Valmet: Ennusteet

Päivitetty 30.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

valmet-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät tilikaudelle 2019

Valmetin ohjeistus vuodelle 2019 on

 • liikevaihto kasvaa vuodesta 2018 (3 325 M EUR)
 • vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuodesta 2018 (257 M EUR)

Valmet arvioi lisäksi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä

 • on sellu-, palvelu-, automaatio- sekä kartonki ja paperi -markkinoilla pysynyt hyvällä tasolla
 • on energia- ja pehmopaperimarkkinoilla pysynyt tyydyttävällä tasolla

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Valmetilla ei ole raportoitavia segmenttejä. Sen sijaan yhtiö raportoi liikevaihdon seuraavilta liiketoimintalinjoilta:

 • Palvelut: kuuluvat tehdasparannukset sekä tela- ja verstaspalvelut. Yli puolet maailman sellu- ja paperitehdasta ostaa palveluja Valmetilta.
 • Automaatio: toimittaa automaatioratkaisuja yksittäisistä mittauksista koko tehtaan kattaviin automaatiojärjestelmiin. Asiakkaina ovat paperi- ja prosessiteollisuus, energiantuotanto sekä öljy- ja kaasuteollisuus.
 • Sellu ja energia: tarjoaa teknologiaa ja ratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen.
 • Paperit: toimittaa kartonki-, pehmopaperi- ja paperikoneita ja laitteita sekä koneuudistuksia. Asiakkaita ovat pääasiassa paperiyhtiöt sekä kartongin ja pehmopaperin tuottajat.

Valmet: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Palvelut 1 360 408 315 361 276 1 220 366 282 325 247
Muutos (%) 11,5% 11,5% 11,7% 11,1% 11,7% 3,6% 7,6% -0,7% 7,6% -2,0%
Automaatio 320 104 70 82 64 305 106 64 76 59
Muutos (%) 4,9% -1,9% 9,4% 7,9% 8,5% 3,0% 1,9% 6,7% 4,1% 0,0%
Sellu ja energia 800 218 210 212 160 863 232 223 205 203
Muutos (%) -7,3% -6,0% -5,8% 3,4% -21,2% 7,9% 5,9% 11,5% 6,8% 7,4%
Paperit 910 278 200 246 186 936 280 196 237 223
Muutos (%) -2,8% -0,7% 2,0% 3,8% -16,6% 19,4% -8,2% 15,3% 43,6% 54,9%
YHTEENSÄ 3 390 1 008 795 901 686 3 324 984 765 843 732
Muutos (%) 2,0% 2,4% 3,9% 6,9% -6,3% 8,7% 1,7% 7,1% 15,2% 13,7%

Q1/2019 liikevaihto laski -6,3 prosenttia, mitä painoi sellu ja energia (-21 %) sekä paperi (-17 %) -segmenttien myynnin voimakas lasku. Tilanne kuitenkin toipui Q2:lla, kun liikevaihto kasvoi +6,9 prosenttia. Samalla myös sellu ja energia sekä paperi -segmenttien myynti oikeni noin +3,5 prosenttia vertailukautta paremmaksi.

Saaduissa tilauksissa nähtiin samankaltaisia liikkeitä, kun Q1:llä tilausmäärät laskivat -6 prosenttia ja Q2:lla toipuivat selvästi eli +25 prosenttia. Tämän johdosta tilauskanta nousi 3,2 miljardiin euroon (Q4/2018: 2,83 Mrd EUR).

Yhtiö sai kevään 2019 aikana päätökseen GL&V sekä J&L Fiber Services yritysten hankinnat. Näiden vuotuinen liikevaihto on ollut noin 190 miljoonaa euroa ja yhtiöiden luvut sisältyvät jatkossa Palvelut-segmenttiin. Tälle vuodelle näistä hankituista liiketoimista tulisi noin +40…+50 miljoonan lisä kvartaalikohtaisiin lukuihin, joiden perusteella tein Palvelut-segmentin liikevaihtoennusteet.

Yhtiö arvioi vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2018. Em. hankittujen liiketoimintojen tuoma lisä tukee liikevaihdon kasvua, joten tein vuoden 2019 ennusteen noin +2 prosentin kasvuun. Liikevaihdon kehitystä varjostaa USA:n ja Kiinan kauppasota sekä pelko globaalin talouden ajautumisesta taantumaan.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 3,3 – 3,5 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon. Lisäksi taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 255 102 54 56 43 211 102 48 49 12
Muutos (%) 20,9% 0,0% 12,5% 14,3% 258,3% 24,1% 67,2% 17,1% 25,6% -58,6%
Marginaali 7,5% 10,1% 6,8% 6,2% 6,3% 6,3% 10,4% 6,3% 5,8% 1,6%
Rahoituskulut (netto) -10 -2 -2 -4 -2 -7 -3 -2 -1 -1
Muut kulut 0 1 0 1 0 0
Tulos ennen veroja 245 100 52 52 41 205 99 47 48 11
Verot -65 -24 -17 -14 -10 -54 -26 -12 -13 -3
Nettotulos 180 76 35 38 31 151 73 35 35 8

Q1:n liiketulos kasvoi selvästi vertailukauden varsin heikkoon tulokseen nähden. Myös Q2:n tulos kasvoi (+14 %). Yhtiö kertoi, että kannattavuus parani parantuneesta liikevaihdon jakaumasta, korkeammasta bruttokatteesta sekä myynnin ja hallinnon yleiskustannusten pysymisestä samalla tasolla.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen EBITA-kasvaa vuodesta 2018. Hankitut liiketoimet tuovat tähän noin +10 miljoonaa euroa eli noin 4 – 5 miljoonaa euroa per kvartaali.

Tein vuoden 2019 ennusteen noin +45 miljoonan euron kasvuun, mistä suurin osa tuli H1:n tuloksessa (+38 M EUR).

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 245 – 260 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli esitettynä myös nettotuloslaskelma.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 10 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 26 – 27 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 170 – 185 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • miten sellun, paperin ja kartongin markkinakysyntä sekä hintakehitys kehittyy jatkossa? Ja miten tämä vaikuttaa Valmetin asiakkaiden investointihalukkuuteen.
 • kustannustaso on lähtenyt nousuun. Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota ja sitä kautta heikentyvä maailmantalous vaikuttaa Valmetin asiakkaiden tilauksiin?

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto kasvaa noin +0 – 2 prosenttia per vuosi
 • liiketulosmarginaali nousee asteittain noin 8 prosenttiin, missä H1/2020 tulosta tukee hankitut liiketoimet
 • rahoituskulut ovat noin 12 – 15 miljoonaa euroa
 • veroaste on noin 26 – 27 prosenttia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 450 3 385 1 020 780 875 710
Muutos (%) 1,9% -0,1% 1,2% -1,9% -2,9% 3,5%
Liiketulos (ebit) 275 260 95 55 60 50
Muutos (%) 5,8% 2,0% -6,9% 1,9% 7,1% 16,3%
Marginaali 8,0% 7,7% 9,3% 7,1% 6,9% 7,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 275 260 95 55 60 50
Rahoituskulut (netto) -15 -12 -3 -3 -3 -3
Tulos ennen veroja 260 248 92 52 57 47
Verot -70 -65 -24 -14 -15 -12
Nettotulos 190 183 68 38 42 35

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset