Valmet: Ennusteet

Päivitetty 10.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

valmet-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät tilikaudelle 2019

Valmetin ohjeistus vuodelle 2019 on

 • liikevaihto kasvaa vuodesta 2018 (3 325 M EUR)
 • vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuodesta 2018 (257 M EUR)

Valmet arvioi lisäksi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä

 • on sellumarkkinoilla parantunnut hyvälle tasolle (aiemmin tyydyttävällä tasolla)
 • on palvelu-, automaatio- sekä kartonki ja paperi -markkinoilla pysynyt hyvällä tasolla
 • on energia- ja pehmopaperimarkkinoilla pysynyt tyydyttävällä tasolla

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Valmetilla ei ole raportoitavia segmenttejä. Sen sijaan yhtiö raportoi liikevaihdon seuraavilta liiketoimintalinjoilta:

 • Palvelut: kuuluvat tehdasparannukset sekä tela- ja verstaspalvelut. Yli puolet maailman sellu- ja paperitehdasta ostaa palveluja Valmetilta.
 • Automaatio: toimittaa automaatioratkaisuja yksittäisistä mittauksista koko tehtaan kattaviin automaatiojärjestelmiin. Asiakkaina ovat paperi- ja prosessiteollisuus, energiantuotanto sekä öljy- ja kaasuteollisuus.
 • Sellu ja energia: tarjoaa teknologiaa ja ratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen.
 • Paperit: toimittaa kartonki-, pehmopaperi- ja paperikoneita ja laitteita sekä koneuudistuksia. Asiakkaita ovat pääasiassa paperiyhtiöt sekä kartongin ja pehmopaperin tuottajat.

Valmet: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Palvelut 1 320 394 300 350 276 1 220 366 282 325 247
Muutos (%) 8,2% 7,7% 6,4% 7,7% 11,7% 3,6% 7,6% -0,7% 7,6% -2,0%
Automaatio 325 111 70 80 64 305 106 64 76 59
Muutos (%) 6,6% 4,7% 9,4% 5,3% 8,5% 3,0% 1,9% 6,7% 4,1% 0,0%
Sellu ja energia 775 220 200 195 160 863 232 223 205 203
Muutos (%) -10,2% -5,2% -10,3% -4,9% -21,2% 7,9% 5,9% 11,5% 6,8% 7,4%
Paperit 850 279 185 200 186 936 280 196 237 223
Muutos (%) -9,2% -0,4% -5,6% -15,6% -16,6% 19,4% -8,2% 15,3% 43,6% 54,9%
YHTEENSÄ 3 270 1 004 755 825 686 3 324 984 765 843 732
Muutos (%) -1,6% 2,0% -1,3% -2,1% -6,3% 8,7% 1,7% 7,1% 15,2% 13,7%

Q1/2019 liikevaihto laski -6,3 prosenttia, mitä painoi sellu ja energia (-21 %) sekä paperi (-17 %) -segmenttien myynnin voimakas lasku. Myös saadut tilaukset laskivat -6 prosentin tahtia.

Tilauskanta nousi 3,0 miljardiin euroon (Q4/2018: 2,83 Mrd EUR).

Yhtiö arvioi vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2018. Itse tein oman arvioni niin, että liikevaihto laskisi vuodesta 2018. Arvioin USA:n ja Kiinan kauppasodan tuovan epävarmuutta maailman talouteen, mikä näkyisi Valmetin tilauksissa ja myynnissä.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 3,2 – 3,4 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon. Lisäksi taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 255 108 52 52 43 211 102 48 49 12
Muutos (%) 20,9% 5,9% 8,3% 6,1% 258,3% 24,1% 67,2% 17,1% 25,6% -58,6%
Marginaali 7,8% 10,8% 6,9% 6,3% 6,3% 6,3% 10,4% 6,3% 5,8% 1,6%
Rahoituskulut (netto) -10 -3 -3 -2 -2 -7 -3 -2 -1 -1
Muut kulut 0 1 0 1 0 0
Tulos ennen veroja 245 105 49 50 41 205 99 47 48 11
Verot -65 -29 -13 -13 -10 -54 -26 -12 -13 -3
Nettotulos 180 76 36 37 31 151 73 35 35 8

Q1:n liiketulos kasvoi selvästi vertailukauden varsin heikkoon tulokseen nähden. Yhtiö kertoi, että kannattavuus parani parantuneesta liikevaihdon jakaumasta, korkeammasta bruttokatteesta sekä myynnin ja hallinnon yleiskustannusten pysymisestä samalla tasolla.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen EBITA-kasvaa vuodesta 2018. Tein vuoden 2019 ennusteen noin +45 miljoonan euron kasvuun, mistä suurin osa tuli Q1:n tuloksessa (+31 M EUR).

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 230 – 260 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli esitettynä myös nettotuloslaskelma.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 10 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 26 – 27 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 165 – 185 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • miten sellun, paperin ja kartongin markkinakysyntä sekä hintakehitys kehittyy jatkossa? Ja miten tämä vaikuttaa Valmetin asiakkaiden investointihalukkuuteen.
 • kustannustaso on lähtenyt nousuun. Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota ja sitä kautta heikentyvä maailmantalous vaikuttaa Valmetin asiakkaiden tilauksiin?

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto kasvaa noin +3 prosenttia per vuosi
 • liiketulosmarginaali nousee noin 8 prosenttiin
 • rahoituskulut ovat noin 12 – 15 miljoonaa euroa
 • veroaste on noin 26 – 27 prosenttia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 475 3 375 1 040 780 850 705
Muutos (%) 3,0% 3,2% 3,6% 3,3% 3,0% 2,8%
Liiketulos (ebit) 285 270 115 55 55 45
Muutos (%) 5,6% 5,9% 6,5% 5,8% 5,8% 4,7%
Marginaali 8,2% 8,0% 11,1% 7,1% 6,5% 6,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 285 270 115 55 55 45
Rahoituskulut (netto) -15 -12 -3 -3 -3 -3
Tulos ennen veroja 270 258 112 52 52 42
Verot -70 -68 -29 -14 -14 -11
Nettotulos 200 190 83 38 38 31

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset