Valmet: Ennusteet

Päivitetty 5.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

valmet-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät tilikaudelle 2019

Valmetin ohjeistus vuodelle 2019 on

 • liikevaihto kasvaa vuodesta 2018 (3 325 M EUR)
 • vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuodesta 2018 (257 M EUR)

Valmet arvioi lisäksi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä

 • on sellu-, palvelu-, automaatio- sekä kartonki ja paperi -markkinoilla pysynyt hyvällä tasolla
 • on energia- ja pehmopaperimarkkinoilla pysynyt tyydyttävällä tasolla

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Valmetilla ei ole raportoitavia segmenttejä. Sen sijaan yhtiö raportoi liikevaihdon seuraavilta liiketoimintalinjoilta:

 • Palvelut: kuuluvat tehdasparannukset sekä tela- ja verstaspalvelut. Yli puolet maailman sellu- ja paperitehdasta ostaa palveluja Valmetilta.
 • Automaatio: toimittaa automaatioratkaisuja yksittäisistä mittauksista koko tehtaan kattaviin automaatiojärjestelmiin. Asiakkaina ovat paperi- ja prosessiteollisuus, energiantuotanto sekä öljy- ja kaasuteollisuus.
 • Sellu ja energia: tarjoaa teknologiaa ja ratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen.
 • Paperit: toimittaa kartonki-, pehmopaperi- ja paperikoneita ja laitteita sekä koneuudistuksia. Asiakkaita ovat pääasiassa paperiyhtiöt sekä kartongin ja pehmopaperin tuottajat.

Valmet: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Palvelut 1 375 402 336 361 276 1 220 366 282 325 247
Muutos (%) 12,7% 9,8% 19,1% 11,1% 11,7% 3,6% 7,6% -0,7% 7,6% -2,0%
Automaatio 325 104 75 82 64 305 106 64 76 59
Muutos (%) 6,6% -1,9% 17,2% 7,9% 8,5% 3,0% 1,9% 6,7% 4,1% 0,0%
Sellu ja energia 835 232 231 212 160 863 232 223 205 203
Muutos (%) -3,2% 0,0% 3,6% 3,4% -21,2% 7,9% 5,9% 11,5% 6,8% 7,4%
Paperit 930 284 214 246 186 936 280 196 237 223
Muutos (%) -0,6% 1,4% 9,2% 3,8% -16,6% 19,4% -8,2% 15,3% 43,6% 54,9%
YHTEENSÄ 3 465 1 022 856 901 686 3 324 984 765 843 732
Muutos (%) 4,2% 3,9% 11,9% 6,9% -6,3% 8,7% 1,7% 7,1% 15,2% 13,7%

Q1/2019 liikevaihto laski 6,3 prosenttia, mitä painoi sellu ja energia (-21 %) sekä paperi (-17 %) -segmenttien myynnin voimakas lasku. Tilanne kuitenkin toipui Q2:lla, kun liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia. Samalla myös sellu ja energia sekä paperi -segmenttien myynti oikeni noin 3,5 prosenttia vertailukautta paremmaksi. Hyvä kehitys jatkui myös Q3:lla liikevaihdon kasvaessa noin 12 prosenttia.

Saaduissa tilauksissa nähtiin samankaltaisia liikkeitä, kun Q1:llä tilausmäärät laskivat 6 prosenttia ja Q2:lla sekä Q3:lla toipuivat selvästi eli 25 ja 13 prosenttia vastaavasti. Tämän johdosta tilauskanta nousi 3,43 miljardiin euroon (Q4/2018: 2,83 Mrd EUR).

Yhtiö sai kevään 2019 aikana päätökseen GL&V sekä J&L Fiber Services yritysten hankinnat. Näiden vuotuinen liikevaihto on ollut noin 190 miljoonaa euroa ja yhtiöiden luvut sisältyvät jatkossa Palvelut-segmenttiin. Tälle vuodelle näistä hankituista liiketoimista tulisi noin 40…50 miljoonan lisä kvartaalikohtaisiin lukuihin, joiden perusteella tein Palvelut-segmentin liikevaihtoennusteet.

Yhtiö arvioi vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2018. Em. hankittujen liiketoimintojen tuoma lisä tukee liikevaihdon kasvua, joten tein vuoden 2019 ennusteen noin 4 prosentin kasvuun. Liikevaihdon kehitystä varjostaa USA:n ja Kiinan kauppasota sekä pelko globaalin talouden ajautumisesta taantumaan.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 3,4 – 3,6 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon. Lisäksi taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 275 103 73 56 43 211 102 48 49 12
Muutos (%) 30,3% 1,0% 52,1% 14,3% 258,3% 24,1% 67,2% 17,1% 25,6% -58,6%
Marginaali 7,9% 10,1% 8,5% 6,2% 6,3% 6,3% 10,4% 6,3% 5,8% 1,6%
Rahoituskulut (netto) -12 -3 -3 -4 -2 -7 -3 -2 -1 -1
Muut kulut 0 1 0 1 0 0
Tulos ennen veroja 263 100 70 52 41 205 99 47 48 11
Verot -68 -25 -19 -14 -10 -54 -26 -12 -13 -3
Nettotulos 195 75 51 38 31 151 73 35 35 8

Q1:n liiketulos kasvoi selvästi vertailukauden varsin heikkoon tulokseen nähden. Kehitys on ollut hyvää myös tämän jälkeenkin, kun Q2:n (+14 %) ja Q3:n (+52 %) tulokset kasvoivat. Yhtiö kertoi, että kannattavuus parani parantuneesta liikevaihdon jakaumasta, korkeammasta bruttokatteesta sekä myynnin ja hallinnon yleiskustannusten pysymisestä samalla tasolla.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 vertailukelpoinen EBITA-kasvaa vuodesta 2018. Hankitut liiketoimet tuovat tähän noin 10 miljoonaa euroa eli noin 4 – 5 miljoonaa euroa per kvartaali.

Tein vuoden 2019 ennusteen noin 65 miljoonan euron kasvuun, mikä oikeastaan tuli alkuvuoden aikana. Q4:n vertailukauden tulos oli varsin vahva, joten tein Q4:n ennusteen tähän lukemaan.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 250 – 300 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli esitettynä myös nettotuloslaskelma.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 12 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 26 – 27 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 175 – 210 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • miten sellun, paperin ja kartongin markkinakysyntä sekä hintakehitys kehittyy jatkossa? Ja miten tämä vaikuttaa Valmetin asiakkaiden investointihalukkuuteen.
 • kustannustaso on lähtenyt nousuun. Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota ja sitä kautta heikentyvä maailmantalous vaikuttaa Valmetin asiakkaiden tilauksiin?

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto kasvaa noin +1,5 – 2,0 prosenttia per vuosi, missä H1/2020:n liikevaihtoa tukee hankitut liiketoimet
 • liiketulosmarginaali on noin 8,2 prosenttia
 • rahoituskulut ovat noin 12 – 15 miljoonaa euroa
 • veroaste on noin 26 – 27 prosenttia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 600 3 525 1 030 860 925 710
Muutos (%) 2,1% 1,7% 0,8% 0,5% 2,7% 3,5%
Liiketulos (ebit) 300 290 100 75 65 50
Muutos (%) 3,4% 5,5% -2,9% 2,7% 16,1% 16,3%
Marginaali 8,3% 8,2% 9,7% 8,7% 7,0% 7,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 300 290 100 75 65 50
Rahoituskulut (netto) -15 -12 -3 -3 -3 -3
Tulos ennen veroja 285 278 97 72 62 47
Verot -75 -73 -25 -20 -15 -13
Nettotulos 210 205 72 52 47 34

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus