Valmet sijoituskohteena

Päivitetty 21.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Valmet on johtava teknologian ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Yhtiö tarjoaa myös mittaus- ja automaatiojärjestelmiä. Valmet toimii yli 30 maassa, sen markkina-arvo on noin 2,6 miljardia euroa ja sillä on noin 12 530 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e VALMET Ennuste
Osake (21.2.2019) 21,50 Osinko 12 kk 0,65
Markkina-arvo (Mrd) 3,2 Osinkotuotto 3,0%
Liikevaihto (M) 3 350 (+0,8%) Osinko/EPS 66% 4v ka
Nettotulos (M) 175 (+15,9%) Osinko/FCF 42% 4v ka
EPS 1,17 Omav.aste 33%
PE 18,4 Gearing -25%
EV/EBIT 11,9 ROE 17,7%
PB 3,13 ROI 20,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

VALMET21.2.2019 | 21,50 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Valmetin Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti yhtiön lyhyt pörssihistoria, mikä näkyy mm. voitonjaon pisteissä. Lisäksi pisteitä laskee osakkeen korkea hinta PE-luvulla mitattuna ja pisterajan alittava liikearvon määrä.

Vuonna 2018 saadut tilaukset nousivat +14 prosenttia ja kasvua oli kaikissa segmenteissä. Tilauskanta kasvoi uuteen ennätykseen eli 2,8 miljardiin euroon (2017: 2,29 Mrd EUR). Saadut tilaukset segmenteittäin:

 • Palvelut: +6 %
 • Automaatio: +4 %
 • Sellu ja energia: +47 %
 • Paperit: +4 %

Liikevaihto kasvoi +9 prosenttia (3,33 vs 3,06 Mrd EUR).

Yhtiö kertoi, että kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta ja bruttokatteesta sekä parantuneesta projektien toteuttamisesta johtuen. Vertailukelpoinen EBITA oli 7,7 prosenttia lähestyen yhtiön asettamaa 8 – 10 prosentin tavoitetta.

Valmetin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Vertailukelpoinen EBITA on 8 – 10 prosenttia
 • Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto ROCE on 15 – 20 prosenttia
 • Osinko on vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Tilikausi 2018

Valmetin Q1-Q4/2018:

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 984 967 1,8% 3 325 3 058 8,7%
Liiketulos (ebit) 102 61 67,2% 211 170 24,1%
Nettotulos (omistajille) 74 49 51,0% 151 121 24,8%
EPS (EUR) 0,49 0,33 1,01 0,81

Q4:n liikevaihto kasvoi +2 prosenttia, missä kehitys oli hyvää sekä Palvelut (+7,6 %) että Sellu & energia (5,9 %) -segmenteissä. Sen sijaan alkuvuoden aikana vahvasti liikevaihtoa kasvattanut Paperit-segmentin kehitys kääntyi laskuun (-8,2 %).

Q4:n liiketulos kasvoi +67 prosenttia eli noin +41 miljoonaa euroa, mikä syntyi pitkälti parantuneesta bruttokatteesta (+42 M EUR). Myynnin ja hallinnon kulut olivat hieman vertailukautta korkeammat (-6 M EUR), mutta tämä kumoutui vertailukauden suuremmilla muilla kuluilla (+ 6 M EUR).

Kevään 2019 osinko on 0,65 euroa, joka irtoaa 22.3.2019 ja se maksetaan 4.4.2019.

Näkymät tilikaudelle 2019

Valmetin ohjeistus vuodelle 2019 on

 • liikevaihto pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2018 (3 325 M EUR)
 • vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuodesta 2018 (257 M EUR)

Valmet arvioi lisäksi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä

 • on sellussa ja energiamarkkinalla pysynyt tyydyttävällä tasolla
 • on pehmopaperimarkkinoilla laskenut tyydyttävälle tasolle (aiemmin hyvä)
 • on palvelu-, automaatio-, kartonki ja paperimarkkinoilla pysynyt hyvällä tasolla.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 740 732 1,1% 3 350 3 324 0,8%
Liiketulos (ebit) 40 12 233,3% 250 211 18,5%
Nettotulos (omistajille) 25 8 212,5% 175 151 15,9%
Osinko (12 kk, EUR) 0,65 0,55

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Valmet: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on hienoisessa nousutrendissä vuodesta 2014 alkaen. Myös tuloskunto on noussut muutamassa vuodessa 80 miljoonasta 150 miljoonaan euroon. Näitä nousuja selittää osaltaan Valmetin vuonna 2015 Metsolta ostamat Prosessiautomaatiojärjestelmät.

valmet-tuloslaskelma-q42018

Ennusteet-sivulla arvioin, että vuoden 2019 liikevaihto olisi 3,2 – 3,5 miljardia ja nettotulos 160 – 180 miljoonaa euroa. Tällä osakkeen hinnalla (21,50 EUR) PE-luku asettuu 18,4x. Osakkeen voi luonnehtia olevan hieman korkeasti hinnoiteltu. Myös kolmen vuoden keskiarvotuloksella laskettu PE3 on koholla (21,6x).

valmet-roe-roi-q42018

Listautumisen eli vuoden 2014 jälkeen yhtiön pääoman tuotot ovat olleet hienokseltaan nousussa, mistä nouseva tuloskunto selittää. ROE ja ROI ovat nousseet noin 13 – 17 prosentin tasolle.

Tase

Liikearvon määrä on pysynyt varsin tasaisella tasolla ja vuoden 2015 hyppäystä selittää Metsolta hankittu Prosessiautomaatiojärjestelmä-liiketoiminnot. Liikearvoa on noin 20 prosenttia taseen loppusummasta, joka on hiuksen hienosti yli Talousmentor-arvoluvun pisterajan (20 %).

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -60 miljoonan euron tulosvaikutusta. Tällä summalla nykyinen 150 miljoonan euron tulos putoaisi -40 prosenttia, mutta pysyisi edelleen voitollisena.

valmet-liikearvo-q42018

Korollisia velkoja on noin 200 miljoonaa euroa ja velat ovat olleet hyvässä laskutrendissä vuodesta 2015 lähtien. Omavaraisuusaste on pysytellyt 30 prosentissa, kun hyvän raja on yli 40 prosenttia. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut negatiiviseksi (eli hyväksi). Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteisvaroja enemmän kuin korollisia velkoja. Näin yhtiö voisi maksaa velkansa yhdellä kertasuorituksella.

valmet-velkaisuus-q42018

Voidaan todeta, että yhtiö velkaisuus on hyvällä tasolla vaikka omavaraisuusaste jäikin hieman raja-arvosta.

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

valmet-rahavirta-q42018

Valmetin liiketoiminnan rahavirrat ovat hyvällä tasolla, jonka tulkintaa haittaa lyhyt historia. Ovatko rahavirrat korkealla tasolla hyvän suhdanteen takia vaiko yhtiön liiketoiminnan edun myötä?

Capex-investointien osuus rahavirroista ovat varsin alhaisella tasolla, minkä johdosta vapaa rahavirta (FCF) on pysytellyt noin 175 – 225 miljoonassa eurossa. Vuotuisten osinkojen summa on noin 95 miljoonaa euroa, joten rahaa on jäänyt hyvin velkojen lyhentämiseen.

Osinko

Valmet kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoina vähintään 50 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta.

Viime vuosien aikana osinko on ollut noin 70 prosenttia tuloksesta. Osingon voi odottaa kehittyvän myönteisesti, sillä yhtiö on käytännössä nettovelaton ja osingon osuus vapaasta rahavirrasta on alhaisella tasolla (noin 45 %).

valmet-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2013 alkaen on nähtävissä Valmet: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 0,65 3/2018 0,55 3/2017 0,42
YHTEENSÄ 0,65 0,55 0,42
+18,2% +31,0% +31,3%

Kevään 2019 osinko on 0,65 euroa, joka irtoaa 22.3.2019 ja se maksetaan 4.4.2019. Osinkotuotto on 3,0 prosenttia (osake 21,50 EUR).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+175) sekä osingonmaksulla (-97). Oikaisu on yhteensä +78 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (21.2.2019) 21,50 17,95 16,44 13,98 8,90 10,22
Lkm (000) 149 650 149 650 149 864 149 864 149 864 149 863
Markkina-arvo (Mrd) 3,22 2,69 2,46 2,10 1,33 1,53 0,00 0,00
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Palvelut 1 245 1 220 1 178 1 163 1 128
Automaatio 310 305 296 290 229
Sellu ja energia 880 863 800 826 913
Paperit 915 936 784 647 659
YHTEENSÄ 3 350 3 324 3 058 2 926 2 929
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 740 3 350 3 325 3 058 2 926 2 928 2 473 2 613 3 014
Liikevoitto 40 250 211 170 147 120 72 -59 138
Nettotulos 25 175 151 121 82 78 46 -63 76
Marginaali 3,4% 5,2% 4,5% 4,0% 2,8% 2,7% 1,9% -2,4%
EPS 0,17 0,00 1,17 1,01 0,81 0,55 0,52 0,31
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 454 376 296 240 165 192 211 158
Liikearvo 617 617 614 624 624 446 443 445
Muut varat 1 995 1 995 1 998 2 094 2 105 1 774 1 659 2 305
Tase yhteensä 3 066 2 988 2 908 2 958 2 894 2 412 2 313 2 908
Oma pääoma 1 022 944 913 881 855 804 808 416
Vähemmistö 5 5 5 5 6 5 5 7
Korolliset velat 201 201 219 310 387 100 211 867
Muut vastuut 1 838 1 838 1 771 1 762 1 646 1 503 1 289 1 618
Tase yhteensä 3 066 2 988 2 908 2 958 2 894 2 412 2 313 2 908
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 300 284 291 246 78 236
Investoinnit: Capex -80 -79 -66 -60 -44 -46
Vapaa rahavirta (FCF) 220 205 225 186 34 190 0
Investoinnit: Muut 5 4 2 2 -320 4
Investointien jälkeen 225 209 227 188 -286 194 0
Rahoitus: Voitonjako -97 -86 -65 -54 -44 -22
Rahoitus: Muut -58 -40 -96 -53 303 -182
Rahavarojen muutos 70 83 66 81 -27 -10 0 0
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,72 0,65 0,55 0,42 0,32 0,25 0,15 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,72 0,65 0,55 0,42 0,32 0,25 0,15 0,00
Osinkotuotto 3,3% 3,6% 3,3% 3,0% 3,6%
Osinko/nettotulos 61,6% 64,4% 68,1% 76,8% 61,5%
Osinko/FCF 49,0% 47,5% 36,6% 33,8% 141,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 38,2 38,3 50,7 67,0 68,1 45,8
PE (3v) 21,6 22,8 26,3 30,5 65,6 77,9
PE 18,4 17,8 20,4 25,5 17,1 33,3
EV/EBIT 11,9 11,9 14,0 14,7 13,0 20,0
Oma pääoma/osake 6,86 6,34 6,13 5,91 5,75 5,40
P/B 3,13 2,83 2,68 2,36 1,55 1,89
ROE 17,7% 16,2% 13,4% 9,4% 9,3% 5,7% -10,2% 35,9%
ROI 21,0% 18,5% 14,6% 12,0% 11,1% 7,4% -5,1% 21,4%
Omavaraisuusaste 33,5% 31,8% 31,6% 30,0% 29,8% 33,5% 35,1% 14,5%
Gearing -24,6% -18,4% -8,4% 7,9% 25,8% -11,4% 0,0% 167,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 17,95 19,21 16,52 16,28 16,44 16,63 17,01 14,57 13,98 13,39
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,650 0,600 0,600 0,600 0,550 0,550 0,550 0,550 0,420 0,420
Osinkotuotto (ennuste) 3,6% 3,1% 3,6% 3,7% 3,3% 3,3% 3,2% 3,8% 3,0% 3,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,02 0,85 0,80 0,74 0,81 0,57 0,57 0,59 0,55 0,65
PE 17,7 22,6 20,8 22,0 20,4 29,0 30,0 24,5 25,2 20,7
EV 2 511 2 793 2 492 2 363 2 387 2 502 2 620 2 187 2 165 2 151
EV/EBIT 11,9 16,4 15,3 15,4 14,0 16,8 17,6 13,9 14,7 14,5
Oma pääoma/osake 6,34 5,86 5,67 5,55 6,13 5,87 5,75 5,57 5,91 5,73
P/B 2,83 3,28 2,92 2,93 2,68 2,84 2,96 2,61 2,36 2,34
ROE 16,3% 14,5% 13,9% 13,3% 13,4% 9,9% 10,0% 10,8% 9,5% 11,6%
ROI 18,5% 15,3% 14,9% 14,3% 14,6% 12,9% 12,8% 13,7% 12,1% 12,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

valmet-osinko-q42018