Valmet sijoituskohteena

Päivitetty 21.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Valmet raportoi Q4/2018 tuloksensa torstaina 7.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Valmet on johtava teknologian ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Yhtiö tarjoaa myös mittaus- ja automaatiojärjestelmiä. Valmet toimii yli 30 maassa, sen markkina-arvo on noin 2,6 miljardia euroa ja sillä on noin 12 500 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e VALMET Ennuste
Osake (21.12.2018) 17,56 Osinko 12 kk 0,60
Markkina-arvo (Mrd) 2,6 Osinkotuotto 3,4%
Liikevaihto (M) 3 250 (+6,3%) Osinko/EPS 71% 4v ka
Nettotulos (M) 120 (-0,8%) Osinko/FCF 46% 4v ka
EPS 0,80 Omav.aste 32%
PE 21,9 Gearing -13%
EV/EBIT 14,7 ROE 13,1%
PB 2,86 ROI 15,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

VALMET21.12.2018 | 17,56 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Valmetin Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti yhtiön lyhyt pörssihistoria, mikä näkyy mm. voitonjaon pisteissä. Lisäksi pisteitä laskee osakkeen korkea hinta PE-luvulla mitattuna ja pisterajan alittava liikearvon määrä.

Yhtiö totesi vuodesta 2017, että:

 • Tilauskanta oli vuoden lopussa 2 292 miljoonaa euroa (2016: 2 283 M EUR)
 • Liikevaihto kasvoi +8 prosenttia vuonna 2017
 • Kannattavuus parani korkeamman liikevaihdon johdosta.
 • Vertailukelpoinen EBITA oli 7,2 prosenttia lähestyen yhtiön asettamaa 8 – 10 prosentin tavoitetta
 • Palvelut: Saadut tilaukset kasvoivat +5 prosenttia
 • Automaatio: Saadut tilaukset kasvoivat +8 prosenttia
 • Sellu ja energia: Bioenergiateknologioiden kysyntä oli hyvällä tasolla
 • Paperit: Vuosi oli menestyksekäs ja saatujen tilausten määrä kasvoi +44 prosenttia

Valmetin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Vertailukelpoinen EBITA on 8 – 10 prosenttia
 • Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto ROCE on 15 – 20 prosenttia
 • Osinko on vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Tilikausi 2018

Valmetin Q1-Q3/2018:

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 765 715 7,0% 2 340 2 091 11,9%
Liiketulos (ebit) 48,0 41,0 17,1% 109,0 109,0 0,0%
Nettotulos (omistajille) 35,0 27,0 29,6% 78,0 72,0 8,3%
EPS (EUR) 0,23 0,18 0,52 0,48

Yhtiö totesi Q3:n liikevaihtoon vaikuttavista tekijöistä:

 • Saadut tilaukset kasvoivat +27 prosenttia 940 miljoonaan euroon (Q3/2017: 743 M EUR) ja kasvua oli kaikilla liiketoimintalinjoilla.
 • Liikevaihto kasvoi +7 prosenttia ja oli 765 miljoonaa euroa (Q3/2017: 715 M EUR).

ja tulokseen:

 • Q3:n liiketulos kasvoi +17 prosenttia ja alkuvuoden tulos oli viime vuoden tasolla.
 • Kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta johtuen.

Näkymät tilikaudelle 2018

Valmetin ohjeistus vuodelle 2018 on

 • liikevaihto kasvaa vuodesta 2017 (3 058 M EUR)
 • vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuodesta 2017 (218 M EUR)

Valmet arvioi lisäksi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä

 • on sellussa parantunut tyydyttävälle tasolle (aikaisemmin heikolla tasolla)
 • on hyvä palvelu-, automaatio-, kartonki ja paperi- sekä pehmopaperimarkkinoilla
 • on tyydyttävä energiamarkkinalla.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on (raportoidut luvut):

 • liikevaihto: 3,2 – 3,3 Mrd EUR (2017: 3,06 M EUR)
 • liiketulos (ebit): 160 – 180 M EUR (2017: 170 M EUR)
 • nettotulos: 115 – 130 M EUR (2017: 121 M EUR)

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Valmet: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on hienoisessa nousutrendissä vuodesta 2014 alkaen. Myös tuloskunto on noussut muutamassa vuodessa 80 miljoonasta 120 miljoonaan euroon. Näitä nousuja selittää osaltaan Valmetin vuonna 2015 Metsolta ostamat Prosessiautomaatiojärjestelmät.

valmet-tuloslaskelma-q32018

Ennustetulla nettotuloksella (115 – 130 M EUR eli EPS 0,80 EUR) ja tällä osakkeen hinnalla (17,56 EUR) PE-luku asettuu 21,9x. Osakkeen voi luonnehtia olevan korkeasti hinnoiteltu. Myös kolmen vuoden keskiarvotuloksella laskettu PE3 on koholla (24,4x).

valmet-roe-roi-q32018

Listautumisen eli vuoden 2014 jälkeen yhtiön pääoman tuotot ovat olleet hienokseltaan nousussa, mistä nouseva tuloskunto selittää. ROE ja ROI ovat nousseet noin 13 – 15 prosentin tasolle.

Tase

Liikearvon määrä on pysynyt varsin tasaisella tasolla ja vuoden 2015 hyppäystä selittää Metsolta hankittu Prosessiautomaatiojärjestelmä-liiketoiminnot. Liikearvoa on noin 20 prosenttia taseen loppusummasta, joka on yli Talousmentor-arvoluvun pisterajan (20 %).

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -60 miljoonan euron tulosvaikutusta. Tällä summalla nykyinen 120 miljoonan euron tulos puolittuisi, mutta pysyisi edelleen voitollisena.

valmet-liikearvo-q32018

Korollisia velkoja on noin 200 miljoonaa euroa ja velat ovat olleet hyvässä laskutrendissä vuodesta 2015 lähtien. Omavaraisuusaste on pysytellyt 30 prosentissa, kun hyvä raja on yli 40 prosenttia. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut negatiiviseksi (eli hyväksi). Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteisvaroja enemmän kuin korollisia velkoja. Näin yhtiö voisi maksaa velkansa yhdellä kertasuorituksella.

valmet-velkaisuus-q32018

Voidaan todeta, että yhtiö velkaisuus on hyvällä tasolla vaikka omavaraisuusaste jäikin hieman raja-arvosta.

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

valmet-rahavirta-q32018

Valmetin liiketoiminnan rahavirrat ovat hyvällä tasolla, jonka tulkintaa haittaa lyhyt historia. Ovatko rahavirrat korkealla tasolla hyvän suhdanteen takia vaiko yhtiön liiketoiminnan edun myötä?

Capex-investointien osuus rahavirroista ovat varsin alhaisella tasolla, minkä johdosta vapaa rahavirta (FCF) on pysytellyt noin 175 – 225 miljoonassa eurossa. Vuotuisten osinkojen summa on noin 80 – 90 miljoonaa euroa, joten rahaa on jäänyt hyvin velkojen lyhentämiseen.

Osinko

Valmet kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoina vähintään 50 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta.

Viime vuosien aikana osinko on ollut noin 70 prosenttia tuloksesta. Osingon voi odottaa kehittyvän myönteisesti, sillä yhtiö on käytännössä nettovelaton ja osingon osuus vapaasta rahavirrasta on alhaisella tasolla (noin 45 %).

valmet-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2013 alkaen on nähtävissä Valmet: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,60 3/2018 0,55 3/2017 0,42
YHTEENSÄ 0,60 0,55 0,42
+9,1% +31,0% +31,3%

Arvioin, että kevään 2019 osinko olisi 0,60 euroa ja nousua tulisi ”vain” 0,05 euroa. Markkinoilla on ollut Q4/2018 aikana ilmassa, että sellun markkinakysyntä sekä hintakehitys olisi laskussa? Arvelen tämän ja eskaloituvan kauppasodan vaikuttavan negatiivisesti Valmetin asiakkaiden investointihalukkuuteen, joten tästä syystä ehkä hieman varovainen osinkoennuste.

Ennustetulla osingolla osinkotuotto asettuisi noin 3,4 prosenttiin (osake 17,56 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+42) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +42 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (21.12.2018) 17,56 16,44 13,98 8,90 10,22
Lkm (000) 149 660 149 864 149 864 149 864 149 863
Markkina-arvo (Mrd) 2,63 2,46 2,10 1,33 1,53 0,00 0,00 0,00
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Palvelut 1 185 1 178 1 163 1 128 989
Automaatio 300 296 290 229
Sellu ja energia 855 800 826 913 956
Paperit 910 784 647 659 528
YHTEENSÄ 3 250 3 058 2 926 2 929 2 473
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 910 2 340 3 250 3 058 2 926 2 928 2 473 2 613 3 014
Liikevoitto 61 109 170 170 147 120 72 -59 138
Nettotulos 42 78 120 121 82 78 46 -63 76
Marginaali 4,6% 3,3% 3,7% 4,0% 2,8% 2,7% 1,9% -2,4% 2,5%
EPS 0,28 0,52 0,80 0,81 0,55 0,52 0,31
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 324 296 240 165 192 211 158
Liikearvo 613 614 624 624 446 443 445
Muut varat 1 973 1 998 2 094 2 105 1 774 1 659 2 305
Tase yhteensä 2 910 2 908 2 958 2 894 2 412 2 313 2 908 0
Oma pääoma 914 913 881 855 804 808 416
Vähemmistö 5 5 5 6 5 5 7
Korolliset velat 201 219 310 387 100 211 867
Muut vastuut 1 790 1 771 1 762 1 646 1 503 1 289 1 618
Tase yhteensä 2 910 2 908 2 958 2 894 2 412 2 313 2 908 0
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 240 291 246 78 236
Investoinnit: Capex -70 -66 -60 -44 -46
Vapaa rahavirta (FCF) 170 225 186 34 190 0 0
Investoinnit: Muut 5 2 2 -320 4
Investointien jälkeen 175 227 188 -286 194 0 0
Rahoitus: Voitonjako -86 -65 -54 -44 -22
Rahoitus: Muut -39 -96 -53 303 -182
Rahavarojen muutos 50 66 81 -27 -10 0 0 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,60 0,55 0,42 0,32 0,25 0,15 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,60 0,55 0,42 0,32 0,25 0,15 0,00 0,00
Osinkotuotto 3,4% 3,3% 3,0% 3,6% 2,4%
Osinko/nettotulos 74,8% 68,1% 76,8% 61,5% 81,4%
Osinko/FCF 52,8% 36,6% 33,8% 141,0% 19,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 40,0 50,7 67,0 68,1 181,7
PE (3v) 24,4 26,3 30,5 65,6 77,9
PE 21,9 20,4 25,5 17,1 33,3
EV/EBIT 14,7 14,0 14,7 13,0 20,0
Oma pääoma/osake 6,14 6,13 5,91 5,75 5,40
P/B 2,86 2,68 2,36 1,55 1,89
ROE 13,1% 13,4% 9,4% 9,3% 5,7% -10,2% 35,9%
ROI 15,1% 14,6% 12,0% 11,1% 7,4% -5,1% 21,4%
Omavaraisuusaste 31,6% 31,6% 30,0% 29,8% 33,5% 35,1% 14,5%
Gearing -13,4% -8,4% 7,9% 25,8% -11,4% 0,0% 167,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 19,21 16,52 16,28 16,44 16,63 17,01 14,57 13,98 13,39 11,95
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,600 0,600 0,600 0,550 0,550 0,550 0,550 0,420 0,420 0,420
Osinkotuotto (ennuste) 3,1% 3,6% 3,7% 3,3% 3,3% 3,2% 3,8% 3,0% 3,1% 3,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,85 0,80 0,74 0,81 0,57 0,57 0,59 0,55 0,65 0,61
PE 22,6 20,8 22,0 20,4 29,0 30,0 24,5 25,2 20,7 19,5
EV 2 793 2 492 2 363 2 387 2 502 2 620 2 187 2 165 2 151 2 039
EV/EBIT 16,4 15,3 15,4 14,0 16,8 17,6 13,9 14,7 14,5 14,6
Oma pääoma/osake 5,86 5,67 5,55 6,13 5,87 5,75 5,57 5,91 5,73 5,63
P/B 3,28 2,92 2,93 2,68 2,84 2,96 2,61 2,36 2,34 2,12
ROE 14,5% 13,9% 13,3% 13,4% 9,9% 10,0% 10,8% 9,5% 11,6%
ROI 15,3% 14,9% 14,3% 14,6% 12,9% 12,8% 13,7% 12,1% 12,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset