Valmet sijoituskohteena

Päivitetty 30.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Valmet on johtava teknologian ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Yhtiö tarjoaa myös mittaus- ja automaatiojärjestelmiä. Valmet toimii yli 30 maassa, sen markkina-arvo on noin 2,6 miljardia euroa ja sillä on noin 13 620 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e VALMET Ennuste
Osake (30.7.2019) 17,50 Osinko 12 kk 0,72
Markkina-arvo (Mrd) 2,6 Osinkotuotto 4,1%
Liikevaihto (M) 3 390 (+2,0%) Osinko/EPS 66% 4v ka
Nettotulos (M) 180 (+19,2%) Osinko/FCF 43% 4v ka
EPS 1,20 Omav.aste 31%
PE 14,5 Gearing 6%
EV/EBIT 10,5 ROE 18,4%
PB 2,60 ROI 20,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

VALMET30.7.2019 | 17,50 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Valmetin Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti yhtiön lyhyt pörssihistoria, mikä näkyy mm. voitonjaon pisteissä sekä korkea liikearvon määrä.

Vuonna 2018 saadut tilaukset nousivat +14 prosenttia ja kasvua oli kaikissa segmenteissä. Tilauskanta kasvoi uuteen ennätykseen eli 2,8 miljardiin euroon (2017: 2,29 Mrd EUR). Saadut tilaukset segmenteittäin:

 • Palvelut: +6 %
 • Automaatio: +4 %
 • Sellu ja energia: +47 %
 • Paperit: +4 %

Liikevaihto kasvoi +9 prosenttia (3,33 vs 3,06 Mrd EUR).

Yhtiö kertoi, että kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta ja bruttokatteesta sekä parantuneesta projektien toteuttamisesta johtuen. Vertailukelpoinen EBITA oli 7,7 prosenttia lähestyen yhtiön asettamaa 8 – 10 prosentin tavoitetta.

Valmetin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Vertailukelpoinen EBITA on 8 – 10 prosenttia
 • Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto ROCE on 15 – 20 prosenttia
 • Osinko on vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Tilikausi 2019

Valmetin Q1-Q2/2019:

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 901 844 6,8% 1 587 1 575 0,8%
Liiketulos (ebit) 56 49 14,3% 99 61 62,3%
Nettotulos (omistajille) 39 35 11,4% 70 43 62,8%
EPS (EUR) 0,26 0,23 0,47 0,29

Q1/2019 liikevaihto laski -6,3 prosenttia, mitä painoi sellu ja energia (-21 %) sekä paperi (-17 %) -segmenttien myynnin voimakas lasku. Myös saadut tilaukset laskivat -6 prosentin tahtia.

Tilanne kuitenkin toipui Q2:lla, kun liikevaihto kasvoi +6,9 prosenttia. Samalla saadut tilaukset kasvoivat selvästi eli +25 prosenttia. Tämän johdosta tilauskanta nousi 3,2 miljardiin euroon (Q4/2018: 2,83 Mrd EUR).

Vahva tuloskehitys jatkui myös Q2:lla liiketuloksen kasvaessa +14 prosenttia. Yhtiö kertoi, että kannattavuus parani parantuneesta liikevaihdon jakaumasta ja korkeammasta bruttokatteesta johtuen.

Yhtiö sai kevään 2019 aikana päätökseen GL&V sekä J&L Fiber Services yritysten hankinnat. Näiden vuotuinen liikevaihto on noin 190 miljoonaa euroa ja yhtiöiden luvut sisältyvät jatkossa Palvelut-segmenttiin. Näin nämä toisivat noin 80 – 100 miljoonan euron lisän loppuvuoden liikevaihtoon.

Näkymät tilikaudelle 2019

Valmetin ohjeistus vuodelle 2019 on

 • liikevaihto kasvaa vuodesta 2018 (3 325 M EUR)
 • vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuodesta 2018 (257 M EUR)

Valmet arvioi lisäksi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä

 • on sellu-, palvelu-, automaatio- sekä kartonki ja paperi -markkinoilla pysynyt hyvällä tasolla
 • on energia- ja pehmopaperimarkkinoilla pysynyt tyydyttävällä tasolla

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 795 765 3,9% 3 270 3 324 -1,6%
Liiketulos (ebit) 54 48 12,5% 255 211 20,9%
Nettotulos (omistajille) 35 35 0,0% 180 151 19,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,72 0,65

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Valmet: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on hienoisessa nousutrendissä vuodesta 2014 alkaen. Myös tuloskunto on noussut muutamassa vuodessa 80 miljoonasta 150 miljoonaan euroon. Näitä nousuja selittää osaltaan Valmetin vuonna 2015 Metsolta ostamat Prosessiautomaatiojärjestelmät.

valmet-tuloslaskelma-q22019

Ennusteet-sivulla arvioin, että vuoden 2019 liikevaihto olisi 3,3 – 3,5 miljardia ja nettotulos 170 – 185 miljoonaa euroa. Tällä osakkeen hinnalla (17,50 EUR) PE-luku asettuu 14,5x. Osakkeen voi luonnehtia olevan suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu.

valmet-roe-roi-q22019

Listautumisen eli vuoden 2014 jälkeen yhtiön pääoman tuotot ovat olleet hienokseltaan nousussa, mistä nouseva tuloskunto selittää. ROE ja ROI ovat nousseet noin 13 – 17 prosentin tasolle.

Tase

Liikearvon määrä on pysynyt varsin tasaisella tasolla ja vuoden 2015 hyppäystä selittää Metsolta hankittu Prosessiautomaatiojärjestelmä-liiketoiminnot. Liikearvoa on noin 20 prosenttia taseen loppusummasta.

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -65 miljoonan euron tulosvaikutusta. Tällä summalla nykyinen noin 170 – 185 miljoonan euron tulos putoaisi -40 prosenttia, mutta pysyisi edelleen voitollisena.

valmet-liikearvo-q22019

Korolliset velat olivat hyvässä laskutrendissä, mutta vuoden 2019 alussa käyttöönotettu IFRS 16-standardi nosti velkojen määrää. Nettovelkaa yhtiöllä on nyt -172 miljoonaa euroa, missä oikeastaan kevään osingon maksu tuntuu. Vielä Q1:llä yhtiö oli nettovelaton.

valmet-velkaisuus-q22019

Omavaraisuusaste on pysytellyt 30 prosentissa, kun hyvän raja on yli 40 prosenttia. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut useaan kertaan negatiiviseksi (eli hyväksi). Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteisvaroja enemmän kuin korollisia velkoja. Mutta, kuten edellä jo todettiin, niin nyt velkaa on hieman enemmän kuin käteisvaroja.

Voidaan todeta, että yhtiö velkaisuus on hyvällä tasolla vaikka omavaraisuusaste jäikin hieman raja-arvosta.

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

valmet-rahavirta-q22019

Valmetin liiketoiminnan rahavirrat ovat hyvällä tasolla, jonka tulkintaa haittaa lyhyt historia. Ovatko rahavirrat korkealla tasolla hyvän suhdanteen takia vaiko yhtiön liiketoiminnan edun myötä?

Capex-investointien osuus rahavirroista ovat varsin alhaisella tasolla, minkä johdosta vapaa rahavirta (FCF) on pysytellyt noin 175 – 225 miljoonassa eurossa. Vuotuisten osinkojen summa on noin 95 miljoonaa euroa, joten rahaa on jäänyt hyvin velkojen lyhentämiseen.

Osinko

Valmet kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoina vähintään 50 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta.

Viime vuosien aikana osinko on ollut noin 70 prosenttia tuloksesta. Osingon voi odottaa kehittyvän myönteisesti, sillä yhtiö on käytännössä lähes nettovelaton ja osingon osuus vapaasta rahavirrasta on alhaisella tasolla (noin 45 %).

valmet-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2013 alkaen on nähtävissä Valmet: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 0,72 3/2019 0,65 3/2018 0,55
YHTEENSÄ 0,72 0,65 0,55
+10,8% +18,2% +31,0%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 0,72 euroon. Tämä antaisi noin 4,1 prosentin osinkotuoton (osake 17,50 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+110) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +110 miljoonaa euroa, joka on lisätty käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (30.7.2019) 17,50 17,95 16,44 13,98 8,90 10,22
Lkm (000) 149 590 149 650 149 864 149 864 149 864 149 863
Markkina-arvo (Mrd) 2,62 2,69 2,46 2,10 1,33 1,53 0,00 0,00
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Palvelut 1 360 1 220 1 178 1 163 1 128
Automaatio 320 305 296 290 229
Sellu ja energia 800 863 800 826 913
Paperit 910 936 784 647 659
YHTEENSÄ 3 390 3 324 3 058 2 926 2 929
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 795 1 587 3 390 3 325 3 058 2 926 2 928 2 473 2 613 3 014
Liikevoitto 54 99 255 211 170 147 120 72 -59 138
Nettotulos 35 70 180 151 121 82 78 46 -63 76
Marginaali 4,4% 4,4% 5,3% 4,5% 4,0% 2,8% 2,7% 1,9% -2,4%
EPS 0,23 0,47 1,20 1,01 0,81 0,55 0,52 0,31
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 235 376 296 240 165 192 211 158
Liikearvo 676 617 614 624 624 446 443 445
Muut varat 2 366 1 995 1 998 2 094 2 105 1 774 1 659 2 305
Tase yhteensä 3 277 2 988 2 908 2 958 2 894 2 412 2 313 2 908
Oma pääoma 1 002 944 913 881 855 804 808 416
Vähemmistö 5 5 5 5 6 5 5 7
Korolliset velat 297 201 219 310 387 100 211 867
Muut vastuut 1 973 1 838 1 771 1 762 1 646 1 503 1 289 1 618
Tase yhteensä 3 277 2 988 2 908 2 958 2 894 2 412 2 313 2 908
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 275 284 291 246 78 236
Investoinnit: Capex -80 -79 -66 -60 -44 -46
Vapaa rahavirta (FCF) 195 205 225 186 34 190 0
Investoinnit: Muut -150 4 2 2 -320 4
Investointien jälkeen 45 209 227 188 -286 194 0
Rahoitus: Voitonjako -97 -86 -65 -54 -44 -22
Rahoitus: Muut 52 -40 -96 -53 303 -182
Rahavarojen muutos 0 83 66 81 -27 -10 0 0
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,72 0,65 0,55 0,42 0,32 0,25 0,15 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,72 0,65 0,55 0,42 0,32 0,25 0,15 0,00
Osinkotuotto 4,1% 3,6% 3,3% 3,0% 3,6%
Osinko/nettotulos 59,8% 64,4% 68,1% 76,8% 61,5%
Osinko/FCF 55,2% 47,5% 36,6% 33,8% 141,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 30,8 38,3 50,7 67,0 68,1 63,4
PE (3v) 17,4 22,8 26,3 30,5 65,6 77,9
PE 14,5 17,8 20,4 25,5 17,1 33,3
EV/EBIT 10,5 11,9 14,0 14,7 13,0 20,0
Oma pääoma/osake 6,73 6,34 6,13 5,91 5,75 5,40
P/B 2,60 2,83 2,68 2,36 1,55 1,89
ROE 18,4% 16,2% 13,4% 9,4% 9,3% 5,7% -10,2% 35,9%
ROI 20,8% 18,5% 14,6% 12,0% 11,1% 7,4% -5,1% 21,4%
Omavaraisuusaste 30,7% 31,8% 31,6% 30,0% 29,8% 33,5% 35,1% 14,5%
Gearing 6,2% -18,4% -8,4% 7,9% 25,8% -11,4% 0,0% 167,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 21,92 22,56 17,95 19,21 16,52 16,28 16,44 16,63 17,01 14,57
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,720 0,720 0,650 0,600 0,600 0,600 0,550 0,550 0,550 0,550
Osinkotuotto (ennuste) 3,3% 3,2% 3,6% 3,1% 3,6% 3,7% 3,3% 3,3% 3,2% 3,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,20 1,17 1,02 0,85 0,80 0,74 0,81 0,57 0,57 0,59
PE 18,3 19,3 17,7 22,6 20,8 22,0 20,4 29,0 30,0 24,5
EV 3 451 3 248 2 511 2 793 2 492 2 363 2 387 2 502 2 620 2 187
EV/EBIT 13,9 13,4 11,9 16,4 15,3 15,4 14,0 16,8 17,6 13,9
Oma pääoma/osake 6,00 5,86 6,34 5,86 5,67 5,55 6,13 5,87 5,75 5,57
P/B 3,66 3,85 2,83 3,28 2,92 2,93 2,68 2,84 2,96 2,61
ROE 20,5% 20,5% 16,3% 14,5% 13,9% 13,3% 13,4% 9,9% 10,0% 10,8%
ROI 22,2% 21,3% 18,5% 15,3% 14,9% 14,3% 14,6% 12,9% 12,8% 13,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset