Valmet: Ennusteet

Päivitetty 23.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

valmet-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät tilikaudelle 2020

Valmet ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Valmetilla ei ole raportoitavia segmenttejä. Sen sijaan yhtiö raportoi liikevaihdon seuraavilta liiketoimintalinjoilta:

  • Palvelut: kuuluvat tehdasparannukset sekä tela- ja verstaspalvelut. Yli puolet maailman sellu- ja paperitehdasta ostaa palveluja Valmetilta.
  • Automaatio: toimittaa automaatioratkaisuja yksittäisistä mittauksista koko tehtaan kattaviin automaatiojärjestelmiin. Asiakkaina ovat paperi- ja prosessiteollisuus, energiantuotanto sekä öljy- ja kaasuteollisuus.
  • Sellu ja energia: tarjoaa teknologiaa ja ratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen.
  • Paperit: toimittaa kartonki-, pehmopaperi- ja paperikoneita ja laitteita sekä koneuudistuksia. Asiakkaita ovat pääasiassa paperiyhtiöt sekä kartongin ja pehmopaperin tuottajat.

Valmet: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2013 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Palvelut 1 365 415 325 330 295 1 373 400 336 361 276
Muutos (%) -0,6% 3,8% -3,3% -8,6% 6,9% 12,5% 9,3% 19,1% 11,1% 11,7%
Automaatio 350 126 80 75 69 341 120 75 82 64
Muutos (%) 2,6% 5,0% 6,7% -8,5% 7,8% 11,8% 13,2% 17,2% 7,9% 8,5%
Sellu ja energia 975 280 240 215 240 918 315 231 212 160
Muutos (%) 6,2% -11,1% 3,9% 1,4% 50,0% 6,4% 35,8% 3,6% 3,4% -21,2%
Paperit 935 273 215 230 217 913 267 214 246 186
Muutos (%) 2,4% 2,2% 0,5% -6,5% 16,7% -2,5% -4,6% 9,2% 3,8% -16,6%
YHTEENSÄ 3 625 1 094 860 850 821 3 545 1 102 856 901 686
Muutos (%) 2,3% -0,7% 0,5% -5,7% 19,7% 6,6% 12,0% 11,9% 6,9% -6,3%

Valmetilta vahva Q1:n, kun liikevaihto kasvoi lähes 20 prosenttia. Isoa prosenttia selittää osaltaan heikko vertailukausi. Vuoden 2018 Q1:n liikevaihto oli 732 miljoonaa euroa ja tähän nähden kasvua olisi tullut silti erinomaiset +12 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä, mutta maantieteellisesti on hyvä huomata, että Kiinassa liikevaihto laski 23 prosenttia. Ilmeisesti siellä koronaviruspandemian vaikutus oli selvin.

Yhtiö kirjasi saatuja tilauksia Q1/2020 aikana 1 187 miljoonaa euroa (Q1/2019: 835 M EUR). Tämä nosti tilauskannan arvon 3,6 miljardiin euroon vertailukauden 3,0 miljardista eurosta.

valmet-tilauskanta-q12020

Yhtiö sai kevään 2019 aikana päätökseen GL&V sekä J&L Fiber Services yritysten hankinnat. Näiden vuotuinen liikevaihto on ollut noin 190 miljoonaa euroa ja yhtiöiden luvut sisältyvät Palvelut-segmenttiin. Vuodelle 2020 näiden vaikutus näkyy vielä Q2:n aikana noin 40 – 50 miljoonan euron edestä.

Koronaviruspandemia ei näkynyt numeroiden valossa yhtiön liikevaihdon tai saatujen tilausten kehityksessä. Valmet kuitenkin totesi, että pandemia johti viivästyksiin tietyissä projektiliiketoiminnan toimituksissa sekä viivästyksiin palveluiden ja automaation toteuttamisessa.

Arvioin koronaviruspandemian näkyvän etenkin Q2:n liikevaihdossa. Sen sijaan vuoden toisen puoliskon odotan pysyvyän vertailukauden tasolla.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 3,50 – 3,65 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon. Lisäksi taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 247 95 60 50 42 275 103 73 56 43
Muutos (%) -10,2% -7,8% -17,8% -10,7% -2,3% 30,3% 1,0% 52,1% 14,3% 258,3%
Marginaali 6,8% 8,7% 7,0% 5,9% 5,1% 7,8% 9,3% 8,5% 6,2% 6,3%
Rahoituskulut (netto) -9 -3 -2 -2 -2 -12 -3 -3 -4 -2
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 238 92 58 48 40 263 100 70 52 41
Verot -57 -21 -13 -13 -10 -68 -25 -19 -14 -10
Nettotulos 181 71 45 35 30 195 75 51 38 31
EPS 1,21 0,47 0,30 0,23 0,20 1,35 0,54 0,34 0,26 0,21

Hyvä liikevaihdon kehitys ei näkynyt Q1:n liiketuloksessa, vaan se oli vain hieman vertailukautta heikompi (42 vs 43 M EUR).

Yhtiö aloitti yt-neuvottelut työntekijöiden lomauttamiseksi. Valmet perustelee lomautustarpeita sillä, että pandemia on vähentänyt työkuormaa erityisesti lähellä asiakasta tehtävässä palveluliiketoiminnassa niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa.

Lisäksi yhtiö toteaa, että koronaviruksen leviäminen on lisännyt epävarmuutta loppuvuoden osalta. Pandemia on aiheuttanut myös joitakin sulkuja asiakkaiden työmailla ja tehtailla.

Arvioin vuoden 2020 liiketuloksen laskevan 7,5 – 12,5 prosentin verran. Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 230 – 270 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli myös nettotuloslaskelma.

Vuoden 2020 rahoituskulujen arvioin olevan viime vuoden tasolla eli noin 10 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa käytin noin 26 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 160 – 190 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Valmetin kohdalla arvioin liikevaihdon kehittyvän vaimeasti vielä vuonna 2021, sillä arvioin yhtiön asiakkaiden käyvän uudelleenarvioivan projektejaan ja niiden tarpeellisuutta. Toipuminen alkaisi sitten vuoden 2022 aikana.

Myös tulostason kohentuminen tapahtuu hitaasti, sillä odotan kovan hintakilpailun pitävän marginaaleja paineessa. Euromääräisesti tuloskasvu olisi nopeaa, mitä liikevaihdon kasvu sekä marginaalien kohentuminen tukisi.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 3 800 3 550 1 080 870 850 750
Muutos (%) 7,0% -2,1% -1,3% 1,2% 0,0% -8,6%
Liiketulos (ebit) 273 243 93 65 55 30
Muutos (%) 12,3% -1,6% -2,1% 8,3% 10,0% -28,6%
MARGINAALI 7,2% 6,8% 8,6% 7,5% 6,5% 4,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 273 243 93 65 55 30
Rahoituskulut (netto) -13 -10 -2 -3 -2 -3
Tulos ennen veroja 260 233 91 62 53 27
Verot -65 -58 -21 -17 -13 -7
Nettotulos 195 175 70 45 40 20
EPS 1,30 1,17 0,47 0,30 0,27 0,13

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus