Valmet sijoituskohteena

Päivitetty 23.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

PERUSTIEDOT 2020e VALMET Ennuste
Osake (23.4.2020) 18,65 Osinko 12 kk 0,80
Markkina-arvo (Mrd) 2,8 Osinkotuotto 4,3%
Liikevaihto (M) 3 625 +2,2% Osinko/EPS 65% 4v ka
Nettotulos (M) 181 -10,4% Osinko/FCF 49% 4v ka
EPS 1,21 Omav.aste 31%
P/E 15,4 Gearing 0,1%
EV/EBIT 11,2 ROE 17,3%
P/B 2,68 ROI 19,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

VALMET23.4.2020 | 18,65 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Valmetin Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti yhtiön lyhyt pörssihistoria, mikä näkyy mm. voitonjaon pisteissä sekä korkea liikearvon määrä.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Q1:n oli Valmetilta vahva, kun liikevaihto kasvoi 20 prosenttia ja saadut tilaukset kasvoivat selvästi vertailukauteen nähden (1 187 vs. 835 M EUR). Myös tilauskannan arvo nousi uusiin ennätyslukemiin ja oli Q1/2020 lopussa 3,6 miljardia euroa. On kuitenkin hyvä huomata, että Kiinassa liikevaihto laski 23 prosenttia eli ilmeisesti siellä koronaviruspandemian vaikutus oli selvin.

Valmet totesi, että pandemia johti viivästyksiin tietyissä projektiliiketoiminnan toimituksissa sekä viivästyksiin palveluiden ja automaation toteuttamisessa. Pandemia on aiheuttanut myös joitakin sulkuja asiakkaiden työmailla ja tehtailla.

Yhtiökokousta jouduttiin siirtämään, mutta uusi kokous on kutsuttu koolle 16.6.2020. Ehdotettu osinko (0,80 EUR) pysyi ennallaan ja se maksetaan 25.6.2020 (tiedote 23.4.2020)

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Valmet toteaa, että se on pyrkinyt tasoittamaan työkuormaa muun muassa ohjaamalla työntekijöitä muihin yhtiön osiin, vähentämällä rekrytointia sekä hyödyntämällä pitämättömiä lomia ja pekkaspäiviä.

Tämän lisäksi yhtiö on aloittanut yt-neuvottelut määräaikaisista lomautuksista Suomessa. Yhtiö arvioi lomautustarpeen olevan tällä hetkellä noin 200 henkilöä.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Valmet ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta. Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä

  • palvelumarkkinoilla on laskenut tasolle tyydyttävä/heikko (aikaisemmin hyvä) ja
  • automaatiomarkkinoilla on laskenut tasolle hyvä/tyydyttävä (aikaisemmin hyvä)

Lisäksi yhtiö toteaa, että koronaviruksen leviäminen on lisännyt epävarmuutta loppuvuoden osalta.

Valmet referoi Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) 14.4.2020 antamaa lausuntoa:

  • pandemian seurauksena globaalin talouden ennustetaan vuonna 2020 supistuvan huomattavat 3 %, joka on paljon enemmän kuin 2008–2009 finanssikriisissä.
  • Perusskenaariossa, joka olettaa että pandemia laantuu vuoden 2020 jälkipuoliskolla ja torjuntatoimet voidaan vähitellen purkaa, globaalin talouden ennustetaan kasvavan 5,8 % vuonna 2021 taloudellisen toiminnan normalisoituessa poliittisen tuen avustuksella.
  • Riskit vielä vakavammille seurauksille ovat kuitenkin merkittävät.

Tilikausi 2020

Valmetin Q1/2020:

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 821 686 19,7%
Liiketulos (ebit) 42 43 -2,3%
Nettotulos (omistajille) 30 31 -3,2%
EPS (EUR) 0,20 0,21

Q1:n oli Valmetilta vahva, kun liikevaihto kasvoi lähes 20 prosenttia. Isoa prosenttia selittää osaltaan heikko vertailukausi. Vuoden 2018 Q1:n liikevaihto oli 732 miljoonaa euroa ja tähän nähden kasvua olisi tullut silti erinomaiset +12 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä, mutta maantieteellisesti on hyvä huomata, että Kiinassa liikevaihto laski 23 prosenttia. Ilmeisesti siellä koronaviruspandemian vaikutus oli selvin.

Yhtiö kirjasi saatuja tilauksia Q1/2020 aikana 1 187 miljoonaa euroa (Q1/2019: 835 M EUR). Tämä nosti tilauskannan arvon 3,6 miljardiin euroon vertailukauden 3,0 miljardista eurosta.

valmet-tilauskanta-q12020

Hyvä liikevaihdon kehitys ei näkynyt Q1:n liiketuloksessa, vaan se oli vain hieman vertailukautta heikompi (42 vs 43 M EUR). Valmet toteaa, että koronaviruksen leviäminen on lisännyt epävarmuutta loppuvuoden osalta. Pandemia on aiheuttanut myös joitakin sulkuja asiakkaiden työmailla ja tehtailla.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,80 euroa, joka irtoaa 17.6.2020 ja maksetaan 25.6.2020.

Näkymät tilikaudelle 2020

Valmet ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 850 901 -5,7% 3 625 3 547 2,2%
Liiketulos (ebit) 50 56 -10,7% 250 281 -11,0%
Nettotulos (omistajille) 35 38 -7,9% 181 202 -10,4%
EPS (EUR) 0,23 0,26 1,21 1,35
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,80 0,65

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Valmet: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on hienoisessa nousutrendissä vuodesta 2014 alkaen. Myös tuloskunto on noussut muutamassa vuodessa 80 miljoonasta 150 miljoonaan euroon. Näitä nousuja selittää osaltaan Valmetin vuonna 2015 Metsolta ostamat Prosessiautomaatiojärjestelmät.

valmet-tuloslaskelma-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, että vuoden 2020 liikevaihto olisi 3,50 – 3,65 miljardia ja nettotulos 160 – 190 miljoonaa euroa.

valmet-roeroi-q12020

Listautumisen eli vuoden 2014 jälkeen yhtiön pääoman tuotot ovat olleet hienokseltaan nousussa, mistä nouseva tuloskunto selittää. ROE ja ROI ovat nousseet noin 20 prosentin tasolle.

Tase

Liikearvon määrä on pysynyt varsin tasaisella tasolla ja vuoden 2015 hyppäystä selittää Metsolta hankittu Prosessiautomaatiojärjestelmä-liiketoiminnot. Liikearvoa on noin 20 prosenttia taseen loppusummasta.

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -70 miljoonan euron tulosvaikutusta. Tällä summalla nykyinen noin  200 miljoonan euron tulos putoaisi noin 35 prosenttia, mutta pysyisi edelleen voitollisena.

valmet-liikearvo-q12020

Korolliset velat olivat hyvässä laskutrendissä, mutta vuoden 2019 alussa käyttöönotettu IFRS 16-standardi nosti velkojen määrää. Yhtiöllä on kuitenkin käteisiä varoja velkoja enemmän eli periaatteessa yhtiö voisi maksaa kaikki velkansa yhdellä käteissuorituksella. Tästä kertoo myös negatiivinen nettovelkaantumisaste eli gearing.

valmet-velkaisuus-q12020

Omavaraisuusaste on pysytellyt 30 prosentissa, kun hyvän raja on yli 40 prosenttia. Voidaan todeta, että yhtiö velkaisuus on hyvällä tasolla vaikka omavaraisuusaste jäikin hieman raja-arvosta.

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

valmet-rahavirta-q12020

Valmetin liiketoiminnan rahavirrat ovat pysyneet noin 280 – 300 miljoonassa eurossa jo useamman vuoden ajan. Huomionarvoista tästä tekee se, että samaan aikaan yhtiön tulos on noussut noin 80 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon. Tämä nettotuloksen kehitys ei siis näy rahavirroissa.

Capex-investointien osuus rahavirroista ovat varsin alhaisella tasolla, minkä johdosta vapaa rahavirta (FCF) on pysytellyt noin 225 miljoonassa eurossa. Vuotuisten osinkojen summa on noin 100 – 120 miljoonaa euroa, joten rahaa on jäänyt hyvin velkojen lyhentämiseen.

Osinko

Valmet kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoina vähintään 50 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta.

Viime vuosien aikana osinko on ollut noin 65 prosenttia tuloksesta. Osingon voi odottaa kehittyvän myönteisesti, sillä yhtiö on käytännössä nettovelaton ja osingon osuus vapaasta rahavirrasta on alhaisella tasolla (noin 50 %).

valmet-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2013 alkaen on nähtävissä Valmet: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
6/2020 0,80 3/2019 0,65 3/2018 0,55
YHTEENSÄ 0,80 0,65 0,55
+23,1% +18,2% +31,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,80 euroa, joka irtoaa 17.6.2020 ja maksetaan 25.6.2020.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Valmet: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (23.4.2020) 18,65 21,36 17,95 16,44 13,98 8,90 10,22
Lkm (000) 149 510 149 619 149 650 149 864 149 864 149 864 149 863 149 863
Markkina-arvo (Mrd) 2,79 3,20 2,69 2,46 2,10 1,33 1,53
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Palvelut 1 365 1 374 1 220 1 178 1 163 1 128 989 1 032
Automaatio 350 341 305 296 290 229
Sellu ja energia 975 919 863 800 826 913 956 907
Paperit 935 913 936 784 647 659 528 674
YHTEENSÄ 3 625 3 547 3 324 3 058 2 926 2 929 2 473 2 613
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 850 821 3 625 3 547 3 325 3 058 2 926 2 928 2 473 2 613
Liiketulos 50 42 250 281 211 170 147 120 72 -59
Nettotulos 35 30 181 202 152 121 83 77 46 -63
Marginaali 4,1% 3,7% 5,0% 5,7% 4,6% 4,0% 2,8% 2,6% 1,9% -2,4%
EPS 0,23 0,20 1,21 1,35 1,02 0,81 0,55 0,51 0,31 -0,42
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 206 316 376 296 240 165 192 211
Liikearvo 687 687 617 614 624 624 446 443
Muut varat 2 455 2 449 1 995 1 998 2 094 2 105 1 774 1 659
Varat yhteensä 3 348 3 452 2 988 2 908 2 958 2 894 2 412 2 313
Oma pääoma 1 035 1 040 944 913 881 855 804 808
Vähemmistö 6 6 5 5 5 6 5 5
Korolliset velat 207 282 226 230 333 384 67 211
Muut vastuut 2 100 2 124 1 813 1 760 1 739 1 649 1 536 1 289
Pääomat yhteensä 3 348 3 452 2 988 2 908 2 958 2 894 2 412 2 313
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 283 295 284 291 246 78 236 -43
Investoinnit: Capex -80 -73 -73 -64 -62 -47 -42 -50
Vapaa rahavirta (FCF) 203 222 211 227 184 31 194 -93
Investoinnit: Muut -72 -163 -2 0 0 -323 0 -4
Investointien jälkeen 131 59 209 227 184 -292 194 -97
Rahoitus: Voitonjako -126 -101 -86 -65 -54 -44 -22 0
Rahoitus: Muut -113 -19 -41 -96 -54 303 -182 168
Rahavarojen muutos -108 -61 82 66 76 -33 -10 71
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,85 0,80 0,65 0,55 0,42 0,35 0,25 0,15
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,85 0,80 0,65 0,55 0,42 0,35 0,25 0,15
Osinkotuotto 4,6% 3,7% 3,6% 3,3% 3,0% 3,9% 2,4%
Osinko/nettotulos 70,2% 59,3% 64,0% 68,1% 75,8% 68,1% 81,4% -35,7%
Osinko/FCF 62,7% 53,9% 46,1% 36,3% 34,2% 169,2% 19,3% -24,2%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 22,6 36,2 38,2
PE (3v) 15,6 20,2 22,6 26,3 30,5 66,7 77,9
PE 15,4 15,8 17,7 20,4 25,2 17,3 33,3
EV (mEUR) 2 789 3 162 2 536 2 398 2 188 1 553 1 407
EV/EBIT 11,2 11,3 12,0 14,1 14,9 12,9 19,5
Oma pääoma/osake 6,97 6,99 6,34 6,13 5,91 5,75 5,40
P/B 2,68 3,06 2,83 2,68 2,36 1,55 1,89
ROE 17,3% 20,3% 16,3% 13,4% 9,5% 9,2% 5,7% -10,2%
ROI 19,4% 22,5% 18,2% 14,4% 11,9% 11,3% 7,6% -5,3%
Omavaraisuusaste 31,1% 30,3% 31,8% 31,6% 30,0% 29,8% 33,5% 35,1%
Gearing 0,1% -3,3% -15,8% -7,2% 10,5% 25,4% -15,5% 0,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 17,87 21,36 17,81 21,92 22,56 17,95 19,21 16,52 16,28 16,44
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,80 0,72 0,72 0,72 0,72 0,65 0,60 0,60 0,60 0,55
Osinkotuotto 4,5% 3,4% 4,0% 3,3% 3,2% 3,6% 3,1% 3,6% 3,7% 3,3%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,34 1,35 1,30 1,20 1,17 1,02 0,85 0,80 0,74 0,81
PE 13,3 15,8 13,7 18,3 19,3 17,7 22,6 20,8 22,0 20,4
EV (mEUR) 2 502 3 170 2 768 3 451 3 248 2 511 2 793 2 492 2 363 2 387
EV/EBIT 8,9 11,2 10,1 13,9 13,4 11,9 16,4 15,3 15,4 14,0
Oma pääoma/osake 6,76 6,99 6,18 6,00 5,86 6,34 5,86 5,67 5,55 6,13
P/B 2,65 3,06 2,88 3,66 3,85 2,83 3,28 2,92 2,93 2,68
ROE 21,3% 20,3% 21,7% 20,5% 20,5% 16,3% 14,5% 13,9% 13,3% 13,4%
ROI 22,5% 22,7% 23,6% 22,2% 21,3% 18,5% 15,3% 14,9% 14,3% 14,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus