuoden 2019 liiketulos kasvoi peräti 30 prosenttia, missä isoa muutosprosenttia selittää Q1/2018 heikko tulos. Q4:n tulos oli vain hieman vertailukautta parempi, joten sijoittajan on hyvä katsoa tulevan Q1/2020:n tuloskehitystä tarkasti.

Yhtiö kertoi aiemmissa tulosraporteissa, että kannattavuus parani parantuneesta liikevaihdon jakaumasta, korkeammasta bruttokatteesta sekä myynnin ja hallinnon yleiskustannusten pysymisestä samalla tasolla.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 vertailukelpoinen EBITA-kasvaa vuodesta 2019. Tein vuoden 2020 ennusteen noin +20 miljoonan euron kasvuun. Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 280 – 310 miljoonaa euroa. Tulosmarginaali nousisi 8 prosentin tasolle edellisvuoden 6,6 prosentista eli siinä mielessä kannattavuuskehitys olisi hyvää, vaikka euromääräisesti kasvu näyttäisi jäävän pieneksi.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli esitettynä myös nettotuloslaskelma.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 11 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 26 – 27 prosentin veroastetta. Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 190 – 220 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • miten sellun, paperin ja kartongin markkinakysyntä sekä hintakehitys kehittyy jatkossa? Ja miten tämä vaikuttaa Valmetin asiakkaiden investointihalukkuuteen.
 • kustannustaso on lähtenyt nousuun. Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota ja sitä kautta heikentyvä maailmantalous vaikuttaa Valmetin asiakkaiden tilauksiin?

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto kasvaa noin +4 prosenttia per vuosi
 • liiketulosmarginaali on noin 7,5 – 8,0 prosenttia
 • rahoituskulut ovat noin 10 miljoonaa euroa
 • veroaste on noin 26 – 27 prosenttia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 4 000 3 850 1 160 935 985 770
Muutos (%) 3,9% 4,1% 3,6% 3,9% 3,7% 5,5%
Liiketulos (ebit) 300 300 110 80 60 50
Muutos (%) 0,0% 1,0% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0%
MARGINAALI 7,5% 7,8% 9,5% 8,6% 6,1% 6,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 300 300 110 80 60 50
Rahoituskulut (netto) -10 -10 -2 -2 -3 -3
Tulos ennen veroja 290 290 108 78 57 47
Verot -75 -75 -28 -20 -15 -12
Nettotulos 215 215 80 58 42 35
EPS 1,44 1,44 0,53 0,39 0,28 0,23

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus